S)e CeidseSou^cmt SIKKENS VERFFABRIEK IN AS GELEGD Pikzwarte rookwolken verduisterden de zon Het begon met een klein brandje JAMIN LOON BIJ SIKKENS GAAT JAAR DOOR Schade loopt in miljoenen Vader hield van zijn omgebrachte kinderen Recepten gered: geen stagnatie verfmarkt Auto Bierman N.V. Weer nieuwe doodvonnissen in Rhodesië Twee honden bijten veertig schapen dood Volgende week beslissing over salarissen Booreiland Ocean Prince verdwenen MOTIEF VOOR AFSCHUWELIJKE DAAD NOG DUISTER PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 8 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ENKELE BUIEN V Dp wwnvcrwichtial, me«|(di*Id door hot KNMI, geldig tot morgenavond: Wisselend bewolkt met tijdelijk wat regen en morgen overdag plaatselijk enkele buien. Matige tot vrij krachtige wind tussen west en noordwest Weinig verandering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.390 (Van een onzer verslaggevers) ADVERTENTIE morgen voordeel bitterkoekjes 250 gram van 05 nioi duur wc/ heerlijk Dank zij verzekering (Van een c verslaggevers) SASSENHEIM Door dc grote brand bq Sikkens is een groot deel van bet 800 man tellend personeel zonder werk gekomen. Het bedrijf is echter voor een Jaar verzekerd tegen loonderving. Het personeel mag als gevolg daarvan reke nen op doorbetaling van een jaar als ge volg van deze verzekering. Sikkens is een van de grootste fabri kanten van verfwaren op de binnen- en buitenlandse markt. Maar de eerste In druk van het bedrijfschap schildersbedrijf te Rijswijk is, dat deze brand geen stag natie zal veroorzaken op de verfmarkt en op het schilderswerk in totaal. Er zijn nog andere verffabrieken, die vergeleken kunnen worden met Sikkens en die even eens een belangrijke plaats op de bin nen- en buitenlandse markt innemen. De kans op ernstige stagnatie in de levering van Sikkens produkten als het gevolg van het uitvallen van het bedrijf in Sassenheim ls zeer gering. Gebleken ls, dat de onderneming kans heeft ge zien, de receptuur voor haar produkten tijdig in veiligheid te brengen. Hierdoor ls het mogelijk, de produktie te laten overnemen door andere, tot de Sikkens- groep behorende fabrieken. Met enige vertraging moet uiteraard rekening wor den gehouden, zo deelde ons een verkoop leider van Sikkens mee, omdat wij vlak voor het verfseizoen staan en binnenkort de vraag groot zal zijn. Weliswaar waren de verkoopkantoren al flink bevoorraad, maar aanzienlijke voorraden stonden toch nog ln Sassenheim opgeslagen, die naar moet worden aangenomen (ADVERTENTIE) een groot aantal fabrieken, die zijn overgenomen door Sikkens. De Sik- kensgroep behóórt op zijn beurt weer tot de N.V. Koninklijke Zout-Ketjen, die kort geleden een binding aanging met de groep Zwanenberg-Organon. v Het is een ernstige brand, maar de fabrieken in Sassenheim zijn gelukkig geen „total loss". Verzekering dekt de schade. Aldus verklaarde jhr. G. Krayenhoff, lid van de raad van be stuur van N.V. Koninklijke Zout-Orga- (K.Z O.), waarvan de Sikkensgroep deel uitmaakt. Hij voegde eraan toe, dat de bedrijven in Sassenheim slechts een deel vormen van de gezamenlijke fa brieken van de Sikkensgroep in binnen- en buitenland. In totaal werken bij de groep ca. 3000 mensen, waarvan 800 in Sassenheim. Eerst zal de bedrijfsleiding moeten wat er van de fabrieken zal blijven staan, daarna zal worden beslo ten in hoeverre de andere bedrijven van de groep zullen worden ingeschakeld de produktie op gang te houden. \(Zie vérder pag. t, eerste kolom) Sporthuis Lanfers Breestraat 53 SPECIALE AANBIEDING twinsets29.75 Spencer Hey DAMESPANT. 