S)aCelclóeSoil^atlt „Recht d (Siebe van der) of de ton van de radiodeurenfabrikant Wet brengt ordening in bouw van ziekenhuizen Censuur op post aan Ned. militairen in Griekenland Drie miljard winst door links-voorrang DE MORRIS 1100 MK 2 ƒ6635.- T.v.-omroepster deelde oorvijg der eeuwuit UAlGr NV. Perschef VPRO neemt ontslag PAGINA 2 DE LEIDSE COURANT VRIJDAG 15 MAART 1968 Voorstel van ARJOS nobel maar irreëel MORGEN moet de jongerenorganisa tie van de anti-revolutionairen, de ARJOS, een wat verrassend voorstel van haar eigen hoofdbestuur bespre ken: vervanging van het gesprek in de „Groep van achttien" door overleg tussen die groep en de Partij Radicalen van de heren Bogaers en Aarden. Gaat dat niet, dan zou de A.R.P. desnoods bulten de „achttien" om contact moe ten opnemen met de nieuwe partij. Het is een nobel voorstel, maar wat de eerste aanbevolen methode betreft nogal irreëel. Ook drs. Bogaers die na tuurlijk wel prijs zou stellen op ge sprekken tussen zijn partij en de anti revolutionairen, schijnt contact met de „achttien" (waaruit twee van de K.V.P.- vertegenwoordigers zich om uiteenlo pende redenen bereids hebben terug getrokken weinig zinvol te achten. Dat zijn we dan met drs. Bogaers eens. Om te beginnen moet wel de vraag worden gesteld, wat er met zo'n ge sprek bereikt zou moeten worden. OP de ARJOS-vergadering komt ook een resolutie in behandeling waarin betreurd wordt dat de groep-Aarden uit de Katholieke Volkspartij getreden is. Is dan de bedoeling van het gesprek met de „achttien" om de breuk onge daan te maken? Dat lijkt ons op dit ogenblik geen haalbare kaart meer te zijn. Nog minder reëel is het, vanuit de groep van „achttien" een aanbeve ling te verwachten als zou de Radi cale Partij, als christelijk geïnspireerde groep, de juiste route voor de opmars hebben aangegeven. Uit de eerste werkstukken van de „achttien" spreekt een mentaliteit en een politieke versie die eens te meer doen betreuren dat drs. Aarden c.s. zijn vroegere partij geen gelegenheid heeft gegeven om die visie om te zetten in een concreet, vastberaden en duide lijk program. Diezelfde werkstukken doen trouwens niet vermoeden dat de A.R.-senioren, ook niet de vele voor- uitstrevenden onder hen, van ongeduld staan te trappelen om de uitgetreden K.V.P.-radicalen in hun exodus te vol gen. Want bealve dan een hele of halve liefde voor stembusakkoorden hebben drs. Arden en zijn sprekende of schrij vende vrienden niet veel meer con crete taal gesproken dan uit de voor lopige werkstukken van de „achttien" spreekt. WE hebben bezwaar tegen de uit C.H.U-kringen afkomstige aanspo ring om de „achttien" met spoed weer naar de conferentietafel te roepen om daar hun werk voort te zetten en snel te voltooien. Er valt iets, zelfs veel, voor te zeggen om de drie partijbesturen het voorlo pig resultaat te laten beoordelen. Ge schraagd door het fiat van die besturen zal de groep van „achttien" immers bij zijn verdere arbeid meer gezagheb bend zijn, terwijl tevens meer klaar heid over de onderlinge organisatori sche verhouding tussen K.V.P., A.R. en C.H.U. in de nabije toekomst ook ver helderend werken' kan terzake van de uitvoerbaarheid van de plannen. Maar in deze opzet en in elke andere die thans zinvol kan zijn, past nu niet meer een beraad met radicalen die reeds de beslissing om alleen door te gaan genomen hebben. Eerder nog heeft dan praten zin op een moment dat mede onder