%£eidóe6otifta/nt Volop verstrooiing dit t.v.-weekeinde Swiep en SwiebèrOme Lou „Maigret en de drie gehangenen en Frits v. d. Poel gastheer voor t.v.-camera s PAGINA 2 DE LEIDSE COURANT ZATERDAG 2 MAART 1968 Terecht blijft kabinet-De Jong op zijn plaats j^ATUURLIJK hebben alle Kamerle- den, die donderdag spraken over ge volgen van het afsplitsen van de groep- Aarden op „regeringsniveau", geweten dat het debat in dit stadium een louter academische en geen praktisch politie ke betekenis had. Geen oppositieleider die direct of indi rect aandrong op vervroeging van ver kiezingen, maakte indruk. Als geheel leek het debat wel op een bloemlezing van partijpolitieke wensdromen. Na af loop kon een objectief buitenstaander dan ook als enige conclusie slechts trek ken, dat het debat van de Kamer zelf de strekking van de woorden van de mi nister-president alleen maar onder streept had; terecht blijft het kabinet- De Jong zitten. Het weet zich in de volksvertegen woordiging nog verzekerd van voldoende Tige: de hebben enkele fractieleiders dan ook ge daan of de blijvende voldoende steun in de Tweede Kamer ook op voldoende gebleven steun bij de kiezers terugvallen kan. Maar dat is altijd gevaarlijke materie en op dit punt zijn ook de woordvoer ders van de oppositie behoedzaam ge bleven. Onder de kabinetten-Drees zijn er momenten geweest, waarop zeer twij felachtig was of de meerderheid van de kiezers „ja" tegen het kabinetsbeleid zou gezegd hebben. Het tot stand komen van het kablnet-Marijnen was in dit op- zich misschien reeds een dubbeltje-op zijn-kant en ook het beleid van het team van mr. Cals en dr. Vondeling kende momenten waarop het volksgunst be paald niet aan de zijde van de regering stond. Natuurlijk gaat het ditmaal niet één of meer concrete maatregelen, maar om een situatie: in één der grote regeringspartijen heeft een afsplitsing plaatsgevonden met directe consequen ties in het parlement. Een afscheiding weliswaar van bescheiden omvang, maar een die mogelijk zou kunnen terugvallen op een omvangrijker „scheiding der geesten" onder de kiezers. En dan be hoeft men niet eens alleen aan de KVP te denken of aan de confessionele par tijen in het algemeen, maar bijvoor beeld ook aan consequenties voor de Partij van de Arbeid, de PSP en D '66. Men begeeft zich door te redeneren over het wenselijk casu quo noodzakelijk zijn van vervroegde verkiezingen derhal ve op terrein dat boordevol is van spe culaties. ITVAAROM is het éne verstandige be- U sluit dat vandaag-aan-de-dag geno men kon worden het besluit om terzake niets te besluiten. Eerst noodzaak is af te wachten hoe het getij zich verder gaat ontwikkelen. Wanneer op dit moment de gemoede ren onder de staatsburgers nogal in be weging zijn, dan komt dit waarschijnlijk minder door onrust of onbehagen hun nerzijds dan door het drijven of niet-af- latende activiteiten van groepjes politici en de manier, waarop zij soms de com municatiemedia bespelen. Wij ontkennen bepaald niet, dat er ook spontaan in het Nederlandse volk een beweging met het karakter van ver schuivingen gaande is, maar wanneer zonder motorisch geweld van de politie ke propaganda deze beweging haar gang zou kunnen gaan, konden er wel eens andere resultaten uit de bus komen dan nu bijvoorbeeld door een Van Mierloo, een drs. Aarden en drs. Den Uyl be geerd worden. Het kan best zijn dat over een jaar de situatie wel pleit voor