S)e CöicbeSoti/fccmt Roemenië loopt uit rood beraad POLITIEK „LOS VAN RUSLAND" VOORTGEZET IN BOEDAPEST Spoedig kans op goedkoper aardgas voor glastuinbouw KttËft ru Weer overleg over rapport der wijzen Auto Bierman N.V. Alles mis bij afscheid van McNamara KRO is zeker niet radicaal Delegatie keert naar huis terug INSTUIF „JONG ALPHEN" CABARETAVOND wÊÊ Sierteelt per 1 juli vrij op markt in EEG Boer Koekoek: Geen radicalen achter me a.u.b. „Johnson - oorlogsmisdadiger" HONDERDEN RAAMBILJETTEN TEGEN FLATS VAN STUDENTEN Robert Mulka vrijgelaten PAPENGRACHT 32-UEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M DRABBE J. F J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) VRIJDAG 1 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OOSTELIJKE WIND Zwaarbewolkt en droog weer, maar plaatselijk ook opklaringen. Meest matige oostelijke wind en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.384 (ADVERTENTIE) ieutce herenmode voor het komende voorjaar getoond. Pierre Gar din, een eendelig pak met kuitbroek en rólkraag. Toch radicalen in nieuw KVP-bestuur (Van o e parlementaire redactie) DEN HAAG Ondanks de breuk met de radicalen groep-Aarden wil de KVP in het nieuwe bestuur radicalen kiezen op de plaatsen, die in het rapport van de vier wijze mannen bestemd waren voor drs. Bogaers en mr. Van Ruiten. Beiden hebben zoals bekend bedankt voor de partij, omdat zij zich aangeslo ten hebben bü de groep Aarden. Een aantal andere radicalen schaarde zich achter mr. J. Cals. KVP-radicaal en één van de vier wijze mannen, die het rapport over de bestuursproblemen in de KVP vorige week zondag open baar maakte. Als gevolg van een en ander zal de KVP-radicaal F. v.d. Gun die in de par tij gebleven is waarschijnlijk zijn kan didatuur als lid van het dagelijks be stuur continueren. De kans is ook nog aanwezig, dat hij opnieuw kandidaat wordt voor een van de drie posten van vice-voorzitter. Het partijbestuur zal hierover vandaag In het Romme-instituut te Baarn over leg plegen. Dar zal ook moeten blij ken of het rapport van de vier wijze mannen gehandhaafd blijft met uitzon dering van de namen van de uitgetre den radicalen, of dat een nieuw rapport uitgebracht dient te worden. De KVP wil verder in de groep 18 vertegenwoordigers van de KVP-radica- len opnemen als vervangers voor de uit getreden radicalen. Dit waarschijnlijk (ADVERTENTIE) SIMC A-SHOWROOM VANAVOND OPEN TOT 10 UUR. KOM EENS KIJKEN EN LAAT U VOOR LICHTEN!! las antwoord op verschillende Ar-radica- len, die dezer dagen hebben laten we ten, dat de „groep 18" maar moet ver dwijnen. Volgens hen is verder overleg nutteloos geworden door het uittreden van de radicale groep-Aarden uit de KVP. Dit is echter niet het standpunt van de meerderheid van de AR-radicalen, omdat deze al gewezen hebben op de radicalen, die hun partij trouw gebleven WASHINGTON (Reuter) Vrijwel alles ging mis toen Robert McNamara giste ren officieel als minister van Defensie afscheid nam van het Pentagon, het mi nisterie van Defensie in Washington. Het regende in Washington voor het eerst sinds 27 dagen. McNamara en de toe schouwers waren drijfnat. Een luchtde- filé ging niet door vanwege het slechte weer en president Johnson, die op weg was naar de plechtigheid, bleef een kwartieif in een lift zitten, die plot seling niet verder ging. Als klap op de vuurpijl vielen de luidsprekers uit zodat de duizenden mensen die op het plein voor het Pentagon stonden wij wel niets gehoord hebben van de toespraak van president tot