stimulans van de ra dicalen die niet uitgetreden zijn, K.V.P., A.R. en C.H.U. bewijzen kunnen, dat de weg van drs. Bogaers en drs. Aarden niet de juiste is geweest. „Recht door zee", televisiespel van Piet Grijs. De argeloze lezer van het Hollands Maand blad. die deze stoer-vaderland- se titel onder ogen krijgt, ver wacht dan een ruwe-bolster- blanke-pit-verhaal, compleet met verloren en teruggekeerde zoon, tal van aangrijpende scenes en een forse .moraal, kortom een verhaal „waar je wat van meeneemt". Misschien dat de argeloze lezer zijn wenk brauwen wat optrekt als hij ziet welke personen de schrij ver in „Recht door zee" Iaat opdraven. Dat zijn de heer Karei van der Meer, directeur van een televisiemaatschappij: diens secretaresse mejuffer Patricia Smit; de heer Rutger van Zijst, ex-handelaar in radiodeuren-, Piet Grijs, de auteur zelve; de heer D. van Biel, politicus en televisie commentator; Simone Slmon, hermafrodiet en de twee zin gende zusjes Gabriella en Clementina. De argeloze lezer wordt nu snel een argwanende lezer Want na een paar scenes blijkt Karei van der Meer niemand meer of minder te zijn dan Siebe van der Zee. Recht door zee is een titel met dubbele bodem en de ex-handelaar in radiodeuren Ruter van Zijst is de inmiddels gefailleerde radia torenfabrikant Van Heijst En Piet Grijs is doodgewoon Piet Grijs, auteur, die op een goede dag van Siebe van der geerd spel. In elk geval voor een thema dat met name in het Nederlandse taalgebruik in voelbaar is. Om een voorbeeld te geven van wat ik bedoel, maar bepaald niet als hint: ge loof, verdraagzaamheid, urbani satie die gevestigde tradities doorbreekt, verwijding van de geestelijke horizonten door de massamedia". Voorts laat Siebe Piet de uitdrukking „verwijding van de geestelijke horizonten door de massamedia", schrijft nu precies twaalf pagina's tekst: het teeveespel „Recht door zee". Daarin laat hij Siebe van dei- Zee opdraven als het hoofd t.v.-bedrijf Karei van der Meer, die een brief met opdracht voor een teeveespel, gericht tot de heer Piet Grijs, dicteert aan zijn secretaresse Patricia. Tij- r het schrijven dens het dicteren komt de T.v.-spel van Pet Grijs door AVRO geweigerd Zee een brief kreeg, die hem tot /an het spel tweeduizend gulden het schrijven van „Recht door kan krijgen; zevenhonderdvijf- zette. Want wat schreef Siebe? „hebben wij uiteraard grote voorkeur voor een aan de huidige Nederlandse en of Vlaamse samenleving geënga- tig als hij de eerste twaalf pagina's plus een korte samen vatting van het vervolg in levert, en het resterende bedrag als het spel is voltooid. Piet Grijs, vooral geraakt door handelaar in radiodeuren de deur van Siebes directiekamer binnen met in de portefeuille de ton die Siebe, pardon, Karei van der Meer. moet terug betalen. „Ik zal nooit vergeten", zegt de heer Van Zijst, wat je indertijd voor mij hebt gedaan. Na dat televisiefilmpje van jou wilde iedereen ineens radio- deuren hebben. Hier, Karei, hier is je ton, tel maar na". Karei van der Meer heeft het echter te druk met zijn secre taresse, niet dat hij dicteert, dat nietZegt Van Zijst weer: „Verdorie, in deze tijd mag initiatief, creativiteit en onder nemingslust toch wel beloond worden, nietwaar, juffrouw Patricia'" Boze brief Piet Grijs kreeg van de AVRO een heel boze brief terug, schrijft hij in de epiloog van „Recht door zee". „Ze vonden het niet leuk, ze gingen niet langs af, ik kreeg