SeCcidóeSouAcmt Deel van bestuur JO-KVP treedt uit ONDANKS PERSPECTIEF OP VERGADERING Ramses Shaffv failliet Meer toezicht op directies DISCUSSIE NOG WEL MOGELIIK Maandag worden zes negers opgehangen JAMIN Mogelijk ook medisch team vervolgd ROEMENIË TROTSEERT RUSLAND OP CONFERENTIE WARSCHAUPACT Dominees verzoeken minister om vervolging Terug van weggeweest Reddingsploeg vindt 21 doden in zoutmijn DANSEN Verschillen in soldij? Leuke en gezellige dansavond! DANSEN PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 23594 Bank: Amro-Bank, Lelden. DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. rond. f 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. poat 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 9 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OPKLARINGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot hedenavond: Opklaringen, maar ook plaatselijk enkele buien. Matige tot krachtige wind uit noordelijke rich tingen. Dezelfde temperaturen als gisteren. 59e jaargang, no. 17.391 UTRECHT (ANP) De voorzitter van de KVP-jongerengroepen, E. van Dongen, heeft vandaag op het congres van zijn organisatie meegedeeld maandag te zullen bedanken als lid van de Katholieke Volkspartij en zich bij de Radicalen te zullen aansluiten. De heer Van Dongen noemde de beginselverklaring van de Radicalen en het optreden van drs. Aarden in de Tweede Kamer een stap vooruit naar de deconfessionalisering en sprak de hoop uit, dat ook het Democratisch Centrum Nederland uit de KVP zal treden en zich bij de Radicalen zal aansluiten. Standpunt van NKV en NVV: UTRECHT (ANP) Het NVV en het NKV achten voor een beter bestuur van de onderneming een intensiever en algemener toezicht op de directie nodig. Zij willen een andere samenstelling van de raad van commissarissen, die meer bevoegdheden moet krijgen dan thans. NVV en NKV hebben hierover 'n gemeenschappelijk stand punt bepaald. Deze visie zal binnenkort kenbaar worden gemaakt bij de SER, die de gewenste herziening van de naamloze vennootschap nog bespreekt. De vakcentrales stellen voor, dat elke onderneming, die bij de komende wet zal worden verplicht tot het instellen van een ondernemingsraad, ook wordt verplicht tot een raad van commissarissen en deze raad te laten benoemen door een kies college, dat per onderneming paritair uit aandeelhouders en ondernemingsraad dient te worden samengesteld. De twee vakcentrales willen de raad van commissarissen-nieuwe stijl de volgende bevoegdheden geven: het benoemen en ontslaan van de directie. Nu ligt de be voegdheid hiertoe bij de aandeelhouders; het vaststellen van de jaarstukken, welke taak op het ogenblik eveneens bij de aandeelhouders berust; de beslissing over belangrijke stappen als fusies, verplaatsing van het bedrijf of vestiging van nieuwe bedrijven, wijziging van de statuten, wijziging van de produktiemethoden etc. De raad dient voorts periodiek af te treden met de mogelijkheid tot herbe noeming. Kivestie-Joh nson AMSTERDAM (ANP) Ds. A. A. Spijkerboer te Amsterdam heeft na mens een aantal ambtgenoten en ande re personen een schrijven tot de minis ter van Justitie gericht, waarin zij als hun mening uitspreken, dat de presi dent van de Verenigde Staten en de verantwoordelijke Amerikaanse militai ren terzake van de oorlogvoering in Vietnam zich gemeten aan de te Neu renberg en Tokio aangelegde maarsta ven schuldig maken aan oorlogsmis daden. Gezien het feit. aldus het schrijven, dat op verschillende plaatsen in ons land tegen studenten, die dezelfde me ning in het openbaar hebben geuit, een strafvervolging wordt ingesteld, verzoe ken wij uwe excellentie ook tegen ons op grond van de hierboven geuite me ning een strafvervolding te doen instel len, opdat blijke of wij uit