S)e£cid6eSou^omt Hue. door Dalat en Vietkong Chan To veroverd GROOT NIEUWS SAIGON EEN SLAGVELD Barones in auto bleek man bij nader te zijn inzien HAAGSE VELDSLAG OM TAXI-CAO JAMIN Na driekwart kan wijn toch in auto NIEMAND VAN OPVARENDEN NOG IN LEVEN VS-duikboot stootte op zeebodem Waterpest rukt op in Europa Behandeling Pueblo kan in Panmoenjin DREIGENDE STAKING TAXI'S Duizend burgers gedood Dat valt zo hard, harder kan het niet Barnard wil geen acteur zijn Met dertien bonnen 99 naar huis Vroegrijpe vierjarige Nachtelijke ordeverstoorders tegen politie Prinsegracht in rep en roer PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M DRABBE J F J M. KOENS TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 1 FEBRUARI 1968 OPKLARINGEN Opklaringen, maar ook hier en daar een bui. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.359 sajgon (AP-Reuter-AFP) Onverminderd beukt de I Vietkong met geweldige kracht op het Amerikaanse prestige in Zuid-Vietnam: Saigon, waar vijf Vietkong- bataljons (2500 man) een complete oorlog voeren, is één groot slagveld. Boven Hue, de oude keizerstad, wappert de vlag van de revolutionairen. De steden Dalat en Chan To zijn veroverd op de Zuidvietnamese troepen. In Dalat zijn geen Amerikaanse troepen, maar wel vrij veel Amerikaanse adviseurs en burgerpersoneel. De dodencijfers spreken duidelijke taal. In Saigon zijn naar schatting duizend burgers, onder wie Veel kinde ren, omgekomen, meer dan 1700 Vietkongstrijders ge dood, ruim vijftig Amerikaanse en meer dan honderd Zuidvietnamese militairen gesneuveld. De verliescijfers stijgen met de minuut; de ziekenhuizen zijn overvol met gewonden en steeds nieuwe gewonden stromen binnen. TOULON (AFP) Een woordvoer der van de Franse marine heeft woens dagavond in Toulon meegedeeld dat er geen kans meer bestaat dat de 52 be manningsleden van de sinds zaterdag vermiste Franse duikboot Minerve le vend worden teruggevonden. Het zoeken naar het wrak zal echter onverminderd worden voortgezet omdat het van het grootste belang is de oorzaak van de ramp vast te stellen, zei hij. Algemeen wordt aangenomen, dat de Minerve is vastgeraakt in een onderzees ravijn. (ADVERTENTIE) morgen voordeel pinda rotsjes 200 gram van 92 voor 79 niet duur wei heerlijk NEW LONDON (Reuter) De Ame rikaanse kernonderzeeboot „Seawolf" is vandaag de haven van New London in Connecticut binnengesleept na twee da gen geleden op de Atlantische Oceaan schade aan het roer te hebben opgelo- De „Seawolf", die 94 bemanningsleden aan boord heeft, voer onder water toen een schok werd gevoeld, naar men ver onderstelt omdat het schip op de zeebo dem stootte. DEN HAAG (ANP) Uit Duitsland komt het bericht dat vele wateren in het zuiden en midden van Europa wor den bedreigd door een Zuid-Afrika af komstige waterpcstplant, de lagarosi- phon major. Alle andere leven wordt door de plant verstikt. De plant lijkt op de waterpest uit Noord-Amerika (anacharis canadensis), die honderd jaar geleden zich zeer snel over heel Europa uitbreidde en zelfs hinderlijk werd voor de binnenscheep vaart. Deze plant is nu op haar terug gang terwijl de nieuwe plant oprukt. In Italië en ook in de oude Donau is zij al gevonden. Zwemster Gretta Kok is gisteren in het huwelijk getreden met zwem- instructeur Toin Mevissen uit Val kenburg. Het burgerlijk huwelijk werd gesloten in 't Valkenburgse stadhuis, de inzegening vond plaats in de parochiekerk van Sleenaken. Omdat het hier een gemengd huwelijk be trof werd de dienst gehouden door pastoor L. Krombach en dominee J. Stoffels uit Valkenburg. De plechtig