geen 750 gulden. De AVRO bood me nog wel tien gulden aan voor de gemaakte onkosten (nu weten we precies hoe ze schrijfwerk waarderen) die ik hun heb ver zocht te storten in de onder steuningspot van de opgelichte arbeiders van Van Heijst". UTRECHT (ANP) De staatssecre taris van Sociale Zaken en Volksge zondheid, dr. R. J. H. Kruisinga. zal pro beren nog dit parlementaire jaar. dus voor de derde dinsdag van september, een ontwerp van een ziekenhuisbouwwet in te dienen. Dr. Kruisinga denkt in de richting van 'n landelijke planning, een nationaal ziekenhuisplan, waarbij de rijksover heid duidelijke richtlijnen moet geven. Op basis van die richtlijnen kunnen dan regionale plannen worden gemaakt, die aande rijksoverheid ter goedkeuring worden voorgelegd- Een college voor zieke'nnufSDo'uw, waarin de beü'okiWh instanties inspraak hebben, zal een ad vies over de plannen moeten uitbrengen, waarna de regering de uiteindelijke goedkeuring geeft. Dit gaat inderdaad zeer belangrijk verder dan in het vorige ontwerp in de bedoeling lag (een voor ontwerp ziekenhuisbouwwet van de vo rige staatssecretaris), aldus dr. Krui singa, „maar ik geloof dat *t nodig is, gezien het belang van een zekere orde ning in het ziekenhuiswezen". Dr. Kruisinga zei. dat hij rekening houdt met de mogelijkheid dat er be zwaren tegen zijn ontwerp zullen ko men. Volgens hem hebben regering en parlement hier echter een eigen ver antwoordelijkheid. Over een nationale gezondheidsdienst zoals men die in Engeland kent, toon de hij zich niet zo enthousiast. Volgens hem is dit stelsel te veel gecentrali seerd. Dr. Kruisinga is voorstander van 'n cen trale leiding en 'n gecentraliseerde uitvoering. Naar zijn mening kan Ne derland meer leren van het Russische en Zweedse systeem dan van het Engel- Vai nze parlementaire redactie) DES HAAG Van Nederlandse mili tairen, die op een NAVO-basis op Kreta zijn gelegerd, zijn berichten binnengeko men, dat hun post door het Griekse re gime wordt gecensureerd. Uit Nederland se kranten zouden berichten over Grie kenland zijn weggeknipt. Het ministerie van Defensie stelt een onderzoek in. Intussen hebben de Tweede-Kamerle den Visesr (D '66) en Wierda (P.v.d-A.) hierover vragen aan de minister v fensie gesteld. Zij vrager ctë rhlh'ister het Helen Sheperd, Margie Ball, John Sheperd, Rita Hovink en Nico Sheperd (van links naar rechts zijn van Schiphol vertrokken naar Warschau, waar de groep zal optreden tijdens een groot zang festijn. i dè kWEklijke-Cfensuuri i Grieken een eind te 5 bestuurskringen ildus de Kamerleden. O Nederland in verdelen Geen bijvul voor suggestie mr. Vun Hiel (Von e erslaggevers) Mode bij opening Boekenweek AMSTERDAM (ANP) Tijdens het komende Schrijversbal waarmee op vrij dag 29 maart in het Stedelijk Museum te Amsterdam de 33ste boekenweek wordt geopend, zal sterk de nadruk vallen op het mode-aspect. Een jury be staande uit G. Lubberhuizen (uitgever), voorzitter en voorts Jeanne Roos (mode journaliste) en de auteurs Albert Mol, Rinus Ferdinandusse ei K. Schippers, zal uitmaken welke dame het meest feestelijk gekleed gaat. De prijs hiervoor is 500 gulden uit te geven aan kleding naar eigen keuze. Deze „modepromenade" zal worden op geluisterd door muziek van een boeken- kapel bestaande uit: Ernst van Altena (klarinet). Lodewijk de Boer (altviool). Lucas Bunge (uitgever-cello), Max Den- dermonde (tuba), Jaap Frank (fluit), Han Lammere (orgel). Flits