19.75 Terlenka ruiten tenniskleding Ruime sortering (ADVERTENTIE) SIMCA-SHOWROOM VANAVOND OPEN TOT 10 UUR. KOM EENS KIJKEN EN LAAT U VOOR LICHTEN U Een Engels echtpaar laat hun huisdier, de geit „Cats", graag met de tijd meegaan. Gedreven door hun (typisch Engelse) liefde tot alles wat leeft hebben zij het beest een fraai krullenkapsel aangemeten. Ook de sik van „Cats" wend een aanvallige kronkel gelegd. Het beest gaat waarschijnlijk driemaal per week t» een dennenacUdenbad en krijgt dan na het droogwiijven (handdoek niet te ruie s.v.pj een blom» strikje om de geitehjke nier SALISBURY (Reuter-AP) Zeven Afrikaanse guerrillastrijders zyn gisteren door het hooggerechtshof ln Salisbury ter dood veroordeeld. Een neger, pas 15 jaar oud, kreeg twintig jaar. In totaal wach ten nu 115 Afrikanen op hun terecht stelling. Op Cecil Square voor de gebouwen van het parlement hebben blanke jongelui een demonstratie van een kleine groep blanken en Afrikanen tegen de executies van woensdag, uit elkaar gejaagd. De Jongens verscheurden tweemaal de borden van de betogers, waarop stond: „Ter nagedachtenis aan Rhodesische menselijkheid" en „Ter herinnering aan Rhodesische staatsmanschap". Daarna vernielden zij de kransen die neergelegd waren en tenslotte richtten zij de water slang op de protesterend en. Na een korte poging toch door de gaan met demonstreren, gingen de betogers tenslotte uiteen en verklaarden voor de pers: „Wij hebben gedaan wat wij moes ten doen". (Van onze correspondent) KRUININGEN Twee Duitse her ders, toebehorend aan de familie L. uit de buurtschap Vlake, hebben op een perceel weiland 40 van de 48 daar gra zende schapen doodgebeten. De schade bedraagt vierduizend gulden. De hon den waren 's nachts losgebroken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In het georganiseerd overleg tussen onderwijzers-leraren en het ministerie van Onderwijs en Weten schappen zullen de volgende week defi nitieve beslissingen genomen worden over diverse rechtspositieregelingen. Zoals bekend heeft het georganiseerd overleg zich de afgelopen weken beraden over nieuwe voorstellen van de kant van de minister, nadat de oorspronkelijke voorstellen voor een deel door de organi saties waren afgewezen. De besprekingen over de nieuwe voorstellen zijn „in vol le harmonie en met begrip aan beide kanten" gevoerd, aldus minister Verin- ga. „Dat betekent niet, dat wij op alle punten aan de verlangens van de orga nisaties tegemoet hebben kunnen ko men", zo voegde hij daaraan toe. De bewindsman deelde voorts o.m. nog mede, dat aan de stichting onderzoek on derwijs gevraagd is het vraagstuk van de zittenblijvers in studie te nemen. Voorts is verzocht om een studie over een verantwoorde, optimale verhouding tussen het aantal docenten en het aantal leerlingen op een school. SASSENHEIM Brandweerkorpsen van Sassenheim, Leiden, Warmond, Oegstgeest, Voorhout, Katwijk, Wassenaar en van het marinevliegkamp Valkenburg leveren sinds vanmorgen acht uur een verwoed maar welhaast zeker vergeefs gevecht tegen een enorme vuurzee, die het gehele bedrijf van Sikkens verffabrieken te Sassenheim in de as dreigt te leggen. De cellulosefabriek, verffabriek, de opslagplaatsen, waar duizenden tonnen verf staan, de magazijnen en een kan toor van de exportafdeling vormen reeds een grote vuurzee. De brand, die gepaard gaat met een enorme rookontwikkeling, wordt sinds elf uur vanmorgen ook bestreden door de Haagse brand weer, die op een verzoek om assistentie drie auto spuiten, een poederbluswagen, een kraanwa gen met twee waterkanonnen en een vrachtwagen met 17 persluchtmaskers en 25 zuurstof- |ppT'l<T*Qr']ltpr| cilinders stuurde. Persoonlijke ongelukken hebben zich nog niet voorgedaan, maar voor alle zekerheid zijn een aantal ziekenauto's naar de plaats van de ramp gedirigeerd. De schade wordt in de miljoenen geschat. De brand ontstond hedenmorgen om streeks 8 uur ln de celluloseverdunnlngs- afdeling. De bedrijfsbrandweer slaagde er reeds na korte tijd in het vuur te doven. Hoewel het vuur gedoofd was, was het gevaar toch niet geweken, want kort nadat de brandweer het karwei ge klaard dacht te hebben volgde een enor me explosie van de gassen, die tijdens het brandje waren ontstaan. Br wan toen geen houden meer Toen werd hel voor de directie duidelijk dat zich een ramp ging voltrekken. In zeer korte tijd joeg het vuur door de ruimten waar de licht vlambare grondstoffen voor de verffabricage liggen