SteftzictaSoti/ici/nJ OLGA Ophangen van nog dertig Afrikanen staat vrijwel vast TopN.K.V. VADER DOODT VIER KINDEREN Generaal vraagt in VS asiel RHODESIË WIL VOORBEELD STELLEN radicaal Afschuwelijke ontdekking na thuiskomst van moeder Sancties gevreesd Kustvaarder loopt vast voor kust van België: drie doden Drie Chinezen uitgewezen na razzia HEVIGE STORM BRENGT SCHEPEN IN MOEILIJKHEDEN Geen vervolging van VARA en Vrije Volk P IwJllli'J Ül.lk J Gehandeld uit journalistieke overwegingen NIEMEYER f.75.000= TELEFOON-QUIZ NIEMEYER Man van pier afgeslagen PAPENGRACHT 32-CEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Lelden. DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) OPKLARINGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, eeldig tot morgenavond: Geleidelijk meer opklaringen en overwegend droog weer. Matige tot rwakke wind tussen noordoost en oost later draaiend naar noordelijke rich tingen. Vannacht in het algemeen lichte vorst. Morgen overdag iets hogere temperaturen dan vandaag. DONDERDAG 7 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.389 SAIGON (AP) Een C-123 transporttoestel van de Amerl- kanse luchtmacht met 49 man aan boord is gisteren door communis tisch grond vuur neergeschoten ln de nabijheid van het belegerde Khe Sanh. Alle inzittenden, 44 pasagiers en 5 leden van de be manning zijn om 't leven gekomen. Een compagnie Noord Vietnam ezen beeft in de afgelopen nacht een marinierskamp op enkele kilome ters ten westen van Da Nang ver nietled. De verliezen aan de kant \jn. ie Amerikaneu en regerings troepen zijn .zwaar", volgens Ame rikaanse mededelingen. De Noord- vietnamezen deden hun aanval na voorbereidende beschietingen met mortiervuur en raketten. Van het noorden en zuiden drongen zij door de verdediging en vernietig den alle bunkers en kazematten, die de mariniers en de regerings troepen hadden opgericht. Versterkingen die in allerijl naar de basis werden gestuurd kwamen te laat. De Noord vietnamezen vluchtten naar alle richtingen met medeneming van hun doden en gewonden. Op de foto: Amerikaanse soldaten dragen Ijlings een getroffen kameraad weg tijdens de gevech ten bü de Cua Viet-rivier. - op tivee man na - (Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. Bijna het gehele dage lijks bestuur van het Nederlands Katho liek Vakverbond heeft zich aangesloten of zal dit doen bij de nieuwe partij Radicalen. Zeker is dat alleen N.K.V.- secretaris F. G. van der Gun, vice-voor- zitter van de K.V.P.. zijn partij trouw zal blijven. Ook N.K.V.-secretaris VV. Essers zal zich niet bij de Radicalen aansluiten. Van de N.K.V.-top zijn al lid gewor den van de partij Radicalen: algemeen secretaris P. J. J. van Hout, secretaris F. van Bakel, penningmeester Joh. van Dorp en vice-voorzitter Jac. Alders. De heer W. Spit, die thans in het buiten land verblijft, zal zich ook bij de Radi calen aanmelden. Vermoedelijk zal dit met N.K.V.-secretaris Th. J. Loerakker ook het geval zijn. Verwacht wordt dat N.K.V.-voorzitter Mertens nog deze week zich bij de partij Radicalen zal aanslui ten. Hij heeft al duidelijk zijn sympathie voor de nieuwe partij van drs. P. Bo- gaers, vroeger directeur wetenschappe lijk bureau van het N.K.V., laten blijken. Het is nog niet duidelijk hoe de be stuursleden van N.K.V.