Radio Duys-en-scène wordt hèt hoogtepunt van t.v.-avond Griekse tragedies als solotoneel Drs. Mulder van VPRO neemt ontslag Extra-t.v. bij Pastoraal Concilie v.„ Herdenking !ivan Jules P. Nipkow „KENMERK" GROEIDE UIT TOT LEVENDIGE IN 5 JAAR RUBRIEK SVB-bestuur studentenraad programma Bécaud: geladen showman PAGINA 2 DE LEIDSE COURANT MAANDAG 1 APRIL 1968 terugblik T.V.-commentatoren plegen meer aan dacht te besteden aan documentaire uit zendingen dan aan programma's die een loutere amusementsfunctie hebben. Dat ligt voor de hand. Documentaire pro gramma's roepen eerder reacties op, be vatten ook meer „eigen werk" dan b.v. de veelal buitenlandse serieprogram ma's. Van de zoveelste aflevering van Bonanza is kritisch gezien geen zinnig woord te zeggen, bU Brandpunt is meestal wel een prfjzcnd-) kritische noot te plaatsen. De kijkers en ook de Hilversumse t.v.- makers, mogen daar niet uit afleiden dat we tevreden zijn met de wijze waarop ontspanning en informatie door de t.v. gedoseerd worder. We geloven namelijk dat de Informatiedosis veel le groot is. De t.v.-kijker wil, geloven wij, op de eerste plaats amusement. Dat is zijn goed recht, hij heeft zijn dure toe stel gekocht om na een dag hard werken 's avonds prettig beziggehouden te wor den. En ook om de mogelijkheid te heb ben thuis een zorgenvrij weekeinde door te komen. Informatie? Documen taire? Prachtig! Maar dan zelfgekozen, met ontspanning als alternatief. Het bovenstaande werd ons ingegeven door het onmogelijke t.v.-programma van gisteravond. Bij de VPRO een t.v.- documentaire (mooi filmwerk overigens) over boeken en boekenlezers plus een forum en bU de KRO, op een aardig programma over de Folies Bergères na. louter zwaar geschut net wapenhandel en Belgische verkiezingen. Er moet in Hilversum een man zitten die de pro gramma's coördineert. Wü stellen voor om voorlopig zijn salaris symbolisch met één gulden te verlagen en hem by een volgende misgreep op de nationale schandpaal te brengen. Eén kritische kanttekening: In Silhouet interviewde Henk Neuman Israëls bui- tenlandse-zaken-minister Abba Eban. Een briljant interview met een briljant politicus. U ziet het, wij kunnen het niet laten! Zaterdag: de TROS met Paard en Mijn heer Verschrikkelijk. Leuk voor de kleintjes. Voor de wat oudere kleintjes was er Carrousel, ditmaal in badmode, waardoor het klassieke navelstaren uit gebreid beoefend on worden. Verder veel gooi- en smijtwerk met tussen door, een beetje afstekend, een paar goede nummers. Uitsmijtster: Christine Deutekom, die ook or de lichtere pla- tenjacht schijnt te zijn. Een formidabele stem overigens! Van Lou van Burgs slappe show op ..II" zagen wc maar een klein stukje. O.m. Luciennc Boyer, legendarische stem onzer jeugd. Het juweel bleek versleten. Om de herinnering aan tallen jaren her betekende dit optreden toch wel iets voor ons. Het zou interesseren te weten hoe de jeugd vandaag tegen zangeres en genre i kttkk (Van o e omroepcorrespondent) HILVERSUM Met Ingang van 1 augustus zal drs. A. J. Mulder de VPRO gaan verlaten als economisch directeur. Aangezien deze ontslagaan vrage nog niet in het bestuur is be sproken, kon de VPRO-woordvoerdcr nog geen nadere toelichting verstrek- De heer Mulder was een van de drie directeuren die deze kleine omroep telt. Hij trad in het voorjaar van 1967 in dienst van de VPRO, na verscheidene jaren werkzaam te zijn geweest als accountant bij de Canadian Broadcas ting Company (CBC). Hij werd in Hilversum een veelbe sproken figuur wegens zijn optreden in de schorsing van de heer Arie Kleij- wegt, hoofd van de t.v.