S)e CeicbeSoii/ïcmt OLGA Vrije verkiezingen mèt Vietkong Marechaussee als versterking Haagse politie VOORSTEL DEMOCRATEN IN VS.: OGO-5 in baan om aarde werkt goed Rhodesië weigert gratie Elisabeth —te aanvaarden— BEWAKING VAN AMBASSADES PRO-AMERIKANEN ZATERDAG 16 MAART NAAR DEN HAAG TOE Yan het Reve onschuldig aan godslastering Eerst wapen- stilstand Gehandicapte Poolse held Ajax contra Feijenoord in kleur op t.v. Er viel niets te lachen 110 MAN IN DODENCEL Lot in handen van reserve- staatshoofd 1 Meigroep: wij wreken Che Guevara PAPENGRACHT 32-LEIDEN AD VERTE NTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Lelden. DIR.: C. M DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd 4.45; p. kwart f 13.35; fr p. post 18.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 5 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN NOORDWESTELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Aanvankelijk zwaarbewolkt met tijdelijk regen, morgen overdag gevolgd door opklaringen, maar ook enkele buien. Matige tot krachtige, aan de kust harde tot stormachtige wind ruimend van west naar noordwest. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. 59e jaargang, no. 17.387 (Van ome politieverslaggever) DEN HAAG Vanaf vanmiddag drie uur is de Haagse politie versterkt met vijftig man van de Koninklijke Marechaussee. De manschappen zullen in hoofdzaak voor de bewaking van ambassadegebouwen worden ingezet. In verband met afwezigheid van burgemeester mr. H. A. M. T. Kolfschoten heeft loco-burgemeester mr. A. J. Dankel- man na de gebeurtenissen van zondag hierom verzocht. De mannen staan onder bevel van de hoofdcommissaris van de Haagse politie, de heer J. H. A. K. Gualthérie van Weezel. Beernlnk stemde toe en vroeg zijn ambtgenoot van De fensie de nodige maatregelen te treffen. Vanmorgen kwamen de manschappen van de Koninklijke Mare chaussee in Den Haag aan. Na een kort verblijf op Ypen- burg begaven zij zich naar het hoofdbureau van politie aan het Alexanderplein. De overste jhr. J. A. G. van Schmidt auf Altenstadt en zijn mannen werden begroet door hoofdcommissaris J. H. A. K. Gualthérie van Weezel. In de aula van het hoofdbureau werden vervolgens de mansohappen geïnstrueerd voor hun taak in de Residentie. Wel blü Een voorlichtingsfunctionaris verklaard? inmiddels tegen over journalisten, dat de Haagse politie „wel blij" met de bijstand is. De vijftig manschappen zijn „self-suppor ting" wat betreft onderdak, maaltijden enz. Hoe lang zij in Den Haag zullen blijven, is nog niet bekend. Er zijn in de Residentie overigens zevenenvijftig landen met een ambassade vertegenwoordigd. Op ongeveer honderdveertig adressen in Den Haag en Wassenaar zijn kantoren van het corps diplomatique en residenties van ambassadeurs gevestigd. Als babyverzorgster heeft Annika Lind in Stockholm haar handen vol. Ze heeft dan ook de zorg voor negenendertig broertjes en zusjes, allemaal jonge boaconstruct ors van de dierentuin van Stockholm. Geheimzinnigheid rond Russisch ruimteschip MOSKOU (AP) Rusland heeft ook nu nog geen bijzonderheden vrij gege ven over het zaterdag gelanceerde, on bemande ruimteschip Zond 4. Hiér en daar gaan stemmen op dat het een maanreis betreft, waarbij voor het eerst een poging zal worden ondernomen het ruimteschip een baan om d laten beschrijven en dan we laten keren naar de aarde, zakelijke stap voorafgaand a: Sluimerende landgenoten wakker schudden AMSTERDAM (ANP) „Als tegen wicht voor de toenemende anti-Ameri kaanse propagandagolvcn, die de laat ste tijd over ons land spoelen en die 'n vertekend beeld willen geven van de werkelijke gevoelens van het Nederland