S)e CcldóeSoii^citit BREUK IN K.V.P.-RADICALEN Definitieve beslissing vóór dinsdag Saigon omsingeld door 20.000 man Bobbeldieren, schrik van KlukKluk VIJANDELIJKE DRUK OP 4 PLAATSEN Treinverkeer gestagneerd Moeder redt kind (2Vi) kort voor bevalling Westerterp weer eens onduidelijk NOC vergadert over boycot Ol. Spelen Treinen met feestneuzen in de bocht AMSTERDAMS BELEID TENDELE GEHEIM Afkeuring methode- Koppejan Man bekraste foto's van missionarissen fiPAPENGRACHT 32-LEIDEN - ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 rELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Leiden. C. M DRABBE J. F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p post 16.20 VERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— CHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) i.IJDAG 23 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OPKLARINGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond Geen neerslag van betekenis en op vele plaatsen opklaringen, maar in het zuiden van het land aan vankelijk nog bewolkt Vannacht lichte vorst morgen overdag temperaturen om het vriespunt. Aanvankelijk krachtige tot matige noordoostelijke wind. tot zwak afnemend, in de noordelijke pro vincies. 59e jaargang, no. 17.378 SAIGON (AFP/Reuter) De Zuid- vietnamese hoofdstad Saigon is sedert gisteren omsingeld door ongeveer 20.000 man Vietkong- en Noordvietnaniese troepen. Verscheidene bataljons zouden zich op nog slechts een nachtmars af stand bevinden; een nog grotere een heid is op nog twee nachtmarsen af- Het Amerikaanse militaire opperbevel verwacht niet dat de tegenstander erin zal slagen in de stad te infiltreren. Van geallieerde zijde is men dan ook niet over gegaan tot zogenaamde opsporings- en HAARLEM—LEIDEN LEIDEN (A.N.P.). Op de spoorlijn Haarlem—Leiden hebben zich gisteren drie uur moeilijkheden voorgedaan omdat een spoorstaaf kapot was. Een aan tal treinen uit beide richtingen moest I worden opgeheven, terwijl twee treinen uit de richting Haarlem werden omge- over Breukelen. De overige treinen kregen, omdat er over „verkeerd spoor'" moest worden gereden, enige vertraging. De spoorstaaf was tegen half vijf her steld. vernietigingsacties, maar men heeft een verdedigingsgordel om de stad gelegd. Verse marinierseenheden die woens dag in Hue zijn ingezet, slaagden er gisteren in een toren op de zuidooste lijke hoek van de citadel op de Noord- vietnamezen te veroveren. De roodblau we vlag van 't nationale bevrijdingfront die daar 23 dagen heeft gewapperd, werd neergehaald en de Amerikaanse gehesen. De Amerikanen hebben opdracht van generaal Westmoreland de stad „koste wat het kost" op de tegenstander te heroveren. In Saigon meent men dat de verslech tering van de toestand in de noordelijke provincies Quang Tri en Thoea Thien er de oorzaak van is dat de Amerikanen ten koste van alles Hue willen herove- Men gist in Saigon naar de plannen van de Noordvietnamese minister van Defensie generaal Giap. De Vietkong en de Noordvietnamezen oefenen druk uit op vier plaatsen en men verwacht by een van deze plaatsen dan ook een slag. Het zyn Saigon, Khe Sanh, de kustvlakten van de noordeiyke provin cies Quang Tri en Thoea Thlen en Dak To, waar vorig jaar een hevige slag woedde. 6.00 en 7.00 i wangen? Rel tussen per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot dc agent. Pipo de claxon en Kluck Kluck hebben voor de opname van een aflevering van de popu laire kinderstrip gexoerkt in een echt circus, de winterresidentie van Tong Boltini. Kluck Kluck had nog maar net zijn wigwam in de piste betrokken toen Pipo er een nummer ging maken met le vensgrote kamelen. Panische angst bij het indiaantje. Die bob beldieren maakten hem „van. de hele bange" V.J (ADVERTENTIE) morgen voordeel koffiebowls 150 gram van 89 voor 75 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Voor dinsdag a.s. kan de beslissing vallen of een viertal radicalen uit de K.V.P.