S>e &2icLte(Boti/ïa/nt Gen. Svoboda kandidaat-president TSJECHO-SLOWAKIIE GAAT WEG VAN GROTERE VRIJHEDEN OP Onsterfelijke Lou te midden van zijn engelen gestorven ir\ Spoedig nieuw program Bijna helft kiezers voor huidig kabinet DANSEN IN BELGISCH AGIMONT Joeri A. Gagarin verongelukt BRILJANT v. d. WATER Voor D 66 6 zetels erbij Bezit U een giro-rekening? Ratna Dewi wil terug naar Indonesië Yoga tegen verhoor politie Yvonne Paul naar Parijs vertrokken Bollen barsten open Soeharlo als president beëdigd DNDERDAG 28 MAART 1968 APENGRACHT 32-LEIDEN )STBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE >15 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 RO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden RECTIE: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN IONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; mnd. ƒ4,45. p. kwart, ƒ13,35; fr. p. post ƒ16,20 DVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— achten bezorging: telefoon 33839 (18.00—19.00 u.) ZELFDE WEERTYPE De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Droog en zonnig weer met een zwakke tot matige zuidelijke wind. Plaatselijk nachtvorst, morgen ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN RAAG (AP-Reuler) In verbazend snel tempo volgen de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije, waar men de 'an de vrijheid heeft opgesnoven, elkaar op: generaal Svoboda, bepaald geen orthodox communist, wordt i)or het partijpresidium aanbevolen als opvolger van Novotny. Zaterdag zal het parlement de president officieel i en met spanning wordt afgewacht of het parlement ook getrouw de aanbeveling van het presidium il volgen. Praag heeft officieel scherp geprotesteerd bij Oost-Duitsland over de uitlatingen van de Oost- ïitse partijtheoreticus Hager aan het adres van minister Smrkovsky, die ook genoemd was als mogelijke andidaat voor het presidentschap. Officieel bestaat er nog censuur in Tsjecho-Slowakije, maar deze functio- eert in de praktijk niet meer. Steeds meer stemmen gaan er op om het instituut af te schaffen. (ADVERTENTIE) ,DE STAD ROME' TE WARMOND no. 4 in dc top veertig THE BUFFOONS Bespreek vroegtijdig uw plaatsen. Telefoon 01711-818 of 309 Op het strand bU Katwijk aan Zee is een Ei.;cls vissersvaartuigje, de „Mollie Lass", gestrand. Aan boord is alleen het stoffelijk overschot van de 64-jarige visserskoopman E. Th. uit Harwich gevonden. Men neemt aan, dat de Engelsman is overleden aan een hartverlamming. Het is ge bruikelijk, dat op deze kleine scheep jes maar een man aan boord is. Zie ook elders in deze krant. Verdere ontwikkelingen zijn: er zal een nieuw, ingrijpend programma inge diend worden, dat behalve een grondige hervorming van het staatsapparaat en de staatshuishouding, ook vrijheid van woord, reizen en emigratie bevat. Ten slotte: twee vrouwelijke congregaties hebben weer toestemming verkregen het kloosterleven te hervatten en novicen Generaal Svoboda is 73 jaar. In de tweede wereldoorlog vocht hij aan het hoofd van een Tsjecho-Slowaakse bri gade aan Russische kant. Na de oorlog werd hij benoemd tot minister van De fensie. Hij bleef dat ook na de commu nistische machtsovername begin '48, die ten dele dank zij zijn medewerking I hij liet het leger een „welwillende neu traliteit" in acht nemen gelukte. Na derhand verheelde hij zijn teleurstelling over de verdere ontwikkeling niet, waardoor hij steeds meer uit te gratie i i-akt. I.i .tpr:: .a.'