vervroeging van de verkiezingen. Maar dan kan beslissing op reëler .gronden genomen worden dan thans het geval is. En dan liefst niet met in het achterhoofd grond- wets- en kieswethervormingen, die „dui delijkheid" moeten brengen in de zin van de fervente voorstanders van twee-partijenstelsel. Want dan probeert men het doel middelen te laten heiligen, die krachtens onze volksraad en traditie niet democratisch zouden zijn. praktijk spoedig spijt zou gen, omdat dan in de Nederlandse de mocratie een toestand ontstaat die heel wat ondeugdelijker is dan de huidige met haar aanwezige, maar op andere manier te corrigeren fouten. (ADVERTENTIE) 55 Tweede gesprek landbouw-CAO UTRECHT (ANP) In de hoofdafde ling sociale zaken van het Landbouw schap is een tweede gesprek gevoerd over de wijzigingsvoorstellen voor de landbouw-CAO's. Het gaat daarbij om een zogenaamd mantelcontract. De voor zitter van de algemene Nederlandse agrarische bedrijfsbond, de heer S. van der Ploeg, zei na alfoop van het overleg dat de partijen dichter bij elkaar geko men zijn en dat hij niet ontevreden is. De werkgevers hebben het arbeids tijd voorstel van de vakbonden één werktijdverkorting met 26 uur per jaar in de akkerbouw en met 29 uur in de veehouderij „in nadrukkelijke over weging" genomen. De meningen over de te besteden loonsom (de vakbonden heb ben een verhoging van ongeveer elf gul den per week gevraagd) liggen nog uit elkaar. De onderhandelaars zullen eerst In eigen kring nader overleg plegen over een eventueel compromis, voordat ze op 15 maart weer bij elkaar komen. De heer Van der Ploeg geeft de ver betering van de pensioenregelingeen goede kans. De onderhandelaars hebben overeenstemming bereikt over een ver hoging van de premie van 4,50 tot 5,50 gulden, waarvan de helft voor rekening komt van de werkgevers. Deze volgens de heer Van der Ploeg „beduidende ver betering" zal worden gerealiseerd als ook over de andere onderdelen van het pakket een akkoord tot stand komt. „Met deze pensioenregeling kunnen we de ver gelijking met andere bedrijfstakken doorstaan", aldus de heer Van der Ploeg. Fries bruidspaar wil Hollandse trouwakte niet ondertekenen Overlegorgaan voor Europese ambtenarenzaken UTRECHT (ANP) Het overlegor gaan van het NW. het NKV en het CNV heeft in een brief aan minister-pre sident P. S. J. de Jong gezegd dat liet de instelling van een orgaan voor over leg in Europese ambtenarenzaken nood zakelijk acht De vakcentrales zijn al herhaaldelijk geattendeerd op de gevol gen voor het personeel van de fusie van de uitvoerende organen van de Europe se gemeenschappen. Bij het overlegor gaan is ongerustheid gewekt ten aanzien van een ontwikkeling, die de werking van de administratie der gemeenschap ernstig dreigt aan te tasten, hetgeen aldus de brief dientengevolge even eens geldt voor de doelstellingen van de Europese opbouw zelf. In de Maastrichtse Stadsschouwburg wordt van 17 tot en met 20 april voor de derde maal het congres „Mense lijke ontmoeting in Kunst en Kerk" georganiseerd door de stichting „Kunstzinnige vorming voor priester en religieus". Met als hoofdthema „Kunst en clutuur op weg naar 2000" zullen tijdens het congres toneel, dans, beeldende kunsten en film aan bod ko- STIENS (ANP) In het gemeente huis van Leeuwarderadeel te Stiens heeft drs. R. Straatsma, directeur van het bu reau voor Friese taaibevordering, ge weigerd de trouwakte van