-fractie zal (Van onze correspondent stappen of niet. Op 27 februari komt de fractie weer bijeen en dan hoopt men in het bezit te zijn van het VOORSCHOTEN. De 2'i Jaar onde advies, dat het fractiebestuur zal overleggen over zijn gesprek van dezer dagen met de drie K.V.P.-radicalen drs. BasJf Re|ndorp „u de Braamslaan te J. M. Aarden, mr. H. W. van Doorn en drs. P. Janssen. Het is nog niet duidelijk, of deze drie radicalen met voorschoten heeft aUn leven te danken eventueel mej. A. Kessel en drs. Th. Westerterp de fractie per se willen verlaten of niet. In politiek Den Haag aan W|| jongp mo«der. die vlak voor de meent men, dat de drie het uiterste willen wagen om tenslotte toch de K.V.P.-gelederen in de Tweede Kamer feboorte ,lond Van haar vierde kind. te verlaten. „We balanceren thans op het smalle koord", aldus een insider. De tegenstellingen tussen de drie K.V.P.-radicalen en de overige leden van de K.V.P.-Tweede-Kamerfractie liggen dieper, dan alleen de meningsverschillen over al of niet goed gehanteerde poli tieke spelregels. De drie heren zijn ge kant tegen de vorming van een christen democratische samenwerking of partij, samengesmolten uit A.R., C.H.U. en K.V.P., zoals fractievoorzitter Schmelzer dezer dagen opnieuw naar voren heeft gebracht. De grootste tegenzin van de heren Aarden, Van Doorn en Janssen gaat uit naar de C.H.U., die volgens een deel van de radicalen volstrekt onaan vaardbaar is voor een christelijke voor uitstrevende politiek. Dit ondanks de verklaringen van de C.H.U.-fractievoor- zitter J. Mellema, in het Friese Drachten opnieuw afgelegd. Aanhang De drie K.V.P.-radicale Kamerleden weten zich gesteund door tal van aan hangers, van wie mr. E. Jurgens, voor zitter van de K.V.P. rijkskieskring Am sterdam, de laatste dagen als woord voerder blijkt op te treden. Voor de K.V.P.-radicalen is het echter een grote teleurstelling, dat hun mede-radicale fractiegenoten, mr. J. Mommeqjteeg en mr. dr. Th. E. E.' Van Schaik, de K.V.P.-fractie niet zullen verlaten, ook niet na een eventueel teleurstellend resultaat van het overleg tussen het fractiebestuur ers de drie parlementaire exponenten van de K.V.P.-oppositie. Bovendien is het nog steeds twijfelachtig of drs. Th. Westerterp het met de heren Aarden, Van Doorn en Janssen eens zal zijn. In het verleden, tijdens de politieke crisis na de val van het kabinet-Cals, is de parlementaire rol van drs. Wester terp eveneens lange tijd onduidelijk ge weest. Hij stemde vóór de motie-Schmel- zer die de val van het kabinet-Cals veroorzaakte, maar liet later uitkomen dat hij in feite zijn fractievoorzitter Schmelzer toen niet had willen steunen. Er dreigt met dit alles niet alleen nog steeds een scheuring in de K.V.P.- Tweede-Kamerfractie, maar ook eer splitsing in de radicale groep (Van onee sportredactie) DEN HAAG Binnenkort zal het Nederlands Olympisch Comité in vergadering bijeenkomen. Een van de agendapunten zal zijn de boycot van diverse landen de Olympische Zomerspelen in Mexico. Motief van de boycot is de toelating Zuid-Afrika tot de spelen. Op het ogenblik hebben veertien landen reeds besloten niet naar Mexico te gaan. Verwacht wordt dat dit aantal tot meer dan dertig zal toenemen als het secretariaat van de Afrikaanse Sportbond in Brazzaville in een buitengewone