se volk houdt het comité Nederland Vrij zaterdagmldag 16 maart in Den Haag een grote solidariteitsdemonstratie ten gunste van Amerika. Dit op 17 februari j.l. opgerichte comité, dat zich gisteren in Amsterdam aan de pers presenteer de, is ontstaan als reactie op een ten dens in Nederland om ons land onderhe vig te stellen aan een „radicaal anar chistische hersenspoeling". „Met deze tendens wil men de indruk vestigen, dat Nederland uitsluitend links denkt en handelt, wil men de ter reur van de straat hoogtij laten vieren en hun, die zich hiertegen verzetten, be letten hun overtuigingen te demonstre- Dit zei de voorzitter van het comité, de heer J. Bogaards (oorlogsinvalide uit mei 1940 en burger-ambtenaar bij de rijkspolitie in Alkmaar). De directe aanleiding tot het ontstaan van het comité was de eenmansdemon- stratie van de heer Hugo de Oude uit Haarlem, secretaris van het comité die, demonstrerend tijdens de Vietnam- debatten in de Tweede Kamer op 6 fe bruari door een z.g. „pacifistische hor de" in elkaar werd geslagen, aldus de comité- voorzitter. Het doel van de de monstratie is vooral uiting te geven aan wat het comité noemt: De gevoelens van medeleven, in brede lagen van ons volk aanwezig, voor de onvoorstelbare offers, die de Ver. Staten zich getroos ten ten behoeve van de vrijheid van het bedreigde Zuid-Oost-Azië. Die middag zal er een manifest van gelijke strekking worden o'verhandigd aan de Amerikaan se ambassadeur. Aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt een brief afgegeven, waarin verwant schap tot uiting komt met het beleid ter zake Zuid-Vietnam van minister Luns. Er zullen Amerikaanse vlaggen en leu zen, ook in het Engels, meegedragen worden. De Haagse politie heeft toe stemming toegezegd en begeleiding met het oog op mogelijke ordeverstoringen van bepaalse linkse groepering, aldus het comité. r de r In de korte aankondiging van de lan cering werd zondag niets gezegd over de taak van de Zond. Alleen werd meege deeld dat de satelliet „verafgelegen ge bieden binnen de ruimte rond de aarde" zal onderzoeken en niet nader genoemde „nieuwe instrumenten moet testen". Als het om de maan te doen is zai de Zond deze planeet vandaag of morgen bereiken, al naar gelang de tijd van lan cering. De reis naar de maan duurt na melijk 3dag. Drs. Bogaers burgemeester Hilversum? (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Oud-minister en voor zitter van de dezer dagen opgerichte Radicalen Partij, drs. P. C. Bogaers. is een zeer serieuze kandidaat voor het burgemeesterschap van Hilversum. Ge ruime tijd geleden werd hij al voor de zelfde post genoemd, maar dr. W. P. Berghuis van de gemeente Kampen werd de werkelijke gegadigde. Kort voordat diens benoeming officieel zou worden, trok dr. Berghuis zich echter op dokters advies terug. Bovendien bedankte hij gelijktijdig als voorzitter van de A.R.P. „Ons doei met de demonstratie is om het tot nog toe sluimerende deel van het Nederlandse volk wakker te schuden en bewust te maken, dat op het ogen- terug te blik de straat, de ether en een be- n nood- langrijk deel van de pers in handen zijn van een aantal mensen, die bewust aan sturen op het .anwakkeren van anti- Amerikaanse gevoelens", zo zei de heer de Oude. zich behalve de demonstratie in Den Haag ten doel in de ruimere daar waar de vrije meningsuiting in het gedrang komt, of geen ventilatiemoge- lijkheid krijgt en derhalve de democra tie in gevaar dreigt te komen, handelend op te treden en te appeleren op de vrij heidszin der Nederlanders. Dit streven wordt gesteund door een comité van beveling, waarin o.m. zitting hebben: prof. dr. S. U. Zuidema (hoogleraar theo logie aan de vrije universiteit te Amster dam), mr. dr. A. Zeegers (voorzitter CDU), mr. W Beernink (advocaat in Dordrecht) en mr. J. W. de Jong Schouwenburg (advocaat in Haarlem). Advocaat-generaal Hoge Raad DEN HAAG (ANP) De advocaat generaal bij de Hoge Raad der Nederlan den is met het Amsterdamse gerechtsho van oordeel dat de auteur Gerard Kor □elis Van het Reve zich niet heeft schul dig gemaakt aan godslastering. Het is niet Van het Reve's bedoeling geweest God tot het mikpunt te maken van smaad, zo zei de advocaat-generaal in zijn conclusie. Hij concludeerde daar om tot verwerping van het beroep dat tegen het gerechtshof vonnis was ingesteld door de procureur-generaal bij het Am sterdamse hof. Van het Reve was zelf aanwezig bij de conclusie. Over vier weken wijst de Hoge Raad arrest. WASHINGTON (A.F.P /A.P.) Achttien democratische afgevaar digden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben zich uitgesproken voor regeling van de Vietnamese kwestie door middel van vrije verkiezingen met deel name van het Nationale Bevrij dingsfront, die worden vooraf gegaan door een wapenstilstand onder internationaal toezicht. Na de verkiezingen zouden alle buiten landse troepen moeten worden teruggetrokken. De achttien ondertekenaars spreken in hun voorstel niet met name over onvoorwaardelijk en onmiddellijk staken van de aanvallen tegen Noord-Vietnam. Op een persconferentie toonden enigen van hen zich daar wel voorstanders van. Het plan omvat de volgende vijf punten: 1. Vrije verkiezingen met deelname van alle partijen, het bevrijdingsfront inbegrepen. 2. Voorafgaand aan de verkiezingen een wapenstilstand waarbij alle mili taire operaties of terreurdaden achter wege moeten worden gelaten. 3. Controle op de verkiezingen door een voor beide partijen aanvaardbare instelling, bijvoorbeeld een internatio nale commissie, een gemengd Vietna mese oommissie of een combinatie 4. Na de verkiezingen geleidelijke terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit Zuid-Vietnam. 5. Regeling van de toekomstige be trekkingen tussen Zuid- en Noord-Viet- nam door directe onderhandelingen tus sen de regeringen van Saigon en Hanoi. Een Amerikaanse militaire woord voerder heeft bekendgemaakt, dat de Vietkong in de afgelopen nacht aanval len heeft gedaan in zeven provincies ei op twee militaire hoofdkwartieren in de buurt van de Zuidvietnamese hoofdstad. In Saigon is vernomen, dat in Danang twaalf Zuidvietnamese burgers om het leven gekomen en 45 gewond zijn door ontploffingen. De Vietkong heeft eer huis van eén plaatselijke autoriteit opge blazen. Hierbij stierven drie van diens kinderen. Meer dan vier miljoen voor GLG D^ HAAG (ANP) De stichting GLG is met de inzameling ten behoeve van een instructie- en informatiecen trum voor lichamelijk gehandicapten er voor gezinsvervangende tehuizen vooi geestelijk gehandicapten de vier miljoen gulden overschreden. Er is in totaal bij een 4.013.092,98 gulden. KAAP KENNEDY (Reuter-ANP) De zeshonderd kilo wegende kunstmaan OGO-V, die Nederlandse instrumenten aan boord heeft, is gisteren van Kaap Kennedy gelanceerd. Een AUaa-Agenaraket bracht de kunstmaan In een „parkeer- baan". „Alles ziet er volledig bevredigend uit en de eerste gegevens s(Jn al bU het ruim tevaartcentrum binnengekomen", zo vertelde ons desgevraagd Ir. A. Scheepmaker, lid van de werkgroep, die onder leiding staat van prof. dr. II. C. van de Hulst en waarvan twee leden zich in Amerika bevinden. Ir. Scheepmaker, die na het in werking stellen al contact heeft gehad met fijn Nederlandse en Amerikaanse col lega's in de Verenigde Staten, voegde aan zijn