Müller (saxo foon), Bert Schierbeek (tuba) en Bert Voeten (slagwerk). DEN HAAG Links voorrang zou voor ons land een besparing kunnen be tekenen van drie miljard gulden door kortere wachttijden en vermindering van het aantal benodigde politic-agenten. Pater Ed. Krekelberg S.J.. uit Delft, een van de voorvechters van links-voor rang. heeft dit berekend op grond van 'n Londens verkeeraonderzoek. Na de berekeningen is Londen ertoe overgegaan een computer aan te schaf fen, welke investering (van bijna acht miljoen gulden) al rendabel wordt ge acht als de wachttijden bij kruispunten met twee procent kunnen worden terug gebracht. Pater Krekelberg meent, dat met links voorrang de wachttijden met 97 procent zouden worden verminderd. Op basis hiervan zou er een aanvangs- besparing worden bereikt van 2,9 mil jard gulden, welk bedrag jaarlijks enorm zou toenemen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De suggestie var» het liberale Eerste-Kamerlid mr. H. van Riel om tot een nieuwe bestuurlijke indeling van Nederland te geraken via oprichting van vier of vijf bestuurskringen ter ver vanging van de bestaande provinciale indeling, komt niet overeen met de be leidslijn die het ministerie van Binnen landse Zaken aanhoudt. Dit beleid is sterk verbonden met de agglomeratie gedachte, waarbij een aantal gemeenten in een bepaalde streek naar vormen van bovengemeentelijke samenwerking moe ten groeien. In dat beleid staat een even tuele herziening van de huidige provin ciale indeling van ons land bepaald niet op de eerste plaats. De heer Van Riel lanceerde zijn ge dachten gisteren in Den Haag als strikt persoonlijk tijdens een lezing voor voor lichtingsfunctionarissen. In zijn opvat ting zouden de te vormen vier a vijf bestuurskringen van ieder drie a miljoen inwoners een deel over moeten nemen van het werk dat de rijksoverheid thans verricht. (ADVERTENTIE) Nieuwe produktie van Theater Scarabee DEN HAAG Het Theater Scarabee onder leiding van ,de Haagse kunst schilder Adri Boon is bezig met het ontwerp voor een nieuwe produktie, die in het volgende seizoen september/' oktober zijn première zal beleven. Een belangrijk deel van de muziek werd speciaal gecomponeerd door de Italiaanse componist-dirigent Bruno Madema. De studio-opnamen zijn reeds begonnen. Veertien leden van het Residentie-Orkest werden bereid ge vonden hieraan hun medewerking te verlenen. Theater Scarabee is geen toneelge zelschap in de conventionele zin van het woord; het kiest zijn medewerkers in hoofdzaak uit beeldende kunstenaars en musici. Het idee voor deze nieuwe vorm is van Adri Boon, zijn naaste medewerkers zijn Raf Thunnissen en Jan van As. Dit seizoen presenteerde het Theater het schouwspel Batman in ballingschap, waarvan een groot aantal succesvolle voorstellingen in verschillende steden werd gegeven. FRAAIER MOOIER MODERNER PRAKTISCHER GOEDKOPER WACHT NIET LANGER. Vraagt onmiddellijk üülchHngei V Va» ome Parijse cot-respondent) PARIJS Een bekende omroepster van de Franse televisie, Annemarie. stond gisteren voor de rechtbank omdat zij een vrouwelijke journaliste, Marcelle, zulk een draai om de oren had gegeveh, dat het slachtoffer zich in een zieken huis moest laten behandelen. Marcelle had over Annemarie een kritiek ge schreven die laatstgenoemde in het ge heel niet zinde. Zij belde Marcelle op en zei, dat wanneer Marcelle zich nog een keer in een studio van de televisie zou