9e£eiclbe(2oivtai/nt Vietkong houdt stand in 6 steden JOHNSON: OFFENSIEF MISLUKT WAARNEMERS: PAS EEN BEGIN Mr. Cals voorlopig buiten groep 18 Hue niet te nemen vesting CONSUMENT TE WEINIG BESCHERMD Bankoverval op fiets leverde 14.000 gulden op JAMIN Kardinaal Alfrink: kern Nieuwe Katechismus niet aangetast Grote meerderheid van KVP-werkgroepen: Bemiddeling in KVP-crisis gaat voor Actiegroep- Yietnam naar Binnenhof Drama in Turnhout: drie doden KVP-gesprek ruimtelijke ordening OM DANS Begrip voor houding van pater Mulders PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.08 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J M. KOENS TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 3 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK EEN BUI De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. Over wegend matige westelijke wind. Vannacht in het binnenland plaatselijk temperaturen om het vries punt, overigens weinig verandering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.361 SAIGON (AP-Reuter- AFP). President Johnson heeft verklaard dat het communistische offensief in Vietnam in alle opzicNen mislukt is, maar desondanks staan Amerikaanse en Zuid- vietnamese troepen met de rug tegen de muur in Hue, geconfronteerd als zij zijn met een grote verse troepenmacht uit Noord-Vietnam. In sommige delen van Saigon, met name in de Chinese w|jk Cholon zijn nog hevige gevechten gaande, evenals in Can Tho, dat goeddeels in brand staat, in My Tho en in Vinh Long, waar da Amerikanen hun marinebasis hebben moeten prUs geven. In Dalat beheerst de Vietkong het stadscentrum en in Kon- toem houden de Noordvietnamezen nog steeds stand. De verliezen van bijna vijf dagen grimmige strijd zijn aanzienlijk: 12.704 gesneuvelde en 3576 gevangen communisten, 661 dode en 1792 gewonde Zuitvietnamezen, 319 gesneuvelde en 18S9 gwonde Amerikanen. En dit, ver wachten de waarnemers, is allemaal nog maar het begin De toestand In Hue, waar zich mo menteel de zwaarste gevechten voor doen is uiterst verward. Gemeld wordt dat Vietkong en Noordvietnamezen de citadel binnen het ommuurde stadsge deelte in handen hebben. Zuldvietname- se troepen zouden erin geslaagd zijn het vliegveld binnen de stadsmuren te veroveren. Ook de moeizaam veroverde brug over de Perfumerivier zou nog in Amerikaanse handen zijn. Het is wel duidelijk geworden dat aanzienlijke sterkingen nodig zijn om de keizerstad Hue geheel in handen te krijgen. Viet kong en Noordvietnamezen ondervinden alle steun en hulp van de studenten de universiteit. Er worden tien ft twintig Amerikanen in Hue vermist. In Saigon laaiden gistermiddag nog fel le gevechten op in de wijk Cholon er bij de An Kwangpagode. Dit gebied heeft bloot gestaan aan Amerikaanse bom bardementen, waarbij een munitiedepot in de lucht vloog. Zeer tot hun ergernis ANTWERPEN (AP) Twee jongemannen hebben in België een geslaagde bank overval op de fiets gepleegd. Zij reden gisteren naar een bijkantoor van de Bank van Antwerpen in de binnenstad om ongeveer vier uur in de middag. Zij stapten de bank binnen, trokken revolvers en bevalen de vijf bedienden hun handen omhoog te steken. Een van hen sprong over de balie en nam 14.000 gulden van de kassier mee. Daarna gingen zij er pijlsnel op de fiets vandoor. Toen de bankbe dienden naar buiten holden, zagen zij de twee rovers Juist de hoek omgaan en zich met het grootste gemak een weg banen door een hevige verkeersopstopping. De politie heeft de hele avond honderden fietsers gecontroleerd, maar zonder resultaat. (Van onze parlementaire redactie DEN IIAAG Volgens een grote meerderheid van 145 KVP-werkgroepen krUgt de consument te weinig rechtsbescherming. Aggressieve verkoopmethoden bij voorbeeld moeten verboden worden. „Er is in dit verband zelfs