heden werden behalve door vele pro minenten uit de Nederlandse zwem- wereld uiteraard ook bijgewoond door beroemde zus Ada Kok, die evenals haar zusje haar hart verpand heeft aan een Valkenburgse zweminstruc- teur, de student Paul Luyijten, waar mee zij zich onlangs verloofde. Gretta zwemt inmiddels in het geluk. NOORD-KOREA: TOKIO (Reuter) Een hoge Noord- koreaanse partijfunctionaris heeft woens dag verklaard dat zijn land een oplos sing van de V.N. voor de Pueblo- crisis niet zal aanvaarden, maar dat het „iets anders is" als de zaak wordt voor gelegd aan de gemengde Koreaanse wa- penstilstandscommissic. Het officiële Noordkoreaanse persbu reau meldde uit Pjongjang dat Kim Kwang Hjoep. een lid van het Noordko reaanse centrale partijcomité, aan een banket ter ere van een Roemeense par tijdelegatie zei, dat de V.N. niet het recht hebben deze kwestie te bespreken, maar dat er een precedent bestaat voor de behandeling van zulke gevallen door de wapenstilstandscommissie te Pan- UTRECHT lANPi De drie samen werkende bonden van v?rvoerspersoneel zullen een ultimatum verzenden aan de1 Utrechtse taxiondernemingen. Als de werkgevers binnen acht dagen na ont- vangst van dit ultimatum niet voldoen j aan de verlangens van de vakbonden gaan j de taxichauffeurs in staking. Op een door i de drie bonden belegde ledenvergadering! hebben de Utrechtse chauffeurs de tegen- j voorstellen van de werkgevers afgewezen, omdat ze die onvoldoende vinden. Het1 aanbod van de Utrechtse ondernemers blijft 52 gulden onder de materiele in houd van het arbitraire voorstel van de bemiddelingscommissieAls het in Utrecht staking uitloopt, zullen daaraan. Zeven verzetshaarden zijn in Saigon gelokaliseerd. De belangrijkste zijn de wijk rond de pagode An Kwang en de Chinezenwijk Cholon, waar, naar ver. luidt een revolutionaire raad is opgericht. De grote verkeersweg naar het vliegveld Bien Hoa wordt goeddeels beheerst door de Vietkong. Een rit daarover staat on. geveer gelijk met de dood. Door de stra. ten van Saigon daveren de kolonnes tanks. Ze worden van alle kanten door sluipschutters beschoten. In sommige wij ken zoeken Zuidvietnamese soldaten huis aan huis naar communisten. Zodra zij er een gevonden hebben wordt hij afgeran seld en met onbekende bestemming weg gevoerd. Bloedige tonelen spelen zich Parijse suggestie voor t.v.-haters (Van o e correspondent) PARIJS. Een ging gisteren met de lift eerste verdieping van de Eiffel- toren met een groot pak onder zijn arm. Toen hij boven naast het restaurant stond, haalde hij het pakpapier los en smeet zijn televisietoestel naar beneden, waar het op de Champs de Mars terecht kwam en op de keien in duizend stukken uit elkaar sloeg. Toen de politie de man vroeg waarom hij dat gedaan had, tri hij, dat hij wilde protesteren tegen de slechte kwaliteit van de televisie-uitzen dingen en tegen de komende t.v.- reclame. De man zal ongetwijfeld worden vervolgd, want waar blijft men rn Parijs, wanneer iedereen een kaartje koopt naar de eerste verdieping van de Eiffeltoren en daar ongewenste voorwerpen om- overal af. Een m. den op slag gedood door een tankgranaat toen zij angstig wegdoken voor de aan rollende tanks. Het grote Amerikaanse vliegveld bij Naha Trang, ten noordoosten van Saigon aan de kust gelegen, lag gisteren onder zwaar kanonvuur. Het radiostation van het Zuidvietnamese bevrijdingsfront (Vietkong) dringt er bij herhaling bij de Zuidvietnamese troepen op aan de wa pens legen de Amerikanen te keren: „De Amerikanen kunnen zichzelf niet eens beschermen. Hoe kunnen zij u dan in be scherming