vertonen ZÜ haar handen maar voor de oren moest houden. Een poos lang liet Marcelle zich niet zien en bleef wijselijk weg. Maar op een kwade dag moest zU naar studio 102, waar een Palmares des ChCansons onder leiding van Guy Lux werd gerepeteerd. Nauwe lijks zag Annemarie de journaliste aan komen of de beloofde oorvijg viel. Marcelle diende een klacht in die gis teren behandeld werd. De rechter, beleefd tot A heb u meer gezien, maar dan In heel wat prettiger gedaante. U moet goed begrijpen, dat als men aan de weg timmert, men meer dan anderen bloot staat aan kritiek". Annemarie: Maar wat Marcelle ge schreven heeft had met kritiek niet meer te maken. Het waren leugens. Ik heb haaf getelefoneerd, maar toen slingerde zij mij uitdrukkingen naar het hoofd, uitdrukkingen Hét ztil bekend zijd, inevrouw, <)(it wf) hier achter de gYoene tafel het een en andérJPcffetr". Annemarie: Het waren uitdrukkingen die men alleen onder vrouwen zegt. Marcelle: ,Jk kreeg toch een paar vijgen, edelachtbare, die mij mijn leven lang bij zullen blijven. Zulke oorvijgen komen maar eenmaal in de honderd jaar voor". Rechter tot Annemarie: u weet, vrouw, dat als alle vrouwen elkaar oorvijgen zouden geven over het kwaad dat zij van elkaar spreken, wij het werk niet meer af zouden kunnen. Advocaat van Annemarie: ,JJe recht bank gelieve niet te vergeten, dat Annemarie een zuidelijk temperament heeft". Op 20 maart aanstaande zal Annemarie weten wat „de oorvijg van de ee haar zal kosten. Rechter: „Wat uitdrukkingen t en proefrit bij: Van Oldenbarneveldstraat 37 Telefoon 01710 - 54909-51683 GE8PBCIALISEERDE WERKPLAATS VOOR B.M C -PRODUKTBN „Outsiders" niet in „Fenklup" (Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De populaire Neder- j landse beatgroep „De Outsiders" komt I niet zoals aanvankelijk was aangekon digd In het programma „Fenklup" van vanavond. De VARA-persdienst verklaar de dat de groep „er was uitgeknipt, om- 1 dat het programma te lang was. Dat ge- 1 beurt wel meer en het ls bovendien con- tractueel toegestaan". Van een boycot van Iramac-t Willem Duys)-artle6ten was volgens de pers dienst geen sprake. Bij navraag bleek bo- I vendien dat het contract Iramac-Outsi- ders niet zal worden gecontinueerd. Bi.i welke maatschappij de groep dan wé! on- j I derdak gaat zoeken, i6 nog niet bekend, j Ministerie steunt „Spiegel van Sem" AMSTERDAM (ANP) Het Minis- i terie van Cultuur. Recreatie en Maat- .schappelijk Werk heeft een bedrag van J f 1000 toegekend aan Richter Hoegholl (Amsterdam) voor zijn periodieke pu- 1 blikatie „Spiegel van Sem". In 1967 verschenen daarvan zes deel tjes (oplage 250 per deeltje) met in to- I laai 110 gedichten. Een deel van de poë- j zie bevat de, soms satirische, weerspie- geling van actuele of moderne situaties, maar ook meer geijkte poëtische onder- 1 werpen, zoals erotiek, kwamen aan bod. „Spiegel van Sem" is een privé-uitgave j van Roegholt, die hij via de boekhandel verspreidt. NCRV-opnamen van beat en dichters BERGEN. Volgende week vrqdag zal in de „Rustende Jager" te Bergen een schrijversavond worden georgani seerd waaraan medewerking wordt verleend door de dichters Gerrit Bak ker, R. VVaskowsky, Hans Vlek, H. C. ten Berge, Judith Herzberg, K. Schip pers, J. Bernlef, Dick Hillenius, F. ten Harmsen van der Beek, Jan Hanlo, Neeltje Maria Min, A. Roland Holst en J. P. Guepin. De avond zal worden besloten met het optreden van Cuby and the