^CeidóeSoti/ïa/fit Succes voor McCarthy en Nixon DORP MET 260 MENSEN DOOR AARDE BEDOLVEN Voorverkiezingen in New Hampshire f Step ll3ngman SrtTfth NOW/ Deel van huren mag per 1 mei met 4 procent omhoog JAMIN Onlusten in Warschau, Krakau, Poznan en Lublin afgenomen Y.S. weigeren Ian Smith toegang Duidelijk protest tegen de oorlog Kamer laakt brief van huiseigenaren Munt slaan uit beeldbuis De bisschop kan iveer autorijden PROTEST TEGEN POLITIEOPTREDEN PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Rank, Leiden. DIR.: C. M DRABBE J F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. I 4.45; p kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 13 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ENKELE BUIEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Veel bewolking met buien, maar morgen vanuit het noordwesten ook verspreide opklaringen. Matige tot krachtige wind ruimend naar west tot noordwest. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. 59e jaargang, no. 17.394 K1NSJASA (AP) Tonnen doorweekte aarde, die door een aardschok is losgeraakt, zijn met donderend geweld terechtgekomen op een dorp bij Boekavoe en hebben 260 inwoners levend begraven. Volgens de laatste berichten uit Boekavoe heeft de ramp zich donderdag voltrokken maar is gisteren pas bekend geworden. In een officieel communiqué werd de naam van het dorp bekend gemaakt als Kazipa op 16 km ten zuiden van Boekavoe. Het dorp is onder een vijf meter dikke laag aarde, die verscheidene kilometers lang is, bedolven. Slechts zeven inwoners hebben het leven er afgebracht. Het gevaar bestaat dat er zich nog meer landver schuivingen in het gebied zullen voordoen. President Joseph Moboetoe heeft een dag van nationale rouw afgekondigd en zijn „diepste gevoelen van medeleven" ge zonden aan de bewoners van een buurdorp. Voor het Rliodesiëhuis in Londen hebben bij herhaling heftige be togingen plaats tegen de executies van Afrikaanse nationalisten. Judith Todd, dochter van ex-premier Garfield Todd van Rhodesië, met een bord waarop gevraagd wordt „beul Smith" te laten ophouden met zijn executies. Kinderen vissen flesje met zwaar vergif uit water (Van onze correspondent) DEN HELDER Uit het. water in de Kerkgracht te Den Helder hebben kin deren een flesje met aglukol. een zwaar vergif dat dezelfde dodelijke werking heeft als parathion, opgevist. Het zware gif bevond zich in een drie hoekig flesje, dat voor het grootste deel leeg was. Hierdoor ontstond nogal wat paniek; men vreesde dat de kinderen van de inhoud wat hadden geproefd, het geen niet het geval was, zoals later bleek. Geen krant ontvangen? Bel tussen per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. WASHINGTON Amerika heeft een nieuw verzoek van de Rhodesische pre mier Ian Smith om een inreisvisum afgewezen, zo deelden functionarissen in Washington mee. De Rhodesische premier wil Amerika om een spreekbeurt te ver vullen aan de universiteit van Virginia. Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken zeggen dat de con sul-generaal in Salisbury opdracht heeft gekregen Smith mee te delen dat er geen wijziging is gekomen in het Ame rikaanse standpunt, dat hem onder de huidige omstandigheden geen visum kan worden verstrekt. Volgens de voorzitter van het Zim- babwecongres van vakbewegingen, Francis Nehwati, zijn in de gevangen kampen in Rhodesië Westduitsers werk zaam. Hij verklaarde dit dinsdag te genover de speciale V.N.