-sectie bij de VPRO en rde geruchtmakende „Hoep- la"-affaire. (Van o e omroepcorrespondent) HILVERSUM Aan de tweede ple naire vergadering van 't pastoraal con cilie van dc Nederlandse kerkprovinvie, die van 7 tot en met 10 april gehou den wordt in het bisschoppelijk college „De Leeuwenhorst" te Noordwijkerhout zal de KRO-televisie extra-aandacht schenken. Omdat de televisiesectie van de KRO tijdens de vergaderdagen geen gewone uitzendingen heeft, komen er maandag 8 april, dinsdag 9 en woensdag 10 april drie extra-uitzendingen op Nederland-1, na het laatste NTS-journaal. Op die drie avonden zal telkens in 20 minuten een samenvatting op het beeld scherm worden gegeven van de ge- dachtenwisselingen over de rapporten inzake ontwikkelingswerk, missie zending, gezag en gezagsbeleving, die die dagen in Noordwijkerhout ter ta fel komen. Dick de Vree zal op „De Leeuwen horst" aanwezig zijn voor het maken van interviews met deelnemers aan dit Nederlands pastoraal beraad. Even als bij de kamberdebatten zal ei die dagen tijdens de vergaderuren een doorlopende televisieverbinding beslaan tussen Noordwijkerhout en Bussum. De pastoraal: concilie-verslaggeving wordt verzorgd door de afdeling godsienstige uitzendingen van de KRO-televisie. (Van o radio- en t.v.-redactie) HILVERSUM Ter gelegenheid het feit dat het vandaag precies 66 jaar geleden is dat in het inventiev brein van de Engelsman Jules P. Nip- kov het idee postvatte dat het moge lijk moest zijn, naast geluid ook beel den de ether in te zenden en deze middels speciaal daartoe geconstrueer de apparaten weer zichtbaar te ma ken, heeft de NTS voor vanavond een speciaal programma samengesteld, dat van 18.15 tot 23.59 uur via Neder land I zal worden uitgezonden. Het gepubliceerde programma, dat onder meer de Vliegende Non, Corrie Brok ken en enig cabaret omvat, wordt uit gesteld tot de 31ste van deze maand. Nieuws en STER blijken onveranderd. Het speciale programma beslaat uit een herdenkingstoespraak doqr de vroegere minister van O. K. en W. mr. Vrolijk, enkele zeldzame foto-opna men van de eerste t.v.-uitzending (waar onder enkele originele Daguer- retypes) en voorts uit een showgedeel te, samengesteld uit de hoogtepunten van de programma's van KRO, VARA, Preektoon verdwenen (Van o nroepcorrcspondent) HILVERSUM Het is vandaag. 1 april, precies vijf jaar geleden, dat 't r-.k. Kerkgenootschap, het IKOR en het Convent van Kerken besloten samen tc gaan werken op televisiegebied. Deze samenwerking was in het begin nogal erg voorzichtig. Allereerst startte men met „Logboek", een bijbelvertelling voor Ge jeugd onder leiding van dc be kende televisiedominee Cock de Vries. Daarna waagde men zich aan dc pre sentatie van een interkerkelijk maga zine, dat de naam „Kenmerk" kreeg. Het was een soort kerkelijke actuali teitenrubriek, waarin aanvankelijk dc drie groepen elkaar per uitzending af wisselden. Toen de tv-zendtijd voor dc Kerken in oktober '66 werd verdubbeld, werd de frequentie verhoogd tot een wekelijkse