Blizzards, wier longplay „Groeten uit Grollo" onlangs een Edison verwierf. De NCRV komt opnamen maken, die in drie of vier afleveringen via de radio zullen worden uitgezonden. De genoemde groep medewerkers vormt een vrij goede doorsnee van de huidige Neder landse dichterswereld. De komst van één van hen, Hans Vlek, is nog enigs zins dubieus. Hij is zondag gearres teerd bij een anti-Johnsonbetoging John Wilsons toneelstuk „Soldaat Hamp" heeft de Nederlandse planken niet gehaald maar is in Amerika wel verfilmd en naar het schijnt, met suc ces. We kunnen, na het spel gisteren op t.v. gezien te hebben, zowel het een als het ander begrijpen. Het bleek n.l. een spel dat zich meer voor film (of t.v.) leent dan voor het toneel. Op de planken zou b.v. het eerste bedrijf, dat vrijwel geheel uit één dialoog tussen twee mannen bestaat, saai gaan wer ken. In de t.v.-opvoering van NCRV-regis- seur Gerard Rekers werd juist dit be drijf het sterkste van het spel. Het zou al te gemakkelijk zijn dit vooral op re kening van de beide spelers te schui ven. Wat zij deden was subliem, óók in het vervolg van het spel. Maar Ge rard Rekers. die bovendien óók came ra-technisch uitnemend voor de dag kwam, had het er toch maar uitge haald.. Vooral uit Joop Admiraal, een verdienstelijk jong acteur, weliswaar, maar die hier nergens blijk gaf boven zijn macht te moeten spelen, terwijl hij toch maar even een van de mi ste t.v.-creaties van dit seizoen op hel scherm bracht. Zijn tegenspeler, Hans Boswinkel, had een handzamer type te maken en deed dit met heel dc inzet van artistiek vermogen. De dankbare recht- zaakscene viel na dit grandioze be gin wat uit de toon, óók al omdat som mige rollen minder sterk bezet wa ren. Als steeds goed was Joan Rem- melts, acteur die elke rol naar zich toe- haalt, en dan met zoveel vakmanschap aanpakt dat hij telkens in zijn Rem- meltsrol weet te overtuigen. Het derde bedrijf bood beter gelegen heid tot goed t.v.-toneel. Met een goede bijdrage van Frans Vorstman. Het slot, kennelijk gecreëerd om het stuk „avondvullend" te maken kreeg bij de t.v.-opvoering iets extra overbodigs. Hetgeen niet wegneemt dat we deze op voering als geheel van ongemeen be lang vonden om de tendens die laat zien hoe onzinnig de oorlog als systeem werkt. Om de, op het slot na, sterke dramatische vormgeving. En om feit dat, een enkel zwak punt daar gelaten, een sterke opvoering werd ge boden van een spel dat door zijn al leen-voor-mannen-bezetting een extra- opvoeringshandicap had. Vg. SALISBURY (Reuter) Het hoogge rechtshof in Rhodesië heeft gisteren dood vonnissen uitgesproken over vijf negers, die hadden toegegeven gewapend het land te zijn binnengekomen. In Rhodesische gevangenissen bevin den zich nu ruim 65 Afrikanen, die op executie wachten. In de afgelopen dagen heeft de regering-Smith aan terdoodveroordeelden gratie veleend. Tot dusver zijn vijf negers terechtgesteld. TELEVISIE HEDENAVOND IEDERLAND I (STER- reclameuitzendingen om 18.56, 19.03, 19.56, 20.16 en 22.55) NTS: 18.50 uur: Pipo de clown 19.00 uur: Nieuws in het kort VARA: 19.06 uur: Fenklup NTS: 20.00 uur: Journaal VARA: 20.20 uur: Achter het nieuws, actualiteitenrubriek 20.50 uur: De Forsythe Sage, slot 21.15 uur: Mies-en-scène 22.45 uur: Uitgerekend, consumentenprogr. NTS: 22.50 uur: Tweede journaal NEDERLAND II (STER- reclameuitzendingen o 18.56 en 20.16) 22.20 uur: Tweede journaal 22.25 uur: Sluiting