-commissie voor kolonialisme. (Zimbabwe is de Afri kaanse naam voor Rhodesië.) Eerste kievitsei gevonden AFFERDEN (ANP) Het eerste kievitsei is door de gepensioneerde ar beider P. J. van den Woldenberg in de weilanden onder Siebengewald gevon den. Het ei is aangemeld bij het kabi net van de commissaris van de konin gen in Limburg. In verband met de om standigheid, dat de koningin op vakan tie in Oostenrijk is, is nog niet bekend of het ei op paleis Soestdijk zal worden aangeboden. MANCHESTER (Reuter/AFP) De voorverkiezingen die gisteren in de Amerikaanse staat New Hampshire zijn gehouden, hebben een groot succes opgeleverd voor de democratische senator Eugene McCarthy, die fel gekant is tegen de oorlog in Vietnam. Hij heeft waarschijnlijk ruim 40 procent van de stemmen veroverd, wat veel meer was dan werd verwacht. President Johnson, die niet aan de verkiezingen deelnam maar wiens naam op de stembiljetten kon worden bijge schreven kwam tot 49 procent, maar die had dan ook de steun van het hele plaatselijke partij-apparaat, dat een felle campagne voor de president heeft ge voerd. Onder de republikeinen, die af zonderlijk stemden, zouden er volgens de medewerkers van McCarthy velen zijn geweest die de naam van de demo cratische senator op hun stembiljet in vulden. Bij de republikeinen was Nixon de grote man. Hij kreeg circa tachtig pro cent van de stemmen, tegen zijn onver klaarde rivaal gouverneur Nelson Rocke feller van New York, die evenals John son niet aan de „primary" meedeed maar als potentieel kandidaat voor het presi dentschap geldt, slechts elf procent. De rest van de stemmen ging bij beide par tijen naar „kleinere" kandidaten. De 51-jarige senator Eugene J. Mc- Carthy uit Minnesota, een tot dusver weinig bekend voormalig hoogleraar in j de sociologie, is de leider van een groep democraten die zich van Johnson heeft M gedistancieert uit protest tegen de oor- fjtfg/TM log in Vietnam, Dit protest heeft blijkens it.-JÜ'. tw I de uitslag van deze „primary", de eerste j van een reeks van vijftien in de komen de maanden, veel weerklank gevonden Met een bulldozer wordt in de Bloemcndaalse duinen gegraven op zoek i het stoffelijk overschot van de Amsterdams caféhoudster Betje Scheveho Twee Amsterdammers hebben bekend haar elf jaar geleden te hebben moord en haar hier te hebben begraven. (Van parlementaire redactie) DEN HAAG Per 1 mei kunnen, als ook de Eerste Kamer ermee akkoord gaat. de huren van vooroorlogse woning wetwoningen, bepaalde na-oorlogse pre miewoningen en huizen in de vrije sec tor in de zogenaamde niet-geliberali- scerde gebieden, de gebieden dus waar de huurbeheersing nog geldt, met vier procent verhoogd worden. Hiervoor is echter een overeenkomst nodig tussen verhuurder en huurder en de nieuwe regeling wordt daarom een facultatieve verhoging genoemd. De huurder kan hierbij eventueel een beroep doen op de huuradviescommissie en de kanton rechter. wanneer het overleg met de verhuurder volgens hem onjuist ver loopt. Zoals bekend vallen gesubsidieer de woningen reeds onder een verplichte vicrprocents huurverhoging. Volgens minister Schut zullen de meeste huur ders van de eerste categorie woningen in het eerste jaar weinig bezwaren ma ken tegen de facultatieve verhoging. Men kan In feite dus spreken van een bijna algemene huurronde van 4 pro- Minister Schut had in zijn wetsont werp op de facultatieve huurverhoging voorgesteld deze verhoging per 1 april te laten ingaan. Verschillende fracties, die van de P.v.d.A., de P.SP., de groep- Aarden, hadden in de loop van het debat echter om uitstel gevraagd: de P.v.d.A. tot 1 april 1970, de P.S.P., gesteund door Kalf gered door beademing mond op mond (Van o e correspondent) ALKMAAR Door een half uur lang mond op mond-beademing