sprake van ergerlijke zwendel", aldus een groot aantal werkgroepen. In hun rapport uiten zij felle kritiek op zogenaamde gratis autotochtjes en filmvoorstellingen gekoppeld aan de verkoop van dure artikelen, geleur langs de deur door zogenaamde invaliden, gladde juridische contracten, allerlei praktijken bij handbetalingen en huurkoop en op allerlei vormen van koppelverkoop. Het verzamelrapport van de 145 KVP-werkgroepen is doorgestuurd naar de KVP-fracties in de Eerste en Tweede Kamer. In het rapport wordt ook beklem toond, dat de consument in de Sociaal-Economische Raad vertegenwoordigd moet zijn en dat er een bun deling moet plaats vinden van alle instituten die zich bezig houden met consumentenzaken. Kritiek is er ook op wat de werkgroepen noemen gebrek aan voorlichtingsmogelijkheden. Misleidende reclame en valse voorlichting moet verboden worden en de overheid moet voorlichtingsambtenaren in de gemeenten aanstellen. Bovendien moet er een beroepsinstantie komen, die kan beslissen over verschillen tussen consument en detaillist of fabrikant. Deze beroepsinstantie zal ook moeten toezien op garantiebepalingen. Een waarborg fonds zou dan borg moeten staan voor de nakoming van deze bepalingen, wanneer de fabrikant failliet gegaan is of met anderen een fusie aangaat. In naam van God zjjn In de loop der eeuwen al veel oorlogen uitge vochten. Ook deze Amerikaanse militair, een 21-jarige marinier, die vecht in de jungle ten zuiden van Da Nang, heeft op zjjn helm staan: „W'|j vertrouwen op God". kunnen de Amerikaanse troepen hun geweldige vuurkracht onvoldoende ge bruiken, omdat de Vietkongeenheden bij voorkeur opereren in de dichtbevolkte wijken. Een ander gevechtsterrein is de wijk Gia Dinh, vlak bij het vliegveld Tan Son Nhoet, waar de Vietkong te voet heeft. Besloten is de wijk te ontruimen, zodat Amerikaanse vliegtui gen een bommentapijt kunnen leggen. Voorts worden houwitsers naar de stad overgebracht. In New-York Is bekendgemaakt, dat vijf Amerikaanse zendelingen, onder wié twee vrouwen, in Ban Me Thoet, 250 kilometer ten noorden van Saigon, het leven hebben verloren. In zijn persconferentie van gisteren zei president Johnson, dat het al enige maanden bekend was. dat een groot scheeps winter-lente-offensief in voorbe reiding was. De algemene conclusie van het moment is, dat het thans losgebars ten offensief, militair gezien, een mis lukking was. Johnson dacht ook niet dat de communisten erin zouden slagen een psychologische overwinning te be- (Van onze parlementaire redactiet DEN HAAG Oud-premier mr. J. Cals zal, zolang hij zitting heeft In de commissie van goede diensten, die een oplossing tracht te zoeken voor de K.V.P.-moell|jkheden, niet deelnemen aan het overleg binnen de groep 18 van de gezamenlijke confessionele partijen. Gistermiddag was hU daarom afwezig. Of mr. Cals op 26 februari weer aan bet gesprek zal deelnemen hangt af van de vorderingen, die de KVP-commissie dan gemaakt heeft. Het gesprek tussen de vertegenwoor digers van de A.R., de C.H.U. en de K.V.P. over de al of niet gezamenlijke toekomst van de drie partijen, blijft doorgaan, ondanks de nog bestaande moeilijkheden binnen de K.V.P. Men is het daarover gistermiddag in de groep 18 opnieuw eens geweest. De A.R.-vertegenwoordiger, het Tweede- Kamerlid dr. Veerman, liet hierover ook namens zijn partijvoorzitter dr. W. P. Berghuis een geruststellende verklaring horen. „Het oplossen van de K.V.P.- moeilijkheden is een interne aangele genheid. Uiteraard is de A.R. wel be trokken bij de oplossing en de even tuele repei'cus8ies", aldus dr. Veerman. Onlangs zijn nl. misverstanden ontstaan over uitlatingen van de A.R.