S)e Israël bestormt kampen van Al Fatah in Jordanië KVP vraagt geld aan Ned. bedrijven GROTE STRAFEXPEDITIE Mosje Dajan gewond u> STRIJD IN AMMAN TE HOREN Aartsbisschop Guatemala in vrijheid Warme melkhandel Kamer verzet zich weinig tegen hogere toto- en loterijprijzen Roulette attractie voor buitenlanders DIRECTIE BEHA NAAR MINISTERIE Gesprek voor N.Y. beslissend VLIEG TUIGGEL UIDSDEMPERS Radicalen vragen zendtijd Soldaat eerder met weekend? 'APENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 30015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIRECTIE: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN jABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04: mnd. ƒ4,45, p. kwart, ƒ13,35; fr. p. po6t ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2 ^^Clachten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 u.) 'K ÊL MêÊt NU EN DAN WÜTEN )ONDERDAG 21 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Veel bewolking met nu en dan regen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en west. Dezelfde tem peraturen als vandaag of Iets lagere. 59e jaargang, no. 17.401 Wervel en enkele ribben gebroken TEL AVIV (Reuter) —De Israëli sche minister van Defensie, gene raal Mosje Dajan, is gistermiddag in een ziekenhuis van Tel Aviv opgenomen nadat hij getroffen was door vallend gesteente b(j een archeologische opgraving. Aanvankelijk liet zijn toestand zich ernstig aanzien, later op de avond werd in een medisch bul letin meegedeeld dat de generaal een wervel en enkele ribben heeft gebroken. Hij is niet buiten be wustzijn geweest. Dajan, een amateur-archeoloog, was alleen toen de instorting zich voordeed. Nadat hij was gevonden werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Premier Esjkol, verscheidene andere ministers en de Israëlische stafchef, generaal- majoor Haim Bar-Lev, begaven zich naar Dajan in het ziekenhuis. De 53-jarige generaal verloor zijn linkeroog tijdens de tweede we reldoorlog bij gevechten in Syrië. De wereld kent hem vooral als soldaat-politicus, de man die de succesvolle bliksemveldtochten te gen Egypte in 1956 en in juni vorig jaar leidde. Liberman breekt lans voor Sovjetconsument M08KOU (AP) Professor Yevsei Liberman, de Sovjeteconomist, heeft «Pleit voor een betere behandeling van Sovjetconsument. HIJ wil o.m. een •nde san de lange rijen, die herhaalde- Jk in de Sovjet-ünie voor de winkels tien sijn. TEL AVIV - AMMAN (Reuter - A.P. - A.F.P.). Israëlische troepen, gesteund door tanks en helikopters zijn vanmorgen in alle vroegte'over de Jordaan Jordanië binnengetrokken om de opleidings centra te vernietigen, die Jordanië voor overvallen op Israëlisch ge bied heeft ingericht. Volgens Israë lische berichten zijn de Israëliërs Karame binnengetrokken en door zoeken daar huis na huis. Karame ligt vijf kilometer ver op Jordaans gebied. Ook ten zuiden van de Dode Zcc zijn acties, maar daar is weinig van bekend. Volgens Jordaanse berichten hebben bij Karame gevechten van man tegen man plaats en zouden de Israëliërs tweehonderd man aan doden en gewonden hebben verloren. Israël meldt de verovering van enige Jordaanse posten, het sneuvelen van elf Israëliërs en de dood van „talloze terroristen". In Jordanië zijn alle scholen gesloten. De Jordaanse bevolking in de buurt van de bestandslijn vlucht naar het binnen land. In de Israëlische steden gaat het leven normaal door, al beseft men daar dat deze strafexpeditie in omvang alle vorige verre overtreft. De aanval is begonnen nog geen twaalf uur na een gesprek tussen V.N.