S)e CoidóeSotiAa/itt Kamer wil B.V.D. intomen 9! Straten vrij voor Robles Lücke besluit om toch aan te blijven JAMIN GEEN AFREMMEN LIBERALISERING Waarschuwing uit Hongarije enO.-Duitsland TUIN SUPERMARKT alles HBEBB3 v. d. WATER Leeuwen los in park in Beekse Bergen Bendeleden misbruiken Indianen VOLLEDIGE OPENBAARHEID ONMOGELIJK Activiteiten hebben bij velen kwaad bloed gezet WATTS BEGROET KENNEDY Ben Goer ion bij Da jan KOE OP PONSBAND Einde tournee Hans van Z. Man aan pols meegesleurd Opbrengst „Kom over de brug kan wel uitlopen tot 33 miljoen TOTAAL NU 27 MILJOEN Bezit U een giro-rekening? PAPENGRACHT 32-LEIDEN k POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIRECTIE: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4.45. p. kwart, ƒ13,35; fr. p. poet ƒ16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.00—19.00 u.) hetzelfde weertype De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Droog en vrij zonnig weer met een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Iets hogere mid- dagtemperaturen. WOENSDAG 27 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.406 Tsjecho-Slowakije PRAAG (AP-Rcuter) Ondanks f* waarschuwingen van Hongaarse en Oost- duitse communisten, ondanks ook de be- iorgdheid in andere communistische lan den zet Tsjecho-Slowakqe zijn politiek democratisering en liberalisatie voort. Dubcek verzekerde intussen zijn land genoten, dat hü op de conferentie in Dresden veel van de ongerustheid van de buurlanden had kimmen wegnemen^ „Het was een bijeenkomst in echte kameraadschap". Zaterdagochtend werd een nieuwe [president, opvolger van Novotny, gekozen, tehalve de reeds genoemde kandidaten, a'voboda en Smrkovsky is een nieuwe voor het voetlicht getreden: de oud- minlster van Cultuur, Cestimir Cisar, wegens zijn liberalisme de favoriet van de jeugdorganisaties en vriendelijk be jegend door de partijleiders. Hij heeft het voordeel dat hij aanzienlijk jonger is dan de andere kandidaten. Er gaan ook meer (ADVERTENTIE) VOOR bloemzaden (230 soorten), ZAAD groente/kruidenzaden, gras zaden in 7 soorten, kweek - turfpotjes, broeibakken en -kastjes, vaste planten, hees ters, bolbegonia's, dahlia's, gladiolen en fresia's teveel om op te noemen MEST Koemest, gemalen, gedroogd; strooien, water en klaar Speciale kunstmesten, o.a. voor rozen. Compost voor grond verbetering. Kalk. GEREED- Harken, spaden, kruiwagens, SCHAP hand- en motormaaiers in grote keuze;-modern gereed schap voor liefhebbers ADVIES door i vakmensen. Miauws Rijn 80 Tin 206 24 (0 17 10) (ADVERTENTIE i ADVERTENTIE Voor HORLOGES en KLOKKEN JUWELIER - HORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 181 ADVERTENTIE) stemmen op om de verhouding Tsjechen- Slowaken een meer federatieve Inhoud te geven. Intussen blijven ook de niet- communistische Tsjechen zich roeren met hun verlangen naar meer Invloed. De Volkspartij (kath.) die deel uitmaakt van het onder communistische leiding staande „nationaal front", waarin een splitsing is ontstaan tussen oude garde (Plohjar) en de nieuwe garde, pleit via het blad Lidova Democracie voor het leggen van contacten met de christelijke partijen in Nederland, West-Duitsland en andere Europese landen. De theoreticus van de Hongaarse com munistische partij heeft sombere waar schuwingen laten horen aan het adres van de (nieuwe) Tsjechische leiders, die hij ervan beschuldigd „anarchistische tendenzen in de hand te werken". Zijn Oostduitse collega Hagen borduurt op bijne hetzelfde stramien, met dien ver stande dan dat de anarchisten plaats maken voor de Westduitsers. (Van onze correspondent) HILVARENBEEK De leeuwewelp Mustafa heeft zijn toekomstige tehuis, het leeuwenpark in de Beekse Bergen, verkend. Daarna kwam hij naar het ge meentehuis in Hilvarenbeek. Keurig net jes aangelijnd en geleid door de jeugdi ge charmante mevrouw Cowley, dochter van de Britse leeuwenparkexploitant J. C'hipperfield. De Brit gaat 40 leeuwen loslaten in de Beekse