zijn huwelijk te ondertekenen. Drs. Straatsma had de wens te kennen gegeven, dat de akte van zijn huwelijk in de Friese taal gesteld zou worden. De wet laat echter niet toe. dat officiële akten in het Fries wor den gesteld, zodat de officier van justi tie in Leeuwarden daartoe geen toestem ming kon verlenen. Uit protest daarte gen weigerde de heer Straatsma, e- cn- als zijn bruid, de akte die in het Ne derlands was opgesteld, te onderteke nen. Wettelijk leverde dit geen bezwaar op, want de wet heeft de mogelijkheid geopend om bij niet ondertekening van de akte ..de redenen des beletsels" daarin te vermelden Het huwelijk is er even geldig om. De huwelijksplechtigheid in het ge meentehuis te Stiens vond wel helemaal in de Friese taal plaats. Burgemec; J. Hellinga stelde de vragen in het j Fries en sprak het bruidspaar ook toe In de Friese taal Hij hoopte, dat de Hollandse akte geen schaduw over het geluk van het Friese bruidspaar zou werpen. Rijk betaalt achterstallig loon (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het rijk moet volgens minister Roolvlnk van Sociale Zaken de beUalplicht aan ontslagen werknemers overnemen, wanneer de ondernemer bij het sluiten van zijn bedrijf nalatig blijft. Een wetsontwerp om de werkloosheids wet in deze zin te wijzigen is thans bij de Tweede Kamer ingediend. De minis ter heeft dit geantwoord op vragen van de KVP- Tweede-Kamerleden de herea J. Maenen uit Heerlen en Boot uit Den Haag in verband met de begeurtenissen ln Roermond waar de meubelfabriek W. F. Osterop bankroet ging en 115 werknemers op straat geiet werden. Radio: speciale eucharistie viering Vanavond beleeft Swiep weer een nieuw avontuur, evenals de „eerste man". Dan volgt een programma waar althans volgens de NCRV „van alles in zit". Het tweede net gooit er ook nogal wat flink wat amusement tegenaan: De Mounties als „man zon der hoofd" en dan het 100 kilo wegende klapstuk van de avond: Onkel Lou en zijn „1 en 1 is één". Vooraf alweer een dieptrieste episode uit „Peyton Pla ce". Zondag heeft de KRO op „twee" de wat ondankbare taak op te boksen tegen „Maigret", die wordt gevolgd door „Signalement", waarin o.m. interview met Robert Rauschenberg. Om zes over zeven vanavond stort Joop Doderer zich als Swiebertje in de moeilijkheden. Er zijn „Spoken op de trap" gesignaleerd. Zo heet al thans het verhaal dat Bromsnor moet vertellen. Brom speelt er zelf niet eens de hoofdrol in, want dat is hem door zijn gade Cornelia verboden. Hij is echter evenmin epn doodgevyone veld wachter, maar een kolonel Bromsnor. Verder spelen mee: huisknecht Swie bèr, huishoudster Sarah, de heer Bus ter, juwelier, Cornelia Bromsnor, echt genote van de kolonel, mr. Thomas Thomson, de heer Mekkertong, juwe lier, en mevrouw Rosalie Slaterman, bij wie Swieber en Sarah in dienst zijn. (Nederland 1). De gevangene De vierde aflevering van de serie „De gevangene" (Ned. I 21.25 uur) is geti teld: „Verkiezingen in het dorp". Verslaggevers nemen tijdens de voor bereidingen voor de keuze nieuwe „tweede man" interviews af, kandidaten spreken de kiezers toe, welke op hun beurt weer met spandoe ken en grote borden lopen. Een kandidaten voor de nieuwe „nummer twee" is nummer 6 (Patrick McGoo- han). Eucharistieviering Vanavond via Hilversum I (19.10 402 m) zendt de KRO een nieuwe van eucharistieviering uit. Deze vierin gen komen niet vanuit een kerk of ka pel, maar