de proces sen van Neurenberg en Tokio de juiste conclusie getrokken hebben". Bij de brief was een lijst van perso nen gevoegd, waarop onder meer voor komen: Tom Pauka (Hilversum), dr. J. J. Buskes (Amsterdam), Piet Reekman (Odijk), ds. H. J. Kater (Am sterdam), -ater J. van Kilsdonk S.J. (Amsterdam), Daniel de Lange (Biltho- ven) en vele anderen. Volgens een mededeling van de redac tie van het aan de vrije universiteit in Amsterdam verschijnende blad „Phare- tra" zou de uitgave van deze week in beslag genomen zijn. Het nummer be vatte op de binnenpagina's een tekst „Johnson oorlogsmisdadiger" met daar bij gevoegd de opwekking de pagina's als raambiljet te gebruiken. Eigen kerk voor pastoor Miedema HEERLEN (ANP) Dc volgelingen van de ontslagen pastoor Ed. Miedema hebben een nieuw kerkgebouw voor hem gekocht. Het is het voormalige AMF-gebouw te Schaesberg, waar Ed. Miedema weer zijn missen zal lezen. Om het gebouw te kopen is de stich ting gemeenschapshuis Eikske in het le ven geroepen. Het bestuur van deze stichting werd gevormd uit voormalige bestuursleden van de inmiddels afgetre den parochieraad. Momenteel biedt het lokaal, waar de missen zullen worden opgedragen, plaats aan ongeveer 200 personen. Volgende week wordt begon nen met een interne verbouwing, zodat ongeveer 350 personen de mis kunnen bij- Alia Farrow Allison uit Peyton Place kwam gisteren, gekleed in een indrukwekkend geioaad, in Londen aan. Ze keerde terug van het bij popartiesten zo „in zwang zijnde" meditatiecentrum van de Maharishi Mahesh Yogi aan de Ganges in India. Af ia gaat binnenkort weer een meisjesrol spelen. Haar filmmoeder sal Liz Taylor worden. Met Antoine Jacobs, vicevoorzitter van de KVPJG, Han Duindam, secretaris en enige leden heeft de heer Van Dongen het congres een advies voorgelegd, waar- In zij zeggen onvoldoende vertrouwen te hebben ln de mogelijkheid, dat binnen de KVP een discussie tussen de diverse stromingen op basis van de resoluties van de partijraad te Arnhem goede pers pectieven biedt. Zij raden de leden aan uit de KVP en de KVPJG te treden en zich aan te sluiten bij de Radicalen. Vice-voorzitter Ton Crijnen, penning meester Gerard Tholen, en enkele leden hebben een preadvies uitgebracht., vol gens hetwelk het congres zijn vertrou wen uitspreekt in de mogelijkheid, dat op basis van de partijresoluties van Arn hem vruchtbare discussie tussen de ver schillende stromingen in de KVP goede perspectieven biedt. Het congres, aldus het preadvies is derhalve van mening, dat de KVPJG een eigen Inbreng dient te hebben teneinde een consequent voor uitstrevend beleid te verwerkelijken. Sprekend over dit preadvies verklaarde de heer Van Dongen, dat de eigen inbreng van de KVPJG in de partijraad „een farce" is geweest, en dat dit wel zo zal blijven, „zolang wij niet in de hou ding staan voor het partijestablishment". Gezien het feit, dat de jongerengroepen „een instuif van meningen" is en wij voor de keuze staan ons te conformeren of weg te gaan, kunnen we béter weg gaan, aldus de heer Van Dongen. Vice-voorzitter Ton Crijnen verklaarde, dat het van groter werkelijkheidszin ge tuigt binnen het geheel van een partij te trachten zo veel mogelijk wensen ge realiseerd te krijgen dan zich af te zon deren ln een splinterpartij van strikt gelijkgezinden, zoals de groep-Van Don gen voorstaat. Deze groep heeft wel bewust van de mogelijkheid afgezien het beleid van de KVP om te buigen in een vooruitstrevende koers. V-?le radicale jongeren hebben dit. Ingezien en weige ren hen te volgen, aldus de heer Crijnen. Uit niets is gebleken, dat de uitspraken van de partijraad van Arnhem thans niet meer van kracht zijn. De vice-voorzitter verklaarde te moe ten constateren, dat de oorzaak van alle moeilijkheden