Bergen. Het park, bos, heide en duinen wordt 30 ha groot. Op den duur wordt dit leeuwenreservaat omgezet in een openlucht wildpark van ongeveer 100 ha. Het bestuur van het recreatieoord heeft een lening gesloten van 700.000 gul den om de nodige autowegen aan te kun nen leggen door het leeuwenpark. En om een dub.bele omheining van respectieve lijk 4 en 2,5 meter te laten oprichten. Die autowegen lopen door geacciden teerd terrein. Zij krijgen een lengte van 3,400 meter en bieden ruimte aan een dubbele file auto's. De toegangsprijs tot het leeuwenpark wordt 10 gulden per auto, voor autobussen geldt een speciaal tarief. Fietsers en voetgangers kunnen in jeeps een leeuwentoer maken. Ze zijn dan duurder uit dan de autobezitters, om dat ze buiten het entreegeld moeten be talen voor de huur van de jeep. De rit door het park zal ongeveer een half uur De heer Chipperfleld zorgt voor deskun dig personeel. Het park gaat 1 juni open. Mogelijk komt er nog een belendend race-circuit. Panama vegen de straat schoon Leden van de nationale garde van van tegenstanders van president Robles, die vergeefs geprobeerd hebben een andere president naar voren te schuiven. RIO DE JANEIRO (AP) Peruviaan se en Colombiaanse bandieten die langs de grens opereren gebruiken Braziliaan se indianen om hen te helpen andere indianen te beroven, zo heeft het hoofd van de nationale indianen stichting, Jose de Queiroz Campos, verklaard. Hij verklaarde dat een onderzoek van de regering heeft uitgewezen dat Ticoe- na-indianen in het Amazonegebied bij de grens met Peru en Colombia als sla ven worden gebruikt door rubberarbei ders en bandieten. Sommige indianen worden bewapend en krijgen alcohol waarna zij door de bandieten worden ge bruikt tijdens hun rooftochten. De Braziliaanse indianen, die zeer af gezonderd leven, zijn vaak niet bestand tegen ziektes als pokken, mazelen en griep. Sommige epidemies doen een stam soms in enkele dagen uitsterven. De in dianen staan de laatste tijd zeer in be langstelling na rapporten van de natio nale indianenstichting, over massamoor den, martelingen en slavernij van de af gelopen twintig jaar. (Van o e parlementaire redactie) DEN HAAG. Voor de open bare discussie over de Binnen landse Veiligheids Dienst, die dank zij de commissie Binnen landse Zaken van de Tweede Kamer vandaag gehouden kan worden, bestaat grote belangstel ling. De B.V.D. heeft in het ver leden door zijn soms ontactisch optreden in verschillende kwesties nogal eens van zich doen spreken, maar het was in het parlement een bijna bekeken zaak, dat er in het openbaar nauwelijks over ge sproken kon worden. De laatste tijd echter hebben vooral de ge ruchtmakende naspeuringen van de B.V.D. op verschillende univer siteiten veel kwaad bloed gezet Vandaag zal over dergelijke activi teiten waarschijnlijk een stevige discussie ontstaan. Enige tijd geleden werd bekend, dat de Binnenlandse Veiligheids Dienst op enige universiteiten gegevens opvroeg van bepaalde studenten, zonder dat be trokkenen hiervan op de hoogte waren. Daarbij bleek dat de dienst dit in het verleden regelmatig gedaan had en dat verschillende universiteitsfunctionaris sen hierbij medewerking verleenden. Dank zij de student Vondeling, zoon van oud-minister Vondeling van Financiën uit het kabinet-Cals, kwamen deze acti viteiten in het openbaar. Allerlei func tionarissen uit de universitaire wereld en tal van politici lieten toen weten van zulke B.V.D.