S)e CeiddeSotiAo/nf KAMER LAAT AMBTENAREN VRIJ I LOONSVERHOGING VAN 2 PERCENT TE WEINIG IN PAS KOMEN MET HET BEDRIJFSLEVEN Belgen jaar eerder naar de stembus JAMIN Fusie in theater wereld Taak weggelegd voor georganiseerd overleg Weinig steun voor motie Weyters Minimum ambtenaren f 13 omhoog „Overgeven of sterven in Hue Meeste werklozen niet onwillig maar staan psychisch voor muur PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) I WOENSDAG 21 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OOSTELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: 59e jaargang, no. 17.S76 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer is vrijwel algemeen van oordeel, dat de voorlopige loonsverhoging van 2 procent voor de ambtenaren onvoldoende is en verhoogd moet worden, liefst zo spoedig mogelijk. Voorts gaat een meerderheid in principe wel akkoord met een aantal wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden om in de pas te komen met het bedrijfs leven, maar dan op een manier, waardoor de ambtenaren er in hun reële inkomenspositie niet op achteruit gaan. De Kamer zou het liefste zien, dat de ambtenarenorganisaties en de regering daarvoor in het georganiseerd overleg alsnog oplossingen zouden kunnen vinden. Dit blijkt uit de gisteren aangevangen debatten over de begroting van Binnenlandse Zaken van minister Beernink en diens staatssecretaris Van Veen, waarbij de kwestie va ambtenarensalarissen de hoofdmoot vormde. Nieuwe gezichtspunten leverde het debat over de salariskwestie niet meer op, hetgeen niet verwonderlijk is na alles wat er reeds over te doen ls geweest. De twee procent loonsverhoging aan het begin van het jaar pas aan het eind van 1968 volgt de nabetaling op grond van de ontwikkeling in het bedrijfsleven werd vooral onvoldoende geacht vanwege de verwachte prijsstijging van- ruim drie procent voor dit jaar. Voorts vond men het niet acceptabel, dat uitgavenbeperking mede een motief ls geweest voor wijzigingen in de kindertoelageregeling, 't verplaatsings- ikostenbesluit en de premiespaarregeling. Ook de presentatie van deze maat regelen vond men algemeen niet erg gelukkig. „Maar dat alles vormt geen reden voor de ambtenarenorganisaties om niet met de regering te willen praten", meende de heer Flevez (K.V.P.). Behalve de r.-k. centrale in het georganiseerd overleg wilden de ambtenarenorganisaties vanwege het bezuinigingsmotief niet eens een oordeel over de zaak geven en er ook niet over praten, zelfs nadat de regering had laten weten, dat dit toch alleszins zinvol zou zijn geweest. Minister Beernink had al het woord „begrotingswijziging" laten Doorlichten De Tweede Kamer liet gisteren merken er weinig voor te voelen de zaken nu voor de ambtenaren te gaan regelen. „We mogen niet de plaats van het georganiseerd overleg gaan in nemen", riepen de heren Fievez en Kieft (A.R.). Laatstgenoemde zei, dat het kabinet het sociale facet van het hele maatregelenpakket nog maar eens duch tig moest doorlichten en anders be paalde voorstellen eventueel maar voor 1968 moest bevriezen om intussen tot andere oplossingen te komen. Volgens de heer Laban (P.v.d.A.) was de rege ring bezig het geheel tot een prestlge- zaak te maken. „Voor minister Beernink dreigt schaakmat, hij moet zien remise te halen, maar dan niet door herhaling van zetten", aldus de heer Laban. De heer Nypels (D *66) sprak van een vertrouwenscrisis, maar ook hij had tegen het voorstel van de afbouw van de klndertoelageregeging en het verplaat- Katwijkse visser na ongeval op schip overleden DEN HELDER (A.N.P.). In het marinehospitaal te Den Helder is over leden de 33-jarige visser D. J. Verburg uit Katwijk, die vanmorgen door een hefschroefvliegtuig van de marine van boord van zUn schip, de WR 61 „Bas- tlaan" was gehaald. De man had bü een ongeval aan boord zware verwondingen opgelopen. Na een verzoek om hulp van het schip, dat zich toen op 55 mijl ten noorden van Texel bevond, steeg van de marinevlieg basis Valkenburg een Neptunevliegtuig op, om de juiste positie van de „Bas- tiaan" te bepalen. Toen dit gebeurd was, werd een hefschroefvliegtuig uitgezon den om de gewonde op te nemen en naar Den Helder over te brengen. In de loop van de ochtend ls de heer Verburg, die vrouw en vier kinderen achterlaat, overleden. Zijn broer was schipper van de WR 61. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen rijn gevestigd, wende men zich tot de agent. singskostenbesluit geen bezwaar, mits men een verslechtering van de reële in komenspositie kan vermyden. Motie De heer Weljters (K.V.P.) zorgde nog voor een verrassing door een motie in te dienen, waarin de regering gevraagd wordt de voorgenomen wijzigingen in een aantal rechtspositieregelingen uit te voeren. Alleen dan kan het gesprek in de centrale commissie voor georgani seerd overleg weer opnieuw beginnen, aldus de heer Weljters, die tevens t zitter ls van de Katholieke Bond Overheidspersoneel. Zijn motie kreeg in de eigen K.V.P.-fractie overigens alleen steun van de heren Boot, de vroegere voorzitter van de Algemene R.-K. Amb- tenarenvereniging. Verdere steun kwam van de P.v.d.A. Het gaat in de motie om de kwestie van de kindertoelageregeling, de premie spaarregeling, het verplaatsingskosten- besluit en de regeling terzake tegemoet koming b(j aankoop van een huis. De heer Weljters hield een zeer prin cipieel betoog, waarin hij de Kamer be zwoer niet toe te laten dat om budge- talre redenen deze rechtspositieregeling wordt aangetast. Doet meu dit wel dan wordt er een deur opengezet, die vol gend Jaar en door komende kabinetten verder geopend kan worden. Dergelijke politlek-financiële beslissingen zouden voor de ambtenaren een grote rechts onzekerheid scheppen. De heer Weyters noemde de maatregel „onsociaal, niet rechtvaardig en niet verantwoord". Hy zei tenslotte, dat de ontstane ern stige vertrouwenscrisis niet gemakkeiyk meer door minister Beernink en staats secretaris Van Veen te herstellen zal zijn: „H tewantrouwen is er levens groot". De heer Boot sloot zich hierby in grote ïynen aan. (ADVERTENTIE) morgen voordeel sinaasstaafjes 200 gram van 85 niet duur *c/ heerlijk Twee deelnemers aan 'n 300-mijlrace in de V.S. botsten elkaar tot een schroothoop. Een derde kon juist langs de chaos slippen en toon de race. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Geheugen terug na 47 jaar HYDESVILLE (A.F.P.). De 65-Jarige Charles Howard Randall In de Callfor- nlsche plaats Hydesvllle heeft een maand geleden z(jn geheugen teruggevonden, nadat hU 47 jaar aan geheugenverlies had geleden. In de nacht herinnerde hij zich opeens dat hy Lawrence Patrick Brennan heette en Canadees is. Ook wist hy weer dat hij deel uitmaakte van het Canadese contingent tijdens de eerste wereld oorlog en na vier maanden uit Frank rijk werd teruggestuurd naar Canada omdat was gebleken dat hij nog te jong was. In december 1920 kreeg hij een auto-ongeluk, waarna hij zich niets meer kon herinneren. Sindsdien had hij ver geefs getracht zijn ware identiteit te achterhalen. Kleuter in sloot verdronken ASSENDELFT (ANP) De 2-jarige Martin Waerts uit Assendelft is. terwijl zUn moeder het wasgoed ophing, door i opening in een schutting geklommen in de achter de woning lopende sloot gevallen en daar verdronken. (ADVERTENTIE) astoraal ontant COLLECTE GEMIST? giro 7900 >i Conctftc Rotterdam STEUN VANDAAG KERK VAN MORGEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Nu het particuliere be drijfsleven heeft besloten het minimum loon per 1 januari 1968 met 3 gulden per week of 13 gulden per maand te verho gen, heeft staatssecretaris mr. C. van Veen bepaald dat voor het burgerlijk rijkspersoneel eenzelfde regeling zal gel den. Het minimum van 554,70 gulden per maand zal dus, met terugwerkende kracht, worden gebracht op 567,70 gul den. Per 1 juli a.s. zal een nadere be slissing over het minimuminkomen wor den genomen. Provincies en gemeenten ls verzocht, eenzelfde gedragslijn te volgen. Segers