-vakbonden zich tegenover de nieuwe partij zullen op stellen. Het dagelijks bestuur van de bouwvakarbeidersbond heeft zich op één man na bij de Radicalen aange- GRONINGEN (ANP) Het bestuur van de KVP-afdcling Groningen heeft bekendgemaakt af tc zullen treden met uitzondering van de heer A. J. Berger. De uitgetreden bestuursleden zullen zich aansluiten bij de nieuwe partij der Radi calen. DORDRECHT Het bestuur van de kring Dordrecht van de KVP heeft een verklaring gepubliceerd volgens welke het zich achter de resoluties stelt die op de partijraad in Arnhem zijn aangeno men en vertrouwt op de onverkorte en loyale uitvoering van deze resoluties. Het blijft de KVP trouw. Vrijwel een stemmig dringt 't kringbestuur aan op een snelle formulering van een conse quent vooruitstrevend programma. In vlaag van verstandsverbijstering ROOSENDAAL (A.N.P.). Vermoedelijk in een vlaag van verstandsverbijstering heeft de 39-jarige C< van de W. in de Gerard Doustraat te Roosendaal gisteravond zijn vier kinderen van het leven beroofd. De vrouw van Van de W., die gister avond rond half twaalf van familie bezoek uit Bergen op Zoom thuiskwam, vond de twee oudste kinderen van zeven en zes jaar opgehangen in het trapgat van het huis. Ze rende gillend naar de buren, waar na de politie naderhand in een kast op de slaapkamer de jongste kinderen van respectievelijk drie en anderhalf jaar De man Is spoorloos. Men vermoedt dat hij zelfmoord heeft gepleegd. De man, die als zeer oppassend bekend stond, was kantoorbediende bij eer drijf in Roosendaal. Hij was enige tijd geleden uit het ziekenhuis ontslagen, na een behandeling wegens zenuwover spanning. SALISBURY A.P. - A.F.P.). Het staat vrijwel vast dat van de 107 ter dood veroordeelde Afri kanen in Rhodesië, er dertig ge- executeerd zullen worden. Het zijn in hoofdzaak nationalisten. De executies moeten dienen als afschrikwekkend voorbeeld voor honderden andere Afrikaanse nationalisten, die in Zambia gereed zouden staan om in Rhodesië te infiltreren. De Rhodesische regering heeft zich nog niet uitgelaten over de toekomstige betrekkingen met Engeland en de rest van de wereld. De uitlatingen van de Britse regering dat allen, die bij de executie van de drie Afrikanen (giste ren) betrokken zijn geweest, wegens moord kunnen worden aangeklaagd, zijn in het algemeen in Salisbury met hoon ontvangen. Meer verontrustend vindt men in Rhodesië de dreiging van ver scherping van sanctiemaatregelen. Tot dusverre heeft het land zich staande kunnen houden, maar als de sancties verder worden uitgebreid, zou de toe stand voor Rhodesië bijzonder moeilijk kunnen worden. In katholieke en protestants-kerkelijke kringen van Rhodesië wordt de terecht stelling van de drie Afrikanen diep be- Intussen heeft het hooggerechtshof in Rhodesië het beroep verworpen, dat de verdedigers van zeven ter dood veroor deelde Afrikanen hadden ingesteld. De zeven mannen hadden vorig jaar augus tus meegedaan aan verzet tegen Rhode sische militairen, waarbij drie soldaten en een politieman om het leven kwamen. Zij hebben bekend dat zij uit Zambia naar Rhodesië waren gekomen en met uit een communistisch land afkomstige wapens op Rhodesische militairen had den geschoten. WASHINGTON (Reuter) De Tsje- cho-Slowaakse gencraal-majoor Jan Sej- na heeft in de Verenigde Staten politiek asiel gevraagd. Hij is op 25 rebruari zijn land ontvlucht. In berichten uit Praag wordt gezegd, dat hij mogelijk belangrijke documenten heeft meegenomen. In Tsjecho-Slowakije is hij beschuldigd van misbruik overheidsgeldtot een bedrag van 25.000 gulden. Generaal Sejna is gevlucht met zijn 18-jarige zoon en een 22-jarig meis je, vermoedelijk de verloofde van de zoon. Het drietal is uitgeweken via Hon garije, Joego-Slavië en Italië. Zoals za terdag in onze edities reeds vermeld, bestaat er verband tussen Sejna's vlucht en de berichten dat de van zijn macht beroofde president Novotny gepoogd i hebben zich te handhaven met behulp van een tankdivisie. Sejna is van landarbeider tot generaal i opgeklommen zonder ooit