Televisie morgen MFOFRLAND I 18.50 uur: 13.30 uur: Pipo de clown Proplemen van het 19.00 uur: brugjaar Nieuws in het kort 14.00 uur: 19.03 uur: Mens in de ruimte Weekjournaal voor 14.30 uur: gehoorgestoorden Russische les 19.25 uur: 15.00 uur: Open oog, Sluiting signaleringsprogramma VPRO: 20.00 uur: 16.00 uur: Journaal Nieuws in het kort TROS: 16.01 uur: 20.20 uur: Beestjes kijken Oktobervaart, 16.25 uur: documentaire Pepijn op wieletjes (kleuren-t.v.) 16.45 uur: 20.55 uur: Voetbal voor de jeugd Honey West, t.v.-serie 17.20 uur: 21.20 uur: Kabouter Kandelaar Uur U, t.v.-programma 17.30 uur: NTS: Sluiting (Van o e omrbepcoiTespondenl) HILVERSUM Het hoofd van de VPRO-persdienst en hoofdredactrice van de omroepgids „Vrije Geluiden", me juffrouw Ank de Visser heeft schrifte lijk haar ontslag ingediend bij het VPRO-bestuur. Mejuffrouw De Visser verklaarde niet langer te kunnen wer ken met een omroepbestuur en direc tie die zo weinig bestuursvaardigheid tonen. Zij is sinds 1954 bij de VPRO werkzaam en heeft een bijzonder groot aandeel gehad in de opbouw en sa menstelling van de omroepgids „Vrije Geluiden", toen de VPRO de exploita tie van dit blad in eigen beheer nam. Met volle toewijding verrichtte zij haar taak bij de in- en externe communi catie. Sinds de benoeming van domi nee N. Immink en de heer Mulder tot directielid van de VPRO werd buiten haar om mei pers- en publieiteilsza- ken door beide functionarissen gema nipuleerd. Ook de exploitatie van „Vrije Gelui den" werd onvoorzichting gehan teerd. Hoewel de abonnementsprijs werd verhoogd, werd het blad niet we zenlijk veranderd. Men onderschatte dit verenigingsorgaan als basis om de organisatie te financieren. Toen de directie tijdens de vele moei lijkheden van het afgelopen jaar in de t.v.-sector op eigen houtje perscom muniqués ging verstrekken en ver klaringen ging afleggen, werd het me juffrouw De Visser duidelijk dat zij voor een verloren zaak werkte. De vreugde en het vertrouwen in haar werkkring zijn haar ontvallen. Daarom besloot zij om met ingang van 1 juli na 14 jaar bij de VPRO werkzaam te zijn geweest haar taak neer te leggen. Zij gaat nu in Amsterdam tandheel kunde studeren. HILVERSUM NCRV: 21.00-21.30 uur: De insluiper, luistersp. TROS. 22.40-23.55 uur: All-in, amusementsprogramma HILVERSUM II VPRO: 20.00-21.00 uur: Abel waar is je broeder, luisterspel VARA: 22.55-23.55 uur: Prettig weekend, platenkeus RADIONIEUWSDIENST HILVERSUM I: 7.00-7.30-8.00-8.30-12.30- 18.30-22.30-23.55 HILVERSUM II: 7.00-8.00-11.00-13.00- 1 (i.00-18.00-19.30-22.30- 23.55 HILVERSUM III: Elk heel uur vanaf 9.00 VRIJDAG IL, VER SUM I (402 m) NCRV: 18.00 nierskapel der Koninklijke Marine, itzending van de Katholieke Volksp 18.50 Uit: licht piano (gr.): klassieke leuws. 11.02 Leren leven met de lezing. 11.17 Sollstenkamer: ge- muzikale Ulustraties. KRO: 12.00 itry and Western Express (gr.). HILVERSUM II iel plaatjes. (16.00 Nieuws.) N les. HIRO17.00 Vragen KRO: 17.30 Voor de Uei VARA: i-oor trips 2 Stereo: Ll< 5 Afrikaans. lofoonmuzlek. 13.11 VARA-v leln chanson. NCRV: tillers Mixture. 13." Nieuws. 14.03 T(\v)i< BRUSSEL NED (324 m) 12.00 Nieuws. 12.03 Amusementsprogramma. 12.40 Weerbe richt. mededelingen, programmaoverzicht en SOS-berlchten voor schippers. 12.45 Lich't muziek. 12.55 Buitenlands persoverzicht. 13.M 13.15 Gevarlec 10 Nieuws.) mededelingen. 17.10

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1