SteCcidóeGoti/ta/nf Deel radicalen wijst verzoening af ANTON HU ISKES: DRS. BOGAERS: GEEN VICE-V OORZITTER AARDEN: RAPPORT IS EEN VERGEELD STUK Agrariërs positief voor gezinsplanning Verkerk gestraft na onttroning JAMIN Minimum KNSB KOMTERli$l geloof ontbreekt Prinsen de baas in het zuiden Ik geef het u verder te raden -1BML ir r Brand in kurkfabriek OVERVAL IN LONDEN BRENGT BUIT VAN RUIM MILJOEN OP Camille Huysmans overleden Uitbarsting van Etna PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10 30 03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 26 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MEER BEWOLKING De weereverwachting, meegedeeld door het KNMI. geldig tot morgenavond: Vanuit het noorden verder blnnendrijvende wol kenvelden en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind tussen noord en oost Vannacht in het noorden van het land tempera turen om het vriespunt elders lichte tot matige vorst. Morgen overdag ongeveer dezelfde tempe raturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.380 (Van t parlementaire redactie) DEN BOSCH (ANP) Ondanks de" koude van gisteren hebben tienduizenden Oeteldonkers hun prins „Atnadeiro een luisterrijk welkom in zijn driedaagse residentie bereid. Even na twaalf uur rolde de extra-Oeteldonkse hof- trein langs een perron van het Bossche station, waar reeds een grote menigte vooral jeugdige Oeteldonkers aanwezig was om de prins te verwelkomen. Dat gebeurde wat meer officieel in de stationsrestauratie, waar o.m. welkomstwoor den werden gesproken door de minister-president van Oetel- donk en de stationschef de heer Van Zijl, die voor de laatste maal in zijn loopbaan het aandeel van de N.S. in deze intocht heeft verzorgd. Spoedig daarna begon de intocht, die door een bescheiden winterzonnetje en de actieve en fantasierijke deelname van talrijke carnavalsverenigingen een bijzonder feestelijk ka rakter kreeg. Een aardige geste was het om aan de vier vrouwelijke politieagenten van Den Bosch wegens hun grote verdiensten voor de Oeteldonkse jeugd de onder scheiding van de „durskes van den sterken arm" toe te kennen. Prins Joep I voor drie dagen gezaghebber in de Kruiken stad (Tilburg) heeft tijdens een carnavalsfestijn in de Stadsschouwburg de orde der kruiken in zilver, met bijbe horende oorkonde, uitgereikt aan staatssecretaris L. J. M. van Son van Economische Zaken. De -heer Van Son is een geboren Kruik. De onderscheiding werd verleend als gevolg van aan de stad bewezen diensten en kennelijk in de ver wachting tevens, dat door hem als rechterhand van minister De Block in de nabije toekomst nog meer diensten zullen worden verleend aan het in economische nood ver kerende Tilburg. De 25-jarige Utrechtse politieagent M. Roelofsen, die vorige week een drenkeling uit de Catharijnesingel redde, is dit weekeinde eregast geweest van de carnavalsvereniging „De Koolstampers" in Berlicum. Zaterdagochtend kwamen twee Berlicummers namens het bestuur van De Koolstampers op het hoofdbureau van de Utrechtse politie vragen of de agent In Krabbegat (Bergen op Zoom voor noorderlingen) heeft burge meester v. d. Laar het gezag over gedragen aan prins Nilles de Tweede. De Utnge neus geldt als een hoffelijke carnavalsgroet. In München werd de beroemde Braziliaanse voetballer Pele gekroond tot prins Carnaval. Zijn vrouw beloonde hem en zijn vrouw zondag naar Berlicum mochten komen. De carnavalsvereniging wilde op die manier haar waardering laten blijken voor het moedig optreden van de agent. De late zondagsdienst van de agent bleek een hinderpaal te zijn, maar een collega bleek bereid deze dienst over te nemen, waarna agent Roelofsen en zijn vrouw naar Berlicum reis den, waar zij de carnavalsviering meemaakten. Installatiebedrijf ontslaat 95 man (Van onze correspondent ETTEN-LEUR. Het installatie bedrijf De Weerd N.V. in Etten-Leur heeft alle vijfennegentig- werknemers ontslagen. Deze week is er nog loon uitbetaald. Het bedrijf had nog vol doende werk voor zijn verwarmings monteurs, loodgieters, fitters, elektri ciens enz., maar het bedrijf moet aan een volkomen wanbeheer ten onder z(jn gegaan. Er zou nog voor een miljoen gulden in portefeuille