rechtstreeks vanuit de stu dio, waar alleen priester cn diaken zijn. De viering is geheel afgestemd op de radioluisteraars. In een korte overweging over: „De Mens" spreekt de monnik Pius Drijvers. Tot i ge tijd was deze exegeet en psalmken ner monnik van dc trappistenabdij Tilburg. Samen met enkele Jonge m> niken poogt hij nu het monastieke ide aal nieuwe gestalte te geven door een verblijf „onder de mensen". De kleine gemeenschap woont in een doodge woon Eindhovens huis, en voorziet in de levensbehoeften door werken in fa brieken, kantoren en ziekenhuizen. Nieuwe Maigret In de maandelijkse Maigretaflevering die de VARA op zondag (20.30 uur, Ned. I) uitzendt, houdt de dood ditmaal op gruwelijke wijze huis. Tot driemaal toe wordt Maigret geconfronteerd met een gehangene. Centrale figuur in dit verhaal is de schatrijke binnenvaartreder Emile Du- creau, voor vrienden „Mimile". Ducre- au heeft een diepe minachting voor al les wat burgerlijk en benepen is en wel heel in het bijzonder gaat die minach ting uit naar zijn naaste familieleden, met uitzondering dan misschien wat zijn zoon betreft. Emile Ducreau wordt op een avond met een mes in de rug gestoken en hij belandt in het water, waaruit hij door de dronken schipper Gassin wordt ge red. De reder rust niet voor de da der, die hem dit geleverd heeft, zal zijn gegrepen en hij roept de hulp in van commissaris Maigret. Maigret komt onder de indruk van de ze bulderende figuur, die er ook geen twijfel over laat bestaan dat hij dol is op vrouwen. Naargelang Maigret zich verder in de ze affaire verdiept, wordt het hem duidelijk dat achter de niet zo ernstige steekpartij een reeks van gevoelighe den en problemen schuilt. Waarom koestert Ducreau zo'n diepe vriend schap voor de eeuwig dronken schip per Gassin en is Ducreaus belangstel ling voor Gassins dochter Aline wel normaal? Vragen waarvoor Maigret zich gedurende de verdere ontwikke ling van deze zaak, gesteld ziet I De rollen in deze aflevering worden gespeeld door Jan Teulings als com missaris Maigret, Lies de Windt als mevrouw Maigret. Wies Andersen als inspecteur Lapointe, Bernard Droog als Emile Ducreau, Paul Storm als Scene uit „Maigret en de drie gehangenen"van links naar rechts: Jan Teulings als Maigret, Wies Andersen als inspecteur Lapointe en Paul Storm als schipper Gassin, schipper Gassin, Marie José Nysten als Aline Gassin, Carola Gijsbers van Wijk als het dienstmeisje Mathilde, Mimi Boesnach als mevrouw Ducreau, Jan Hundling als de waard Fernand, Lucas Wensing als dokter Paul, Ellen de Thouars als de conciërge Marthe, Tom van Beek als Descharmes, He- leen van Meurs als Berthe Descharmes (Ducreau's dochter). De regie heeft Eimert Kruidhof. Signalement Na Maigret, om 21.45 uur is de ru briek „Signalement" gewijd aan de Amerikaanse kunstenaar Robert Rau schenberg. Van deze kunstenaar is tot 7 april een tentoonstelling gehuisvest in het Stedelijk Museum te Amster- Rauschenberg die in Nederland al eerder exposeerde met zijn geruchtma kende tentoonstellingen „Bewogen be weging" en „Dylabv". verkreeg in 1964 als eerste Amerikaan op de Biën nale te Venetië de grote prijs van de schilderkunst. De laatste jaren heeft hij zich vooral beziggehouden met thea ter, film en ballet. In dit opzicht heeft zijn samenwerking met de componist John Cage en de choreograaf Merce Cunningham geleid tot indrukwekken de theaterevenementen die men enke le