geeft opdracht terug HUE-SAIGON (Reuter-AP) Ame- rlkitun.se troepen hebben door middel van luidspreker* de verdedigers van de citadel van Hue voor de keuze gesteld zich over te geven of de dood tegemoet te zien. De vluchtelingen om de cftadel Is aangeraden om zo vlug mogeiyk de vvyk te nemen. Daarop volgde een weldig bombardement met gewone met ga-Hgrannten. De Zuidvietnamese militaire dant van Hue. Pham Van Khoa, heeft aangekondigd dat alle voorname gevan gen genomen communisten zullen wor den terechtgesteld. Verder ook diege nen die zich schuldig hebben gemaakt aan moord en plunderingen. Tot de ge vangen genomen communistische leiders behoort ook Nguyen Ctl Kanh. de ganger van Khoa, die vorig jaar de communisten is overgelopen. In Saigon heeft de Zuidvietnamese po litie de leider van de boeddhisten Tni Quang (43) aangehouden. In de stad zelf hadden gisteren hier en daar ver spreide gevechten plaats. Amerikaanse troepen hebben een buitenste veiligheids- gordel om de stad gelegd; regerings troepen vormen een binnenste gordel om de rand van de stad. Oe Thant, die van daag 'n ontmoeting met Johnson zou heb ben, zal wellicht meedelen, dat Hanoi bereid ls over alles te spreken wat de Amerikanen willen, als de bombarde menten worden stopgezet. Hanoi staat evenwel afwyzend tegenover de belofte om by stopzetting van de bombardemen ten de infiltraties niet op te voeren. (Von o correspondent) BRUSSEL Na twee weken crisis is het onvermijdelijke besluit gevallen: België gaat ter stembus. Een jaar vroe ger dan normaal. Op 31 maart of 5 april zullen de Belgen een nieuwe Ka mer van Volksvertegenwoordigers kie- Informateur Segers heeft moeten vaststellen, dat het in de korte tijd die hem door de druk van de liberale par tij gelaten was, niet mogelijk is geble ken een verzoening rond het probleem- Leuven tot stand te brengen. Hij ver klaarde, dat zijn kans op succes veel groter geweest zou zijn als hij bijvoor beeld over een maand had kunnen be schikken. De informateur verzocht, ao- als verwacht werd, gisteren koning Bou- dewijn hem van zijn opdracht te ont slaan en adviseerde het staatshoofd het parlement te ontbinden en nieuwe ver kiezingen uit te schrijven. Vermoedelijk zal de Kamer op voor stel van de regering voor de ontbinding nog over een verklaring tot herziening van de grondwet moeten stemmen. De huidige Kamer is, in verband met de reeds ter hand genomen herziening van de grondwet, een grondwetgevende ver gadering. De nieuwe Kamer zal dat ook moeten zijn, maar daarvoor is een in tentieverklaring van het te ontbinden parlement nodig. Op die vraag of de crisis gemakkelij ker zal kunnen worden opgelost na ver kiezingen een vraag die iedereen zich stelt zei informateur Segers dat dit zal afhangen van het klimaat waar in de verkiezingsstrijd zal worden ge voerd en de beloften die de partijen de kiezers zullen voorhouden. Hoewel nieu we verkiezingen in de politieke situatie waarin België verkeert, de enig moge lijke uitweg zijn, is er bij de politici toch maar weinig hoop te bespeuren op een zodanige afkoeling van het klimaat, dat het na de verkiezingen gemakkelij ker zou zijn snel een nieuwe regering te Meerburg en Sleeswijk (Van onze correspondent) AMSTERDAM De twee groten van de Nederlandse theaterwereld, de SIn*- w-ykorganisatie N.V. en de N.V. Ruben* van mr. P. Meerburg en dra. W. Hofman, hebben elkaar In een funic gevonden. De samenwerking, die reeds lang op stapel stond en die nu de vorm heeft gekregen van een aparte vennoot schap, zal als eerste project een musical op de planken brengen. De tttel Is „Sweet Charity" en Jasperina de Jong, die momenteel schittert In „De stunt" krUgt de hoofdrol. De musical gaat reeds het komende seizoen draalen. Het voordeel van de fusie tussen de twee theaterbureaus (vroeger felle concurrenten) ia, dat er per produktie een bundeling van artis tiek talent kan worden bereikt Ook kan men een planning op langere termyn maken, omdat de twee ondernemingen niet