S)e£eid>6e(EouAanï ijf doden bij inhaalpoging AUTO TEGEN STALEN BRUGKANT Keurig nette bedelbrief zegt drs. Schmelzer Strijd om opvolging Novotny losgebrand JAMIN Drie overige inzittenden ernstig gewond „Overtrokken reacties in de publiciteit Met één hap de cel in Brief uit Noord-Korea ABBA EBAN HOOPT OP GESPREK MET ARABISCHE LANDEN Kinderbijslag niet omhoog Half jaar cel voor schieten p ex-verloofde Vijf rijke Sardiniërs met dood bedreigd Wie 'ril kent mag t zeggen Bezit U een giro-rekening? Overleg met minister over bouw-CAO IPENGRACHT 32-LEIDEN TBUS 11 - TELEFOON 20935 REDACTIE j en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 103 Bank. Amro-Bank N.V., Leiden C. M. DRABBE - J F. J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN bNNEMENT (bjj vooruitbetaling) p.w 1.04; ind. ƒ4.45. p. kwart, ƒ13.35: fr. p. po6t ƒ16.20 RTENTTES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2.— fchten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 u.) PSDAG 26 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN DROOG WEER De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Koude nacht met weinig bewolking en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgen overdag licht- tot halfbewolkt met een matige tot krach tige zuidwestelijke wind en ongeveer dezelfde middagtemperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.405 (Van onze correspondent) MOERDIJK. Vanmorgen is op de Moerdijkbrug een Ford Taunus Transit-personenauto in botsing gekomen met de stalen zijwand van de brug. Vier van de acht inzittenden werden op slag gedood. Een man is over de brug leuning geslagen en wordt vermist. De drie overige inzittenden zijn zwaar gewond naar een ziekenhuis in Dordrecht overgebracht. Voor hun leven wordt gevreesd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „De manier, waarop de veel besproken bedel brief van de „Stichting Politieke Studie en Voorlichting" door sommige publiciteitsmedia Is misbruikt, vormt wel het aller beste bewtfs van de noodzaak om bU te dragen tot een positieve en onafhankelijke voorlichting. In een overtrokken reactie heeft deze brief een sterk opgeblazen publiciteit ge kregen. Het was een keurig nette, maar heel noodzakelijke bedelbrief om ons werk te blijven doen." Dit heeft KVP-fractielelder drs. Schmelzer gezegd in een commentaar voor de KRO-radio. Volgens drs. Schmelzer is de indruk door sommigen gewekt alsof de brief afkomstig was van een geheimzinnige club mensen, die opeens heel iets anders wil dan de partijraad van de KVP in Arnhem heeft uitgesproken in de daar aanvaarde resoluties. Hierover zei drs. Schmelzer: „Er bestaat geen enkele reden voor een dergelijke verkeerde uitleg van deze brief, wanneer men tenminste niet bewust de goede bedoelingen van de stichting in twijfel wil trekken". Drs. Schmelzer gaf toe. dat nun in een vrij korte brief als deze wel gedwongen is om een bepaald accent wat meer te belichten. „Als het partij bestuur van de KVP met oen stuk over deze materie was gekomen zou dit uitgebreider zjjn geweest. Dat bijvoorbeeld in de bedelbrief dr woorden „consequent vooruitstrevend programma" ten aanzien van de KVP hebben ontbroken, is bepaald niet aan opzet te wijten", zo verzekerde dr». Schmel zer. die de bedelbrief, zoals bekend, mede-ondertekend heeft. LONDEN tReuter i Een Londen- se inbreker, een oude bekende van de politie, is snel ingerkend als ge volg van het feit dat htj in een woning waar hjj inbrak, een hap uit een stuk kaas heeft genomen. HU mist een voortand en de afdruk in dc kaas leidde de politie recht streeks naar zijn adres HU heeft ADVERTENTIE (Van onze parlementaire redactie) DEN BLAAG De bedragen