toe te pas sen heeft de 13-jarige Wlm Hoogewerf uit Alkmaar het leven gered van een pasgeboren kalf. Even voordat de dood zou intreden trok de jongen de bek van het dier open en blies er met veel kracht steeds weer lucht in. Zijn vader bracht onder tussen door het bewegen van de achter poten het hart weer op gang. de groep-Aarden, tot 1 januari 1969. De minister van Volkshuisvesting en Ruim telijke Ordening kon dit uitstel niet overnemen, omdat, zoals hij zei, het evenwicht tussen deze huren en die van de gesubsidieerde woningen zo weinig mogelijk verstoord moet worden. Toch kan de door de Tweede Kamer aangenomen wet niet op 1 april ingaan. De Eerste Kamer had de minister na melijk al laten weten, dat de senaat het ontwerp niet voor 1 april kan behan delen, zodat de minister zich gedwon gen zag in ieder geval een maand uit stel aan de wet te geven. De Tweede Kamer kon het optimisme over de redelijkheid van deze facultatieve heuurverhoging niet delen althans een groot deel van de Kamer niet. Men vreesde, dat de huurder vooral de gezin nen met. zeer lage inkomens, in allerlei persoonlijke moeilijkheden zal komen, omdat heel wat huurders de weg naar het recht niet weten te vinden en dik wijls met de nieuwe huurcontracten in stemmen om van de „narigheid" verlo6t Burgemeester rijdt door na botsing VOERENDAAL (ANP) De burge meester van Voerendaal G. J. H. F. is met zijn auto in botsing gekomen met een geparkeerde personenauto. Na de aanrijding is de burgemeester doorgere den. De beide auto's werden zwaar be schadigd. De rijksrecherche heeft de zaak in onderzoek genomen. Burgemees ter F. was niet bereid commentaar te MIAMI (Reuter) Een DC 8 straal vliegtuig van de Amerikaanse lucht vaartmaatschappij „National Airlines" dat gisteren met 51 passagiers en zeven bemanningsleden aan boord op een vlucht van Tampa naar Miami gedwon gen werd naar Cuba te vliegen, is in de loop van de avond uit Havanna in Miami aangekomen. Het was het derde lijn- vliegtuig in drie weken tljds, dat door in zittenden in de lucht werd gedwongen op Cuba aan te koersen. De andere twee toestellen kwamen uit Columbia. ADVERTENTIE morgen voordeel musketblaadjes 150 gram van 79 niet duur wol heerlijk Irene, Jolyon en Soatnes zijn tot de eer der penningen verheven. Was het tot voor kort nog de gewoonte, dat slechts vorstelijke personen of vooraanstaanden op politiek, maatschappelijk of kerkelijk gebied de eer te beurt viel in brons, zilver of zelfs goud te worden vereeuwigd; nu w het al zo ver dat ook roemruchte teevee-figuren worden gemedailleerd. Nu kan de Voorschotense fabriek wel zeggen, dat de penning is geslagen bij gelegenheid van de honderdste geboortedag t>an John Galsworthy, maar als er op de vaderlandse buis niet zo lang en nadrukkelijk ge-Forsyted was, zou de fabriek er niet aan begonnen zijn. Bet opent overigens ioel perspectieven voor andere teevee-programma's en -figu/enBoordevol, Opa en zuster Klivia in goud; Pipo, Mammaloe en Kluk-Kluk, of misschien zelfs Willem en Mies. Kan mooiMies naar links en Willem naar rechts kijkend bij de bevolking. Johnson heeft er vol gens de algemene opninie van politieke deskundigen een tegenstander bijgekre- gen waarmee hij terdege rekening zal moeten houden. De president heeft alle reden om bezorgd te zijn over de uitslag. Nixons verpletterende overwinning kan betekenen dat de republikeinse gelede ren dit jaar gesloten zullen zijn, in tegen stelling tot vier jaar geleden toen de controversiële senator Barry Goldwater presidentskandidaat was. Vietnam McCarthy, die volgens zijn tegenstan ders In New Hampshire