uitzending van een half uur in de vooravond van de maandag. Er werd tegelijkertijd een echt team gevormd, waarin pater André Truy- man o.p. en ds Wim Koole de eindre dactie op zich namen, terwijl Joop Reinboud van het R.K.K.. Rob de Vries van het C.V.K. en Wim Nijman en Aly de Vries van het IKOR, samen met re gisseuse Trudy van Keulen en script girl Marga Smits do samenstelling, produktie en presentatie kregen toege wezen. Ook de nanvankelijk bestaande formule van 2/5 RKK, 2/5 IKOR en 1/5 CVK was niet meer doorslaggevend. De belangrijkste vraag voor de redactie luidde: „Waar vinden wij het nieuws uit de Kerken?". Al heel snel bleek, dat dll oecumenisch samengaan een groot succes werd bij de kijkers, die elke maandagavond met minstens een mil- Curatoren Amsterdamse universiteit tegen verhoging inschrijfgeld AMSTERDAM (ANP) Dc curatoren van de universiteit van Amsterdam be twijfelen of het gewenst Is dat thans bij wijze van Incidentalc maa'tregelen wordt besloten tot een verhoging van de in schrijvingsgelden voor universiteiten en hoge scholen aangezien dc commissie studiefinanciering wetenschappelijk on- studiefinanclerlng wetenschappelijk on derwijs pas onlangs met haar werk zaamheden is begonnen. In een brief aan de minister van On derwijs en Wetenschappen zegt het col lege. dat enigerlei verzwaring van dc op studenten rustende financiële lasten in 't algemeen ernstig moet worden ontraden, in ieder geval gedurende de tijd dat de commissie nog geen rapport heeft uit gebracht. Het beleid van het departe ment is, aldus de brief, in de afgelopen jaren juist gericht geweest op een ver mindering van deze lasten. Een en an der klemt tc meer omdat reeds het hui dige rljksstudietoelagenbeleid in het cur susjaar 1967-68 voor vele studenten een verlaging van de toelage tot gevolg heeft gehad. joen deze nuchtere en vaak zakelijke benadering van onderwerpen op levens beschouwelijk gebied met grote interes- Pater Truyman gelooft, dat dit succes voor een deel te danken is aan de pre sentatievorm. De „preektoon" is ver dwenen, er wordt minder nadrukkelijk gemoraliseerd en „geboodschapt". Uit de brieven van kijkers blijkt, dat bui tenkerkelijken meermalen door deze aanpak sterker geboeid raken dan zijn kerkelijke medeburgers. „Kenmerk" is volgens pater Truyman duidelijk ge richt op wat anderen doen vanuit hun christen-zijn, waardoor de scheiding tussen de confessies minder belangrijk wordt. Bij. voorkeur schenkt men aan dacht aan die onderwerpen die lig gen in het raakvlak tussen Kerken en samenleving. „Kenmerk" signaleert feiten, geeft informatie en belicht de achtergrond van het gesproken onder- TEGEN OUD-ZEER Ds. Wim Koole van het IKOR zegt het nog anders. „Wij hebben ervaren, dat we als kerkelijke rubriek moeten op tornen tegen oud-zeer. dat de mensen als het ware allergisch heeft gemaakt voor alles wat ze uit kerkelijke kring tegemoet komt. Nu de eeuwenlange in vloed van de Kerken op dc samenle ving danig is ingeperkt, ontstaat er ge leidelijk weer een situatie, waarin wij als Kerken bevrijd van deze overlast en zonder pretenties onszelf kunnen zijn". Pater Truyman voegt daaraan toe: „Wij proberen het tv-plubliek de nieu we image van het christen-zijn over te brengen." Op de vraag of „Kenmerk" ook veel kritiek ontmoet uit katholie ke of