van de Dderbijslag zullen aan het einde van He maand, tevens einde van het kwar- I. niet hoger zijn dan die van begin 18. Er mag niet op worden gerekend, zij alsnog met terugwerkende kracht len worden verhoogd, evenmin als dat t andere sociale uitkeringen (AOW, V\V, WAO) het geval zal zijn. 9 herziening geschiedt telkens wanneer iurende een aaneengesloten periode zes maanden na de laatste herzie- ig het indexcijfer der lonen een af- jking van gemiddeld ten minste drie :ent heeft vertoond van het indexcij- waarop de laatste herziening is ge leerd. Een woordvoerder van het mi- tterie van Sociale Zaken kon ons me- jelen dat aan deze voorwaarde niet irdt voldaan. De vraag of tegen het einde van het 0 gende kwartaal wel een verhoging kan rden tegemoetgezien zal mede afhan- lijk zijn van de vraag, in welk tem- 'n wetsontwerp betreffende wijziging n de welvaartsvastheidsbepaling in de :iale verzekeringswetten door de Sta- g i-Generaal wordt afgewerkt. MAASTRICHT (ANP) Comform de i van de officier van Justitie heeft de :htbank in Maastricht de 30-jarige Iiaanse gastarbeider Alberto L. C. ver- rdeeld tot zes maanden gevangenis- af. Hij had op 23 december jl met n geweer geschoten op zijn ex-verloof- een leerling-verpleegster uit Gulpen kogel had haar niet getroffen, maar - akte een vriendin, die naast haar liep. „Huidige grenzen geen voldongen feit..." (Van onze correspondent) SCHIPHOL Ondanks hevige inci denten van de laatste dagen blijft Abba Eban. Israëls minister van Buitenlandse Zaken, vertrouwen o| eindoplossing voor de problemen in het Midden-Oosten. Hij verklaarde vanmor gen na aankomst op Schiphol, de hui dige grenzen niet als een voldongen feit te zien. „De eindoplossing moet aan de onderhandelingstafel worden gevonden", zei hij, „dat is nog steeds onze politiek. De sleutel voor wederzijds vrede is het Abba Eban, die werd afgehaald door minister Luns, is in Nederland om met ROME (AP) De politie neemt de dreigementen ernstig dat vijf willekeu rig uit te kiezen landeigenaars op het eiland Sardinië zullen worden vermoord als vóór het eind van deze wéck geen losprijs van 500 miljoen lire zal worden betaald (plm. 3 miljoen gulden). De dreigbrief die afgelopen zaterdag werd ontvangen door een dagblad zou natuurlijk een grap kunnen zijn, maar de bevolking op Sardinië waar het ban ditisme de laatste twee jaar hoogtij viert houdt van angst de adem in. Vier van de dit jaar ontvoerde personen worden nog steeds vastgehouden of zijn misschien al vermoord. Het hoofd van de Italiaanse politie Angelo Vicari is maandag naar het eiland gevlogen om zich persoon lijk op de hoogte te stellen van de pogin gen, die in het werk worden gesteld de misdaad op Sardinië uit te roeier zijn ambtgenoot Jong de toestand in het Midden-Oosten te bespreken. Op de veroordeling door de Veilig heidsraad van Israëls vergeldingsactie tegen Jordanië, gaf Abba Eban het vol gende commentaar. „De Veiligheidsraad is een politiek orgaan, dat dc mening verkondigt van de staten, die er deel van uitmaken. In die Veiligheidsraad zijn Arabische staten vertegenwoordigd, maar Israël niet. Bovendien telt de raad zeven staten, die geen relatie onderhou- vreedzame J den met Israël, en geen enkel land, dat relaties met de Arabische staten uit de weg gaat". Hij gaf toe dat er ook in eigen land kritiek op de vergeldingsactie is gekomen. Hij zei daarover: ..Ons land wordt op volkomen democratische wijze geregeerd. Alles is onderhevig aan kri tiek, maar men moet wel bedenken, dat er geen unilaterale oorlog kan bestaan, er is slechts keuze mogelijk tussen wederzijdse vrede of wederzijds geweld. Wij wensen niet anders dan wederzijdse vrede