mededeling toe, dat dese collega's achter een glas cognac zaten, hetgeen op een goede stemming duidt. Om elf uur vanochtend precies werd het Nederlandse instrument ingeschakeld. Het sal veertig uur in werking blijven. Na veertig uur zal het Nederlandse Instrument worden uitgeschakeld, omdat de kunstmaan dan de zg. Van Allengordel moet passeren en er zodoende geen schade zal kunnen ontstaan. Na het passeren wordt het instrument weer ingeschakeld. Ir. Scheepmaker meende, dat het Nederlandse instrument het zesde was dat werd ingeschakeld. Nog niet alle instrumenten, die zich aan boord bevinden, zijn al ingeschakeld. Er zijn er, die zich eerst moeten aanpassen aan de toestand in de ruimte. Te vroeg inschakelen zou beschadiging ten gevolge kunnen hebben. De stabilisatie van de satelliet is ook voldoende, maar nauwkeurige informatie om trent de baan van de OGO-V is nog niet geheel verkregen. De preciese baan zal pas kunnen worden vastgesteld, nadat de satelliet een paar banen om de aarde zal hebben voltooid, aldus deze wetenschappelijke medewerker van prof. Van de Hulst. (ADVERTENTIE) WARSCHAU (AP) Michael Kazlow, een 32-Jarlge afgestudeerde, die geen armen heeft en blind is, is door radio luisteraars gekozen tot „held" van de Poolse ejugd in 1967. Kaziow, die zijn armen en zijn ge zichtsvermogen verloor toen een land mijn in de laatste dagen van de wereld oorlog ontplofte, is erin geslaagd om braille te lezen met zijn lippen. In 1955 voltooide hij zijn studie aan de middel bare school en ging hij college lopen aan de faculteit voor de wijsbegeerte van Poznan. Hij promoveerde op de these: „Blinden in de ogen van grote dichters". (ADVERTENTIE) Slapen alleen is nog geen uitrusten. de diep-slaap matras waarop u ook echt uitrust! HILVERSUM (ANP) De voetbal wedstrijd AjaxFeijenoord zal zon dag van 18.00 tot 19.30 uur door de NTS in kleur via Nederland II worden uitge zonden. De uilzending is een volledige op beeldband vastgelegde opname van de wedstrijd, die kort daarvoor in het Olympisch Stadion te Amsterdam wordt gespeeld. Door de toestemming van de KNVB en Ajax kan de NTS hierdoor in Ne derland de eerste zij het nog niet rechtstreekse voetbalreportage in kleur verzorgen. Reeds eerder was intern geëxperimenteerd met een reportage van de bij kunstlicht gespeelde wed strijd Nederland-Rusland. Voor de demonstratie is o.m. reeds medewerking toegezegd door de Chris ten-Democraten Unie (CDU) en het ve- teranenlegioen, zo werd ter persconfe rentie medegedeeld. Het comité stelt Ontslagen pastoor Miedema Ruimte gehuurd voor opdrachten van missen Schaesberg (ANP) De parochianen van het Eikske te Schaesberg zullen vanaf zondag 10 maart weer de mis kunnen bijwonen bij de ontslagen pastoor E. Miedema. Een werkcomltéé heef t een ruimte gehuurd waar pastoor Miedema zijn missen kan opdragen. De ruimte is echter zo klein dat het comité de parochie in diverse wijken wil onderver delen en voor iedere wijk een aparte mis wil laten opdragen. De parochianen zullen door middel van een circulaire op de hoogte worden gesteld van de nieuwe situatie. Pastoor Miedema heeft gezegd zijn trouwe volgelingen niet te zullen te leurstellen en de mis te zullen opdragen. Prins Willem-Ale- xander was gisteren het onbetwiste mid delpunt van een ont moeting van de pers met de koninklijke familie m hun win-, tervakantieoord Lech in Oostenrijk. De belangstelling pan filmers en foto grafen gold ook de fraaie Hindeloper Prin. Hernhard ko i niet nalaten ook even de filmcamera te hanteren. Zijn kleinzoon bleef on der dit alles onver stoorbaar. Zelfs zijn ouders en grootmoe der konden hem niet aan het lachen maken. SALISBURY (AP) Het lot van 110 Afrikanen, die zich In de dodencellen van Rhodesische gevangenissen bevinden, ligt nu blijkbaar in handen van eén man: de in Londen geboren Walter Dupont (62). Na dr dramatische uitspraak van het hof van cassatie van het Rhodesische hoge gerechtshof maandagnvond, dat de gratieverlening door koningin Elizabeth voor drie ter dood veroordeelde Afrikanen van geen betekenis is. schijnt het dat de volgende stap van Dupont arhangt. Kort nadat het bcwind-Smlth In november 1965 de onafhankelijkheid had uitgeroepen, werd Dupont door het bewind-Smith benoemd als een soort staatshoofd. Groot-Brlttannlë heeft geweigerd Dupont. die vroeger advocaat en minister van Justitie is geweest, als zijn vertegen woordiger te erkennen, maar onder de zogenaamde onafhankelijkheidswetgeving van Rhodesië moet hij beslissen of de veroordeelden gratie kan worden verleend. Een van de drie mannen aan wie de koningin gratie heeft verleent Duly Shad reck heeft reeds een beroep op Dupont gedaan. Zijn advocaten hebben maandagmiddag een verzoek tot clemen tie bij Dupont Ingediend. Een soortge lijke stap Is nu nog de enige hoop voor de andere twee Afrikanen aan wie door koningin Elisabeth gratie werd verleend Victor Mlambo en James Dhlaminl. Intussen heeft John Fieldsend, een van de Rhodesische rechters van het hof van cassatie, reeds zijn ontslag bekendge maakt. Hij schreef gouverneur Sir Hum phrey Glbb6 dat hij van mening was dat hU verder geen goed zou kunnen doen voor 'de bescherming van de rechten van inwoners onder de door de Britten ge steunde grondwet van 1961. BONN (Reuter) De In heel Europa actieve „Eerste Meigroep", die zich ver antwoordelijk heeft gesteld voor de aan slagen op dr ambassades van Spanje, Griekenland en Portugal in Den Haag. beeft in Bon verklaard vorig Jaar in de Duitse hoofdstad aanslagen te hebben gepleegd op de ambassades van Grieken land en Bolivia. Dit heeft de groep meegedeeld in een brief aan het Duitse kantoor van een Amerikaans persbu reau. Met de aanslagen die In de hele wereld zullen worden gepleegd, wil de groep dr dood wreken van de Latijns- Amerikaanse gurrillaleider Che Guevara. In 1968 heeft de groep in Italië van zich doen spreken door de ontvoering van mgr. Marcos Usala, kerkelijk advi seur bij de Spaanse diplomatieke verte genwoordiging bij het Vatikaan. Daarbij eiste de groep dat de Kerk zich zou uit spreken voor vrijlating van de politieke gevagenen in Spanje. Zonder dat deze verklaring evenwel werd afgelegd, werd mgr. Ussla na enige tijd weer vrijgela ten. Het poiltle-onderzoek in die zaak heeft nooit leta opgeleverd. In de Tsjechische hoofdstad Praag zijn dezer dagen voor het eerst buitenlandse kranten te koop. Sinds de vervanging ran Novotny als partijchef door Dubcek, waait een liberale wind over het land. Als lenteboden voerde deze gisteren het Franse dagblad Le Monde en de Britse Times mee. Roofmoordenaars kregen onderdak (Van onze rechtbankverslaggever) BREDA H M. en M. M. C. uit St.- Wlliebrord zijn door de Bredase recht bank gisteren veroordeeld respectieve lijk tot drie weken gevangenisstraf en een maand voorwaardelijk met drie Jaar proeftijd. Zij hadden onderduk ver leend aan twee mannen van wie later bleek dat zij de roofmoord in Berchem bij Oss hadden gepleegd. Voor hun hulp hadden zij 1200 gulden aangenomen, of schoon zij wisten dat het geld de man nen niet toebehoorde. Bi) het bepalen van de strafmaat had de officier van justitie er rekening mee gehouden, dat zij de politie op de hoogte hadden ge steld van de aanwezigheid van de mis dadigers in hun woning.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1