- vertegenwoordiger Jarring en de Jor daanse premier Taïhoeni. Jarring was in allerijl naar Amman gegaan op ver zoek van Taïhoeni, aangezien de Jor- daniërs lucht van de ophanden zijnde aanval hadden gekregen. Er zijn tot dusver geen tekenen, dat andere Ara bische landen zich met de stryd gaan bemoeien. Israël ondervindt veel hinder van Jordaanse, speciaal opgeleide guerrilla's (Al Fatah), die de grens oversteken, bommen leggen en andere sabotage daden plegen in het door Israël bezette Jordaanse gebied. De aanval begon vanmorgen om half vflf. De troepen trokken over de Allenby- en Damiyabruggen of werden met heli kopters over de Jordaan gezet, nadat parachutisten achter de Jordaanse linies waren neergelaten. Zij bezetten een kamp, dat ongeveer drieduizend vluchte lingen herbergt, waaruit Al Fatah- guerrilla's doorgaans worden gerekru teerd. Dit kamp is bij Karame gelegen. In Amman waren de zware explosies en het gegier van straaljagers duidelijk hoorbaar. Het vliegveld van Amman is voor alle verkepr gesloten. Koning Hoessein heeft om een spoed- bijeenkomst van Arabische staats hoofden gevraagd. GUATEMALA (Reuter) Mgr. Casa- I iego, de vorige week ontvoerde aarts- j Isschop van Guatemala, is vrij. Dit erd gisteren in Guatemalastad bekend- j De ontvoerders lieten de aartsbisschop i zijn eveneens ontvoerde chauffeur chter in 'n afgelegen wijk van Guezal- tnenango, ongeveer 200 km van Guate- lN mlastad. Mgr. Casarlego repte zich toen naar n dc dichtstbijzijnde kerk waar men de utoriteiten in de hoofdstad waarschuw- Deze zonden een helikopter om de in lakende welstand verkerende geestelij- e en zijn begeleider op te halen. Bij ijn terugkeer in de stad. waar de klok- en van alle kerken luidden, stonden resident Cesar Mendez en leden van de fgering op het vliegveld om de aarts- Lvl nsschop te begroeten. Langs de weg laar het bisschoppelijk paleis stond een uichende menigte. In kerkelijke kringen 'erd verklaard dat mgr. Casariego om eligieuze redenen de identiteit van zijn ntvoerders niet zal onthullen. Geen krant ontvangen? Be) t per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zfln gevestigd, wende men zich tot de agent. (Van o e parlementaire redactie) bU- DEN HAAG Uit het voorlopig verslag, dat zondere Kamercommissie heeft opgesteld over de voor gestelde wijzigingen van de wet op de kansspelen, blijkt dat het kabinet niet veel moeite zal hebben met de verhoging van de prijzen en inzet van sporttot» en staatsloterij. Weliswaar is er van de zijde van de kleine christelijke partijen enig verzet; daar staat tegenover een enkele opmerking, dat het allemaal nog wel fermer zou kunnen en dat er met name ook een vorm van roulette zou moeteu komen. De bezwaarden vallen er vooral over, dat de sport toto, zoals die thans draait, een duidelijk compromis is tussen de verschillende opvattingen in ons volk over „gokken". Dit compromis wordt thans geweld aangedaun. Als men voor het opvoeren van de prijzen als argument aanvoert, dat de wegvloeiing van Nederlands geld naar buiten landse loterijen moet worden voorkomen, dan dringt bij deze partijen de vraag op, waarom niet scherper wordt opgetreden tegen het deelnemen aan buitenlandse lotto's en dergelijke. Als men de steun, die de sport- toto geeft, zo belangrijk vindt, kan men zich ook af vragen. waarom die steun niet uit de algemene middelen wordt gegeven. De vrees wordt uitgesproken, dat deze verruiming zal lelden tot algehele vrijheid voor gok spelen. Anderen wezen erop dat ook door de behoefte om roulette te spelen veel geld naar het buitenland vloeit. Als men in ons land een gereglementeerde vorm van roulettespel zou toestaan, zou die stroom ophouden, zouden illegale kansspelen worden uitgebannen en zouden buitenlandse toeristen er in Nederland een attractie bijkrijgen. Deze Kamerleden vinden ook, dat er een duidelijker, algemener norm moet komen voor wat wel en wat geen toelaatbare kansspolen zijn. De verscheidenheid in opvattingen bij gemeenten over speel- automaten zinde deze leden ook niet (ADVERTENTIE) morgen voordeel bitterkoekjes 250 gram van B5 voor 75 (Van e •rslaggevers) DEN HAAG De directie van de N.V. Bella, de fabriek voor stalen en bronzen ramen en deuren aan de Wal dorpstraat te Den Haag, die, zoals we gisteren hebben gemeld, In ernstige moeilijkheden verkeert, heeft morgen middag een bespreking met het ministe rie van Economische Zaken te Den Haag. Van dit gesprek hangt het af of de fa briek zal kunnen blijven bestaan. Zowel de vakbonden als de werkgeversorgani saties menen evenwel dat het een zeer moeilijke opgave zal worden. Dit. mede omdat het gesprek, dat de wethouder van Economische Zaken van Den Haag, de heer B. Bol, voor gister morgen had gearrangeerd tussen de di rectie en het ministerie, niet