jaren geleden ook in Nederland heeft kunnen zien. Ten onrechte wordt Rauschenberg soms de „vader var popart" genoemd; wel is het waar zijn originele en onbevangen keuze materialen aan de popart sterke pulsen heeft gegeven. Het Signalement van Robert Rau schenberg bestaat voor een deel uit een door Lane Slate voor de Ameri kaanse televisie vervaardigde docu mentaire. aangevuld met filmopnamen tijdens zijn verblijf in Amsterdam. Ruim 194 uur t.v. uit Mexico MEXICO (ANP) De Mexicaanse televisie zal van de Olympische Spelen totaol 194 uur en 20 minuten op het scherm brengen. De uitzendingen be ginnen op 11 oktober met de aankomst van het olympisch vuur en eindigen op 11 oktober met de sluitingsplechtig heid. Tijdens de spelen zal de Mexicaanse t.v. van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de lucht zijn. Men schat dat de uitzendingen, die via speciale sate- lielen over de hele aarde te zien zijn, dagelijks door vierhonderd miljoen mensen gevolgd zulen worden. NIEUW KRO-PROGRAMMA „Brandpunt'open voor kritiek en problemen (Van onze omroepcorrespondent) HILVERSUM Reeds enige maan- den liepen er l»(j de KRO-televIsie plannen voor een nieuw programma., I dat gepresenteerd zou moeten worden door Frits van der Poel. Laatstge noemde had daarvoor zelf een voorstel ter tafel gebracht, dat door de pro grammalet dln g aan een nadere studie werd onderworpen. De heer Van der j Poel en de regisseur van dit nieuw e tv-programma WIIHbrord Frequln j werden in de gelegenheid gesteld om in Engeland kennis te nemen van wat David Frost voor de BBC-tv op dit ter rein presteert. Daarvoor had de heer v. d. Poel ook nog een studiereis ge maakt naar de Verenigde Staten. Naar ons ter ore komt heeft de KRO- leiding het nieuwe programma geënt op de beproefde Engelse methode. Uiteraard beschikt men in ons land noch over financiën, noch over de faciliteiten, waarmee een David Frost Qtorr 1 rpPff *an werken. Hij presenteert zijn pro-, JAIIIwV' Oltlll IV1 gramma dan ook driemaal per week i voor de BBC-camera's. Maar dit is heimwee LONDEN lAP) Bealle Ringo Starr en zijn vrouw Maureen hehben hun verblijf in het oord van de Maharishi j Yogi afgebroken en zijn naar Enge land teruggevlogen. Zij hadden het hei- i ligdom van dc yogi een vakantieoord gevonden, verklaarden zij. De beatle-drummer heeft 10 dagen in het oord transcedent gemediteerd maar, zo zzei hij, we missen de kin- Ris teren besloten we maar weg te gaan. We hebben de Maharishi gedag gezegd, een auto naar New Delhi ge nomen en het eerste vliegtuig naar Lon den gepakt. „Niemand heeft ons opge merkt", aldus Ringo. De andere beatles zijn nog met hun vrouwen c.q. vriendin in het Himalaya- dorpje. Ook Mia Farrow bevindt sich onder de mediteerders. slechts mogelijk, omdat de BBC hem een team van liefst 15 tekstschrijvers en producers ter beschikking heeft ge steld, die het uiterst belangrijke voor-1 bereidende werk en de vaak ingewik kelde research verrichten. Het nieuwe KRO-programma. waarvan de eerste aflevering op 21 maart wordt uitgezonden en dat eenmaal per maand op het scherm komt. duurt ongeveer vijftig minuten. De uitzending vindt plaats in studio Bellevue te Amster dam in aanwezigheid van publiek. Het schema bestaat uit een openings- gesprek met kijkers, die hun kritiek of problemen aan presentator Frits van der Poel kunnen voorleggen en met hem kunnen bespreken. Daarna volgt het hoofdonderwerp