Presidenten staatsbanken stellen orde op goudzaken McCarthy voelt weinig voor aanbod kennedy Betogers schijnen te weten hoe het moet in Vietnam LB a 5J MAATREGELEN TOEGEJUICHT Jongen gedood in sloot onder auto v-, t m- Passagier uit vliegtuig gezogen AFTREDEN NOVOTNY NA BIJEENKOMST PARTIJCOMITE Aanval op zuidpunt Khe Sanh Studenten bevechten studenten Markten zijn nu gesplitst Johnson liet zich niet onder pressie zetten ZEVEN GEWONDEN VS-consul in Stockholm mishandeld Busbotsing in Turkije: 35 doden Aartsbisschop van Guatemala ontvoerd PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIRECTIE: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p, mnd. ƒ4,45; p. kwart, ƒ13,35; fr. p. post ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 u.) MAANDAG 18 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MINDER WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Wisselende bewolking met plaatselijk enkele buien. Matige tot krachtige, aan de kust aanvan kelijk nog harde westelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.398 morgen voordeel toffee mix 250 gram van 85 voor 75 ANKARA (AFP) Op een vlucht van Istanboel naar Ankara is de deur van een Viscoutvliegtuig opengeslagen. Een piloot, die als passagier meevloog werd weggezogen en is te pletter gevallen. Zijn stoffelijk overschot is later gebor gen. Klappen voor Brandt en Wehner NEURENBERG (DPA) Vlak voor de opening van het congres van de West- duitse socialistische partij in Neuren berg, is het gisteren tot ongeregeldhe- den gekomen. Toen de leiders van de partij door de hoofdingang van de „Mcistersingerhal- le" van de congreszaal wilden binnen gaan, werden zij door enige honderden opgewonden betogers in de weg gelopen. De leiders van de SPD, en minister van Buitenlandse Zaken van West-Duits- land, Willy Brandt, alsook Herbert Weh ner, de Westduitse minister voor Duit- ie kwesties, liepen klappen op. Wehner 'erloor bovendien zijn bril en moest loor een andere ingang in de zaal ge bracht worden. Blaiberg welt zich best KAAPSTAD (Reuter) Dr. Philip Blaiberg, die 74 dagen na de operatie, waarbij hij het hart van een ander kreeg overgeplant, het Groote Schuurzie- kenhuis in Kaapstad mocht verlaten, is gisteren voor bet eerst sinds maanden to zijn eigen bed ontwaakt en heeft zeer uitgebreid ontbeten. Daarna begon hij «an de correspondentie, die zich opge stapeld heeft. De huisarts van Blaiberg heeft hem zaterdag een bezoek gebracht en verklaarde dat Blaiberg zich best PRAAG (AP) In Tsjecho-Slowakije zijn gisteren op vele plaatsen partijver gaderingen belegd die hun adhesie be tuigden aan de nieuwe machthebbers. Steeds eer.stemmen gaan in het land op die het aftreden van president An- tonin Novotny eisen. In kringen van de partijleiding is even wel vernomen dat het ontslag van Novot ny niet eerder zal komen dan na vol tallige vergadering van het centrale partijcomité op 28 maart. Op een dis trictsvergadering van de partij in Praag werd van Novotny geëist dat hij zijn fensie Lomsky nog niet de moed hebben lid van het presidium van het centrale comité en als president van het land". I Zaterdagavond hebben ongeveer 1200 Tsjecho-Slowaakse veteranen uit de i tweede wereldoorlog en de Spaanse bur geroorlog op een bijeenkomst een resolu tie aangenomen waarin uitdrukking werd gegeven aan hun verbazing „dat president Novotny en minister van De- fendie Lomsky nog niet de moed hebben gevonden te vertrekken". SAIGON (AP) Naar schatting zes