nemen?" In Washington maakt men zich veel zorgen over de ontwikkelingen, vooral over die in Saigon. Algemeen gelooft men dat de massale aanvallen een onder deel zijn van het grote offensief dat, naar verwacht wordt, in het noorden bij de gedemilitariseerde zone, moet losbreken. Anderen, optimistischer, zijn de mening toegedaan, dat de Vietkong in een gun stige positie wil komen bij eventuele vredesonderhandelingen. In sommige Amerikaanse regerings kringen twijfelt men aan de onlangs ge uite verzekering van generaal Westmore- land, namelijk dat hij met de thans tot zijn beschikking staande troepen in staat is aan elke Noordvietnamese aanval het hoofd te bieden. Westmoreland is van mening, dat het voornaamste doel van het Noordvietnamese offensief de geteis terde Amerikaanse basis Khe Sank zal zijn. Hij verwacht dit noordelijke offen sief op zeer korte termijn. (Van t verslaggevers DEN HAAG De „barones", die maandag een onstuimige rit door Den Haag en Wassenaar maakte, is gistermiddag door de Haagse politie ont maskerd. De adellijke vrouw blijkt e enman. Het is een 68-jarige Amster damse professor. Een visiteuze van de Haagse politie kreeg bij afname van kledingstukken het vermoeden, dat de „barones" wel eens een man zou kunnen zijn. F.en Vletmmces jongetje loopt hier aan de hand van zijn vriendje door het zwaar getroffen Saigon. Zijn hoofd is in verband gewikkeld wegens een verwonding, opgelopen bfj de grote Vietkongaanvallen. LONDEN (Reuter) De Zuldafri- kaanse chirurg dr. Chris Barnard, die bekend is geworden door zijn hartover- plantingen, heeft ln Londen geruchten tegengesproken, dat hij in een film zou optreden. „Ik ben geen acteur en lk ben ook niet van plan ooit een acteur te wor den", aldus Barnard. Toen bovendien van de Amsterdamse politie het bericht kwam, dat de man, die de „barones" als haar halfbroer had opgegeven (de professor) weieens als vrouw verkleed ging. was de zaak al spoedig duidelijk. Bij de arrestatie werden geen papleren gevonden, die de identiteit van de vrouw staafden. De Haagse politie stond tegen over diverse raadsels. De aangehoudene was in kleding en gedragingen zeer vrou welijk. maar zag er wel wat oud uit voor haar 42 Jaar. De „barones" werd gister morgen voorgeleid voor de officier van justitie en zou 's middags naar de rech- ter-commlssaris gaan. Toen de ware ..Adam" boven kwam, bleven er geen justitiële gronden voor het ln bewaring stellen van de man meer over. zoals het ontbreken van een vaste woon- of ver blijfplaats ln Nederland. Dertien bekeuringen Travesti ls ln Den Haag niet verboden of strafbaar. Wel krijgt de man bij de twaalf processen-verbaal, die h(J voor verkeersovertredingen al heeft nog een proces-verbaal voor het opgeven van een onjuiste naam. Bij het onderzoek ls ge bleken, dat de auto waarmee de man de vervaarlijke rit in het spitsuur heeft ge maakt, zijn eigendom is. De wogen ls in beslag genomen. De man heeft de laatste tijd ln Den Haag gelogeerd Hu had een kamer ln de Archipelbuurt. De man ls in de namiddag vrijgelaten en afgehaald door een familielid. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00—7.00 uur. nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agent schappen zijn gevestigd wende men zich tot de agent. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Tegen het einde van de gisteren gehouden openbare hearing, waarbij de Tweede-Kamerleden zich door een rijstebrijberg van verkeersdeskun- digen moesten werken, kwam het alcoholprobleem aan de orde. Tot algemene I vreugde van de aanwezigen, die na al het gepraat wel een opkikkertje konden gebruiken, mocht de VVD'er Zegering Hadders een balonnetje opblazen ln verband met een ademtestje. Hoewel de heer Zegering Hadders, die zich met groot elan had gekweten van zijn taak als hearingleider, meedeelde driekwart kan te hebben genuttigd (rode wijn wel te verstaan), bleek het nog niet nodig hem aan het snel verkeer te onttrekkenMaar hopelijk is hijzelf zo verstandig geweest. (Zie verder ook pag. 1) In het Wiener Konzerthaus m Wenen ia gisteren het snoep je ras het jaar gekozen". Het zoet vos de overwinning was voor de 0-jarige Ilse Basmvold, die zich Mtsz Bonbon I96H mocht noemen. MOSKOU (AFP) In een dorp ln de Sovjetrepubliek Toerkmenlë woont «en vierjarige Jongen, die nu al 53 kilo weegt.. Hij is één meter negen lang. Zonder moeite ls h|) zfjn twee broers van 11 en 12 Jaar de baas, aldus een avondblad ln Moskou. I ADVERTENTIE! .Va vele vergeefse pogini lichten. Het schip zonk vijf zware bokken we en is het bergers dan t orig jaar oktober bij e il het wrak gisteren e lukt het V rak eau de Duitse vrachtvaarder Hornland te 'i ng op de Nieuwe Waterweg. Hangend is de stroppen van et Prinses Irenedok op de werf t<an Verolme gesleept. vergadering van georganiseerde collega's van de groepssurvelllance van de Haagse wilden bijwonen. Geen enkele vechtende i>olitie werd de zaak gesust en verwijder- cliauffeur Is gearresteerd. De betreffende de de groep ongeorganiseerden zich >m vergadering ging over de CAO voor de llaagse taxichauffeurs, die zoals bekend plaatselijk moet worden geregeld. (Van een onser verslaggevers! Om 2 uur uitstonden de eeiste moei lijkheden, toen ongeveer twintig onge- DEN HAAG Met de lange en korte organiseerden tot de vergadering toege- apenstok is de Haagse politie vannacht laten wilden worden. De groep kwam volgens een schatting van een vakbond»- I op de Prinsegracht opgetreden tegen een echter niet verder dan de kantine, waar bestuurder zo n zeventig tachtig taxi- dertigtal ongeorganiseerde taxichauffeurs.onenigheid ontstond met enige georgani- chauffeurs deelnemen I die in het gebouw „De Drie Stoepen" oen e—rdtn. Door bemiddeling van agenten I aantrokken ontstond partij. Met geweld werden de chauffeurs uit de kantine verwijderd. Een tegen- spartelende chauffeur ging zelfs met tafel en al de deur uit. Enkele malen probeerden de chauffeurs via de hoofd- de deur onder de trap van „De Drie Stoe- ingang weer binnen te komen, maar de pen" en drong tot in de kantine door. politie was met een fel blaffende hond Een gesprek tussen de inmiddels gealar- t-r plaatse, zodat de betrokkenen tot an- meerde politie en de binnendringers le-de re gedachten kwamen. In de strijd verde niets op en de politie deelde daar- werd de pet van een agent vernield. De om mee, dat iedereen gearresteerd zou vechtpartijen gingen gepaard met veei ru- worden wegens lokaalvredebreuk Toen moer. dat op grote afstand te horen was de ongeorganiseerden zich hiervan niets Omstreeks half vijf was de rust op de massale vecht- I Prinsegracht teruggekeerd. De bekende Olga Matrassen- ftthrieken brengen al» eerste in Nederland een Draka- polyaet hernia tras met een volkomen veilige elektrisch verwarmde winterkant. De bevoorrading ia begonnen met matrassen in de maten 80x190 voor ƒ125,en 90 x 190 voor 135,—, ter wijl binnen enkele weken alle matraasen uit voorraad le verbaar zijn. Deze matraasen komen uitsluitend in de bed denwinkels, dua u kunt rua- tig kijken en kiezen. Alleen maar bij de bedden-vakman, waar u op vertrouwen kunt, aan wie u alles vragen kunt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1