reformatorische kringen, zei pa ter Truyman: „Wat de kritiek van katholieken betreft: deze komt mee stal uit de kring van de verontrusten uit de Confrontatiegroep, terwijl het IKOR en CVK de meeste kritiek ont vangen van gereformeerde kijkers. Toch zal de redactie nadrukkelijk er I voor waken om de tegenstellingen in de kerken te onderlijnen. Men stelt zich in plaats daarvan positief op ten aanzien van onderwerpen als ontwikkelings- j werk, hulp aan vergeten groepen enz.. waarin de christen zich geëngageerd I kan voelen met zijn taak in de wereld. NAAR DINSDAG In het nieuwe tv-seizoen zal „Ken merk" niet meer op maandag, maar in de vooravond van de dinsdag en bo vendien op het eerste net worden uit- uitgezonden. Sinds oktober was dit „in terkerkelijk magazine" naar Nederland 2 verplaats, hetgeen betekende, dat men een deel van de vroegere groep kijkers niet meer kan bereiken. Overi gens is de redactie nog niet helemaal tevreden. De uitzendingen van „Ken- merk-laat" staan momenteel geplaatst tegenover „Brandpunt". Een verschui ving zou gewenst zijn. Ook hoopt ,men de beschikking te krijgen over meer faciliteiten, waardoor het mogelijk wordt om de actualiteiten op kerke- lijkterrein zowel in als buiten ons land sneller te kunnen begeleiden. AVRO, NCRV, VPRO, Wereldomroep. IKOR, CVK. HIRO en NVSH. Vanaf 21.15 uur het tijdstip waarop volgens de programmabladen Corrie Brokken liedjes van Ernst Altena zou gaan zin gen, is plaats ingeruimd voor een gro te instuif in de nieuwe NTS-studie in Naarden-Bussum. Daar worden enkele specifieke programma's van de diver se omroepen „gemixed", zodat b.v. Willem Duys in de stoel van Mies Bouwman komt te zitten en Mies op haar beurt achter de goudvissen kom van haar collega Willem plaats neemt. Het programma „hoogtepunten" om vat beelden van „Open het dorp", het interview van Freule Wttewaal met Mies Bouwman, Willem Duys' „Wilhel mus", de eerste t.v.-uitvoering var „Ik heb eerbied voor jouw grijze ha ren" van Gert Timmerman, de achtste aflevering van „Het Gulden Schot, waarbij de heer J. A. Pril uit Den Briel de eerste duizend gulden binnen schoot en voorts een samenvatting v; de wedstrijd Ajax—Dynamo-Moskou het kader van de Europa-cup vo bekerhouders. Voorts werden beelden getoond van de bokswedstrijd Luuk v Dam—Bep van Klaveren en tot slot de aanleiding tot „de" televisierel het afgelopen iaar: het optreden Phil Bloom in „Hoepla". Indien de programmaleiding van de NTS erir slaagt tijdig contact op te nemen met New York. zullen ook nog enkele beel den worden vertoond uit het leven var de kandidaat voor de aanstaande pre sidentsverkiezingen in Amerika. Ro bert Kennedy. Aan de hand van amateurfilmpje zal uit 't huisarchief van de Kennedy's worden bewezen dat De twee groten van de vaderlandse buis, Willem Duys en Mies Bouwman, ontmoeten elkaar vanavond in ,/ie stoel". Robby al vroeg leiderscapaciteiten in zich borg. Hij was onder meer hulp- gids bij de St.-Patrickgroep in woonplaats. Na 22.20 uur (als het tweede journaal ten einde is) volgt dan het „stunt"- gedeelte van deze avond, waarvoor de opnamen voor een deel al enige tijd geleden zijn gemaakt. (In het diepste geheim uiteraard). Via onze onroep- correspondent vernamen wij dat nadat Mies Bouwman achter het aquarium van Willem en Willem in de stoel van Mies een gast heeft ontvangen, zij el kaar nog eens in Mies d'r stoel zullen ontmoeten. Volgens ingewijden belooft deze confrontatie van deze twee natio nale figuren een t.v.