honderd man Noordvietnamese infante rie heeft vanmorgen vroeg een aanval gedaan op het zuidelijk einde van de basis Khe Sanh, maar regeringstroepen hebben de communisten teruggedreven aldus een Amerikaanse militaire woord voerder. De regeringstroepen, ongeveer 400 man. legden een gordijn van geweer- en machinegeweervuur, terwijl mortieren van de Amerikaanse mariniers hieraan steun verleenden. De gevechten -namen uf tegen zes uur toen de vijand zich te rugtrok. De Noordvietnamezen die de aanval hadden loopgraven aangelegd sommi- haden loopgraven aangelegd sommi ge met een soort dak tot op twintig meter van de buitenste draadversperring van de regeringstroepen. De gruwelijke strijd in Vietnam houdt de wereld woelig. Betogers vóór en tegen Johnson schijnen precies te weten hoe aan deze ellende een einde kan worden gemaakt. De ene groep wil meer jongemannen in het vuur, de andere verlangt dat de Amerika nen zich terugtrekken met als mogelijk gevolg, dat de Vietna- mezen in een burgeroorlog hun eigen boontjes zullen gaan doppen. Ook dit zal dan veel mensenlevens kosten. Zelfs grapjassen laten zich niet onbetuigd, maar hier verricht een handgreep wonderen. Eén zo'n wonder in Vietnam, dat is het waarop we allemaal wachten. WASHINGTON (Reuter - A.N.P. - A.P.). De landen van de goudpooi hopen met de volgende maatregelen de goudcrisis te hebben opgelost: 1) De goudmarkt wordt gesplitst in een officiële 35-dollarmarkt en een vrije markt, waarop de goudprijs bepaald wordt door vraag en aanbod. 2) Er zal geen 35-dollargoud geleverd worden aan staatsbanken, die dit willen kopen ter aanzuivering van hun op de vrije markt verkocht (dus duur) goud. 3) Er zal geen 35-dollargoud geleverd worden aan de vrije markten. Dit is een slag voor de goudmarkt van Londen, waarop dit soort goud verhandeld werd De Londense goudmarkt blijft tot 1 april gesloten. Banken en effectenbeurs zijn vandaag open. 4) Engeland krijgt kredieten ten be drage van vier miljard dollar. In Zürich waren de gevolgen vandaag al merkbaar. Na een aanvankelijke goud prijs van veertig dollar per ounce bieden en vierenveertig laten, zakte 'de prijs in tot achtendertig en tweeënveertig dollar. De voornaamste gevolgen van de maatregelen zijn, dat de dollar niet deva lueert, omdat de officiële goudprijs 35 dollar per ounce in het verkeer tussen de staatsbanken onveranderd blijft. De staatsbanken kunnen het aldus verkregen goud desgewenst duurder op de vrije markt verkopen, maar kunnen dit verkochte goud niet meer goedkoop aanzuiveren. Zij teren dan hun voor raden in of zij zullen zich ter aanzuive ring tot de vrije markten moeten wenden. Prof. Zijlstra, die gisteravond tezamen met de andere presidenten van de staats banken van de goudpoollanden in het vliegtuig van de Amerikaanse president, terug werd gebracht, zei, dat het voor staatsbanken onmogelijk was om in het geheim te verkopen: „Staatsbanken zijn geen kleine winkeliers, de goudvoorraden van alle centrale banken zijn bekend. Wij zouden zoiets altijd merken". Bankiers en economen in het westen hebben in het algemeen hun instemming met de maatregelen betuigd, maar som migen twijfelen aan de uitwerking op lange termijn. Zij menen dat het wel slagen zal afhangen van de mate waarin de V.S. orde op hun economische zaken zullen stellen. Washington heeft al be loofd de staatsuitgaven te besnoeien. Bovendien hoopt Washington dat, onder de gegeven omstandigheden, de op veel tegenstand stuitende tien procent