opgeslagen. Voor een serie ontploffingen, die het blus- singswerk van de toegesnelde brand weren bijna onmogelijk maakten, had de brandhaard weldra een desastreuze om vang aangenomen. En terwijl het personeel opdracht kr^eg het fabrieks terrein te verlaten, zag het achter zijn rug de vlammenzee zich meester maken van het ene na het andere gebouw. Spoe dig stond ook het nieuwe laboratorium in lichterlaaie, waarin zich herhaaldelijk ontploffingen voordeden. Via de inmid dels gealarmeerde Leidse brandweer gingen daarna noodoproepen om as sistentie uit naar brandweerkorpsen uit omliggende gemeenten. De rijkspolitie heeft een hermetische ring gelegd rond de Sikkensfabrieken in verband met het ontploffingsgevaar. De pikzwarte rookwolken, die in de wijde omgeving van Sassenheim voor een ware zonsverduistering zorgden, deden dui zenden mensen naar de plaats van de ramp trekken. Zij worden door de po litie echter op veilige afstand gehouden. Het verkeer op de rijksweg, die dicht langs de fabrieken loopt, verloopt zeer traag. De rijkspolitie heeft de grootste moeite om de verkeersstroom in bewe ging te houden. De treinen over de lijn HaarlemLeiden kunnen tot nu toe on gehinderd passeren. Een langs de spoor lijn liggend treinwachtershuisje is uit voorzorg ontruimd. Ter plaatse werd niet tegengesproken dat de brand inmiddels ook een slacht offer gemaakt zou hebben. Omstreeks elf uur reed een van de gereed gehouden ambulances met sirene en zwaailicht LONDEN (Reuter) Het elfduizend ton metende Britse booreiland Ocean Prince dat woensdag tijdens een zware storm voor de noord-oostkust van Enge land op drift raakte, is verdwenen en waarschijnlijk gezonken. Alle 45 opva renden werden eergisteren door 'n hef- schroefvliegtuig in veiligheid gebracht Nekkramp in Hilversum HILVERSUM (ANP) In het marine- opleidingskamp ln Hilversum is een ge val van nekkramp geconstateerd. Het betreft een 17-jarige Bottelier der derde klasse, die inmiddels naar het centraal militair hospitaal in Utrecht is overge bracht. Er zijn preventlef-hygiënlscho maatregelen getroffen. Voor het overige blijft de dienst in het Mok ln Hilversum ongewijzigd. weg, waarna het oncontroleerbare ge rucht de ronde deed, dat een brand weerman bij een van de vele explosies in de fabriek door rondvliegend glas getroffen zou zijn. Bij het ter perse gaan van dit num mer woedde de brand nog in alle hevig heid, doch de brandhaard scheen zich niet verder uit te breiden. Als de brand weer erin slaagt het vuur te lokaliseren zal vermoedelijk het kantorencomplex vrijwel geheel gespaard blijven. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt o de kram alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. (Van een onzer verslaggevers) ROOSENDAAL In de Roosendaalse Vliet heeft de politie vanmorgen het stoffelijk overschot gedregd van de heer C. v. d. W. uit Roosendaal, die woensdagavond zijn vier kinderen om het leven heeft gebracht. Hier mee eindigde een lange intensieve speur- campagne van de politie en werd althans één knellende vraag opgelost. Nochtans blijven er vragen, waarop de Roosen daalse politie nog geen antwoord weet, nadat ze woensdagavond om half twaalf is geconfronteerd met het afschuwelijke gezinsdrama van een vier voudige moord. Voorlopig gaat de politie er vanuit, dat de ::9- jarige kantooremployé C. v. d. W. in een vlaag van verstandsverbijstering zijn kinderen van res pectievelijk 1%, 3. 6 en 7 jaar heeft opgehangen aan gordijnkoorden. Hoofdinspecteur J. A. WeLsscher van de gemeen tepolitie te Roosendaal vertelt op het bureau dit relaas: de moeder van de kinderen, de 34-jarige E. van de W.