niet meer dan 12 porcent van de stemmen zou krijgen en zelf van tevoren had gezegd dat hij tevreden zou zijn met 30 procent, heeft zelfs nog enige tijd een voorsprong op Johnson gehad, maar die werd in een achterstand omgezet toen de uitslagen uit de steden binnenkwamen. Niettemin wordt hij nu als „held van de vredes beweging" beschouwd. De senator heeft zijn campagne rustig, professoraal, wars van demagogie gevoerd, steeds weer ha merend op dat ene thema: Vietnam. HIJ heeft een aantal enthousiaste studenten om zich heen verzameld, die voor hun komst naar New Hampshire van vele kanten de raad kregen hun haar te laten knippen om de „brave burgers" van die staat niet te schokken. Een juichende Richard Nixon, zich be vrijd voelend van het odium van „eeuwige verliezer", noemde de voor verkiezingen „het eerste referendum over Lyndon Johnson". Op een perscon ferentie in New York zei hij, na verno men te hebben dat op tachtig procent stond: „Dit betekent dat wij in New Hampshire hebben gewonnen.en dat het land in januar een nieuwe president krijgt". (Van een onzer verslaggevers) BREDA De auto van mgr. Ernst, die zondagnacht uit de garage achter het bisschoppelijk paleis te Breda was ge stolen, is terecht. In verband met die diefstal is de 17-jarige Bredanaar H. T. P. aangehouden. Het nummer van de wagen werd herkend door een inwoner van Teteringen. De wagen stond bij de kerk in Teteringen. Enkele omwonenden hadden gezien, dat een jongeman de wa gen parkeerde. Het kostte zo niet veel moeite om te achterhalen wie het was. Er wordt langs de Noordzeekust weer flink getimmerd en gezaagd. Langs de duinen verschijnen langzaam de restaurants. De exploitanten hopen op een paar mooie weekeinden in dit nog prilla voorjaar. (ADVERTENTIE) WARSCHAU (A.P.) De onlusten in het door ongeregeldheden geplaagde Warschau z|jn aan het afnemen, terwijl de propagandacampagne dat pro-Is raëlische intellectuelen oorzaak van alles *Ün, goed op gang is gekomen. Hoewel bulten de hekken van de uni versiteit in Warschau een grote menigte op de been was. waren er geen berichten ran nieuwe gevechten tussen jongeren en politie, zoals die maandag daar hadden Kewoed. De incidenten van maandag duurden zeven uur lang en eindigden er mee dat straten vol lagen met vuilnis, stenen en het glas van ingegooide ramen. Officiële cijfers over het aantel gear resteerde studenten zijn niet bekendge maakt. Een woordvoerder verklaarde dat maandag alleen al ongeveer driehonderd personen werden ingerekend. In verschil lende universiteiten te Warschau "werden gisteren bijeenkomsten gehouden waarbij het optreden van de politie en de versla gen in de pers werden veroordeeld. PAP maakt melding van een studen tenbetoging in Lublin, zuidoost Polen, waar maandag een aantal studenten wer den gearresteerd. Ook in Krakau en Poznan werden door studenten betogin gen gehouden uit sympathie met hun col lega's In de hoofdstad. In Praag houdt president Antonin Novotny zich nog steeds koppig vast aan zijn presidentschap ondanks een spervuur van kritiek maar een van zijn aanhan gers van de oude stempel. Pastyrik. .heeft zijn functie als leider van de machtige vakbondsraad neergelegd. Tezelfder tijd verklaarde de minister van defensie Bo- humir Lomsky voor de televisie dat het leger niet betrokken is geweest ln de mislukte coup ln Januari ten gunste van Novotny. Zoekt U een gouden armband of collier 100.— of 300.— en 1800.— JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft ze. Grote keuze in alle prijzen. Altijd voordelig. Maandags gesloten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1