McNamara. Mr. Van Doorn BOEDAPEST (Reuter-AFP-AP) Roemenië is boos weggelopen uit de conferentie van communistische par tijen in Boedapest. De delegatie zou vandaag naar Boekarest terugkeren. Aanleiding is een felle aanval van de Syrische communisten, die Roemenië verwijten de Arabische landen onvoldoende te hebben gesteund in het conflict met Israël. Oorzaken: het streven van Roemenië om meer en meer afstand te nemen van de Sovjet-Unie en de weerstand tegen een communistische topconferentie (een Russische wens), waarop China veroordeeld zou moeten worden. De Roemenen hebben aangekondigd goede betrekkingen te blijven onder houden met de Sovjet-Unie en het „socialistische kamp". Algemeen vraagt men zich thans af wat Rusland zal doen. Ten aanzien van Joego-Slavië destijds en later van China heeft Moskou geprobeerd met econo mische druk de zaken in zijn voordeel om te buigen Boekarest heeft reeds la ten doorschemeren daar niet bang voor te zijn. De betrekkingen tussen Rusland en Roemeniö waren al verslechterd toen in 1965 Ceausescoe partijsecretaris werd. Daarna werd de verwijdering nog gro ter, omdat Ceausescoe bleef hameren op de onafhankelijkheid van zijn land. Uit dien hoofde hield hij zich volkomen neutraal in het geschil tussen Rusland en China. Roemenië had voorts bezwaar tegen een internationale communistische con ferentie, omdat Peking daar ook be zwaar tegen had, maar kwam toch naar Boedapest om over een dergelijke conferentie te praten, nadat de afspraak was gemaakt geen partij aan te vallen en geen kritiek op de Chinezen te le veren. Toen Polen en Rusland zich niet aan die afspraak hielden, bewaarde de Roemeense delegatie een bedenkelijk stilzwijgen. Maar toen de Syrische com munistenleider Baghdasj Roemenië van steun aan Israël beschuldigde, werd dit aangegrepen als een excuus de verga dering en Boedapest te verlaten. Daarmee is de verscheidenheid in het eens zo eensgezinde communis tische blok, weer groter geworden. (Van e r verslaggevers) DORDRECHT KRO-voorzitter Van Doorn heeft gisteravond op een gionale bijeenkomst van de KRO Dordrecht verklaard dat het bestuur deze omroeporganisatie hem altijd vrij gelaten heeft wat zijn politieke positie bepaling als Kamerlid betreft. Mr. Van Doorn, die tot de radicale groep-Bogaers-Aarden behoort en zer dagen voor het Kamerlidmaatschap bedankt heeft, zei ook dat zijn politieke denkbeelden niet van invloed zijn op KRO-programma's als „Brandpunt" „Echo". Hij ontkende met grote nadruk dat deze rubrieken een „radicale signa tuur" zouden dragen, zoals sommige le den opmerkten. „Ook de heer Schmelzer zal niet zeggen dat hij bij de KRO niet aan zijn trekken komt", zei mr. Van Nadrukkelijk keerde hij zich tegen de publikatie in de Telegraaf van gisteren, waarin gesteld werd dat hij de KRO-me- dewerkers gezegd zou hebben dat hij binnen de KRO de politiek van de chris ten-radicalen zou blijvensteunen. Deze bewering schuif ik met mijn schoen op zij", aldus mr. Van Doorn. De KRO-voorzitter deelde mee dat hij per brief bij de hoofdredactie van de Telegraaf geprotesteerd heeft. „Een nieuwe Sam sam is opgestaan!" De man verblijft momenteel in New Delhi, waar hij juist als de bijbelse Icrach Is port er verbazingwekkende toeren uithaalt. De kracht van de man schuilt in zijn overigens niet al te welige haardos. Op de foto trekt hij een auto, met inzitten den zo'n acht honderd kilo we gend, aan zijn haar over straat. Het kan natuurlijk ook zijn, dat hij 'n fraaie reclame maakt voor een niewte soort Morgen 2 maart