van maximaal een half uur. Hierin kunnen vraagstukken van velerlei aard, als het wel of niet deelnemen aan de Olympische Spelen, de rassen discriminatie, de oorlog in Vietnam NEDERLAND I (STER- reclameuitzendingen om 18.56, 19.03, 19.56 en 20.16) NTS: 18.50 uur: Pipo de clown 19.00 uur: Nieuws in het kort NCRV: 19.06 uur: Kop op, Swiebertje, tv-serie NTS: 20.00 uur: Journaal NCRV: 20.20 uur: Eerste man, tv-serie 20.45 uur: Inclusief, amusements programma 21.25 uur: De gevangene, tv-serie (kleurentelevisie) 22.15 uur: Daar is zelfs geen Kruit tegen (opgewas sen, gesprek 22.40 uur: Evangelie NTS: 22.45 uur: Tweede journaal 22.50 uur: Wereldkampioen schappen kunstrijden 23.15 uur: Sluiting NEERLAND II (STER- reclameuitzendingen om 18.56 en 20.16) NTS: 18.50 uur: Pipo de clown 19.00 uur: Nieuws in het kort AVRO: 19.03 uur: Regiovizier, actualiteitenrubriek nts: 20. 00 uur: Journaal AVRO: 20.20 uur: Peyton Place, tv-serie 20.45 uur: De Mounties. tv-serie 21.15 uur: 1 1 1. showprogramma nts: 22.25 uur: Tweede journaal 22.30 uur: Sluiting TELEVISIE MORGEN NEDERLAND I KRO/RKK: 11.00 uur: Viering van de eucharistie 12.00 uur: Sluiting TELE AC: 13.45 uur: Automatisering 14.30 uur: De mens in de ruimte 15.00 uur: Russische les NTS: 15.30 uur: Monitor 17.00 uur: Sluiting 18.55 uur: Pipo de clown CVK/IKOR: 19.00 uur: Woord voor woord, bij bel vertelling 19.05 uur: Via Uppsala NTS: 19.30 uur: Sport 20.25 uur: Journaal VARA: 20.30 uur: Maigret en de drie gehangenen, tv-serie 21.45 uur: Signalement (kleurentelevisie) NTS: 22.25 uur: Tweede journaal 22.30 uur: Sluiting NEDERLAND II NTS: 18.55 uur: Pipo de clown 19.00 uur: Nieuwe avonturen vt Sebastiaan, tv-serie (kleurentelevisie) KRO: 19.30 uur: De wereld van Fernandel, film (kleurentelevisie) NTS: 20.00 uur: Journaal KRO: 20.05 uur: Silhouet, gesprek 20.30 uur: Gertrud Stranitzki, 20.55 uur: Het grote gezin, documentaire 21.50 uur: Onze man in Washington NTS: 22.15 uur: Tweede journaal 22.20 uur: Sluiting HILVERSUM KRO: 20.00—21.50 uur: In antwoord op uw schrijven, verzoekpl. 22.45—23.55 l HILVERSUM II VARA: 20.45—21.35 uur: De nieuwe wereld, luisterspel 23.05—23.55 i Goal, muziekaal sport- Bis, hoogtepunten programma Radionieuwsdienst HILVERSUM I: 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 12.30, 18.30, 22.30, 23.55 HILVERSUM II: 7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 19.30, 22.30. 23.55 HILVERSUM III: Elk heel uur vanaf 9.00 RADIO MORGEN HILVERSUM I KRO: 9.00—10.00 uur: Eucharistieviering NRU: 14.30—17.00 uur: Langs de lijn, sportreportages KRO: 21.30—22.00 uur: Het weerhuis, vervolghoorspel 22.45—23.55 uur: Audio- muzikale informatie AVRO: 12.00—13.00 uur: Muzikaal onthaal NRU: 14.30—16.30 uur: Zondagmiddagconcert AVRO: 20.30—21.30 uur: Rits, open programma 23.20—23.55 uur: Muziek voor midder- Radionieuwsdienst HILVERSUM I: 8.00, 10.00, 13.00, 19.00, 22.30, 23.55 HILVERSUM II: 8.00, 13.00, 17.50, 19.30, 22.30, 23.55 HILVERSUM III: Elk heel uur vanaf 9.00 Radioprogramma HILVERSUM I (402 m) KRO 18.30 Nieuws. 18.46 Acualitelten. 19.05 Licht Instrumentaal kwartet. 19.10 Eucharistieviering. 19.30 SJook programma voor twlnUgers. 20.00 In ant woord op uw schrijven: verzoek platenpro- gramma. 21.50 Wegen door de wildernis, le zing. 22.00 Nooduitgang: cabaretprogramma. 22.30 Nieuws. 22.40 Overweging. 