troependienst j te hebben gedaan. In veel communistische legers zijn de I politieke officieren machtiger dan de beroepsmilitairen en Sejna wordt be schreven als de machtigste politieke figuur in het Tsjechische ministerie van Defensie voordat hij de vlucht nam. Het ziet er dan ook naar uit dat hij de Ame rikaanse autoriteiten zeer kostbare In lichtingen zal kunnen verstrekken over de geheime plannen van het Pact van Warschau. DEN HAAG, (A.N.P.). Van de 29 Chinezen, die bij een politieactie in de Binnen Bantammerstraat in Amsterdam op 23 januari werden aangehouden, zijn er drie die geen verblijfsvergunning hadden, naar Engeland gezonden en acht, die evenmin een verblijfsvergunning hadden, voorlopig op vrije voeten ge steld, aldus heeft de minister van Ju stitie, prof. mr. C. II. F. Polak, mee gedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid, dr. B. van der Lek (P.S.P.). Tien van de 29 Chinezen bleken bij nader onderzoek over een verblijfsver gunning te beschikken; vier waren pas sagierende zeelieden en vier anderen hoorden in Duitsland, Frankrijk en En geland thuis. Over het verder verblijf van de acht Chinezen, die voorlopig zijn vrijgelaten, zal nader worden beslist. Geen krant ontvangen? Bel t per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. Dr. BARNARD: Desnoods tweede transplantatie op Blaiberg NEW YORK Dr. Vhristiaan Bar nard heeft gezegd van plan te zijn, dr. Philip Blaiberg uit het ziekenhuis te ont slaan wanneer hij op 13 maart in Zuid- Afrika terugkeert. Blaiberg is de enige nog in leven zijnde patiënt die een hart transplantatie onderging. Barnard vertelde verder „spoedig eer nieuwe harttransplantatie te zullen uit voeren". Barnard vertelde later op eer persconferentie in de universiteit var Michigan te Ann Arbor dat als Blaiberg een nieuwe periode zou doormaken waar bij zijn lichaam zich verzet tegen het in- plante hart, mogelijk een nieuwe transplantatie nodig is. (Van onze correspondent) KNOKKE Drie Nederlandse zeelieden zjjn omgekomen, toen gisterochtend de kleine kustvaarder „Nomadisch" uit Groningen onder de Belgische kust bjj Krtokke op drift raakte. Officieel als vermist opgegeven, maar zeker In de woelige zee verdronken, zjjn de kapitein van de kustvaarder J. Kajuiter en de stuurman H. Koster. De koksmaat Knoll werd bü zün pogingen om de wal te bereiken nog uit het water gehaald door mensen van de plaatselüke reddings dienst. maar hü overleed tüdens bet vervoer naar het ziekenhuis. De twee matrozen van de coaster, Jose Decruz en Fortes, beiden Angolezen, overleefden de ramp. Volgens ooggetuigen zwalkte de „Nomadisch" om acht uur in de morgen op de zee tegenover het Casino van Knokke, enkele honderden meters uit de kust. Het scheepje maakte enige slagzij. Men heeft gezien, dat vier mannen ln een rubberboot gingen. Het stormde hevig. De rubberboot te vermoedelijk door een De Nederlandse kustvaarder „Nomadisch", die op een zandbank in de buurt van Knokke is gelopen. De kapi tein. stuurman en kok kwamen hierbü om het leveiw verkeerde verdeling van het gewicht gekapseisd op nauwe lijks honderd meter uit de kust. Redders zijn de strekdammen, die overspoeld werden door hoge golven, opgegaan en heb ben drie bemanningsleden uit het water kunnen trekken. KAAP VILLANNO Bij de noordwestkust van Spanje Ls de Nederlandse kustvaarder „Caranan" vanmorgen in moei lijkheden komen te verkeren. Het schip heeft ernstige ma- chineschade, die op zee niet te repareren ls. De sleepboot „Groningen" is op weg naar de kustvaarder. De kustvaarder moet op sleeptouw worden genomen naar de Franse haven stad Brest. DEN HELDER De reddingsboot „Gebroeders Luden" heeft vanmorgen 18 opvarenden (17 mannen en een vrouw) van het Duitse vrachtschip Bavaria" aan boord genomen en naar de haven van Oostmahorn gebracht. Op de Duitse vrachtboot (10.900 ton) is vannacht brand uitgebroken. Er deden zich verschillende explosies voor. Het schip ligt ten noorden van Ameland. Op het Duitse sahip zijn 28 bemanningsleden gebleven. Er zijn twee schepen in de onmiddellijke nabijheid. De Duitse vrachtboot, met chemicaliën aan boord, heeft per radio om hulp gevraagd. Op het noodsein kwam de reddings boot, die een gedeelte van de bemanning aan boord nam. De reddingsboot kreeg aanvankelijk motorpech, maar deze werd op tijd ongedaan gemaakt. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) morgen voordeel ijscups 200 gram van 95 voor 79 DEN HAAG (ANP) Het openbaar ministerie overweegt geen strafvervol ging tegen de verantwoordelijke personen van Het Vrije Volk en de VARA, die Interviews openbaar maakten naar i leiding van do bomaanslagen en organisatie, die hier achter zou zitten. Dit deelde de officier van justitie, hoofd van het parket in Den Haag. mr. A. W. Roslngh. mee na de teksten van de Inter views te hebben bestudeerd. Hem is niet gebleken, dat door de pubttkatie of de uitzending een strafbaar feit la gepleegd. Eerder op de dag had de VARA een communiqué uitgegeven, waarin deze om roep stelde uit d ekrant te hebben moe dat politie en Justitie Met getrokken pistolen arresteerde de bezwaar zouden hebben gemaakt tegen deze ut trending. De VARA zegt ln haar uitzending slechte nieuwe infoimaUe te hebben willen verstrekken, geleid door journalistieke overwegingen De VARA vindt het merkwaardig, dat discussie met haar over deze z«uik door de politiële Instantdes kennelijk eerst via de pers moot worden aangevoerd. Even eens uit de dagbladen Ls Immers ver nomen, dat een woordvoerder van de Haagse politie gesproken heeft van oen „misdadige udtoending". Een beschuldi ging van deze strekking geuit door een ambtenaar van politie, ls naar het oordeel van de VARA van zo ermstlge aard dat zij wel zal moeten lelden tot vervolging. De Haagse politie bleek vanmiddag niet bereid enig commentaar te leveren op de beslissing van de officier vun justitie. Man bedolven onder beton ROTTERDAM (ANP) De 32-jarige betonafwerkor Petrus de Jong uit Krim pen aan de Lek is bij de bouw van een parkeergarage aan het Weena te Rotter dam van de vierde verdieping naar be neden gestort. Hij raakte bedolven on der neervallende betonnen gevelplaten. Hij was op slag dood. Desdemona in minirok LOS ANGELES (AP) In het Ah man- son theater van het nieuwe muziekcentrum I van Los Angeles worden op het ogenblik voorsreiiingen gegeven van Shakespeare's ..Othello" met Desdemona ln minirok. Ja- go als een boogle-woogieplanlst en een n ton I geestelijke liederen zlngdene Othello, ver- pa&. 54 tolkt door popzanger Jarry Lee Lewis, Vele hoofdprijzen wan KXX).- De eerste prifswrtnaareenen zijn er al: mevrouw Sloot, Lorentzstraat 60, Vlaardlngen; mevrouw Dautzenberg, Rolducerweg 46, Slmpelveld, leder met 250,- en een twintigtal dames met 25,-. Morgen kunt w de gelukkige zijn. Vraag de lolder bij uw winkelier. KOFFIE IJMUIDEN, (A.NP). De redding boot „Necltje Jacoba", het loodsnfhaal- vaartuig .Geep" en twee helikopters van de marine hebben gezocht naar een jon geman, die van do /uidpler tc IJmuidrn af te water raakte. Hij ls niet terugge vonden, Het ls de 20-jarige stucadoor J. F. Borsman uit Oudorp bij Alkmaar, die werkzaam was op een bouwwerk te IJ muiden. Hij hart ondanks stormweer cn tegen waarschuwingen ln de pier betreden. (ADVERTENTIE) de diep-slaap matras waarop u ook echt uitrust!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1