in „Avifauna" „DE VROLIJKE VRIJBUITERS" AANVANG 8 UUR VANAF 11.00 TOT 2.00 UUR d 3 11 S 11 MINISTER LARDINOIS: (Van e 'erslaggevers) DEN HAAG „Te verwachten is dat over niet al te lange tijd beslissingen ge nomen kunnen worden, die ertoe leiden, dat zware stookolie en aardgas concur rerend in prijs worden. Ombouw van oliestookinstallatlcs zou dan mogelijk worden", aldus de minister van Land bouw en Visserij P. J. Lardinois gister middag in het Haagse Kurhaus tijdens een vergadering van de Provinciale Vcl- lingorganisatie Zuid-Holland. De minis- Dit is Amsterdamse Vicky, die volgens de acteur Franchot Tone de ideale hoofdrolvertolkster is voor een nieuwe film over het leven van Jean Harlow, het sexidool uit de jaren dertig. Niet dat Vicky ook maar enigszins op de platinablonde Harlow lijktmaar zij heeft volgens Tone, die haar in de Parijse „Crazy Horse Saloon" ontdekte, hetzelfde temperament als deze jong ge storven actrice. En Tone kan het toeten, vxint hij was eens (met Cary Grant) haar tegenspeler in de film „Suzy". Vicky d'Amsterdam zoals men haar in Parijs noemt, heeft nog meer punten van overeenkomst met Jean Harlow: dezelfde passie voor minkbont. Voor deze foto heeft Vicky zich alvast in het traditionele „vamp"-kostuum gestoken van de fatale vrouwen rond 19S0. (Van c parlementaire redactie) DEN HAAG. De heer Koekoek (Boerenpartij) zorgde gisteren in het Tweede-Kamerdebat naar aanleiding van 't ontstaan van de groep-Aarden weer voor enkele verrassingen. Zo kwam hij alsnog met bezwaren tegen het feit, dat de groep-Aarden (drie personenvan Kamervoorzitter ■mr. Van Thiel een plaats had gekregen in de Kamer vóór enkele Anti-Revolutionairen en échter de fractie van de Boerenpartij. „Men kan radicalen en ontrouwen beter vóór dan achter zich hebbenschamperde de Boerenleider. Hij had nog liever gezien, dat de groep-Aarden aan de linkerzijde van mr. Van Thiel was geplaatst. „Er 'zouden toch nog wel bereid zijn geweest tiaar rechts te verhuizen", zei de heer verandering", kwam mr. Van Thiel enkele V.V.D. Koekoek tot hilariteit van de Kamer. „U kunt alsnog officieel verzoeken tussenbeide. Eerder had de Boerenleider de groep-Aarden het morele recht betwist in de Kamer zitting te blijven nemen na hun uittreden uit dc. K.V.P.-fractie. De drie radicalen hadden namelijk persoonlijk geen van allen de kiesdeler van 46.000 stemmen gehaald, zo had de heer Koekoek nagegaan. De heer Aarden had bij de verkiezing 55i stemmen gekregen, mejuffrouw Kessel 8515 en drs. Janssen 7. ter hield een inleiding over „De ontwik keling en perspeotieven van de Neder landse glastuinbouw". Zowel voor de tuinbouw als voor de omgeving, waar in deze wordt uitgeoefend zou het ge wenst zijn mogelijkheden te openen om over te schakelen op aardgas. Dienaan gaande zullen wc een politiek moeten De minister kon nog niet zeggen hoe snel een eventuele verlaging van de aardgasprijs gerealiseerd kon worden. Dat hangt mede af van de activiteiten van de verkoopmaatschappijen. De Ne derlandse glastuinbouw neemt echter 17 procent van de stookolieafzet voor zijn rekening. Voor de aardgasbedrijven is de glastuinbouw dus een bijzonder be langrijke potentiële klant. „De overheid heeft tot taak deze twee energiebronnen in prijs gelijk te schakelen. Wat er ver der gebeurt hangt af van het bedrijfsle ven", antwoordde de minister op vragen. Sierteelt Eveneens sprak hij over de Nederland se sierteelt. Per 1 juli dit jaar zal er in de EEG een vrije markt voor slerteelt- produkten zijn. In Brussel was