-activiteiten niet ge diend te zijn. Sommige rectores-magni- fici verboden verdere medewerking van hun functionarissen aan deze naspeurin gen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Binnen niet al te lange tijd zitten alle Nederlandse melkkoeien in een computer, netjes gerangschikt naar leeftijd. Er zijn al proeven geno men, die voor de melkcontroledienst ver bluffende resultaten opgeleverd hebben, i Daarom gaat men verder met de tijd j mee en wil men binnen enkele jaren de j hele rundveehouderij met alles wat daar aan verbonden is, in de computer vast leggen en laten verwerken tot bruikbare binnen-en buitenlandse gegevens. Proeven in de provincie Utrecht, waar mee men medio vorig jaar begon, had den ten doel na te gaan hoe melkcontro- legegevens automatisch verwerkt konden worden. De centrale melkcontroledienst te Arnhem was over de redultaten zo te vreden, dat thans besloten is deze auto matisering in een aantal provincies toe te passen. Voor de melkcontrole worden de koei en per provincie en per bedrijf op leef tijd vastgelegd op ponsbanden, aan de hand waarvan de computer' proefmelk- formulieren maakt. Op deze formulieren worden alle gegevens voor de melkcon trole vastgelegd. Na enige tijd krijgt de rundveehouder zoveel gegevens over zijn melkkoeien binnen, dat hij zijn bedrijfs voering geheel op de produktieresulta- ten kan afstemmen. Een enthousiaste ontvangst viel Robert Kennedy ten deel toen hij, in het kader van zijn verkiezings campagne, een bezoek bracht aan dc negericijk Watts in Los Angeles. Watts is destijds het toneel geweest van zeer heftige rassenonluMen. gelijke activiteiten ook meermalen ont plooid had in de ambtelijke wereld en bij het bedrijfsleven. Het ging hierbij bijna steeds om personen, die om de een of andere reden „op het lijstje van de B.V.D." stonden. Een en ander was voor verschillende Kamerleden voldoende aanleiding om een openbaar debat over de taak en werkwijze van de Binnenlandse Veilig heids Dienst te verzoeken. Niet om de dienst in een volledige openbaarheid te brengen, wat onmogelijk is, maar wel om bepaalde activiteiten, die in een democratisch land niet passen, af te NIET SCHULDIG UTRECHT (ANP) De „tournee" van Z. is geëindigd. Hij is weer terug in het huis van bewaring in Utrecht. Het on derzoek naar het aandeel van Van Z. In de moordzaak Eist en Olst is evenals In de Rotterdamse zaak en die in Am sterdam negatief uitgevallen. Hans van Z. ging op 16 februari van Utrecht naar Rotterdam toe. Hij werd hier gehoord omdat de politie vermoed de dat hij iets te maken had met de moord op de 26-jarige lerares Elly Ha- gers in 1964. Het onderzoek leverde ech ter niets op en Van Z. werd overgebracht naar Amsterdam. Daar werd hij aan de tand gevoeld over de nog onopgeloste moord op de filmregisseur Claude Berk ley in 1965. De Amsterdamse recherche was na dit onderzoek overtuigd van de onschuld van Van Z. in deze zaak. De tournee van de Utrechter werd voortgezet en hij kwam op 13 maart in het Arnhemse huis van bewaring. Van Z. werd hier gehoord in verband met de moord op de 87-jarige landbouwer Goos- je Van Piggelen in Eist in 1967. De Arnhemse officier van justitie, mr. J. H. G. Boekraat, die deze zaak leidt, ver klaarde gisteravond dat het onderzoek is afgerond en negatief is uitgevallen. Hans van Z. zal niet meer naar Olst gaan om daar te worden verhoord inzake de moord op de Molenaar A. Boks uit Olst. Deze werd in de nacht van 26 op 27 november 1966 om het leven gebracht. Rechercheurs van de rijkspolitie uit Olst zijn een dag in Arnhem geweest om Van Z. over deze zaak aan de tand te voelen. Zij sluiten zijn aandeel in deze moord uit. BONN Op verzoek van bondskanselier Kiesinger heeft de Westduit.se minister van Binnenlandse Zaken, Paul Lücke (CDU), gisteravond z()n schriftelijk verzoek om ontslag teruggetrokken. HU zal de portefeuille blUven beheren. Aanleiding tot het verzoek was het besluit van het SPD-congres de vorige week In Neurenberg om pas in 1970 de kwestie van een wijziging van dc Westduitae kieswet aan de orde te atellen. Kieswetwijziging van de baan LUCKE toch maar blijven AMSTERDAM (ANP) De 65-jarige heer A. Pouw is in Amsterdam meege sleurd door een auto waarvan een van de twee inzittenden hem aan de polsen vasthad. Het slachtoffer liep tal van schaafwonden op en moest voor behan deling naar een ziekenhuis worden over gebracht. Dc zaak speelde zich af nadat de heer Pouw had laten blijken geen be langstelling te hebben