binnen de KVP moet wor den gezocht in persoonlijke tegenstellin gen. Te lang reeds heeft de jongeren organisatie zich beziggehouden met. in terne strubbelingen. Thans dient zij zich te gaan bezinnen op werkelijk belangrijke vraagstukken. CALUMET (Reuter) Een reddings ploeg heeft de stoffelijke overschotten gevonden van 21 mijnwerkers die sedert dinsdag na een brand in de Zoutmijn te Calumet in de Amerikaanse staat Louisiana werden vermist. (ADVERTENTIE) DE STAD ROME TE WARMOND ZATERDAGAVOND THE INCROWD ZONDAGMIDDAG THE GROOFY'S ZONDAGAVOND THE RO-D-YS In Rusland is Moederdag al gevierd. De moeders van het land zijn er „versierd" met bloemen en in het nog winterse zonnetje gezet. Want koud is het er nog in Moedertje Rusland. e/ BESLUIT IN RHODESIE: VERZOEK AAN LONDEN OM EXECUTIES TE VOORKOMEN SALISBURY, (Reuter-A.P.). Rhodesische regering maandag opnieuw zes Afrikanen in de gevangenis van Salisbury terecht te stel len, zo is uit betrouwbare bron verno men. Drie van de «es ter dood veroor deelden zullen om acht uur tegelijkertijd worden opgehangen. Drie anderen zullen daarna volgen. Deze week z(jn ook drie Afrikanen geëxecuteerd. (Van erslag gevers) AMSTERDAM De rechtbank in Amsterdam heeft gistermiddag het per soonlijk fallliisement uitgesproken over de acteur-zanger-eabaretier-componist Ram ses Shaffy (34). Tot curator in het faillisement is be noemd mr. A. Duperron. Deze ziet voor alsnog geen redenen het cabaret „Shaffy Chantate" in gebouw Felix Merltia te sluiten. Naar verluidt zou de niet-be taalde vordering slechts 170 gulden groot zijn. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. debat een telegram aan de Britse rege ring te zenden, waarin om „dringende en doelmatige slappen" -/ordt gevraagd om de executie van meer Afrikanen in Rhodesië te voorkomen. Eergisteren nam de dekolonisatie commissie van de V.N. een resolutie aan, waarbij de aandacht van de Veiligheids raad wordt gevestigd op de „ernstige toestand" in Rhodesië na de terechtstel lingen van woensdag. De verdedigers van de zes ter dood veroordeelden hebben verzoekschriften tot gratie gericht aan Cliffort Du pont. die door het regime Smith is benoemd als vertegenwoordiger van koningin Elizabeth in Rhodesië. Ook worden po gingen in Londen gedaart om de levens van de zes te redden. Meisje overleden met overgeplante lever DENVER (AFP) Het 19 maanden oude meisje Candy Barbee, een van de vier mensen die met een overgeplan te lever leefden, is ln het medisch cen trum van de universiteit van Colorado overleden. Zij was vorig jaar 25 november go- j opereerd. Volgens de artsen heeft zij een dubbele infectie gekregen, waar schijnlijk veroorzaakt door afstotings verschijnselen tegen het overgeplante or gaan. Tot dusver zijn drie andere kin deren, een jongen en twee meisjes, met een nieuwe lever nog in leven. Een daarvan, de 2-jarige Julie Cherie Rodri- quez. werd zeven maanden geleden geopereerd. ADVERTENTIE r oomfondant eitjes 250 gram 109 niot duur ivoheerlijk Zaak-Mia Versluis UTRECHT (ANP) De heer W. J. B. Versluis uit Enschede, vader van het 22-Jarige meisje Mla Ver sluis, dat al bUna twee Jaar ln een coma verkeert sinds zij in april 1966 in het siekcnhuls Ziekenzorg in Enschede een eenvoudige hicl- operatie heeft ondergaan, ver wacht dat de officier van jusUtie In Almelo een strafrechtelijke vervolging aal instellen tegen het medisch team van bet ziekenhui». Giateren diende voor het gerechts hof in Arnhem in hoger beroep, waarbij zoala gemeld zes weken ontzegging werd geeist tegen de narcotiseur, het civiel geding- De heer Versluis zegt, dat deze eis alleen „het schaden van de medi sche stand" geldt, en niet het toe brengen van zwaar lichamelijk letsel. Na de behandeling van de zaak door het medisch