S)e CcicbeSoiiAatit PvdA - D '66 lonken naar Bogaers Twee doden door ontploffing bij Shell in Botlek OOK JONGEREN VERLATEN KVP Ziektekosten ambtenaren in Kamer nog precaire zaak Lagerhuis aanvaardt beperking immigratie Aarden heeft vertrouwen in aanhang Ringen voor slakken Competitie tussen acht Europese topclubs GEEN WONINGNOOD BIJ PRODUKTIE VAN 136.000 HUIZEN Vrouw stikt in uitlaatgas van auto Brandweer op kamertribune; huis brandt af v. d. WATER PAPENGRACHT32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10 30 03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18 0019.00 uur) WOENSDAG 28 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN - OOSTELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Overwegend zwaarbewolkt met enkele verspreide opklaringen en hier en daar mist Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Weinig ver andering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.382 ROTTERDAM Op de raffinaderij van het Shcllcomplex in het Botlckgebied heeft zich wederom een explosie voorgedaan. Er vielen twee doden. De explosie had plaats in de vroege ochtenduren. Er werd geen schade aangericht aan hulzen In Hoogvliet en Vlaardingen. De explosie deed zich voor bij een stoomfornuis. Er ontstond geen brand. De oor zaak is nog onopgehelderd. Enige weken geleden was er bij de Shell een ont ploffing, gevolgd door een felle brand. Er kwamen toen twee Shellemployés om Bovendien waren er tien gewonden. De schade die de explosie toen aanrichtte wordt begroot op 100 miljoen. Alles wijst erop, dat de explosie dit keer van zeer beperkte omvang is geweest. Een woordvoerder van de Shell sprak van een „korte eenmalige explosie die niet werd gevolgd door brand". Er is op de raffinaderij zelfs geen brandalarm geweest. De slachtoffers zijn de 46-jarige J. A. van Marien uit Vlaardingen en de 34-jarige G. J. Rasser uit Hoogvliet. LONDEN (AFP) Het Britse Lager huis heeft met grote meerderheid de voorgestelde beperking van de immi gratie van niet in Engeland geboren burgers met een Brits paspoort goedge keurd. De stemverhouding was 372 te gen 62 stemmen, terwijl bijna 200 socia listen en conservatieven zich van stem ming onthielden. De twaalf liberalen stemden allen tegen. Aanleiding tot het wetsontwerp is de grote stroom Aziaten uit Kenia, die bij het onafhankelijk worden van dit land de Britse nationaliteit hadden gekozen en zich nu in hun bestaan bedreigd voe len door de „Kenianisering" van 't land waar zij sinds lange tijd wonen. Van daag zou het Lagerhuis zich met de de tails van het wetsontwerp bezighouden. Op het vliegveld van Nairobi is het Vgis teravond tot gevechten gekomen, toen Keniase politiemannen met gummistok ken insloegen op duizenden mannen, vrouwen en kinderen van Aziatische af- komst, die zich voor de toegang verdron- j gen om afscheid te nemen van naar 1471 Londen vertrekkende familieleden. De moeilijkheden begonnen toen de 1 politie alleen mensen met een reisbil jet in de vertrekhal toeliet. Geen krant ontvangen? Bel I per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. Een Italiaans modesnufje: een jurk met bijpassende schoenen, geheel vervaardigd van plaatjes dun hout. (Van onze 'parlementaire redacteur) DEN HAAG. P.v.d.A. en D '66 over wegen contact op te nemen met de uitge treden K.V.P.-radicalen om na te gaan in welke vorm besprekingen met deze groep kunnen worden geopend. Drs. Bogaers, die thans weer optreedt als woordvoerder van de afgescheiden K.V.P.-radicalen, heeft echter laten weten, dat zUn groep op dit moment nog niet besloten heeft een dergelijk gesprek te beginnen. Het is thans praktisch zeker, dat een groot aantal K.V.P.-jongeren het voorbeeld van de groep-Bogaers zal volgen en voor dc K.V.P. zal bedanken. Reacties worden ook verwacht in de K.V.P.-fracties van provincies en gemeenten, waarin zowel aanhangers van de groep-Bogaers als van de groep-Cals zitten. De K.V.P.- radicalen hebben wel onderling gespro ken over eventuele activiteiten in ge meenteraden en Provinciale Staten, maar men is op dit punt nog niet aan beslis singen toe. Het partijbestuur van de K.V.P. zal zich in z(jn vergadering van zaterdag te Baarn bezinnen op de toe komst en op de samenstelling van het nieuwe K.V.P.