-van V., ging op de avond van de moorden om half zeven met de bus naar familie in Bergen op Zoom. Haar man zou op de twee dochtertjes, Lenie (7) en Liesbeth (6) en de zoontjes Jan (3) en Huub (ruim één) passen. Haar man is sedert 16 december 1966 ziek. Verschil lende malen is hij verpleegd geweekt in het CharftaaziekeiAuic in Roosendaal wegen ern stige overspannenheid. Tien dagen 1 et eden la hij uit het slekenbuis ontslagen. Stoffelijk overschot in Vliet gevonden Om kwart over elf kwam de vrouw thuis ln de Gerard Doustraat te Roosendaal. Het licht was uit en binnengekomen ontdekte ze, dat de man er niet was. Ze wilde naar boven lopen, maar deed onmiddellijk de afgrijselijke ontdekking. Bo venaan de vliezotrap zag ze haar dochtertjes hangen. Gillend rende de vrouw naar haar buur vrouw, mevrouw Van Boven. Later vertelt de ontdane buurvrouw: „We lagen al op bed. In pyjama ben ik samen met nujn zoon (21) meegegaan. Eerst hebben we de politie opgebeld. Ik heb de kinderenz elf losgesneden. Terwijl de politiemensen al binnen waren, deed inijn zoon de hangkast open ln de slaapkamer. Hij zag de andere kinderen. Hoofdinspecteur Weisscher vervolgt: „De moeder was er aanvankelijk van uitgegaan, dat de man de twee kleintjes op zijn vlucht had meegenomen. De geneesheer-directeur van de GGD in Roosen daal, dr. J. Salden, kon niets uitrichten. Dr. Zel- denrust, patholoog-anatoom, verrichtte geen sectie. Hij constateerde bij alle kinderen de dood als gevolg van ophanging. Een opmerkelijk feit ls, dat de gordijnkoorden, waarmee de kinderen van het leven zijn beroofd, niet uit het hui» van het getroffen gezin komen. De offlcier van Justitie, mr. A. J. Kalthoff uit Breda, Is ln de loop van de nacht in het huis geweest Do vrouw, die op slag al haar kinderen verloor, is snel ln de nacht naar haar familie ln Bergen op Zoom gebracht. Gek op kinderen Het was een prachtig gezin. Niemand is Iets ge bleken van echtelijke moeilijkheden. Naar buiten toe maakte het geheel een voorbeeldige indruk. De man moet gek op z|jn kinderen z(jn geweest, aldus de heer Weisscher. Inmiddels had de rijkspolitie te water te Willem stad in samenwerking met de Roosendaalse po litie een uitgebreide dreggingsactie op touw gezet. „In alles wat water is", zoals de heer Weisscher het uitdrukte. Dit onderzoek concentreerde zich vooral op de Rooschendaalse Vliet. Daar vond men de man tenslotte. Oók in de bosrijke omge ving van Roosendaal had de politie een speuractie ontketend. IJskoud BU het bedrijf, waar Van de W. jarenlang heeft gewerkt, dc ijzergieterij Asselberga, zijn gister ochtend alle 150 personeelsleden in de kantine bijeengeroepen. Bedrijfsleider Van Dessel beeft daar enige mededeling over de moorden gedaan. „Iedereen kreeg het Ijskoud. Het la voor mU onbegrijpelijk, dat dit Is kunnen gebeuren", ver telt een collega van Van de W. op 16 december 1966 instortte, moest hij zijn functie met een ander gaan delen. Hij moest, volgens zijn collega, ontstellend veel telefoontjes verwerken. Na zijn eerste ziekteperiode heeft de man nog enkele keren een paar dagen gewerkt, maar dat liep helemaal op niets uit. „Hij vergat alles. Om hem een band met het bedrijf te laten houden, heeft hij ook nog thuiswerk gehad, maar dat lukte hetn ook al niet. Hij vergat werkelijk alle*." Goede kennissen van de man vertellen, dat Van de W. juist voor zijn behandeling ln het zieken huis zo nu cn dan aggressief werd. Hij zou een aantal keren met huisraad hebben gesmeten. Zijn toestand was toen al zodanig, dat hij niet alleen kon worden gelaten. In het ziekenhuis maakte hij andere patiënten meerdere malen midden ln de nacht wakker als hij kinderen hoorde huilen op de kinderafdeling. Hij dacht dan steevast, dat het zijn eigen kinderen waren. Omdat hij volkomen moeat ontspannen, had Van de W. een televisietoestel op zijn kamer. Hij was een fervent voetballiefhebber. Woensdagavond was er een wedstrijd op de buis. Tijdens zijn laatste behandeling ln het Charitasziekenhul» heeft hij een alaapkuur ondergaan. De behande lende geneesheer, dr. J. Mets, wenst geen enkele inlichting over dit geval te geven. Ook niet of de man bij zijn ontslag als genezen werd be schouwd. Gbtermiddas «peelden schoolkinderen afweer voor de huisdeur. Voor bet bovenraam «taan enkele speelgoedbeesten. Rechercheurs hebben In de woonkamer de wacht betrokken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1