-voorzitter dr. Berghuis dat nu, na de opnieuw ge rezen moeilijkheden in de K.V.P., de vraag aan de orde moest komen of het Botsing Russisch en Amerikaans schip WASHINGTON (Reuter-AFP) Een Amerikaanse torpedoboot jager en een Russisch koopvaardijschip zijn gisteren In de Japanse Zee met elkaar in aan varing gekomen. De schade was gering en er deden zich geen persoonlijke on gevallen voor. De bij de aanvaring betrokken sche pen waren de torpedobootjager Rowan en het Russische vrachtschip Kapitan Vislobkov, een schip van 10.000 ton. Het 3500 ton metende Amerikaanse schip liep een gat in de boeg op en is voor reparaties onderweg naar de marinebasis Sasebo in Japan. Het Russisohe schip heeft geen noemenswaardige averij opge lopen en heeft gemeld dat het geen hulp nodig haeM. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken op dinsdag 6 februari waarbij „Vietnam" uiteraard weer een der belangrijkste discussiepunten zal worden belooft een roerig gebeuren te worden. De ac tiegroep Vietnam wil namelijk vele ;Vietnam-protestgangers 's avonds uit Amsterdam naar Den Haag laten over komen via een extra-trein. De bedoeling is dat men dan in de ge legenheid zal worden gesteld om op het Binnenhof via luidsprekers de debatten te volgen, (de publieke tribune biedt namelijk maar weinig plaatsen). Aan Tweede-Kamervoorzitter mr. Van Thlel is gevraagd met de aanleg van deze luid sprekers akkoord te gaan. Ook is door het actiecomité gevraagd om tijdens het debat auto's van het Binnenhof te Dr. W. Berghuis blijft kandidaat voor Hilversum (Van o e parlementaire redactie overleg van de 18 confessionele verte genwoordigers in dit stadium nog zin zou hebben. Mr. P. Aalberse, voorzitter van de K.V.P., sprak in dit verband gistermid dag zijn hoop en vertrouwen uit, dat het nieuwe K.V.P,-bestuur, hoe dit ook sa mengesteld zal zijn, zich naar letter en geest volledig zal stellen achter de reso lutie hierover van de Arnhemse partij raad. Deze resolutie spreekt zich uit over de principiële grondslag van de K.V.P. en over het streven naar samen werking tussen de dri* christelijke par- DEN HAAG Berichten als zoi W. P. Berghuis aan de minister Binnenlandse Zaken hebben laten weten niet langer in aanmerking te willen ko men voor bet burgemeesterschap van Hilversum, zijn onjuist. Zijn kandida tuur blijft volledig gehandhaafd. Dit werd ons gisteravond desgevraagd van bevoegde zijde medegedeeld. Zoals bekend is dr. Berghuis, die burgemeester van Kampen is en voorzitter van dt ARP, alsmede fractieleider van de par tij in de Eerste Kamer, enkele dagen geleden wegens zware overspannenheid opgenomen in een ziekenhuis in Emmel- oord. Sommigen brachten dit in ver band met de kandidatuur van dr. Berg huis voor het burgemeesterschap var Hilversum, die tot stand zou zijn geko men onder politieke aandrang vanuit zijn eigen partij. Dr. Berghuis zelf zo eigenlijk niet veel voor voelen om Hilversum te gaan. Van bevoegde zijde is ook die bewering tegengesproken. (Van i correspondent) De emancipatie schrijdt in alle beroepen voort. Ditmaal hebben de vrouwen ook het metselvak ver overd. Vivette Aggergren, een t3-jarige uit Kopenhagen, metselt aan de Auizen van de Deense hoofdstad, samen met tweeduizend vrouwelijke collega's. Ze ie als een volleerd vakman met twee jaar ervaring en se verdient cvenreel als haar mannelijke collega's. De- vrouwen hebben dus niet te klagen. TURNHOUT Wat zich aanvankelijk alleen ala boerderljbrand liet aanzien. i> gistermorgen In Tnrnhout uitgelopen tot een luguber familiedrama. Tijdens bet blussen van een felle binnenbrand In een afgelegen boerderij vonden brand weerlieden op het erf het ontzielde lichaam van de 53-jarlge eigenaar, de heer Jan F. Mryendonkx, met schot wonden In z(jn hoofd. In een van de totaal uitgebrande ver trekken trof men later de stoffelijke resten aan van zijn vrouw, de 51-jariga Juliana Loots en van haar broer, da 