door kon gaan omdat de directie in verband met andere afspraken naar het zuiden van het land was vertrokken, zonder hiervan mededeling te doen. Wel hopen de vak bonden dat, als gevolg van 't gesprek van morgen, de centrale overheid zal Inzien dat Den Haag een probleemgebied is wat de werkgelegenheid ln de industrie en met name ln de metaalindustrie be treft. In de afgelopen jaren ls het aan tal arbeidsplaatsen ln de metaal- en elek trotechnische industrie ln Den Haag met tweeduizend teruggelopen. Bovendien ls de metaalindustrie ln Den Harig zeer een zijdig. omdat het zwaartepunt ligt bij de elektrotechnische Industrie, waardoor de vakkeuze door jongeren wordt beperkt. Valt de besprklng morgen op 't ministerie positief uit, dan Ls de fabriek waarschijn lijk nog te saneren, waardoor een flink aantal van de tachtig arbeidsplaatsen kan worden behouden. Is het resultaat nega tief dan is het bedrijf niet meer te red den. Mocht dit laatste het geval zijn dan ziet men voor de personeelsleden toch nog wel mogelijkheden, omdat er ln Den Haag en omgeving behoefte aan geschool de krachten bestaat. De warme bakkers hebben hun alleenrecht op de liefde van de klanten verloren. In Parijs, in de Rue de Berry, dichtbij de Champs Elysées, is een icarme melkwinkel ingericht. Drie koeien staan klaar om de liefhebber op verzoek een glas melk te leveren. Een speciaal opgeleide bediende is aanwezig om hierbij de helpende, melkende hand te reiken. Calvédirecteur mr. v. d. Gaag naar v. d. Bergh Jurgens DELFT (ANP) Mr. G. F. J. van der Gaag, president-directeur van de N.V. Maatschappij tot exploitatie der oliefabrieken Calvé-Delft in Delft, en de koninklijke maatschappij De Betuwe N.V. in Tiel, heeft de functie aanvaard van voorzitter van de directie van Van den Bergh en Jurgens N.V. en van Van den Berghs en Jurgens fabrieken N.V. te Rotterdam. De heer Van der Gaag zal begin mei in zijn huidige functie worden opgevolgd door de heer M. L. Mogendorff, directeur van Hartogs le vensmiddelen N.V. in Brussel. (Van f parlementaire redactie) DEN HAAG De partij Radicalen ls bezig om politieke zendtijd aan te vra gen. Dat werd gisteravond meegedeeld op een eerste partijvergadering van de radicalen. Tot vice-voorzitter van de nieuwe partij is benoemd de heer W. van Dam. cursusleider ln een protcsUnts- christelijk vormingscentrum in Renkum. Voor Zuid-Holland werden verscheiden* actiegroepen opgericht. Deze zullen on der leiding van een „stuwgroep" actief zijn. In die stuwgroep hebben zitting: drs. J. Hoogwater, mevrouw M. Corse-Bom mel je, C. Visser uit Don Haag; A. J. Becque uit Delft; T. van Settem uit Den Brii l en de vroegere voorzitter van de KVP-jongeren E. J. van Dongen. Het Tweede-Kamerlid drs. Aarden zei tijdens deze bijeenkomst dat allereerst gestreefd moet worden naar samenwer king met gelijkdcnkende politieke groe pen, waaruit een stembusakkoord moet voortvloeien. OPEL REKORD GOEDKOPER (Van r verslaggevers) /\AmrrAnn De universitaire roeiwedstrijd tussen Oxford en J^QOTHOEIJ Cambridge betekent net als Ascot steeds weer een modefestijn. Leerlingen van kutist- en modeacademies hebben hun krachten gemeten In een ontwerpwedstrijd voor kleding. Een van de prijzen werd weggesleept door deee hoed, genoemd naar de beide universiteitssteden. Bestemd voor democratische samenwerking (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De directies van een aantal Nederlandse bedrijven hebben een brief gekregen waarin financiële steun wordt gevraagd voor de christen-demo cratische samenwerking tussen K.V.P., A.R. en C.H.U. De brief gaat uit van de stichting „Politieke studie en voorlich ting" en is ondertekend door oud-pre mier dr. J. E. de Quay, voorzitter, en mr. F. B. M. Nederveen. secretaris. De stichting zoekt geld om steun te verle nen aan studie en voorlichting ter ver lichting van het K.V.P.