-gebeurtenis van de eerste orde te worden. Of Frits van der Poel ook nog aan dit „stunt"-pro- gramma zal deelnemen was tot op he den niet bekend. Paasdienst uit Haarlem op tv NEDERLAND I (STER- reclameuitzendingen om 18.55, 19.03, 19.56 en 20.16 unr) NTS 18.50 uur Pipo de clown 19.00 uur Nieuws in het kort CVK/IKOR 19.06 uur Kenmerk AVRO 19.32 uur De vliegende non, t.v. serie (kleurentelevisie) NTS 20.00 uur Journaal AVRO 20.20 uur Voor miljarden weg, documentaire 21.15 uur rry's kleine can- 21.45 uur Dat mag geen naam hebben, cabaret NTS 22.15 uur Tweede journaal 22.20 Sluiting MPDERLAND II (STER- reclamcuitzendingen om 18.55 cn 20.16) NTS 18.50 uur Pipo de clown 19.00 uur Nieuws in het kort NCRV 19.03 uur Alarm in de bergen, t.v.-serie 19.28 uur Zijne excellentie, is geen hoepelen, repor tage NTS 20.00 uur Journaal NCRV Glazen speelgoed, t.v.- 22.00 uur Jazz in kleur (kleu rentelevisie) 22.25 uur Dagsluiting NTS 22.30 uur Tweede journaal 22.35 uur Sluiting Televisie morgen "'^HERLAND I NTS/NOT 10.20 uur Van Wilson tot John- 10.45 uur Walter and Connie 11.10 uur Alles over gezondheid 11.35 uur Sluiting RADIO HEDENAVOND HILVERSUM I NCRV 19.40—22.00 uur Oratorium Elias 23.15—23.55 uur Vertolkers beluisterd NRU 20.0520.3" uur Het hooglied, poëzie 22.55—23.55 uur Metro's Midnight Music RADIO NIEUWSDIENST HILVERSUM I 7.00 - 7.30 - 8.00 - 8.30 12.30 - 18.30 - 22.30 - 23.55 HILVERSUM II 7.00 - 8.00 - 11.00 - 13.00 - 16.00 - 18.00 - 19.30 - 22.30 - 23.55 HILVERSUM III Elk heel uur vanaf 9.00 (Van radio- en t.v.-redactie) de UTRECHT (ANP) De Nederlandse Studentenraad (NSR) heeft een weken lange impasse doorbroken en een nieuw bestuur gekozen dat uitsluitend uit leden de Studentenvakbeweging bestaat.! -■ m"" demonstratie VANAVOND VIA NED. II Toneelstuk van Tennessee Williams „Glazen speelgoed" (The Glass Menage rie) van Tennessee Williams, dat van avond door de NCRV wordt uitgezon den (Nederland II, 20.20—22.00 uur) is door Tennessee Williams geschreven tussen 1940 en 1945. Zijn eerste toneel stuk, Battle of Angels was toen een levensgrote flop geworden en voordat het de New Yorkse planken had be- reikt, al in Boston door critici en pu bliek de grond ingeboord. In de oor logsjaren verdiende Tennessee Williams de kost met tal van baantjes, maar hij bleef schrijven, in de hoop nog eens te worden ontdekt. Dat zijn hoop niet tevergeefs is ge weest, zal elke toneelliefhebber kunnen beamen. Stukken als Tramlijn Begeerte, de Getatoeëerde Roos. Kat op een heet zinken dak en Baby Doll, zijn wereld bekend. Glazen Speelgoed was de eer ste stap op weg naar de roem. Het stuk werd later verfilmd met Jane Wyman in de hoofdrol. De hoofdrol van de spe ciale t.v.-uitvoering van vanavond, wordt gespeeld dooi Shirley Booth, die enige tijd geleden als Hazel, de dienst bode. op het Nederlandse scherm HILVERSUM De liturgie Paasnacht wordt dit jaar uitgezonden uit de kerk van de Moeder van de Ver losser in Haarlem-Schalkwijk. De t.v.