.'st hij 1. n- sieportefeuille afstaan en werd hij be- last met jeugd- en sportzaken, maar in september van datzelfde jaar werd hem ook deze functie ontnomen en werd hij geschrapt als lid van het centrale partij comité. Daarna is hij voor zover bekend nog slechts opgetreden als voorzitter van de vereniging van strijders tegen het fascisme. (Van onze correspondent BRUSSEL Lou. de palingboer uit Muiden. die zichzelf god waande en onsterfe lijk meende te zijn, is op 63-jarige leeftijd in het Belgische Agimont gestorven. De politie van het plaatsje tegen de Franse grens bevestigde, dat zaterdagavond in het huis van een van zyn vrienden is overleden de Nederlander Lou Yoorthuysen en dat het stoffelijk overschot maandag op het kerkhof van Agimont is begraven. Zaterdagavond werd de dokter van het plaatsje geroepen bij de zieke. Hoewel de dokter onmiddellijke overbrenging naar een ziekenhuis noodzakelijk achtte, wei gerden de volgelingen van Lou dit. De dokter kon niets anders doen dan de reeds stervende man een spuitje geven om de pijnen te verlichten. Als doodsoorzaak is, aldus de verklaringen van de politie, longontsteking opgegeven. MOSKOU (AP) Joeri A. Gaga rin. de eerste ruimtevaarder van de wereld, ia b|j een vliegtuigon geluk om het leven gekomen, al dus heeft radio Moskou bekend gemaakt. In een communiqué weid bekend gemaakt, dat het ongeluk gebeur de tijdens een oefenvlucht. Ook kolonel Vladimir S. Scrjogin is om het leven gekomen. ZIJ zullen bei den bij de muur om het Kremlin worden begraven. Gagarin kreeg wereldfaam door zijn historische vlucht op 12 april 1961. Sindsdien was hij een der voornaamste woordvoerders voor in het bijzonder populair bij dfl Sovjetjeugd. Gagarin is de tweede Sovjetruimtevaarder, die binnen een jaar om het leven is gekomen. Op 24 april 1967 werd kolonel Vladimir Kora Komarov gedood doordat zijn ruimteschip neerstortte na een tocht om de aarde. Beide kosmonauten speelden een belangrijke rol in het rulmtevaartprogramma van hun land. Gagarin laat een vrouw en twee dochtertjes van negen en zeven Jaar achter. het Russische rulmtevaartprogramma. Hij Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. ADVERTENTIE I Voor JUWELIER HORLOGER Haarlemmerstraat 181 ADVERTENTIE (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse kie zers zijn zeer gesteld op het. kabinet-De Jong. In De Telegraaf—Veldkamp-en quête, gevraagd naar de voorkeur: een kabinet-De Jong. voortkomend uit KVP, VVD, AR en CHU of een kabinet-Den Uyl, steunend op PvdA, D'66 en radika- len. gaf 44 pet van de ondervraagden zijn stem aan het kabinet-De Jong, 31 pet aan het kabinet-Den Uyl, terwijl 11 pet geen van beide kabinetten beliefde en 14 pet geen voorkeur had of antwoord op wist te geven. KVP huidige verdeling 39 zetels, wordt 36 zetels; PvdA 37 zetels, blijft 37; WD 17 zetels, blijft 17; AR 15 zetels, wordt 13; CHU 12 zetels, blijft 12; D'66 7 zetels, stijRt tot 13; Boerenpartij 7 zetels, wordt 6; CPN 5 zetels, blijft 5; PSP 4 zetels, wordt 3; SGP 3 zetels, blijft 3; GPV 1 zetel, blijft 1; Radikalen 3 zetels, wordt 4. Op de vraag, met welke partijen men de partij van eigen keuze het liefste zou zien samenwerken, noemde 25 pet van de ARP'ers de VVD, 10 pet de PvdA, ter wijl 42 pet beslist niet met de socialisten in dezelfde regering wil. Bij de CHU wilde 31 pet met de WD samenwerken, geen i 4 pet met de PvdA, terwijl 26 pet de B r>A,. V\TO Als op dit moment verkiezingen zou den worden gehouden, zou volgens de enquête de Kamer er aldus uitzien PvdA nadrukkelijk afwijst. Bij de KVP wil 31 pet met de WD in zee. 29 pet met de PvdA. maar 22 pet wil beslist niet met de PvdA in de regering, terwijl 8 pet de WD als regeringspartner afwijst. Van de kiezers van D '66 wil 58 pet j vooral samenwerken met de PvdA, 31 i ALU ERTENTIE) pet met de WD. terwijl 13 pet per se BETAAL AUTOMATISCH - BESPAAR KOSTEN - BETAAL AUTOMATISCH j niet met de socialisten in zee wil en 24 pet stellig niet met de WD. Tenslotte blijkt, dat 9 pet van degenen, die op de Radikalen zouden stemmen, samenwer king van deze partij met de WD op prijs zou stellen. De onderzoekers verbinden daaraan de conclusie, dat het streven van de Radikalen nog niet iedereen dui delijk is. Betaal dan het abonnementsgeld op De Leidse Courant dooi middel van een periodieke overschrijving. U bespaart dan maandelijks of per kwartaal een hoop moeite en kosten. Verstuur daarom vandaag nog onderstaand invul formulier aan de abonnementen-afdeling van De Leidse Courant. Papengracht 32, LEIDEN. ondergetekende wonende gironummer- verzoekt toezending va automatische girering. De rekeninghouder machtigingsformulier HOSLlVKOJLflV 1WI2H V2LLSOM IVVdSaa BD8UVWOIÜV IVVX3H TOKIO (Reuter) De 28-jarige Dewi Soekarno, de Japanse vrouw van de af gezette Indonesische president, heeft in een in Italië opgenomen televisieinter view, woensdag in Tokio uitgezonden, verklaard dat zij graag naar haar man in Indonesië terug wil. Zij zou hem zo graag him dochtertje Kartika Sari, dat op 7 maart 1967 in Tokio geboren werd, laten aian. (Van onze correspondent) TURNHOUT In het Belgische Turnhout wordt criminele ge schiedenis gemaakt. Vorige week maandag arresteerde de politie twee zware jongens, die van een reeks roofmoorden en roofover vallen in de Kempen worden be schuldigd. Peerke V. (39) uit Averbode cn Jef van R. (40) uit Turnhout. Onderzoeksrechter A. Boexckx uit Turnhout vertelde gisteren nog dat de mannen geen duimbreed wijken. Eendrachtig blijven ze ontkennen. Peerke V. is een fer vent beoefenaar van de joga. In de gevangenis van Leuven heeft hij dat geleerd. Tijdens de verhoren kan V. op een gegeven ogenblik wanneer hij zich niet meer fit voelt gewoon stoppen met antwoorden. Hij con centreert zich op een bepaald punt in de lucht en blijft gedu rende een uur op dat punt staren. Als men hem probeert af te lei den door bij voorbeeld met de handen voor zijn ogen te zwaaien of hoe dan ook, blijft hij stoïcijns. Na een uurtje concentratie her val hij weer, fris geworden, de beantwoording van hem gestelde vragen. Een andere door Peerke V. toegepaste jogamethode: niet eten, alle< koffie drinken. Van maandag- tot donderdagmorgen, toen hij dag en nacht is verhoord, heeft hy geen kruimel brood gegeten. Volgens de theorieën van joga min mogelijk eet. V. past deze methode met succes toe. Naar het schijnt is het vrijwel nog nooit voorgekomen dat een verdachte dank zij joga weerstand wist te bieden aan een marathonverhoor. Van de zijde van de justitie heeft men echter medegedeeld dat et- voldoende materiaal is om een rechtszaak aan te spannen tagen hei duo. Lou stierf te midden van een aantal Nederlandse en Belgische volgelingen, onder wie ook zijn vrouw Mien een van de „engelen", zoals Lou zijn voor naamste vrouwelijke volgelingen noem de en zijn beide zoons Loutje en Jantje. De begrafenis werd bijgewoond door een vrij groot aantal volgelingen uit Nederland, die door Mien op de j hoogte gesteld waren van het overlijden van de „onsterfelijke". Zijn dood, die zijn „engelen" en an dere aanhangers altijd als onmogelijk hebben beschouwd, bracht zaterdag ver bijstering en ontzetting onder deze schare getrouwen rond zijn sterfbed. Vorig jaar augustus is Lou Voort- 1 huysen van wie in het verleden al eerder berichten waren verschenen waarin zijn dooH werd gemeld uit de vergetelheid van negen jaar stilzwijgen opgestaan om zichzelf op een massale bijeenkomst in Amsterdam in levende lijve aan het publiek te tonen, nadat hij geruime tijd uitsluitend