zqn. Zoals be kend was door de N.V. op 9 februari surséance van betaling aangevraagd, daarop z(jn op 16 februari een dertigtal werknemers naar huis gestuurd. De meeste volwassen arbeiders hebben nog minstens negenhonderd gulden te goed van het bedrijf in de vorm van niet uitbetaalde vakantiezegels. De N.V. heeft daarnaast een schuld van 150.000 gulden aan niet betaalde premies voor (het pensioenfonds, sociale lasten en loonbelasting, die wel zijn ingehouden, maar niet afgedragen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. Onderzoek Kath. Land- en Tuin bouwbond (Van een onzer verslaggevers) dewerking van do socioloog drs P van i Overveld on enkele andere deskundigen. HAARLEM Ongeveer 90 pet vanDe onzekerheid op godsdienstig ge- de katholieke agrariërs in de randstad bied is in agrarische kringen vrij groot Holland staat positief tegenover gezins- Ruim een derde gedeelte van de ifde- planning. Dat is gebleken bij een onder- iingen voelt zich „door het kerkelijk ge zoek, dat door de katholieke land- en z.tg de mist ingestuurd" Men verwacht tulnbouwbond in de bisdommen Haar- an het concilie „een grotere duidelijk- I lem en Rotterdam onder zijn leden ge- heid". Verder voelt ongeveer de hcllt houden is. Ofschoon er in de vraagstel- zich niet actief bij het Nederlands con ling niet over midelen is gesproken. ilie betrokken. bleek bij nadere informatie, dat in de De liturgievernieuwing vindt in 7h afdelingen waar de vraag ter sprake pot. van de afdelingen een goed ont was gekomen, de meerderheid voorstan- haal, hoewel enkelen eraan toevoegen der was van vrije middelenkeuze, dat het allemaal niet te vlug moet ge- Slechts in 5 van de 119 gevallen schieden en dat er ruimte moet blijven verwachtte men een uitspraak van de oor liturgievieringen in het Latijn Kerk. De grote meerderheid verklaart zich tegen geslachtsgemeenschap voor hei De Katholieke Land- en Tuinbouw- huwelijk De organisatoren houden i bond heeft het onderzoek gehouden om echter rekening mee. <ial in dit resul- in het huidige pastorale beraad ook de laat de stem der jongeren te weinig stem van „het platteland" te laten ho- heelt meegeklonken, wel kwam vast t<- ren. Het onderzoek dat over 119 afde- staan, dat ook onder de tongeren een, lingen liep (dat is 80 pet van alle afde-' nieerderheid tegen geslachtsgemeen lingen) werd gehouden onder leiding DRS. AARDEN: (Van i verslaggeve HILVERSUM In een interview voor de KRO-radio heeft drs. J. >1. Aarden, woordvoerder van de KVP- radicaien, gisteravond verklaard de voorstellen die de vier wijze mannen in rapport hebben neergelegd, aan nemelijk te achten. „Maar ik heb de heren ook meegedeeld dat er naar onze mening -een optimaal vertrou wen in het dagelijks bestuur mogelijk moet zijn. En dat we niet dit opti maal vertrouwen aan dit aldus sa mengesteld dagelijks bestuur kunnen geven". Drs. Aarden liet weten dat dc radicale aan de huidige minister van Onderwijs en Wetenschappen, prof. dr. G. H. Veringa, als voorzitter heb ben gedacht. De heer Aarden verklaarde dat de uitbrengers van het rapport meenden met hun voorstel een redelijke basis voor herstel van vertrouwen te heb ben gegeven. Maar het gesprek met drs. Bogaers dat daaraan ten grond slag had gelegen, was reeds enige tijd geleden gevoerd. Vraag: „Vindt u dat vergeeld dus?" Drs. Aarden: „Het stuk is vergeeld, als u dat liever hebt". De heer Aarden verklaarde nog zich niet te kunnen voorstellen dat de radicalen opnieuw voor de ver- trouwensuitspaak komen te slaan, ten aanzien van een ander voorstel. „Ik kan me niet voorstellen na alles wat er voor deze kandidaatstelling is gebeurd, dat er na deze faze nog een nieuwe zou zijnTheoretisch bestaat die mogelijkheid natuurlijk wel. Dat mag je theoretisch niet uit sluiten. Maar of na al wat gebeurd is, en na dat grote gebrek aan vertrou wen dat ontstaan is, het uitgebrachte rapport nog van invloed zou kunnen zijn? Ik geef u het verder zelf te DEN HAAG De K.V.P.- radicaal drs. P. C. W. M. Bogaers weigert als vice-voorzitter zitting te nemen in het nieuwe dagelijkse bestuur van de K.V.P. „Zelfs een I minimum aan vertrouwen en ge- loof ontbreekt", verklaarde hij gisteravond nadat het verzoe- ningsrapport van de vier wijze j mannen openbaar was gemaakt. Dit betekent dat de K.V.P.