S)e CcicbeSoiiAcmt Verlovingsplannen KVP, AR, CHU GOUD ZILVER BRONS 1^* KVP-RADICALEN: NIET GELUKKIG P.v.d.A., VVD, D '66: BEDENKELIIK Weinig resultaat beraad Oe Thant STREEKBUS NOG GEEN SUBSIDIE Half miljoen hoofdprijs in sporttoto en staatsloterij Barnard en zijn patiënt Blaiberg Neergeslagen weduwe krijgt ondanks tip geen beloning „MOTIVERING MINISTER VOLKOMEN ONZIN" SAMEN IN OF BUITEN KABINET Concurrentie buitenland te groot W U»lkl Topberaad moorden Hans v. Z. Volgend jaar verdeling 30 miljoen P. W. Segers informateur Anton Maier: Kees Verkerk: Peter Nottet: Wereld- expositie Amsterdam PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J F. J. M. KOENS TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij .vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. I 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) NOORDELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond. Opklaringen, maar plaatselijk ook enkele buien. Overwegend matige wind uit noordclyk.- richtin gen en weinig verandering in temperatuur. DONDERDAG 15 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Dit is de eerste opname van dr. Barnard en zijn patiënt dr. Blaiberg na de harttransplan tatie in het Groote Schuurzieken- huis in Kaapstad. Het is nog niet precies bekend, wanneer Blaiberg het ziekenhuis mag verlaten; wel licht over twee toeken. Barnard vertrekt zaterdag voor een reis van drieëneenhalve week naar Zuid- en Noord-Amerika. iADVERTENTIE FRIESE STAART- EN STOELTJESKLOKKEN, ZAANSE- EN SCHIPPERTJESKLOKKEN DIV. ANTIEKE STIJKLOKKEN MONDERNE SCHOORSTEEN- EN WANDKLOKKEN in ruime keuze en de beste merken HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 ALT IJ D VOORDELIG 's maandags gesloten. UTRECHT ANP i De Utrechtse we duwe G. Woortmeijer-Nickel, die de po litie op het spoor zette van Hans van Z. krijgt de uitgeloofde beloning van 3000 gulden niet. De vrouw, die het slacht offer werd van een roofoverval gaf het signalement op van haar overvaller, die later de moordenaar Hans van Z. bleek te zijn. De beloning wordt niet uitgekeerd, om it mevr. Woortmeijer niet doelbewust de politie Inlichtingen heeft verschaft de gezochte moordenaar. Zij gaf de Inlichtingen om zo de dader van de roof overval op te sporen. Hoewel er een dui delijk verband bestaat tussen de aanhou ding van Van Z. en de roofoverval is het uitsluitend de verdienste van de politie, dat Hans van Z. al6 moordenaar kon worden ingerekend. Aldus de minister van Justitie Polak. Prof. Delfgaauw niet vervolgd DEN HAAG (ANP) Prof. dr. B. J. M. Delfgaauw zal om zijn uitlating „Johnson en zijn trawanten zijn oorlogs misdadigers'' niet gerechtelijk worden vervolgd. Dit is zowel de mening van minister van Justitie Polak als van het openbare ministerie. Prof. Delfgaauw heeft tegen het voornemen om hem niet te vervolgen geprotesteerd en de moti vering van de minister volkomen onzin genoemd. Minister Polak zegt, in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid mevr. H. Singer-Dekker (P.v.d.A.), dat .niet precies valt na te gaan wat prof. Delf gaauw heeft gezegd. Hierover zegt prof. Delfgaauw: „Ik heb mijn kwalificaties over president Johnson niet alleen ten overstaan van 15.000 getuigen op de Vietnamdemonstratie op 21 oktober in Amsterdam geuit, maar ook bij herha ling in interviews te berde gebracht, o.a. in de Nieuwe Linie, de Groene Am sterdammer en voor de VARA-micro- foon. Vorige week herhaalde ik mijn verklaringen op een Vietnam-teach-in in de Amsterdamse RAI". Prof. Delfgaauw is nu van plan om samen met het Vietnam-comlté na te gaan „wat er gedaan kan worden om lot rechtsherstel te komen voor hen die wel wegens belediging van een bevriend staatshoofd zijn vervolgd en veroor deeld". (Van onre parlementaire redactie) DEN HAAG. BU een volgende kabinetsformatie zullen de K.V.P.. A.R.P. en C.H.U. het standpunt innemen, dat zij gedrieën in het kabinet worden op genomen dan wel er gedrieën naast blijven staan. In de naaste toekomst zullen zij meer en meer tonen, dat zij tezamen willen opereren. De Tweede- Kamerfractieleiders Schmelzer (K.V.P.), Biesheuvel (A.R.) en Mellma (C.H.U.) verklaarden dit gisteravond eensgezind voor de televisie in de zendtijd van de K.V.P. De heer Schmelzer zei, dat gelijkge richte krachten moeten streven naar het tot standkomen van één christelijk geïn spireerde volkspartij. Misschien kan dat nog niet vóór de volgende verkiezingen, maar dan moet toch reeds worden ge streefd naar een nauwere christen democratische samenwerking. En die gaat dan zover, aldus de heer Schmelzer, dat de drie partijen of samen aan een kabinet deelnemen of tezamen in de oppositie gaan. Mr. Biesheuvel was het hiermee vol komen eens. „Te vaak zijn wij onze eigen weg gegaan, maar we zijn hard bezig ons leven te beteren. We moeten nauwe samenwerking zoeken. Dat lukt ook wel. We zijn bezig met het forme ren van een programma, dat zich steeds duidelijker aftekent en dat als een mag neet zal werken oo allen, die bij ons hoiw. De heer Mellema dikte dit nog eens aan. „We zijn niet alleen op de goede weg, in de „Groep van 18" groeit de overeenstemming voortdurend. Er is al een gezamenlijk standpunt bereikt over de inkomens- en vermogenspolitiek en over een actieve vredespolitiek". Aan het einde van de uitzending her haalde drs. Schmelzer nog eens, dat de gelijkgerichtheid van de drie partijen steeds verder gaal en dat zij steeds vaker gezamenlijk zullen opereren. De verklaringen van de drie fractie leiders hebben reacties uitgelokt bij on der meer de KVP-radicalen, de P.v.d.A., de VVD en D '66. De KVP-radicalen zijn met de verklaring van drs. Schmelzer (Zie verder pagina t, eerste kolom (ADVERTENTIE) De meest makkelijke verf heet DEN HAAG (ANP) Als het parle- ment ermee akkoord gaat, zal de Neder- lander binnen niet al te lange tijd op zijn totoformulier en op zijn staatslot vöfhonderdduizend gulden kunnen win- Bij de Tweede Kamer is namelijk een wetsontwerp ingediend tot herziening van de wet op de kansspelen, waarvan de memorie van toelichting is ondertekend door de minister van Justitie, mr. C. H. F. Polak, de staatssecretaris van Finan- ciëën, dr. F. H. M. Grapperhuis, en de minister van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk, mej. mr. M. A. M. Klompé. Na de Inwerkingtreding van de herzie ningswet zullen, in hoofdzaak, de volgen de veranderingen optreden: Sporttoto: Een maximumhoofdprijs van 500.000 na aftrek van verschuldigde belasting (i.p.v. 100.000 schoon); voor prijzen komt 45 procent van de totale inleg per sportprijsvraag be schikbaar (l.p.v. 33 procent): de maximuminleg per totoformulier wordt 6,^- (i.p.v. 2,80); registratie als deelnemer voor vijf jaar, tegen betaling van 0,50 (i.p.v. per jaar 1,50); er komt meer gelegenheid voor ver vangende uitslagen (nu maximaal vijf); het maximum van 52 prijsvragen per jaar wordt losgelaten. Staatsloterij een maximumhoofdprijs van 500.000. na aftrek van de verschuldigde be lasting (i.p.v. 106.000,— schoon); ~r de prijs per geheel lot wordt maxi maal 25 (i.p.v. 20.—). De Nederlandse voetbaltoto in zijn huidige vorm biedt geen gunstige voor uitzichten. Er is sprake van achteruit gang. zo schrijven de bewindslieden in de memorie van toelichtjng. De stichting Nederlandse sporttotalisator en de ver eniging Nederlandse sportfederatie heb ben hij herhaling uiting gegeven ajm hun bezorgdheid over de ontwikkeling van de sporttoto en om maatregelen gevraagd. Volgens Inlichtingen van de stichting de Nationale Sporttotalisator is er weer een nauw verband aanwijsbaar tussen het verloop in de deelneming aan de voetbaltoto en de stijgende belangstelling voor buitenlandse kansspelen. Uit de bij gevoegde cijfers blijkt, dat de zuigkracht van Duitse kansspelen, waaraan wekelijks zeven A acht ton uit Nederland wordt bijgedragen, in het oo6- ten en in Limburg het grootst is. Om het wegstromen van gelden naar die buitenlandse organisaties tegen te gaan wordt het noodzakelijk geacht de hoofdprijs van de Nederlandse sporttota lisator op te voeren, en wel in die mate dat deze ook gegeven de buitenlandse hoofdprijzen voldoende werfkracht hier te lande zal bezitten. De staatslote rij kan daarom niet achterblijven. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) morgen voordeel Kokos macaroontjes 250 gram van 85 voor 75 (Van onze correspondent UTRECHT Vanmiddag is er op het hoofdbureau van politie een topberaad gehouden over de zaak Hans van Z. Functionarissen van justitie en politie uit de verschillende plaatsen waar men nog met een onopgeloste moord zit. zijn op initiatief van de Utrechtse officier van justitie, mr. H. W. Overbeek. bij eengekomen om gegevens uit te wisse len. Voorheen is er tussen de Utrechtse politie, die de roofmoordenaar in arrest heeft, en de verschillende politiekorpsen en rijkspolitiegroepen uit plaatsen, waar men Han? van Z. nog van een moord verdenkt, overleg gepleegd, maar men is nog nooit met zijn allen aan een tafel gaan zitten. Aan de bespreking nemen behalve de Utrechtse recherche, politiemannen uit Amsterdam, Rotterdam en Zwolle deel. Zoals bekend zit men in Amsterdam nog met de onopgeloste moord op filmregis seur Claude Berkely. In Rotterdam is er nog steeds geen licht gebracht in de moord op de onderwijzeres Ellie Hagers. De rijkspolitie van Zwolle zoekt nog j naar de dader van de moord op de 71- i jarige molenaar A. Boks te Olst j Onmiddellijk na zijn fenomenale preetatierit op de vijfduizend meter werd Kees Verkerk door zijn trotse vader omhelsd. De Puttershoekse schaatacrack had zich weer eens laten gelden, een nieuw wereldrecord in 7.S3.2. Een kwartier later had zijn grote concurrent en vriend Fred Anton Maler het wereldrecord overgenomen, bijna een seconde sneller dan Kcessie. PARIJS-SAIGON (Reuter-AP) Pa rijs is nogal gereserveerd over de even tuele resultaten van het beraad dat Oe Thant gevoerd heeft met de Noordvlet- nese vertegenwoordigers in Parijs n Bo: „Niets wijst dat men reeds aan i voorspel toe is van werkelijke on- handelingen" aldus een officiële ver klaring. Wel wordt toegegeven dat er contacten zUn gelegd. (Van DEN HAAG De Tweede Kamer heeft zich langdurig gebogen over de be grotingen van Verkeer en Waterstaat en van de PTT. Er werd slechts één motie ingediend en wel door de PvdA- afgevaardigde drs. E. van Thijn, die vroeg exploitanten van autobussen in openbaar vervoer vrij te stellen van de betaling van de opcenten op de motor rijtuigenbelasting. dit met terugwerken de kracht tol 1 januari j.l. Het betreft hier 5000 autobussen, zowel bij streek- als bij stadsvervoer, die in totaal negen miljoen aan opcenten opbrengen. Staatssecretaris W. J. Keijzer ontraad de de aanvaarding van de socialistische motie. Drs. Notenboom (KVP) wees na mens zijn fractie de motie af. hoewel de bedoeling hem sympathiek woor kwam. Budgettaire complicaties gaven evenwel de doorslag ten nadele van de motie. Bovendien, zo betoogde drs. No tenboom, wordt het volgend jaar bij andere maatregelen ten gunste van het openbaar vervoer toch bereikt. De verdeling van de beloofde 30 mil joen gulden voor het openbaar vervoer in de grote steden zal zo snel mogelijk plaatsvinden. Op het ogenblik wordt overleg gepleegd waarbij onder meer zijn betrokken Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Maastricht, Nijme gen. Groningen. Dordrecht Met betrek king tot het streekvervoer zei de heer Keijzer voorts, dat niet tot subsidiëring zal worden overgegaan voor alle andere middelen zoals een herstructuering van de onrendabele lijnen zijn uitgeput. In ieder geval zal dit jaar geen sub sidiëring plaatsvinden. woordigers hebben contact gezocht met de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Fanfani, die op zijn beurt Was hington inlichtte. Dit overleg heeft geen succes gehad. Amerikaanse gevechtsbommenwerpers hebben gisteren voor de tweede achter eenvolgende maal aanvallen op de cita del van Hue ondernomen. Het Ameri kaanse bataljon dat enkele dagen gele den de rivier overstak tot vlak onder de muren van de citadel, heeft, naar ver luidt, zware verliezen geleden. De cita del is nog steeds vast in handen van Vietkong en Noordvietnamezen. Voorts hebben Amerikaanse vliegtuigen zware aanvallen uitgevoerd rondom Hanoi. Twee vliegvelden, en een brug waren de doelen. Verder zijn ook Noordvietnameze troepenconcentraties en versterkingen rond het gebied van de Amerikaanse basis Khe Sanh uitgevoerd. Niettemin wordt de Noordvietnamese druk op Khe Sanh zwaarder. CRISIS BELG IE (Van onze correspondent) BRUSSEL Koning Boudewijn heeft de minister van Staat P. W'. Segers (67) opdracht gegeven hem te informeren over de politieke situatie in België en de mogelijke oplossingen voor de een week geleden uitgebroken crisis. 