via de band- j recorder had gepredikt. Na die bijeen- j komst in een snikheet zaaltje in Am- sterdam heeft hij weer geruime tijd niets van zich laten horen. Zijn over lijdensbericht is in feite het eerste „le- vensteken" sinds maanden. Lou had ook volgelingen in België en Duitsland. Zijn verzamelde geschriften zijn ook in het Duits verschenen. Overal waar hij ging i werd hij vergezeld door een soort gees telijke lijfwacht van twaalf „engelen" i en 12 „Lou-zonon". SCHIPHOL (ANP) l»e 39-jarige Yvonne Paul, die na luuir deportatie vorig jaar uit de Verenigde Staten bijna 3 maanden op Schiphol heeft gebivak keerd, la vanochtend onverwacht van Schiphol naar Parijn gevlogen. Zij beschikte weer over een geldig Ne derlands paspoort dat zij. na het In New York aan het consulaat te hebben afge geven, ongeveer een maand geleden op het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt te hebben afgehaald. Op de luchthaven werd vanochtend aangenomen dat zij zal trachten via Parijs naar haar zo geliefde Amerika terug te keren. Mocht dat haar tegen alle verwachtingen in gelukken, dun houdt men op Schiphol rekening met de mogelijkheid dat zij spoedig weer als gedeporteerde op de luchthaven zal aan- DEN HAAG (A.N.P.). Door het lenteweer van de laat ut e dagen schiet in de bollenstreek op het ogenblik allee de grond uit, zo vernamen wij bij informatie bij de V.V.V. van Zuid-Holland. De velden staan op bersten en als het goede weer aanhoudt, zal Pasen al een echt bollenweekend worden. Op het ogenblik kan men in de bollenstreek al genieten van de aanblik van de velden met gele, witte en paarse krokussen, die ih volle bloei zijn. De narcissen beginnen te kleuren. De trompet narcissen, altijd wat vroeger dan de andere soorten, zijn al hele maal uit. Verder staan de tullpa's in knop en hier en daar zijn ook op deze velden al bloemen te zien. Ook ln de Keukenhof heeft de lente haar komst al aangediend. Er staan al toeven bloelende nar cissen, tullpa's en kleingoed (druifjes enz.). In de grote, ver warmde kas ziet men al een grote verscheidenheid van kleur en vorm van tulpen en hyacinten. De bloei van de bolgewassen Is dit jaar als gevolg van het gun stige weer iets vroeger dan ver leden jaar. Het scheelt niet veel, want verleden jaar kwam het voorjaar ook al vry vroeg. De bollenvelden ln de Noordoost- polder zullen volgens de verwach tingen van de deskundigen van ongeveer half april tot half mei In bloei staan. Het bollenareaal In dit gebied wordt elk jaar gToter. De fruitbomen in de Noordoost polder zullen ongeveer van half april tot half mei bloeien. DJAKARTA (ANP) Generaal Soe- harto is gisteren in Djakarta beëdigd als president van de republiek Indone sië. Eerder op de dag had het Volkscon gres hem unaniem tot volledig president benoemd voor een termijn van vijf jaa Generaal Abdoel Haris Nasoetion. c voorzitter van het Volkscongres, had de leiding van de beëdigingsceremonie. Nasoetion vroeg om steun voor presi dent Soeharto en het kabinet dat bin nenkort gevormd zal worden Pasen isnog wel een jxuir weken van ons vandaan, maar juist zoals alle andere grote feesten, werpt het nu al ,jt'n schaduw vooruit". Het is vooral de banket bakkende laag ran tie middenstand, die. van dit feest profiteert. De etalages zijn al gesierd met gevulde, fraai opgesierde (en daardoor dure)' chocoladeëieren. Een olijke paashtias dient als blik- en geldvanger. i het laatste Amerikaansesnul je op rijwielgebied: een ftetspong. De fietspong heeft een normaal frame maar paardehoo/d en -mek draaien mee met het stuur. De kmderen a»jn wild van hel nieuue speelgoed.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1