-radica- len niet langer vertrouwen hebben in de partijleiding en de leiding van liet fractiebestuur. Maar het betekent ook dat er een breuk is gekomen tussen die radicalen die het verzoeningsrapport afwijzen en de overigen, van wie oud-premier Call als één van de vier „wUsen" de verzoe ningspoging ondernomen heeft. Drs. J. M. Aarden, woordvoerder van de „af wijzende radicalen", heeft de spelregels die het rapport voorstelt weliswaar aan nemelijk genoemd, maar het rapport als geheel „een vergeeld stuk". De vier wijze mannen hebben hun rapport gistermiddag om half vier be kendgemaakt. Daarin werd onder meer voorgesteld mr. A. P. van der Stee als voorzitter en drs. Bogaers als vlce-voor- zitter van het partijbestuur voor te dragen. Volgens een uitdrukkelijke ver klaring van mr. J. Cals hadden de K.V.P.-radicalen hiermee zaterdagmor gen nog schriftelijk hun instemming betuigd. Gisteravond kwam de K.V.P. des ondanks onverwacht in een stroomver snelling van opeenvolgende gebeurte- 1. Drs. P. C. Bogaers verklaarde een functie in het dagelijks bestuur te weigeren, omdat noch vertrouwen, noch geloof aanwezig was. 2. Zijn mede-radicaal drs. J. M. Aarden sprak later eveneens over een gebrek aan vertrouwen in de partij- en de fractieleiding. 3. Partijvoorzitter Aalberse en fractie voorzitter Van Lieshout (Eerste Ka mer) en Schmelzer (Tweede Kamer) betuigden hun tevredenheid met het rapport. Ongedaan De praktisch onoverbrugbare kloof tussen beide groeperingen werd toen duidelijk. De radicalen zegden zonder meer het vertrouwen in fractievoorzitter Schmelzer op, en maakten daarmee het rapport van de vier wijze mannen en hun reeds gegeven schriftelijke Instem ming daarmee weer ongedaan. L:\ter vroegen de leiders van de K.V.P. zich af wat de radicalen bewogen had tot deze onverwachte stap. Drs. Aarden liet evenwel weten dat dinsdag na afloop van het fractieberaad alles veel duidelijker zou worden. Vanavond vergaderen de radicalen ln verband met de beslissing die morgen in de K.V.P.- fractie genomen moet worden, wanneer het zal gaan om de vraag of een aantal radicalen uit de fractie zal treden. Vanavond komt ook de „groep van 18" GOTENBURG De wereldkampioenschappen zijn voor ons land bijzonder onplezierig geëindigd met een rechtstreekse aanval van Kees Verkerk op coach Wlm de Graaff. Dit gebeurde tijdens een televisie-uitzending. Dc door Kees Verkerk gedane uitlatingen werden gevolgd door een startverbod voor de onttroonde, wereldkampioen binnenkort in Japan, 's Avonds tijdens het banket, dat In een onprettige sfeer verliep, kreeg het muisje nog een staartje. Peter Nottet verklaarde, dat hij het onbillijk vond. dat allrrn Kees Verkerk werd gestraft, want hy en Ard Schenk stonden beiden achter hem. Ook si) willen uiskes terug, evenals de supporters op de foto. Bondsvoorzitter Wesselo liet weten, dat de KNSB de hele zaak zal uitzoeken, zodra de kern ploeg in Nederland is teruggekeerd. Men sou de klachten van de Nederlandse schaatstop gegrond kunnen noemen, maar het feit blijft, dat sU nooit hun problemen met de KNSB of met De Graaff hebben besproken. Topsporters weigeren nogal eens zich san het gezag van een leider te onderwerpen. Liever gaan zU hun eigen weg. Dit neemt niet weg. dat deze ontwikkelingen triest zijn voor Wlm de Grssff. lljj heeft dit zeker niet verdiend. (ADVERTENTIE) morgen voordeel theespritsjes 2SO gram van 79 voor 69 niet duur weI heerlijk van de A R., CHU en K V P. bijeen Belangrijk is of de radicalen op die bijeenkomst aanwezig zullen zijn, waar enige rapporten over de christelijke partijvernieuwing openbaar gemaakt zullen worden. „Maar wanneer het tot een breuk komt binnen de K.V.P. dan heeft voor ons het gesprek met de 18 geen zin meer", aldus onze christelijk- radicale woordvoerder gisteravond. Uit dc K.V.P.? Drs. P. C. Bogaers wilde gisteravond niets loslaten op de vraag of hij uit de K.V.P. zou treden. Il(j zal dii waar schijnlijk morgen bekendmaken, wan neer het in de fractie eventueel tot een breuk komt. BU mr. J. Cals is het echter duidelijk dat hü lid van de K.V.P. blUH. De