tuchtcollege in Zwolle heeft de heer Versluis ook een klacht ingediend bij de officier van justitie, tegen de nar cotiseur zowel als tegen de chi rurg, wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het zal van de uitspraak van het hof in Arnhem (over drie weken) afhan gen, of de narcotiseur en eventueel ook de chirurg nog strafrechtelijk zuilen worden vervolgd. De heer Versluis vertrekt over een paar dagen naar Lunteren, waar hij enkele maanden bij een boer gaat logeren om dichter bij zijn dochter te kunnen zjjn. Het meisje wordt <>P bet ogenblik ver pleegd in het protestants-christe lijk streekziekenhuis ln Benne- kom. In Juli verhuist het gezin Versluis naar VeenendaaL DEN HAAG (ANP) Het Tweede- Kamerlid mr. \V. Schollen (OH') heeft de minister van defensie en de staats secretaris van Financiën gevraagd of het juist is, dat voor huisvesting en voe ding ln kasernes korting op de bezoldi ging van gehuwde dienstplichtigen, njgar niet op die van gehuwde kortverband- vrijwllligers en beroepsmilitairen wordt Als gevolg hiervan zouden laatstge noemden over de door hen genoten huis vesting en voeding geen loon- en inkom stenbelasting betalen, en de gehuwdo dienstplichtigen een zodanig hoger be- dfag aan inkomstenbelasting moeten be talen dat de soldij verhoging van 1 janu ari geheel of voor het grootste deel wordt teniet gedaan, en of de bewinds lieden de mogelijk bestaande verschil len willen wegnemen. ADVERTENTIE Entree 1.75 LEIDEN Inschrijving dansles zondags 3-10 u„ Ant. Clubhuis IEDERE ZONDAG 8-11 UUR. ANT. CLUBHUIS MARE 43 OMDANS KUMUETNT0egstgeest TELS°3V: ADVERTENTIE ZONDAG 10 MAART A.S. IN CAFé-RESTAURANT „Het Blesse Paard" STOMPWIJK SURFGROUP CHECK AA8TVA2&G 8.00 UUR. SOFIA (Reuter DPA) Roemenië heeft opnieuw zijn bondgenoten in het Warschaupact getrotseerd door een ge zamenlijke verklaring niet mede te on dertekenen waarin zij het door de V8 en de Sowjet-Unle opgestelde ontwer- verdrag tegen de verspreiding van kern wapens steunen. De verklaring die na een tweedaagse bijeenkomst van de landen van het Oosteuropese defensieverdag werd uitge geven, is ondertekend door de Sovjet- Unie. Polen, Tsejcho-Slowakije, Bulga rije, Hongarije en Oost-Duitsland. Alba nië is ook lid van het Warschaupact maar boycot de bijeenkomst al sedert 1961. Een communiqué over de bijeenkomst en een verklaring over Vietnam, waren wel door Roemenië ondertekend. In de verklaring over de verspreiding van kernwapens zeggen de onderteke naars dat de niet-verspreiding van kern wapens van buitengewone betekenis is voor de vrede. Roemenië is blijkbaar niet tevreden met de donderdag tussen de VS en de Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk in Genève bereikte overeenkomst waar in hulp wordt beloofd aan landen die het recht opgeven zelf kernwapens te ver vaardigen. De Roemenen wensen dat de kern mogendheden hun voorraden kern wapens en raketten voor het vervoer van kernbommen vernietigen en het toe zicht daarop intensiveren. Het slotcommuniqué herhaalt bekende communistische standpunten ten aan zien van de oorlog in Vietnam. De Ver enigde Staten worden beschuldigd van aggressie en opvoering van de oorlog. De Amerikaanse acties, vormen een be lemmering voor het scheppen van om standigheden waaronder een politieke re geling van het vraagstuk mogelijk zou zijn" aldus het communiqué. In Brussel wordt dr jaarlijkse uitvindersbeurs gehouden, de beurs waar. naast allerlei praktische vindingenook veel minder valide geesteskindereu van de uitvinders te tien zijn. Ietwat uit de krachten gegroeid staan er een aantal bierglazen, waarbij we niet weten of de pulletjes zijn aaniiejtast. Hoe boordevol de beurs overigens staat leest u op pagina vijf.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1