meer hoeven te vochten om znal- rulmte. Overigens biyven elk der bu reaus op hun terrein autonoom. De „Snip en Snapreveu" biyft byvoorbeeld geheel zelfstandig. (Van onze correspondent) l'TRECHT Het Ned. katholiek vak verbond is het met het C.N.V. eens. dal men de werklozen in Nederland in het algemeen niet van luiheid mag beschul- j digen. „Het feit, dat diverse werkgever* niet aan personeel kunnen komen heelt een complex van oorzaken. Ik beb nog geen geval mee gemaakt, dat een werk - i lui i i niet passende werkkring te aanvaarden", verklaarde de heer W. Spit, secretaris van het N.K.V. voor de werkgelegenheid. „Er zijn natuurlijk mensen die er mis bruik van maken. Die krijgen een werk loosheidsuitkering. verdienen er hier en daar nog wat bij en vinden dat best. Ik wil dat helemaal niet ontkennen", aldus de heer Spit, „maar dat zijn de uitzon deringen die de regel bevestigen". Een van de oorzaken volgens de heer Spit is, dat werkgevers die peroneel willen hebben daarvoor niet altijd de juiste instanties inschakelen. „We heb ben dat in Rijssen gezien", zei hij, „waar de werkgevers de zaak volkomen verkeerd benaderd hebben". Een ande ra oorzaak is dat onder de werklozen Verschil wellicht door rijk bijgepast zeel mensen zijn die van de ene dag op de andere werkloos zijn geworden. „Die mensen zitten psychisch voor een muur: ze zijn hun vertrouwen kwijt. Met zulke mensen moet het arbeidsbureau praten, ze moeten begeleid worden, ze ker als ze gedwongen zijn om een nieu we functie te aanvaarden, waarvoor ze een omscholing moeten volgen. Maar de arbeidsbureaus kampen met de moeilijk heid, dat ze lang niet allemaal daarvoor mogelijkheden hebben. Ook daar is de werkloosheid wat snel op het lijf geval len. Je kunt eenvoudig niet in een paar maanden deskundige bemiddelaars aan trekken. Dat is een geleidelijke aanpas sing". En dan de financiële kant. „Je kimt er wel gemakkelijk over praten", aldus d« heer Spit, „dat een werkloze een nieuwe baan moet aanpakken, maar veronderstel nu eons dat hij daar 25 gulden minder verdient dan wat hij aan w.w.-uitkering ontvangt. Daar springen ze echt niet onmiddellijk op af". Hiervoor komt over enige tijd mis schien een oplossing. Bij de SER is een adviesaanvraag van minister Roolvink in studie. De vraag van de minister is, of het mogelijk is het verschil in de w.w - uitkering en het loon ln de nieuwe baan te overbruggen met een aanvullende uit kering. „Het is allemaal echt niet zo eenvoudig als het lijkt", aldus de heer Spit, „Ik heb me geërgerd aan een ar tikel van de directeur van de centrale voor arbeidsvoorziening in de Rotter damse haven, die klaagde dat hij men sen nodig heeft, maar dat de pendelaars uit West-Brabant niet meer komen. Dank je de koekoek. De centrale heeft 'n paar maanden geleden zelf eerst de pendelaars ontslagen omdat ze te duur waren. Daar waren mensen bij die 20 jaar in de haven werkten. Zulke men sen ontsla je niet omdat /e te duur zijn. 'En nu it hij zich te beklagen en dcfa af te vragen waarom hij geen nieuwe mensen kan krijgen". Prins Claus heeft gisteren een bezoek gebracht aan het Nlemeger- museum mi A materdam. In da>t geval moest er natuurlijk een pijpje worden gestopt, een stenen pijp wel te verstaai), die de prins wel scheen te smaken. BROMFIETSER DOOR TREIN AANGEREDEN (Van onze correspondent LEIDEN. De 51-jarige nachtwaker A. B. van I>t|k uit NoordwUkerhout is gisteren door de trein van Leiden naar Haarlem aangereden. Het slachtoffer reed op de bromfiets vanaf t(Jn groente tuin langs de spoorbaan naar de over- Vlak voor de trein maakte hij een slippende beweging en kwam met de voorkant van de trein in aanraking. Met verwondingen Ban zijn linkerbeen en heup is het slachtoffer naar het Diaco- nessenhuis ln Leiden overgebracht. De bromfiets werd totaal vernield. De trein bestuurder bemerkte het ongeval en bracht de trein tot stilstand F.r ontstond slechts een geringe vertraging.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1