heer Bogaers wordt, zoals bekend, gesteund door de Tweede-Kamerfractie- leden mr. II. van Doorn. drs. Aarden, drs. P. Jansen en vermoedelijk mej. A. Kessel. Van een aantal anderen Is het standpunt niet duidelijk. (Voor de inhoud van het rapport der wijze mannen zie paR. 5). DRIEBERGEN (A.N.P.). Vanmorgen om half zeven brak een felle brand uit bij de N.V. Nederlandse Kurkplatcn- fabriek ln Driebergen. De brand is ont staan op het terrein, waar grote hoeveel heden geperste kurk ligRcn opgeslagen. Door de felle oostenwind sloeg het vuur al spoedig over naar de eigenlijke fabrieksgebouwen. De brandweer van Driebergen, die werd geassisteerd door de brandweer van Zeist en de bedrijfs brandweer, deed al het mogelijke om het vuur in de opslagruimte onder con trole te krijgen. bondsadviseur A. F. J. Hansen met i (ADVERTENTIE) Karnavalsfeest a.s. dinsdag 8-uur ANT. CLUBHUIS LEIDEN 'OT^DANS K^tOEGSTGEEST schap voor het huwelijk was. Zeer veel afdelingen bleken ondanks hun princi piële afwijzing wel begrip te hebben I voor de problematiek van de langdurige verkerinRen. Ook kwam de mening naar voren, dat via radio en t.v. veel te vrij werd gesproken over huwelijk en ver kering, evenals op sommige verloofden en door sommige priesters. Op de vraag of de kerkelijke over heid bet celibaat aan het priesterschap moest blijven koppelen antwoordde de overgrote meerderheid voorstander van ontkoppeling te zijn. Het was niet moge- I lijk concrete percentages te noemen. Rovers wellicht getipt door postbeambte LONDEN (AP) De Loisiien-c politie houdt rekening met de mogrtijkhrid. dut de roofoverval, die zaterdag op een Lon den» postkantoor I» gepleegd, het werk Is geweest van insider». Rechercheurs zoeken het gehele land af naar sporen van de bende, die sich zaterdag op uiter mate deskundige wfjze uit de voeten beeft weten te maken met ruim een mil- I i Joen gulden, dat geroofd werd uit de -ortecrafdellng van het Loivlense Pad- dington Station. De bende slaagde erin de veiligheids maatregelen, die de postdienst heeft ge- n.wnen na de grote trein roof van vieren - '■onhalf jaar geleden volkomen te omzei len. Politie en posterijen houden reke- i nitig met de mogelijkheid, dat de bende Kofnformeerd is door een postambtenaar. De bende, die uit tenminste vijf man be stond, viel de postmannen met ploerten doders aan en bond hen vast. De overval had plaats om ongeveer kwart over zeven des avonds toen slechts een klein aantal mensen aan het werk was ln da gewoonlijk drukke sorteer- i ruimte. De overvallers kwamen met een kous over het gezicht het kantoor binnen en bonden de leden van de staf die daar 1 aanwezig waren ZIJ .-topten hen ln de kluis waartoe slj zich toegang verschaft hadden De mannen wisten zich snel te bevrijden en sloegen alarm Twee leden van de staf werden gewond en naar een i ziekenhuis overgebracht. Aanvankelijk had men enige moeite om vast te stellen hoe groot het geroof de bedrag was. Men moest nagaan hoe veel overschrijvingen er, kort voor de overval, waren geweest van bijkantoren van de Britse posterijen. In 1952 slaag den rovers erin een postauto te overmees teren en er met 2,5 miljoen gulden van door te gaan. ANTWERPEN (ANP) —De Belgische oud-premier en mirflster van Staat Ca mille Iluysman» is gisteren overleden. Huysmans werd op 26 mei 1871 In Bll- zen in Belgisch Limburg geboren. Hij studeerde Germaanse letterkunde in I.uik, wss vervolgens leraar en Journa list en van 190.*) tot 1922 secretaris van de tweede socialistische Internationale. In 1921 werd hij gemeenteraadslid en in 1925 kwam hij in de rrgrring als minis ter van Kunsten en Wetenschappen. In 1945 bcnoemdr de regent hem lol minis ter van Staat. In "IK en '47 stond Iluys man* aan het hoofd van een op socialis tische, liberale en communistische par tijen steunende regering. Daarna was hij enkele jarrn minister van Openbaar Onderwijs in de regering-Spaak. CATANIA (AFP) De Etna Is gis teren na een maand opnieuw tot erup tie gekomen Terwijl uit de krater door hevige explosies rotsblokken en gloei ende as worden uitgestoten, bewegen zich twee lavastromen langs de hellin gen naar beneden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1