61- jarige Henricus Loots, die bij het echt paar inwoonde. Onmiddellijk werd da recherche gewaarschuwd, die niet an ders kon constateren, dan dat de dria mensen een gewelddadige dood waren gestorven. Bij de heer Meyendonkx is geen geweer aangetroffen. Ook een vluchtig onderzoek in de boerderij le verde dit niet op. Behalve de vier kogel hulzen heeft men slechts één voetspoor gevonden, dat mogelijk een aanwijzing kan zijn. De politie staat voor een raad sel. (Van onze parlementaire redactie) DEN IIAAG Op zaterdag 24 febru ari zal de Katholieke Volks Partij op kasteel Bouvigne te Breda een gespreks- dag houden over een aantal vraagstuk ken verband houdende met de ruimtelij ke ordening. De deelnemers ontvangen tevoren do cumentatiemateriaal en een aantal dis cussiepunten die in de discussiegroepen zullen worden besproken. In de plenaire zitting, die in de middag plaatsvindt, znl aan de hand van het beraad in de discus siegroepen een gedachtenwissellng plaats vinden met een forum. De conclusies van deze gespreksdag zullen nan het partijbestuur worden aangeboden. ADVERTENTIEf kersenbonbons 150 gram 149 niet duur wel heerlijk Geen krant ontvangen? Bel tuaaen 6.00—7.00 uur. nummer 33S39 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agent schappen z|Jn gevestigd wende men zich tot de agent. (ADVERTENTIE) GEZELLIGE gevorderden, enz. INSCHRIJVING: morgen 3—10 VERS BROOD OM 8 UUR DEN HAAG (ANP) In de Staats courant wordt binnenkort bekendge maakt een besluit van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, hou dende de toestemming om tot en met 3 augustus 1968 o.m. vers brood te verko pen en af te leveren op werkdagen vanaf 8 00 uur v m.; de bakkersarbetd voor gezellen in niet in ploegen werken de bakkerijen met 1 uur te vervroegen; en de patroon de vrijheid te laten nachtarbeid te verrichten. (Van ome verslaggever dr. Alfred tus de IVrijer BI'SSUM „Ik kan gerust zeggen, dat er geen ketterijen In de Nieuwe Kate chismus staan. Wel pasaage* die voor misverstand vatbaar zijn sn die b|| op pervlakkige lezing als dwaling zouden kunnen worden geïnterpreteerd". Aldus kardinaal Alfrink in een vraag gesprek, dat hjJ glat ar avond in rBr and- punt" had niet Dick da Vree en Frita van der Poel. H|j had er begrip voor, dat de kardlnalenconunissle op wijziging van deze passages had aangedrongen. Gevraagd, of genoemde commissie de wijzigingen geëist of gewenst had. zei de kardinaal: „Eisen is een wat sterk woord, wensen is misschien een wat te gemakkelijk woord. Het ligt er tussen in". H|J rel te menen, dat de kern van de Nieuwe Katechismus niet zou worden aangetast. De wijzigingen, die door de kardinalencommissie naar voren zijn ge bracht. gaan. aldus kardinaal Alfrink, kwantitatief verder dan de wijzigingen die het episcopaat op eigen initiatief reede had voorgesteld, echter niet kwa litatief. Hij zei dit verschil wel te kun nen toegrijpen, nu het boek eenmaal een Internationale weerklank heeft gekre ten. Voor de beslissing van pater G. Mul ders, om zich uit de redactiecommissie terug te «rekken, had kardinaal Alfrink begrip. Om lil zijn plaats een nieuwe des kundige aan te trekken, had de Hijd ont broken. „En Ik dacht, dat het niet per se noodzakelijk was". Kardinaal Alfrink legde er de nadruk op, dat het beraad op z|jn speciaal ver zoek niét in Rome, maar In Nederlnnd plaats vond. Wanneer geen akkoord be reikt wordt, zal een nieuw gesprek In Rome moeten beginnen. In dit stadium Is niet *-e zeggen tot wrie men zich In dat geval zou moeten wenden. De kardinaal besloot met te zeggen. dat hoe eerder deze zaak tot een einde komt, hoe beter het is. Dat we daarom het beete doen de heren van de redactie- commissie rustig aan het werk te laten, j (Zie ook pag. 6)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1