-bestuur. Minister-president De Jong zal morgen in de Tweede Kamer op dringende uit nodiging van P.v.d.A. en D '66 een ver klaring afleggen over de positie van het kabinet na de breuk in de K.V.P. Op een vraag of hij de thans gevormde groep-Aarden tot de parlementaire oppo sitie rekent, heeft drs. Aarden geant woord, dat het iedereen bekend is, dat hij de totstandkoming van het kabinet- De Jong niet heeft toegejuicht. Hij had er zich bij neergelegd. „Wij zullen de daden van het kabinet zakelijk beoor delen". Hij kon nog niet zeggen of zijn groep het akkoord tussen het kabinet en de regeringspartijen kan blijven onder schrijven. „Daarover gaan we ons nog beraden". Identiteit Op vragen naar de identiteit van zijn groep verklaarde drs. Aarden nog: „Wij beschouwen ons niet als een confessio nele groep, maar als een groep van christenen in de Kamer, voor wie de christelijke inspiratie als bron van handelen onmisbaar blijft". Over de aanhang van de radicalen onder de kiezers wilde de heer Aarden geen voorspellingen doen. Op grond van tot dusver verkregen aanwijzingen bezit men echter op dit punt het nodige ver trouwen. (Zie verder pag. 8, eersfe kolom) Geen verschil tussen gehuwde en vrijgezel (Van o e parlementaire redactie) DEN HAAG Toen gisteravond vrij laat in de Tweede Kamer de behande ling van het wetsontwerp voor een ziek tekostenvoorziening voor rijksambtena ren en onderwijspersoneel enigszins op gang was gekomen, bleek reeds dat als dit wetsontwerp zal worden aangenomen, het een overwinning van staatssecretaris Van Veen met de hakken over de sloot zal zijn. De meningen bleken zeer ver deeld over deze regeling, reden waarom verschillende fracties twee sprekers in het krijt brachten. Een voorstander van de regeling uit de ring van de ambtena- renorganisaties verzuchtte dan ook gis teren reeds: als het in de Tweede Ka mer al zo moeilijk ligt, zie ik de Eerste Kamer helemaal niet meegaan. De heer Boertien (AR) zei als eerste spreker meteen al, dat een deel van zijn fractie positief tegenover de rege ling staat, terwijl een ander deel nog 91 met grote bezwaren zit. Hij noemde het wetsontwerp oecumenisch: het kabi- net-Cals diende het in, het kabinet-Zijl stra verdedigde en handhaafde het, ka binet- De Jong probeert het af te hande len. „Samen naar de dienst, ja gezellig" Dit Kamerlid beklemtoonde, dat het uitgangspunt voor de regeling is, dat de ambtenaren een aparte status hebben en daarom ook recht hebben op een eigen ziektekostenregeling. Deze opvatting is echter niet alleen voor bestrijding vat baar, men kan ook stellen, dat ze doordat aansluiting van de ambtenaren en onderwijzers verplicht wordt in breuk maakt op de vrijheid van de amb tenaren. De heer Boertien vond voorts, dat de regering nogal laconiek in de loop van de tijd met de percentages voor de bijdragen van de betrokkenen heeft „gestoeid". Hij wilde ook weten, welke invloed de regeling op de premiehoog te voor de ziekenfondsen zal hebben. Wel iswaar heeft de staatssecretaris gesteld, dat de premie voor de vrijwillig verze kerden 5 6 cent per week hoger zal worden, maar de fondsen spreken zelf van 45 et. Voorts zinde het hem niet zo erg, dat premie naar salaris en niet naar risico wordt geheven, waardoor de vrijgezellen evenveel moeten betalen als gezinnen. Ook de heer Rietkerk (WD) kondigde verdeeldheid van opvatting in zijn frac tie aan, zij het dat daar de tegenstan ders in de meerderheid zijn. Hij wilde nog wel erkennen, dat de ambtenaren een aparte positie innemen, maar deze is nu ook weer niet zo zwart-wit als de regering vindt Trouwens, als er sprake is van een aparte status, dan kan de hui dige situatie, die ook al afwijkt van de gewone, heel goed gehandhaafd worden. Bovendien is de regering niet rechtlijnig, zo vond hij, want de regeling wordt, op gronden van doelmatigheid, noiet toege past op provinciaal en gemeenteperso- Kortom: een rechtsgrond voor een aparte ziektekostenregeling zag dc heer Rietkerk niet. Sociaal noodzakelijk vond hij haar ook niet. Maar als de regeling er zou komen, dan zou de premie voor vrijgezellen lager moeten worden en de maximum-premiegrens vele jaren moe ten worden bevroren. Bovendien pleitte HU met de heer Boertin voor een scha deregeling voor tussenpersonen voor het assurantiebedrüf, wier portefeuilles uit gedund worden. PORTSMOUTH (Reuter) Voor de Amerikaanse oostkust heeft zich een raadselachtig incident afge speeld. Een Cubaans schip, de 720 ton metende „26de