59e jaargang, no. 17.371 SENSATIES 5000 METER (Van onze sportredacteur Herman van Bergem) GRENOBLE Er is vandaag op de olympische U"P'slc 'n Grenoble een enorme schaatsslag gestreden om de hegemonie op de 5000 meter. Uit eindelijk heeft de lange. 28 jaar oude Noor Fred Anton Maier de gouden medaille bemachtigd. Hij vestigde met 7.22.4 niet alleen een nieuw olympisch record maar ook een vers wereld record. Twee ritten tevoren had onze Kees Verkerk eer weergaloze rit ge reden, enorm sne en in een tijd 7.23.2. Hij daarmee niet in deze schaats strijd ma ook wereldrecordhouder. Dat had op naam gestaan van Fred Anton Maier met 7.26.2, gevestigd op 7 januari j.l. in Deventer. Dezelfde Maier. rijdend tegen de pupil van Kees Broekman, Renato de Riva, onttroonde dc Put tershoekse schaatscrack luttele ogen blikken later weer. Peter Nottet heeft al eveneens weergaloos gereden en kwam op de derde plaats In 7.25.5. Voor zijn vader en moeder, in Ore- noble op de tribunes, moet hel een onvergetelijk moment «ijn geweest toen zij hun zoon de bronzen medaille zagen krijgen. Jan Bols had een fenomenale start cn lag vier ronden boven de recordtijd van Maier, Maar hij had zijn krachten overschat en hij viel terug slotte met 7 33.1 op de achtste plaats te eindigen. Drie kwartier na zijn rit ging Kees Verkerk de stad in. Even vertreden met z'jn vriend Relnier Kreyermaat, de oud-international, thans speler Xerxes/DHC, die vanmorgen in Gre noble is aangekomen om Keessie op zijn olympische tour te volgen. „Nee, tevreden ben ik niet. Ik heb drie da gen lang bij Cor Nedervecn op de massagetafel liggen schreeuwen. Bo vendien kende ik de baan niet. Heb je gezien hoe Fred die bochten inging? Hij wist precies de mogelijkheden. Ik daarentegen ben vooral over mijn bochten niet tevreden. Het is overi gens vreemd ijs, want Je wordt er helemaal niet moe op. Voor mij wordt het zwaar deze dagen, want morgen ontmoet ik weer specialisten. Fred echter heeft dan rust". Dl kaïtts leinszoon uit Puttershoek, vertrokken op een schema van 7 minuten en 32 seconden „Ik kende de omstandig heden niet en daarom ook niet de mo gelijkheden, vooral omdat ik aan Kos- kinen geen houvast had. daar wij niets van zijn vorm afwisten" vond het natuurlijk spijtig, dat Maier hem had overtroefd. „Maar dat weet je nu eenmaal bij schaatsenrijden. Als Kees na Maler had gereden, zou het waarschijnlijk andersom' zijn geweest", aldus Kreyer- Peter Nottet plaatste zich in de tiende rit op de derde positie achter Maier en Verkerk. Hij reed 7.25.5 en ver beterde dus ook het wereldrecord. Als zevende brak hij het olympisch re cord. Nottet schaatste prachtig, aan gemoedigd door het publiek. Op 41)0 meter van de finish leek het of hij de eerste plaats van Maier zou gaan overnemen. Hij loste de Oostenrijker Erich Korbel toen er nog 800 m. Ie rijden was, maar zijn eindspurt was niet sterk genoeg om de snelste tijd op het bord te brengen. De Oosten rijker reed 8.20.9. Per Wllly Guttoi olym Jonny Nllsson 7 38 7, 13. GOnter DEN HAAG (ANP) Er is momen teel overleg gaande tussen het departe ment van Economische Zaken In Den Haag en de gemeente Amsterdam over de vraag In Amsterdam in 1976 een wereldtentoonstelling te organiseren. Binnenkort zal een commissie, be staande uit een vertegenwoordiger van het departement en een vertegenwoordi ger van Amsterdam naar Canada reizen om contact op te nemen met dc organi satoren van de Expo in Montreal De commissie gaat cijfermateriaal verza melen wat kan dienen voor een begro ting van 'n eventuele wereldtentoonstel ling in Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1