hoging van de inkomstenbelasting, vaard zal worden. Eén van de gevolgen van de splitsing in vrije en officiële goudmarkt is, dat de prijs voor gouden sieraden (het goud daarvoor moet nu van de vrije markten betrokken worden) waarschijnlijk zal stijgen. Kalf met twee koppen. Bij Willem Pulles te Herpt is een kalf met twee koppen geboren. De twee koppen zijn bijna normaal. Het kalf heeft twee monden, vier ogen en twee oren. Het neemt normaal voedsel op en kan ver moedelijk in leven blijven. De woelingen in de wereld hebben overigens niet altijd met Vietnam te maken. In de Romeinse studentenwereld gist het al dagenlang. Reden: de eis tot hervorming van het universitaire onderwijs. Rechtse en linkse studenten, gewapend met fietskettlngen en stokken, begonnen een omvangrijke vecht partij op de trappen van de Juridischs faculteit. De politie, die trachtte in te grijpen, liep van twee kanten klappen op. Elndresultaati gewonden en 150 arrestaties. WASHINGTON (AFP-Reuter-AP) Senator Robert Kennedy, die zich kandidaat stelt voor het presidentschap, heeft gis teren voor de televisie verzekerd, dat hij op alle manieren wil samenwerken met senator Eugene McCarthy om te voor komen, dat president Johnson de kandidaat van de Demo cratische Partij wordt voor de in november te houden pre sidentsverkiezingen. McCarthy heeft hier echter koel op gereageerd. Hij zei in een andere televisieuitzending, dat een persoonlijk optreden van Kennedy bij de komende voorverkiezingen in de staat Wisconsin „niet erg veel zou helpen". Wel zou het van nut zijn als aanhangers van Kennedy in de bel rokken staat ac tief zijn campagne zouden steunen. Senator McCarthy verklaarde ook, dat er geen enkele afspraak tussen hem en Senator Robert Kennedy tijdens de redtwaarin hij zijn kandidatuur naar het preeidentechap voor de democratische partij bekend maakte. Achter hem zijn vrouw Edith en een ran zijn tien kinderen. Kennedy bestond. De twee senatoren vermeden zorgvuldig elke kritiek op de ander. Inmiddels is bekend geworden, dat Kennedy, aangeboden heeft zich buiten de verkiezingsstrijd te houden als president Johnson zou instemmen met de vorming van een speciale commissie om de koers van de Vietnamese oorlog te wij zigen. Donderdag zou het staatshoofd dit hebben afgewezen, omdat dit een politieke afspraak zou zijn. die het moreel In Hanoi zou versterken en zijn eigen macht zou beperken. Ook zou de president van oordeel zijn geweest, dat de voor gestelde commissie niet objectief zou zijn, omdat zij zou bestaan uit mensen met uitgesproken kritiek op het beleid ten aanzien van Vietnam. Kennedy zelf heeft toegegeven dit aanbod te hebben gedaan, maar is nogal boos op de woord voerders van het Witte Huls, die dit nieuws hebben geven tileerd. Zaterdag heeft Kennedy zijn kandidatuur officieel bekendgemaakt, om „een einde te maken aan bloedvergieten en de kloof tussen rijk en arm in de VS le overbruggen". Johnsons commentaar op Kennedy's kandidatuur wns: „Som migen speculeren in goud, anderen in voorverkiezingen". ERNSTIG ONGEVAL IN EEIDSCHENDAM I ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) LEIDSCHENDAM Zondagmiddag omstreeks half vijf zwenkte vermoede lijk ais gevolg van een zware windstoot op de oostelijke rijbaan van rükswcg 4a nabij het Kniplaanviaduct een met hoge snelheid rijdende bestelwagen plotseling van de linkerhelft naar rechts de gras berm in. De wagen sloeg over de kop en kwam in de sloot terecht. Alle acht inzittenden