Julio", zette een sloep met drie mensen uit, ramde bet bootje vervolgens, pikte de drenkelingen op en De Amerikaanse kustwacht had eerder een radio boodschap van het schip, genoemd naar de dag van de Cubaanse revolutie, ontvangen, waarin werd gezegd dat enkele van de 21 opvarenden politiek asiel in de VS wensten. De bemanning van een onmiddellijk uit gezonden patrouilleboot, de „Point Brown", zag bij de nadering, dat een sloep overboord werd gezet, waarna het Cubaanse schip twee keer op het bootje invoer, dat zonk. Volgens onbevestigde berichten zouden de inzittenden van de sloep zelfs nog beschoten zijn. De „Point Brown" gelastte de „26de Julio" uit de buurt te blijven en ging op zoek naar de drenkelingen, die echter direct daarna door de Cubaan uit zee werden opgepikt, waarna het kustwachtvaartuig de laconieke mededeling ontving: „We hebben de boot en drie mensen aan boord". Het incident, waar de kust wacht geen verklartng voor kan vinden, gebeurde in internationaal water, acht mijl uit de kust van de Amerikaanse staat Virginia, ter hoogte van Portsmouth. Op de foto: de „26de Julio" met de vernielde sloep aan de lijn (pijl) en omringd door schepen van de Amerikaanse kustwacht. Drie Vietnamese kinderen voor verpleging in Nederland SCHIPHOL (ANP) Dank sU de stichting „Terre des hommes Neder land" aljn op Schiphol weer drie Viet namese kinderen, die het slachtoffer zijn geworden van de oorlog, ter verple ging in ons land aangekomen. Een vier de Vletnameesje, dat ook uit Genève op Schiphol werd verwacht, kampt in Zwit serland met waterpokken en aal daar om later komen. Ondanks afschuwelijke brandwonden bleek het drietal bij aankomst ln goede stemming, vooral de 10-jarige jongen Le Van Lo, die zittend in een rolstoel (om dat hij twee granaatscherven in zijn rug heeft) uitgelaten naar de persfotografen zwaaide. De kinderen, die werden verwelkomd door onder anderen de reeds anderhalf jaar in ons land verblijvende 15-jarige Pham Due An, gaan voorlopig naar de buitenkliniek van prof. dr. S. van Cre- veld in Hulzen. Zij zullen chirurgisch worden behandeld in nader te bepalen ziekenhuizen. In totaal heeft de stich ting „Terre des hommes Nederland" nu reeds 18 Vietnamese kinderen naar ons land gehaald, waarvan er inmiddels 6 naar hun geboorteland zijn terugge- Record eieren eten50 in 55 minuten WASHINGTON (AP) Charlie Bree- don (15), leerling van de middelbare school eist het. record eieren eten op. HIJ at tr 50 ln 35 minuten. Dit werd mee gedeeld door Brad Bleichner (14). Sport redacteur van het schoolblad. „Hij voelde zich eerst niet zo heel lek ker na die vijftig hard gekookte eieren", aldus Brad, „maar vandaag le hij weer (ADVERTENTIE) morgen voordeel melkhazel nootjes 150 gram van 109 voor 95 NEUCHATEL (Reuter) De autori teiten van het Zwitserse kanton Neu- chétel hebben de jacht op eetbare slakken aan vergunningen gebonden, het volledig verdwijnen van de reeds schaarse diertjes te voorkomen. Mochten de bewoners van Neuchètel desondanks in slagen, met vergun ning de trage delicatesse te vangen, dan volgt een tweede beproeving. Elke ja ger moet een metalen ring van 3,5 centimeter doorsnee bij zich hebben en elke slak die door de ring kan glijden moet van rechtswege weer vrij worden gelaten om volwassen te kunnen worden. President Johnson, gezeten op de achterbank, rijdt over Stemmons Freeway te DaUas (Texas) en passeert, het magazijn voor schoolboeken vanwaar naar alle waarschijnlijkheid de schoten zijn gelost, die president Kennedy dodelijk troffen. Het ia het eerste bezoek dat Johnson als president aan Dallas brengt. Ook Ajax en Feijenoord? (Van onze sportredactie) DEN HAAG Naar wij vernemen moet de kans groot worden geacht, dat het internationale voetbalseizoen dit jaar eep niet onaantrekkelijk ver- lengstukje zal krijgen. Er hebben zich in de boezem van de Intertoto- commissie plannen gevormd om een na-competitie tussen 8 Europese top- elftallen te organiseren. In dit ver band worden de namen genoemd van Ajax, Feijenoord, Anderlecht, Stan daard Luik, Manchester United, Bayern München, Real Madrid en Benfica. Een van de aanleiding gen tot de nieuwe competitie vormt het feit dat de Duitse en Franse voetbalclubs weinig belang stelling tonen voor deelname aan de Intertotocompetitie. Het ligt in de bedoeling de wedstrijden te spelen in een periode van zes