zitting zal bijeenkomen. De voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité, jhr. H. A. van Karnebeek, deelde mede dat Zuid-Afrika reeds veel heeft toegezegd om te kunnen deelnemen aan de spelen in Mexico. Alleen in het eigen land zullen blanke en donkere atleten niet met elkaar oeienen. De heer Van Kar nebeek hoopt dat men internationaal nog tot een overeenkomst zal komen. Van groot belang zal daarbij zijn welke houding Rusland zal bepalen in deze kwestie. Intussen is de heer Van Karnebeek wel al van mening, dat het I.O.C. al veel meer heeft bereikt tot afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika dan de internationale politiek. Het ventje was In de buurt van tUn buis langs de vijver aan het spelen toen het plotseling s||n evenwicht verloor en In bet water viel. De 31-jarige mevrouw A. Verheugen- Overschie had Basje stenen in het water zien gooien. Toen zij zag, dat de kleuter voorover in de vijver viel, bedacht zij zich geen ogenblik en sprong in het koude water. Ze zocht de bodem af naar het jongetje, dat al geheel verdwenen was en kreeg hem gauw te pakken. Met behulp van haar 6-jarige zoon bracht mevrouw Verheugen de kleuter op de kant. Een dag na de redding bracht zij een welgeschapen zoon ter wereld. Zowel moeder als kind hebben geen nadelige gevolgen van het ijskoude bad onder vonden. Ook Basje Reindorp maakt het weer uitstekend. l'TREOHT (ANF) De Spoorwegen gaan het 'komende weekeinde een groot aantal extra-trHnen Inleggen voor het vervoer van earnavalHgangers. Zo sullen zondagmiddag, In verband met de car- navahdntocht In Oldenzaal, tintten Hen gelo en Oldenzaal niet zoaln gebruike lijk seven maar 23 treinen van Hengelo naar Oldenzaal rijden, 'i Avonds rijden cr twoelt terug In plaats van drie. In het zuiden van het land sullen ook extra-treinen gaan ryden, zelfs in de nachteiyke uren. Al naar gelang de be hoefte wordt extra-materieel Ingezet in de buurt van Eindhoven en op de drie hoek Sittard-Maastrlcht-Heerlen. Maan dag ryden er extra-treinen op het baan vak Heerlen-Kerkrade. Het viel de Londense persfotogra fen niet mee. Het Nelson monument (60 meter hoog) had juist een schoonmaakbeurt gehad en de foto grafen mochten ter plaatse zien hoe schoon het was. Een gaf hal verwege op, maar een bereikte de K.V.P.-Tweede-Kamerleden. Dit ver sluiert de waarnemingen omtrent de werkelijke beweegredenen van de even tuele splitsing in hoge mate. Dubieuze kwestie Mochten de heren Aarden, Van Doorn en Janssen dezer dagen besluiten de K.V.P.-fractie te verlaten (politiek Den Haag neemt dit op dit moment nog niet voetstoots aan), dan wordt de opdracht van de vier wijze K.V.P.-mannen een dubieuze kwestie. De heren mr. J. Cals, mr. C. P. M. Romme, mr. J. v. Rijcke- vorsel en J. Maenen hebben namelijk destijds opdracht gekregen de moeilijk heden binnen de K.V.P. over de be stuurssamenstelling te ontleden en daar na voorstellen te doen voor een even tuele oplossing. De vier waren al ver gevorderd, onder meer met een advies om drs. P. J. Bogaers te handhaven als kandidaat voor het vice-voorzitterschap. Bij het eventueel breken van de drie of vier radicale Kamerleden met hun frac tie wordt de opdracht van de vier wijze mannen alleen nog maar theorie. Het ziet er dan wel naar uit, dat zij hun verzoenende taak zullen neerleggen, omdat er in dat stadium in feite niets r te valt. te passen bij toekomstige gebeurtenis sen, bijvoorbeeld bij stakingen. De be windsman zei, dat binnenkort een psy choloog bij de Amsterdamse politie zal worden aangesteld voor het geven van adviezen over verschillende methoden van politieoptreden. Het