en ik heb alle hoop op een uitein delijke oplossing in die geest, maar dat die snel bereikt zal worden, verwacht ik niet. Ik vind de situatie van staakt het vuren, zoals we die thans hebben, verre van ideaal. Ik prefereer een construc tieve en meer definitieve oplossing". Op Schiphol waren uitgebreide veilig heidsmaatregelen genomen. De politie was bang voor een demonstratie tegen het optreden van Israël in de laatste tijd. Er was echter geen spandoek te be kennen. Het ongeluk gebeurde vanmorgen om j kwart over zeven. Bij het inhalen van j een vrachtauto, halverwege de brug, I raakte de personenauto de vrachtwagen, j De auto slingerde om zijn as en werd tegen de stalen beplanting van de brug verbrijzeld. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk wordt bemoeilijkt omdat niemand van de inzittenden kan wor den gehoord. Afgaande op het kenteken bewijs vermoedt men dat de auto afkom stig is uit het Brabantse Wouw. Als gevolg van het ongeluk heeft het verkeer vooral uit zuidelijke richting j NAPELS (AFP) Een inwoner van veel last van vertraging Napels heeft geprobeerd zijn vrouw te Bij verkeersongelukken in Amsterdam, doden door haar ijzeren ledikant onder Utrecht. Heerlen en Leek zijn in totaal een stroom van 220 volt te zetten, met premier De vier Personen om het leven gekomen. Man poogt vrouw met elektriciteit te doden Wedu wnaar van 97 weer gehuwd LINDEN (AFP Te Bristol is de 97- Jarlge weduwnaar Charlie Brown opnieuw in liet huwelijk getreden. Het ja-woord werd gezegd door Annie Wintle. 17 jaar jonger dun haar man. Zij zullen de witte broodsweken doorbrengen in het rusthuis. In de nacht van zondag op maandag vervoegde zich bij de politie in Napels een Antonietta Imperator*, geboren Cl- rillo. Deze 32-jarige vrouw verklaarde dat zij door een hevige elektrische schok wakker was geworden. Haar rug was verbrand. De echtgenoot van de vrouw, dr. Franco Imperatore, is door de politie gearresteerd. Geen krant ontvangen? Rel tussen 6.00 en 7.00 uur. nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zUn gevestigd, wende men zich tot de agent. Wie is deze ..Bonnie and Clyde"- figuurt Op het eerste gezicht :ou men denken: John Lennon Bra- tel). Dat is niet goed. Nee, peinst u maar niet verder; u komt er torli niet achter. Het is Jacques Brei, tijdens opnamen voor de nieuwe Franse film „La Bande a Bonnol", een beruchte Franse bende uit het begin van deze eeuw. PARTIJ WIL CONTROLE HERKRIJGEN PRAAG (Reuter-DPA) TerwUI de Tsjechische communistische partij poogt om weer enige controle te krijgen over de vrijhcidsgolven die In Tsjecho-Slowa- kUc zijn opgestuwd, is de discussie ont brand, wie Novotny als president moet opvolgen. De namen die genoemd worden zUn generaal Svoboda, .losef Smrkovsky 0DETAAL AUTOMATISCH ADVERTENTIE BESPAAR KOSTEN - BETAAL AUTOMATISCH Betaal dan het abonnementsgeld op De Leidse Courant door middel van een periodieke overschrijving. U bespaart dan maandelijks of per kwartaal een hoop moeite en kosten. Verstuur daarom vandaag nog onderstaand invulformiilier aan de abonnementen-afdeling van De Leidse Courant, Papengracht 32, LEIDEN. ondergetekende wonende gironummer machtigingsformulier De rekeninghouder E\, v 3SLLVMOXHV 1WX3H N5LLSOM HWJ8EH HJSLLVKOXflT 1WI38 Op de boerdeij van de heer Ztjm op Texel heeft 'n i-jarig zwart moederschaap 't leven geschonken aan een lamrmr- vierling van dezelfde kleur. Waarmee dus in één familie vijf zwarte schapen zitten. Zelfs op Texel, het schapenland bij uitstek, is het sinds mensenheugenis niet voorgekomen dat een móarte vierling geboren werd. en Novomcsky. Alle drie hebben zi) geen beste herinneringen aan het stalinisti sche