weken, op doordeweekse dagen op basis van uit- en thuiswedstrijden. De deelna me van Ajax en Feijenoord is overi gens nog niet vaststaand- De heer Burgwal, secretaris/penningmeester van de KNVB, deelde ons heden ochtend mede dat de deelname van Nederlandse clubs bepaald nog wel op enkele moeilijkheden zal stuiten. „Het is in principe de bedoeling deze competitie die beschouwd moet worden als een serie normale vriend schappelijke wedstrijden te doen aanvangen direct na afloop van dit seizoen, dat wil zeggen ongeveer eind mei. Het Nederlands elftal speelt dan echter dc interlandwed strijd tegeo Schotland, in de eerste week van juni zal een belangrijk ge deelte van de Nederlandse topvoet- ballers de trip van het Nederlands elftal naar Oost-Europa meemaken en bovendien zullen eind mei de hal ve finales om de KNVB-beker wor den gespeeld". De heer Burgwal deelde mede, dat de plannen een onderdeel zullen vormen van de ver gadering van de Intertotocommissie die op 4 en 5 maart In Basel wordt gehouden en waarop de heer Burg wal de KNVB zal vertegenwoordi- DEN HAAG (ANP) Ervan uitgaan de dat de gemiddelde levensduur van een woning 75 jaar Is, moeten er Jaarlijks tot 1975 136.000 woningen worden ge- bowd om in 1970 de woningnood op te heffen en de woningmarkt volledig te liberaliseren en om na 1970 dc ontwik keling van de woningbehoefte bij te hou den en een begin te maken met het In halen van de achterstand van de ver vanging. Deze achterstand inhalen kan geschie den door de vervanging op te voeren van de huidige half procent (voor een belang rijk deel veroorzaakt door brand en we genaanleg naar 1,3 procent per Jaar. Na 1975 zullen er meer dan 136 000 woningen per Jaar gebouwd moeten worden. Deze prognose staat in hei. rapport „Bouwperspeotief", dat op inttatief van de Zuldnederlandsc Aannemers Vereni ging werd uitgebracht door hei econo misch Instituut Tilburg en overtvandlgd aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimetelijke Ordening, ir. F W. Schut. Opzet van het onderzoek wus de positie van de kleine aannemersbedrijven nu en in de toekomst te bepalen. Van 1952 tot 1963 verminderde het aan tal kleine aannemersbedrijven van 15,054 OOSTERHOUT De 46-jarlge mevr. F. de Legc-Rueb is gestikt toen ze zich zelf warm wilde houden In een auto In cc garage terwijl de motor van dc auto De vrouw was, met haar dochters van 19 en 12 jaar, diep in de nacht thuis ge komen. Zij bleek geen huissleutel te heb ben en een medebewoner van het huls bleek zo vast in slaap, dat hij niet te Wekken was. Besloten werd de dag af te wachten in de auto ln de gorage en de motor en verwarming van de wagen aan te zetten om warm te blijven. De vrouw en haar dochters werden al spoedig bedwelmd door het koolmo- noxyde in de uitlaatgassen van de auto. Om ongeveer kwart over vijf is de 19- Jarige dochter bijgekomen en naar de woning van dc buren gewankeld. Toen de politie en een arts arriveerden bleek mevrouw R. overleden. De twee doch ters zijn buiten gevaar. naar 13272. Het aantal opheffingen van kleine aannemersbedrijven haalde Ln deze periode een gemiddelde van ruim 5 pro cent per Jaar In deaelfde periode nam het aantal grote aannemersbedrijven toe met. ruim 67 7procent: van 2116 ln 1932 tot 2033 in 1963. (Van onze correspondent) WILDERVANK Slechts één brand weerman van de brandweer van Wllder- vank was beschikbaar om een felle uit slaande brand In het dorpje Dallen te blussen. Een café met woonhuis brand de, ondanks het geïmproviseerde blns- singswerk van de brandweerman, geas sisteerd door enkele burgers, geheel uit. De gehele brandweer van Wildervank was, op één man na, afwezig. Zij zaten op de publieke tribune van de Tweede Ka mer om te luisteren naar de behande ling van een wetsvoorstel om de ge meente Wildervank op te splitsen ter vergroting van Veendam en Onstwedde. KOFFIEPRIJS OMHOOG AMSTERDAM (A.N.P.). Naar wij uit vakkringen vernemen maakt de per 1 januari 1968 doorgevoerde lnvoer- belasting op ruwe koffie een herziening van dc consumentenprijzen voor ge brande koffie noodzakelijk. Met Ingang van vandaag gaan de consumentenprijzen van gebrande koffie ln het algemeen met vier cent per pakje van 250 grem omhoog. f ADVERTENTIE) Voor HORLOGES en KLOKKEN JUWELIER - HORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 151

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1