- uitzending begint zaterdagavond 13 april om 23.00 uur. De Nederlandse Paasnachtliturgie be staat uit de dienst van het Licht, de dienst van het Woord (waarin opgeno men een doopplechtigheid) en de dienst van de Eucharistie, en is ontworpen door de werkgroep voor volkstaallitur gie in Amsterdam, onder leiding van Huub Oosterhuis en Bernard Huijbers. Pastoor P. van Zijp is de hoofdcele brant en de concelebranten zijn de pas toors H. Dürr en M. Puter. De gezan gen worden samen met de gemeen schap van de gelovigen uitgevoerd door de twee liturgiekoren van Haarlem- Schalkwijk, een jongerenkoor van ruim 40 jongelui en een gemengd koor van ruim 30 dames en heren. Omdat het hier om een volkomen nieuwe vorm van Paasnachtliturgievie ring gaat, zal de uitzending voor de televisie worden ingeleid door pater Martien van den Bosch. Guus Kristel heeft de cameraregie. maandag tisch"socialistische PartljT 18.30 Nieuws ei /eerpraatje. 18.46 Actualiteiten. 19.00 Op dc ïan af, praatje. 19.05 Muziek en dienst, eei Omroeporkest. Grc NCRV-Vocaal-ensemble luzikale lezing. 23.55-24.Oi door.... praatje. 18.30 Fin de Siè- i Het Hooglied: Joodse uitzending. r Jeugdalcohollsr Dank U wel.'..asjeblieft!. Actualiteiten. 22.55 Metre- BRUSSEL NED (324 18.28 Paardesportuit- HILVERSUM ^1 (402 m) wijde muziek (gr). Theologische Etherleergang. ind; 12.26 Mededellnger ie heer C. Corsen. 17.10 Vot HILVERSUM II (298 m) lleuws. 7.10 Ochtendgymnast AVRO: 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojournaal. 8.20 tereo: Lichte grammofoonmuzlek (vervolg). )m 8.30-8.35 De groenteman.) 8.50 Morgen- ijding. NRU: 9.00 Uitgebreide reportage. 40 Muziek uit de Middeleeuwen en Renais- tnce (gr AVRO: 10.00 Voor de kleuters. 1.10 Arbeidsvitaminen: populair verzoek- platenprogramma. (11.00-11.02 Nieuws). 11.55 Beursberichten. 12.00 Stereo: Operaconcert (gr.). 12.26 Medelingen ten behoeve van land- en tuinbouw. 12.29 Overheidsvoor lichting: Uitzending voor de landbouw. Sportrevue. - Radiojournaal. NRU: i Nederlandse Tsje chische muziek. 14.45 Rostrum of Compose is 15.45 Beiaardspel: moderne Nieuws. 16.02 Gitaarrecital: k LVERSUM III (240 i VARA: 9.00 Nieuws. pres: gevarieerd platenprograr Tulnbouwkroniek. 12.40 Weerbericht, me- ima-overzicht en SOS- ihippers. 12.48 Lichte mu- persoverzicht. 13.00 muziek. 16.00 Niéüws! 16.03 Beursberïchter 16.09 Programma voor oudere luisteraars 17.00 Nieuws, weerbericht cn mededelinger T.v.-reportage Aspassia Papatlianassiou Diefstal uit museum OSLO (Reuter) In Oslo zijn onge veer 50 grafische werken van de ex- presionistische schilder Edward Munch uit een museum gestolen en verkocht aan kunsthandelaren in Zwitserland. De waarde van de gestolen werken wordt op ruim een miljoen gulden geschat. Een curator van het Munchmuseum en zijn vroegere echtgenote worden van de diefstal verdacht. De curator heeft reeds toegegeven zes stukken te hebben ge- De SVB diende ontslag van het bestuur en de benoeming van zeven SVB-bestuurskandidaten be- De motie werd gesteund door de Stu dentenvakbeweging en de Eindhovense studentenmaatschappij ESM met een stemmenaantal van 23. Tegen de motie stemden de Algemeen Non-politieke Stu dentenpartij. het Delfts Studentenkorps en zeven leden van het Nederlands Stu dentenakkoord. De studentenraad Drie- nerloo. Stud-75. en enkele leden van het Nederlands Studentenakkoord onthielden zich van stemming. Direct na de stem ming gaf de nieuwe president van de NSR. Eduard