voor stof, die bel de mannen te koop aanboden. Een van de kooplui greep toen zijn polsen vast, waarna dc ander met grote snelheid wegreed. Na 30 meter te zijn meege sleept werd hij ten slotte losgelaten. Minister Lücke zag hierin een niet houden aan de afspraken die de S.P.D. bij het aangaan van de grote coalitie in december 1960 met de christen-demo craten had gemaakt, namelijk nog in deze zittingsperiode van het parlement met de overweldigende stemmen- meerderheid van de C.D.U./C.S.U. en S.P.D, het kiesstelsel naar Angel saksisch systeem in te voeren, waarin één van de partijen de regering en de ander de oppositie zou vormen Tijdens een vergadering van de chris ten-democratische fractie in Bonn was het gistermorgen gekomen tot een scher pe controverse tussen bondskanselier Kiesinger en minister Lücke. De kanse lier zag namelijk de kwestie van kies- wetwijziging niet aan voor een zaak, waarvan het lot der coalitie afhing. De fractie deelde ln meerderheid deze me ning. Daarop volgde de ontslagbrief van de minister, die hier voor de kieswet wijziging heeft geijverd en de betref fende wetsontwerpen klaar heeft liggen voor indiening in het parlement Tot dusverre heeft de regeringscoalitie ten gunste van de C D.U./C.S.U. ge werkt. De socialisten hebben bij recente landdag- en gemeenteraadsverkiezingen steeds stemmen verloren. Dit heeft voor al bij de S.P.D. het enthousiasme voor een kieswetwijziging zeer bekoeld. Vele waarnemers in Bonn geloven trouwens dat een kieswetwijziging ln de bondsrepubliek ook ondanks minister Lückes ijver en ondanks zijn aanblijven volledig van de kaart is. Geen krant ontvangen? Rel tussen 6 00 en 7.00 uur nummer 33*39 en per speciale koerier wordt o de krans alsnog gehracht. Waar agentschappen itln gevestigd, wende men zich* tot de agent. (Van onze correspondent) 1M8TEBDAM Een bedrag van l>ijna 27 miljoen gulden, een koe en een geit, dat ls de stand van de actie „Kom over «Ie brug" en nog steeds stroomt liet het geld binnen bij «luizenden.' Voor de koe, afkomstig uit Aalten, heeft men inmiddels een bestemming ge vonden. De kinderbewarplaata van da Evangelische broedergemeente Para maribo telegrafeerde dat ze zeer welkom Is. Jan van Hlllo, die een belangrijk aan deel had ln de t.v.-ultzendlng van vrij dagavond noemde het het grote plus punt van deze actie, dat pers, radio en televisie geen emotnonele of sensationele middelel hebben gebruikt maar feiten hebben gegeven. „De mensen z(|n moe van sensatie. Deze actie ia van het be gin tof het einde nuchter gevoerd", zei hfl. De 140 projecten, waar het 0111 ging waren geselecteerd uit een totaal van 190. Uit de resterende vijftig kan, nu de opbrengst de verwachtingen overtreft een keuze worden gemaakt. Daaronder zijn projecten alB de herbouw van een onlangs gebombardeerd ziekenhuis ln Ooet-Nlgeria, leg>r&bestr(jdlQgen in Indo nesië en zwakzinnigenzorg in Afrika. Het uiteindelijke bedrag voor Vietnam zal gelijk worden verdeeld over Noord en Zuid. Vijftig procent wordt bestemd voor medische hulp aan de burgerbevol king voor Noord-Vietnain vla d<- We reldraad van Kerken. In totaal heeff „Kom over brug" uitloopmogelijkheden t«rt 83 miljoen. In Eindhoven heeft „Kom over de brug" samengewerkt mot de „Vasten actie". Hier bedraagt op het ogenblik de stand 244.000.voor „Kom over de brug" en 233.000— gulden voor de Vaetenactie. BETAAL AUTOMATISCH Betaal dan het abonnementsgeld op De Leidse Courant dnor middel van een periodieke overschrijving. U bespaart dan maandelijks of per kwartaal een hoop moeite en kosten. Verstuur daarom vandaag nog onderstaand Invulformulier aan de abonnementen-afdeling van De Leidse Courant, Papengracht 32, LEIDEN. ondergetekende wonende te gironummer 1 machtigingsformulier De rekeninghouder h.jsixvKox.lv iwxaa - nsxsom Mvvdsan - njsixvKoxav ivvxaa morgen voordeel melkhazelnoolslukken 150 gram van 119 tfoor 95 niet duur wel heerlijk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1