tijdperk. Het Jeugdblad Mlada Fronta heeft ook een paar kandidaten: de schrijver Jiri Hanzeelka en prof. Ota Sik, die beiden in de liberale hoek zitten. De beslissende stem zal ongetwijfeld het centrale par tijcomité hebben, dat donderdag bijeen komt. De voorkeur van het partijcomité gaat uit naar iemand die kan rekenen op de steun van de arbeiders om de indruk te vermijden dat het land geleid wordt door liberale intellectuelen, die zich rond Dubcck verzameld hebben. Tekenen dat de partij de controle wil herwinnen zijn het ontslag van de hoofd redacteur van het Praagse blad Veccrni Praha, waarin een pleidooi was opge- »or het meerpartijenstelscl; voorts de bevestiging van de benoeming van Polacek als voorzitter van de vak- bondsraad Tegen die benoeming hadden enige vakbondsleiders geprotesteerd. Intussen is nog een groot aantal mede standers van Novotny uit allerlei func ties ontslagen. In Polen zijn zeven professoren en as sistenten van de universiteit van War schau ontslagen in verband met de re cente studentendemonstraties en relletjes. Dit werd bekend gemaakt door het of ficiële persbureau PAP na herhaulde aanvallen op „reactionaire elementen, zionisten en demagogen", als onderdeel van een grote propagandacampagne. Bij de ontslagen hoogleraren bevinden zich verscheidene joden. Een van hen was lid van het centrale partijcomité. Twaalf doden geborgen van Iers vliegtuig ROSSLARE (AP) Er zijn tot dus verre twaalf doden ses mannen cn zea geborgen van het zondag de kust van Zuidoost-lerland ver ongelukte Ierse vliegtuig. Aan de bergingsactie nemen twee Ier se reddingsboten, vier Ierse treilers, vier Ierse legervliegtuigen, twee Britse oorlogsschepen, drie Britse tankers, twee Nederlandse kustvaarders, een Noors vrachtschip en drie Britse vlieg tuigen deel. Chester Rogale, vader van de kok van het door Noord-Korea in beslag genomen Amerikaanse schip Pueblo, leest cn brief voor van zijn zoon. Daarin zou een verzoek aan Amerika staan om aan Noord-Korea excuses aan te bieden en toe te geven, dat het schip een spionageopdracht had. ADVERT BNTI KJ morgen voordeel zachte toffees 250 gram van 85 voor 75 nivt duur wol heerlijk DEN HAAG De beslissing over de bouw-CAO valt in feite morgenmiddag. De wrrkgevera en werknemers, betrok ken bij dit contract, gaan dan op beaoek bij minister Roolvink (Sociale Zakenl op uitnodiging van laatstgenoemde. 7JJ zullen hem uiteenzetten, waarom de houw-CAO de inhoud heeft gekregen. de tafel van de minister ligt. De bewindsman is al in het bezit van een beoordeling van het contract door dc loonndviescommissie (een comité van wijze mannen, zoals met die commissie pleegt tc noemen) en zal kort na de hearing vtin morgenmiddag zijn be slissing kunnen nemen. De partijen heb ben vertrouwen, dat minister Roolvink uiteindelijk dc CAO voor 250.000 bouw vakarbeiders zul doorlaten. Het punt. waarom het In deze CAO In feite draalt, is, dat per 1 novembei aanstaande een arbeidstijdverkorting van een half uur per weck Is overeen gekomen. Dit legt. zoals reeds eerder vermeld, een te zware belasting op de „ruimte" voor 1969, zo meent de minis ter. Partijen bij de bouw-CAO zullen er morgen evenwel op wijzen, dat zij vorig jaar al het voornemen hadden, de werk- tjjd te verkorten, wat hun evenwel niet werd toegestaan. Zij willen dit oude voornemen nog Inhalen en vervolgens voortgaan met de arbeidstijdverkorting Voorts zijn dp partijen van mening, dat de produktlvlteit in hun sector het over- eengekomene aanvaardbaar maakt en dat arbeidstijdverkorting een bijdrage kan leveren tot beperking van de werk loosheid in de bouwsector

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1