-budget. Hel accent moet hierbij worden gelegd, aldus de brief, op verdergaande samenwerking tussen de drie grote christelijke partijen. Het gaat hierbij primair om de bunde ling van de christen-democratische krachten in alle geledingen van het Nederlandse volk die momenteel de be langrijkste stabiliserende factor vormt in de politiek en daarom dan ook mei kracht dient te worden gesteund, aldus de brief. Wegens de Interne moeilijkheden heeft het bestuur van de K.V.P. enige tijd gewacht met de actie, maar nu zeer recent een zodanige oplossing is geko men dat het „gezicht" van de K.V.P. naar buiten duidelijker is geworden ach ten wij het moment aangebroken, aldus de brief, u te verzoeken uw gewaar deerde medewerking te even aan de bevordering van de samenwerking tus sen de genoemde christelijke politieke partijen. Het verrichten van studies en „ook het geven van goede voorlichting over de toekomstige christelijke samen werking" brengen veel extra-kosten mee die de K.V.P. niet zelf kan financieren. De interne moeilijkheden van dc K.V.P. hebben hun weerslag gevonden op de financiën die nauwelijks voldoende zijn om de normale uitgaven te dekken. Dr. De Quay vervolgt dan: „Het wordt door ons tenslotte van het grootste be lang geacht dat tegenover de vaak een zijdige voorlichting van de publiciteits media pers, radio en televisie een behoorlijke positieve voorlichting wordt gesteld die gericht is op het behoud van de stabiliteit in de Nederlandse poli tiek door middel van christelijke demo cratische samenwerking in brede lagen van ons volk' Om deze reden menen wij, aldus de brief, een verantwoord beroep op u te mogen en moeten doen om het doel van de stichting „Politieke studie en voor lichting" te steunen. Gedacht wordt aan bijdragen in de orde van grootte „als voorheen door u aan de K.V.P. geschon ken". De stichting „Politieke studie en voorlichting" is twee jaar geleden op Ini tiatief van K.V.P.-voorzitter Aalbersc opgericht. Behalve de genoemde voorzit ter en secretaris, alsmede de K.V.P.- voorzitter maken van het bestuur deel uit: drs. W. K. N. Schmelzer. voorzitter van de K.V.P.-fractie in de Tweede Ka mer, mr. R. M. J. Breukers, W. J. R. Dreesmann en drs. G. J. M. Horbach. Het luchtvaartbureau t'au de Amerikaanse staat Californië werkt plannen uit voor geluiddempers op grote luchthavens. Ongeveer twaalf meter hoge schilden van fiberglas worden in 'n halve cirkel geplaatst, ivaardoor het enorme lawaai van de straatjagers op de vliegvelden wordt opgevangen. De kosten worden geraamd op ongeveer 150.000 dollar. ROTTERDAM De Opelafdeling van General Motors heeft een goedkoper mo del van de Opel Record 1500 en van de 1700 op de Nederlandse markt gebracht. Hiermee kon de prijs van de 1500 onder de 8000 gulden gebracht worden. De 1500 is leverbaar tegen 7995 gulden en de 1700 tegen 8300 gulden. Uiterlijk kenmerken deze modellen zich door eenvoudige wieldoppen en sier lijsten. Het interieur onderging eveneens enkele wijzigingen. Een achterultrlj- lamp, buitenspiegel en energieabsorbe- rende stuurkolom blijven tot de stan daarduitrusting behoren. (ADVERTENTIE) Vermijding „vrijdagspits" DEN HAAG (ANP) Het Tweede- Kamerlid ir. 8. Posthumus (PvdA) heeft de minister van Defensie en de staats secretaris van Verkeer en Waterstaat gevraagd het vervoer van militairen, teneinde overbelasting van de spoorwe gen op vrijdagavond te voorkomen, eni ge uren te vervroegen. Aan het begin van de vrijdagavond treedt een spits op in het vervoer van civiele reizigers, aldus Ir. Posthumus. Het lijkt hem daarom gewenst, uit het oogpunt van een /.o goed mogelijke voorziening, door het openbare vervoer cn ter vermijding van veel overlast voor alle reizigers ln dc treinen en op de per- rond, de „spits" door meer spreiding van het vervoer zo veel mogelijk af te vlakken. Ir. Posthumus Informeert eveneens of de spoorwegen de overbelasting op vrijdagavond met het beschlknare rol lend materieel kunnen verwerken of dat ook nog wegvervoer moet worden Inge schakeld, en zo ja, in welke mate en op welke wijze. Hoeveel extra-kosten ont staan door deze situatie en aan wie worden deze in rekening gebracht, zo vraagt het Kamerlid voorts. NIEMEYER f.75.000= TELEFOON-QUIZ Vele hoofdprijzen van 1000,- Er waren deze week weer 50 gelukkigen die een geldprijs ontvingen. Morgen kunt u de gelukkige zijn. Vraag de folder bij uw winkelier. NIEMEYER KOFFIE (ADVERTENTIE)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1