22.45 Goal..! muziekaal sportprogramma met commenta ren, reportages en lichte grammofoonmuzlek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II (298 m) VARA. 18.00 Nieuws. 18.16 Commentaar op het nieuws. 18.20 Stereo: Melodieën Expres: licht geva rieerd muziekprogramma. 18.45 Feest der herkenning: verzoekplatenprogramma van klassieke muziek (gedeeltelijk stereo). 19,30 Nieuws. 19.35 Artistieke Staalkaart. 20.15 Ste reo: Tango-rumba-orkest en zangsolisten. 20.45 De nieuwe wereld, hoorspel voor Jonge luisteraars. 21.35 Stereo: Lichte grammo foonmuzlek. 21.50 Pianorecital: moderne mu ziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Loco: een program ma zonder motief. 23.05 Bis: hoogtepunten uit onze programma's van de afgelopen 14 HILVERSUM I (402 m) - kest: moderne muziek. 11.50 Buitenland commentaar. NCRV: 12.00 Stereo. Kerkor gelconcert (gr); klassieke en moderne mu ziek. 12.40 Klanksnoer: klassiek platenpro- gramma. 13.00 Nieuws. 13.07 Voor de kii ren. 13.30 Saudara-Saudari: impressie sons. 20.00 Balans: opinies en gebeurtenissen gewogen en getoetst. AVRO: 20.30 Rits: ge varieerd programma voor de jeugd. 21.30 De Nord-Westdeutsche Phllharmonle en solist: klassieke en moderne muziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Radlojoui •-■-•i.'pro-Iramma. 23.55-24.00 Niet HILVERSUM III (240 m en FM-kanalen) AVRO: 9.00 Nieuws. 9.02 Pyamlsslmo: licht BRUSSEL NED (324 r s.). 18.30 Katholiek godsdienstige iitzending. 19.00 MAANDAG (402 m) KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Badlnerle: klas siek en modern platenprogramma. (7.30 Nieuws; 7.32 Actualiteiten; 7.50 Overweging; 8.00 Nieuws). 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huis den). NRU; 10.00 Nederlandse 'muziek in de komende veertien dagen (opn). KRO: 11.00 Jaarden. NCRV; Licht grammofoon- NCRV17.30 srs. 17.45 Voor do lagstukken. 22.30! enz. aan de orde komen. De samen stellers dragen zorg, dat er onder het aanwezige publiek enige deskundigen of geëngageerden met het onderwerp zijn. waarmee de presentator het pro bleem vrijelijk kan bespreken. Uiter aard is voor een dergelijke vorm van t.v.-uitzendingen de medewerking van deskundigen, kijkers en publiek een eerste vereiste. De KRO is daarom van plan dezer dagen het publiek door middel van advertenties in de pers uit te nodigen tot medewerking. Het KRO- programma, waarvan de titel nog zorg vuldig geheim wordt gehouden, wordt telkens afgesloten met een kort film pje en zo mogelijk een actueel onder werp, dat de tongen van de kijkers hl beweging heeft gebracht. HILVERSUM- II 10.30 Doopsgezinde kerkdienst. II en antwoord. 11.40 Muziek. 11.45 E de spiegel van de pers. AVRO: kaal onthaal: bonte muzikale Nieuws. 13.07 Radiojournaal, waarl nlsch orkest en solist: muziek. In de pauze: beter begrip: curs lekluls'tei-en. 16.30 Tijding: niei sportreportages en -beschouwingen. 18.30 Klatergoud: muzikaal feuilleton over de l de kleinkunst. 19 no 7.I11 derwèrp. VPRO: 19.30 Nieuws. 19.36 Chan- Klassleki- en moderne orkestwerken iws. 11.02 Premières door de Nederland- erne muziek. VPRO: 12.00 Blauwe maan- gevarleerd programma. 12.27 Mcdedo- Stereo: Licht indse componisten i plezierige popmuziek, (ll.no 12.00 Nieuws. 12.02 Actualiteiten. 12.10 Vei '.oekplatenprogramma. KRO: 13.00 Nieuw; TNT: knatmuzieV lalitelten. 14.00 Nieuws. 14.03 Kick: 15.00 Nieuws. 15.03 Swing-Til 18.03 10 RRRrrrrr: f 17.02 Actualiteiten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 2