debat werd bijgewoond door de Amsterdamse bur gemeester Samkalden en diens hoofd commissaris van politie De Jong. (Vono e parlementaire redactie (ADVERTENTIE) Amsterdamse bouwvakkers, die t'on plan waren te betogen tegen het uitblijven van de cao, gingen gisteren toch de straat op, ondanks het feit. dat juist de dag tevoren de cao tot statui was gekomen. Zij demonstreerden nu tegen de te lage loonsverhoging en tegen de inhouding van te hoge sociale premist en belasting. DEN HAAG Minister Polak (Justi tie) weigert alsnog over te gaan tot pu- bllkatie van bepaalde gedeelten uit het tweede interimrapport en het slotrap- port van de commissie Enschedé over de gebeurtenissen In Amsterdam In 1966. Het gaat daarbij om standpunten van leden van het koninklijk huis, om me ningen van diverse ministers en over de plaatskeuze van het huwelijk van prinses Beatrix. Minister Polak zei gisteren bij de be spreking van deze materie met Tweede Kamercommissies van Justitie en Bin nenlandse Zaken, „dat openbaarmaking hiervan in ons huidige staatsbestel niet mogelijk is, hoewel het materiëel mis schien wel zou kunnen". De bewindsman gaf daarme aan, dat de nlet-gepubli- ceerde gedeelten kennelijk geen grote verrassingen of geheimen meer bevat ten, die niet langs andere weg al min of meer bekend zijn geworden. De mi nister beriep zich voor de geheimhou ding voorts op de collectieve ministerië le verantwoordelijkheid. De woordvoerders van de diverse frac ties vonden dat het debat wat laat was en dat de zaken waarvoor het rapport Enschedé handelt, alweer een stuk ver leden tijd zijn. Om van het debat niet helemaal een schimmenspel te maken poogde men daarom lessen uit het ver leden voor de toekomst te trekken. Veel aandacht kreeg daarbij de werk wijze van de Amsterdamse politie en speciaal de zogenaamde „methode-Kop- pejan". De Amsterdamse politiecom missaris Kbppejan heeft destijds demon stranten in voertuigen bulten Amster dam laten brengen om ze daar weer los te laten. Over de wettigheid van de ze methode werd uitvoerig gediscus sieerd. Minister Polak bleek te voelen voor de opvatting van de meeste frac ties, dat deze methode onwettig is. HIJ zou ervoor huiveren deze methode toe MAASTRICHT Het 19-jarlge meisje H H. Weltens, uit Maastricht, is om het leven gekomen. Het meisje stikte toen zij zich aan het wassen was. Zij gebruik te in de keuken de geiser. Door het ont breken van ventilatie ontstond zuurstof gebrek en koolmonoxyde. Een combinatie van beide werd de doodsoorzaak. 1 pastoraal Contant COLLECTE GEMIST? giro 7900 Ln.v Patlorsal Concilia Rotterdam STEUN VANDAAG KERK VAN MORGEN SITTARD (ANP) In SitUrd werd de 34-jarige J. B. uit Katwijk ssn Zee. ambtenaar van ilc rijkswaterstaat, die ambtshalve te Sittard vertoefde, op he terdaad betrapt, toen hU met een stuk kaarts een paar kruizen trok over twee foto's van Slttardse missionarissen, die in het portaal van parochiekerk hingen. De koster betrapte de man op heterdaad en waarschuwde de politie. Tegenover de politie verklaarde de man, dat hij de kerk was binnengegaan, omdat het interieur hem interesseerde. Als motief voor zUn daad gaf hij op, dat de foto's van de Slttardse missiona rissen hem hadden gehinderd, omdat het instituut van missionarissen en zieltjeswinnerij uit de tijd Is Men heeft de man na verhoor weer op vrije voe ten gesteld. Hl) had geen viltstiften In zijn bezit Toch zal er een uitgebreid onderzoek worden ingesteld om te on- edrzoeken of men mogelijk met een grafschenner te doen heeft Men heeft al contact opgenomen met de groep Weert

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1