Bomhoff.. te kennen dat het bestuur zal worden uitgebreid. Naast de benoemde bestuurders Bomhoff, Leo Damen (vice-voorzitter), Guda Olv (se- retaresse sociale zaken), Henk Blomberg cretaresse sociale zaken). Henk Blom berg (secretaris buitenland). Aad Groos (penningmeester). Paul Verhey (alg. be stuurslid) en Anneke Nolet (secretares se) zullen binnenkort nog twee secreta rissen onderwijs en een tweede secre taris voor sociale zaken worden aange- Het grote aanbod van buiten lands toneel, dat wij momenteel beleven (er is een hausse waar te nemen in buitenlandse gastvoor- stellingen) houdt een kennis making in met de grote Griekse tragedienne Aspasia Papathanas- siou, die als vrijwillige ballinge door Europa zwerft, omddt zij niet terug wenst te keren naar haar vaderland, nu dat op dictatoriale en ondemocratische wijze gere geerd wordt. gebeuren ontstond, ook al ontbraken steeds de tegenspelers en het koor. Voor degenen, die de tragedies kennen, bleek een en ander een boeiende ervaring, vooral ook door de grote verscheiden heid aan technische middelen, waar Papatlianassiou over beschikte, om de vele emoties en emotiewisselingen te tonen: een enorm knappe plastiek en een voorbeeldige, voor ons gevoel zelfs ongebruikelijke stembelieersing, waarin de grootste expressiemogelijkheden ble ken te liggen in het kader van deze fragmenten voorstelling. Voor velen bouwvakkers DEN HAAG (A.N.P.). VARA's Ach- het Nieuwi van 12.00 Nederland lage ledei brengt morgen, dinsdag, tourneerde i j optreden van mevrouw Papatlianassiou treden 'n hernieuwde kennismaking betekenen, j ®£hter 1 Zij zagen haar eerder In ons land. toen met het Piraikon Theater hier Voor de niet met de oorspronkelijke teksten bekende en niet in het Griekse Nederlandse j theater ingevoerde bezoeker, zal het op- i mevrouw Papathanaasiou onduidelijke aangelegenheid j zijn geweest. Het sobere commentaar Henk 1 Boekenweek 1963 met de i 1962 niet „Medea"; in de I niet in rechtstreekse repor- delen uit de „Oresteia" laatste i bruggen, zodat alleen de basisemotie rl voor het publiek, maar De bomvolle Doelenzaal in Rotterdam had zich gisteravond al aan Gilbert Bécaud overgegeven, voor hij goed en wel het podium icas opgedarteld en daar aan zijn one-manshow begon. Want een show was het. „Monsieur 100.000 Volt", zoals Bécaud in Frankrijk heet, wordt geacht chansons te brengen. Maar de chansons komen duidelijk op de tweede plaats. Wel reageert 't publiek duidelijk en enthousiast op bekende nummers wat door zanger en begeleiders minzaam wordt geaccepteerd maar de show blijft nummer één. „Mon arbre", „Les plus riches du monde". „Je crois", het z(jn allemaal aanminnige liedjes, maar de wijze waarop Bécaud ze brengt, heeft met bet chanson niets meer te maken. Een nummer als „Quand on est seul" bijvoorbeeld, wordt schijnbaar spontaan gezongen, maar zang en begeleiding zijn grondig uitgekiend en tot op onderdelen van seconden getimed. En de reacties van het publiek zijn erbij ingecalculeerd. En dan hoeft een kitscherig nummer als „Le pianiste de Varsovie" laaiend applaus van ons echt niet. Daarbij kwam nog, dat het podium beladen was met maar liefst dertien overdadig afgestelde luidsprekers, die elke nuance van stem en muziek smoorden. Niet mooi, maar hórd Men moet hevige bewondering hebben voor