werden eruit geslingerd. Vier van hen kwamen over de sloot heen in het weiland terecht, drie in de berm en één, 'n 4-jarig jongetje, onder de wagen in de sloot. Het jongetje vond daar de De Leidschendum.se brandwe* heeft STOCKHOLM (Reuter) Een groep Amerikaanse deserteurs in Stockholm en enige met hen sympathiserende Zweedse studenten hebben de Amerikaanse con sul Merle rp mishandeld en hem Ame- sul Merle Arp mishandeld en hem Ame rikaanse identiteitspapieren afhandig gemaakt Twee deserteurs hadden hem uitge nodigd voor 'n bezoek aan 'n flat om dat zij zeiden naar Amerika terug te willen gaan. Toen hij daar de papieren voor uitschreef, stormden ongeveer tien mensen naar binnen die hem mishan delden en de identiteitspapieren meena- met ladders de slachtoffers uit het wei land over de sloot gehaald. Twee tot nu toe onbekend gebleven juist passerende artsen verleenden eerste hulp. Met twee ambulances van de GGD te Voorburg en één uit. Leiden werden de slachtoffers, die er allen ernstig aan toe waren, naar verschillende ziekenhuizen overgebracht. Van de familie N. P. uit Leiden werd de vader (33) opgenomen in de Ursula- kliniek te Wassenaar, de moeder in het Academisch Ziekenhuis te Leiden, de 7- jarige Y. P., van wie de toestand redelijk is, eveneens in het A.Z. te Leiden. De 6-jarige J. P. werd met longletsel op genomen in het ziekenhuis aan de Zuldwnl te Den Haag. Het stoffelijk overschot van de 4-jarige N. P. werd overgebracht naar het bejaardencentrum Mariënpark te Leidschendam. De 42-jarige heer T. de M. uit Leiden werd in zorgwekkende toestand over gebracht naar de Ursulakliniek te Was senaar. Zijn echtgenote (41) naar het Academisch Ziekenhuis te Lelden. De 19-jarige bestuurder S. P uit loeiden ligt in het ziekenhuis Sint-Antoniushove te Voorburg. De auto was total loss. Het verkeer ondervond veel stagnatie. Bij verkeersongelukken te Hillegom, Philippine. Wanroy, Nijkerk, Sittard en Merksem (België) kwamen zes personen om het leven. NIEMEYER f.75.000= TELEFOON-QUIZ Vele hoofdprijzen van 1000,- Er zijn 2 prijzen van 250,— uitgereikt en wel aan: J. H. Koster, Ophelialaan 122, Aalsmeer en J. Olden, Frans Halsstraat 16, Deventer. Tientallen andere gelukkigen kregen geldprijzen van ten minste 25,-. Morgen kunt u de gelukkige zijn. Vraag de folder bij uw winkelier. NIEMEYER KOFFIE ISTANBOEL (AFP) In Turkije zijn gisteravond bij n botsing tussen twee autobussen op 25 km van Istanboel 35 mensen om het leven gekomen en 45 gewond. Een van de bussen geraakte bij een inhaalmanoeuvre dwars op de weg, waarna de andere autobus er GUATEMALA (Reuter) Aartsbisschop Mario ('asarlego van Guatemala la zater dagmiddag met zün chauffeur ontvoerd, toen b(j na een bezoek aan Mexico naar zijn paleis in Guatemala-Stad terugkeerde. De ontvoerders schijnen nog geen contact met de kerkelijke autoriteiten te hebben opgenomen, want de arts van de 59-jarige bisschop waarschuwde vla de radio en tv., dat bet leven van mgr. Casarlego gevaar loopt, als hij niet na zijn maaltijden en voor het naar bed gaan zekere medicijnen krijgt die de bloeddruk moeten regelen. Zaterdag werden in Guatemala anonieme vlugschriften verspreid, waarin de Kerk ervan wordt beschuldigd „de communistische guerrilleros te steunen". President Mendez Montenegro en de politie hebben hun spijt betuigd en gezegd alles in het werk te zullen stellen otn achter de verblijfplaats van de aartsbisschop te komen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1