aange drongen op 1 maart als Ingangsdatum, maar dit bleek niet haalbaar. Toch was minister Lardinois blij met het bereikte. „Er is nu een regeling die niet met al te veel compromissen is belast". „De Nederlandse sierteelt zal In hel kader van deze EEG-marktorganisatie bij handhaving van een goede kwaliteit zijn positie aanzienlijk kunnen verster ken. Dc nieuwe siertecltverordcnlng brengt onder meer mee afschaffing van de resterende invoerrechten, afschaffing van de invoercontingenten en de ver dwijning van de minimuminvoerprljien. De ideeën van Rotterdam voor een con tainerhaven op dc rechter oever van de Nieuwe Waterweg (dc Rijnpoorthaven) noemde de minister een potentiële aan slag op dc tuinbouw in het Wcstland. „Mijns inziens moeten de plannen van Rotterdam worden bezien in het kader van het algehele havcnbclcid en het ruimtelijk beleid voor westelijk en zuid westelijk Nederland". (Zie verder pag. I, eerste kolom) (Van UTRECHT l it protest tegen het op treden van de politie, die de afgelopen dagen enkele studenten heeft bekeurd, omdat zij borden met teksten als „John son oorlogsmisdadiger" voor hun raam hingen. z(in gistermiddag plotseling hon derden pamfletten met een soortgelijke tekst op de ramen van de Utrechtse stu dentenflats geplakt. Na enkele uren ver schenen ruim 20 politiemannen op het terrein, die onder Leiding van hoofdcom missaris H. W. Offers begonnen de pam fletten te verwijderen. Tegen een aantal studenten is al proces-verbaal opge- enkele duizenden raambiljetten met de tekst „Johnson oorlogsmisdadiger" heeft laten drukken. Ruim 300 van deze biljet ten zijn naar Utrecht gestuurd. „Woens dagavond hebben de etage-oudsten van de flats overleg gepleegd of ze wat moes ten doen legen dat belachelijke optreden van de politie. We hebben toen afgespro ken dat we vanmiddag om 1 uur precies overal de biljetten zouden aanplakken", vertelde een SVB'er. De Amsterdamse politie heeft een in val gedaan in het kantoor van dc Alge mene Studenten Vereniging Amsterdam en tweehonderd biljetten, met daarop „Johnson oorlogsmisdadiger, volgens rechtsnormen van Neurenberg en Tokio" in beslag genomen. De politie kreeg een tip van esn student, die behoort tot het Non Politiek Studenten Akkoord. Deze partij is hel er niet mee eens, dat de ASVA aan politiek doet. De organisatoren van de protestde monstratie op 2 maart in Utrecht heb ben van de burgemeester van Utrecht officieel toestemming gekregen tot het houden van deze actie. Dertien jeugd-, protest- en studentenorganisaties hebben zich met deze demonstratie solidair ver- De organisatoren wil len met hun pro testmars pleiten voor vrijheid van poli- tleke-menlngsuiting, terwijl zij willen ageren tegen het verbod om Johnson een oorlogsmisdadiger te noemen en te gen de toenemende dreiging van klasse- justitie. Men verwacht dat meer dan duizend jongeren aan de protestmars zullen deelnemen. Er werden ruim 7000 pamfletten ln ons land verspreid. FRANKFORT (AP) De 72-jarige Robert Mulka, die tot veertien Jaar ia veroordeeld wegens medeplichtigheid aan moord op zeker 3000 gevangenen in het nazieoncentratiekamp Auschwitz, la van daag na drieëneenhalf jaar vrijgelaten. De vrijlating geschiedde ln verband met de hoge leeftijd en slechte gezond heid van de delinquent, aldus het ge rechtshof van Frankfort. Het was de tweede maal dat Mulka, de voormalige adjudant van kampcommandant Rudolf Hoess, om deze reden is vrijgelaten. Geen krant ontvangen? Bel tussen B.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1