deze eenenveertigjarige artiest, die een „Bühne-act" heeft, die is geladen met elektriciteit en waarvan de vonken telkens weer op 't publiek overspringen. Bécaud brengt zijn nummers met zijn hele lichaam, niet alleen met z(jn stem, waardoor een „Je t'attends" een bijna orgastisch karakter krijgt. En als dan alle bekende nummers de revue passeren: „Nathalie", „Et maintenant". „Je reviens te chercher", enzovoorts, Is de show compleet. VDM Piladviezen van ziekenfondsraad demonstratie, die door Onder regie Dimilro Rondiris a"e fijne i bü hc N.Y.V. en het N.K.V. speelde zij toen onvergetelijke rollen. woordspel aangesloten bonden op het Malieveld in Den Haag wordt gehouden. De werknemers uit het bouwbedrijf demonstreren, zoals gemeld, tegen de weigering van minister Roolvink om de overeenstemming die tussen werk nemers- en werkgeversorganisaties was bereikt over een nieuwe CAO, waarin o.m. een bepaling was opgenomen ter verkorting van de arbeidstijd, voor bindend te verklaren. Op het Malieveld zullen spreken de voorzitters van het N.V.V. en liet N.K.V.de heren A. Kloos en P. Mer- tens, en de voorzitters van de kath. bouwbedrijfsbond Sint-Jozef en van de Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond. de heren L. Brouwer en A. Buya. Het is diep tragisch, dat i actrice sloten. Papathanaasiou nu door de omstandigheden gedwongen wordt tot solistisch optreden, bovendien in een fragmentenprogramma (hetgeen be perkingen oplegt), voor een publiek, dat haar taal niet machtig is. Dat het grote talent, de enorme techniek en de grote artisticiteit van de tragedienne toch duidelijk herkenbaar werden, mag men als een enorme verdienste beschouwen. Vóór de pauze bracht zij fragmenten uit ,JSlektra" en daarna uit „Antigone". Zeer uiteenlopende karakters, die op een typische acteurswijze waren benaderd, zodat er geen sprake van declamatie daar er een vrtf wtUedig dramatisch AMSTERDAM (ANP) De zieken de monologen liggen be- fondsraad is van mening, dat het geven van adviezen op het terrein van de ver antwoorde gezinsvorming, alsmede het daaraan voorafgaande onderzoek en de controle-onderzoeken tijdens het gebruik van anticonceptiemiddelen, met name de pil, behoren tot de geneeskundige hulp, waarop ziekenfondsverzekerden zonder enige betaling hunnerzijds recht heb ben. aldus deelt de raad in een com muniqué mee. Nu het beroep van de raad op de ko ninklijke Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst om de huisartsen en specialisten te verzoeken overeenkomstig deze opvatting van de raad te handelen, niet 't resultaat heeft gehad, dat de raad ervan verwachtte, meent de raad zijn mening ter openba re kennis te moeten brengen. Het probleem van de onverstaanbaar heid deed zich het sterkst gelden in de afsluitende monoloog van het pro gramma: het verhaal van een moeder, die haar zoon na een stakings demonstratie dood vindt. Het in 1936 geschreven stuk fs voor de Grieken bij zonder actueel, maar jammer genoeg sprak die actuele dramatiek helemaal niet aan door het taalprobleem. Zaterdagavond gaf Aspasia Papa- thanassiou de zesde voorstelling (van in totaal tien in Nederland) van dit pro gramma ln Diligentia. Een groot publiek toonde zich zeer dankbaar voor het ge- bodene. jan verstappen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 2