vsAmbassade deels bezet Vietkong loopt storm in heel Zuid-Vietnam Bunker tijdig gevlucht Berovers geldloper van C A pleegden nog drie overvallen Niet meer via „dodenweg" naar school Geen hoop meer voor opvarenden Minerve Amerikaanse toeristenstop kost Nederland 50 miljoen Bevroren jongen werd ten leven gewekt Weinig kans voor belastingvrije A.O. W. Eigen glazen ingetrapt PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 31 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN LATER OPKLARINGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Aanvankelijk zwaarbewolkt met regen. Morgen overdag vanuit het westen opklaringen. Aanvan kelijk krachtige tot harde zuidwestelijke wind, later krachtige tot matige westelijke wind. Iets lagere middagtemperaturen dan vandaag. 59e jaargang, no. 17.358 geving van Alphen aan den Rijn ge huurd, die volledig waren ingericht en waar zij een eigen huishouden voerden. Hier kwamen zij ook bijeen om hun overvallen te beramen. Hun familie en kennissen wisten niet beter of zij hadden een goed betaalde baan waar zij goed van konden leven Volgens de recherche heeft nooit,iemand argwaan gekoesterd. Een interessant de tail is, dat de rovers nooit de moeite namen hun buit te tellen, maar afwacht ten tot het relaas van hun daad in de kranten verscheen om vervolgens op ba sis van het daarin als geroofd vermelde bedrag het geld te verdelen. Zuidvietnamese soldaten slepen tijdens Een van de onderzoekers naar de toestanden op een gevangenisboer derij in Arkansas bij de plek waar stoffelijke resten gevonden zijn van mogelijk vermoorde gevangenen. ADVERTENTIE De meest makkelijke verf heet Ouders houden kinderen thuis (Van onze correspondent) BORNE Bezorgde ouders uit de buurtschap Hessel nabij Borne hebben gisteren de rijksweg Hengelo-Almelo ge blokkeerd om hun kinderen, die van de scholen in Borne thuiskwamen, veilig over deze als dodenweg bekend staande verkeersader te leiden. Dit gebeurde, nadat even tevoren de vijfjarige Rinus Beijen bij het oversteken van deze straat door een auto werd gegrepen en op slag gedood. Rinus is het derde verkeersslachtof fer op de rijksweg bij Borne in dit jaar. Tijdens een spoedvergadering hebben ouders van schoolgaande kinderen, die de weg moeten oversteken, besloten hun kinderen niet meer naar school te laten gaan voordat er een afdoende maatregel is getroffen. Burgemeester mr. C. Be vers van Borne heeft per telefoon van het ministerie van Verkeer en Water staat geëist dat de geplande verbete ringen aan de dodenweg met de meeste spoed zullen worden uitgevoerd; in ieder geval eerder dan in de tweede helft van dit jaar, zoals het ministerie had aange kondigd. Vermoorde gevangenen opgegraven in Arkansas LITTLE ROCK (Reuter) De TOULON (AFPReuterAP) De hoop, dat de 52.opvarenden van de dwenen Franse onderzeeër Minerve nog levend teruggevonden worden, is verdwenen. Gisteravond meldde de diep zeeduiker Yves Cousteau, dat het ge signaleerde metaalachtige voorwerp, op ongeveer 140 meter diepte en 8 kilome- ten zuiden van Kaap Cepet, bij Tou lon, niet van de vermiste Franse duik boot is, maar een ander wrak. Cousteau was enkele uren tevoren net zijn duikklok, voorzien van zoek lichten en radar, afgedaald. Eerder d een woordvoerder van de Franse arine gezegd, dat zelfs als de Miner- gevonden zou worden, de kans dat de bemanning nog in leven is, minimaal zijn. Inmiddels wordt het zoeken in het oostelijke deel van de Midel- landse Zee naar de Israëlische duikboot Dakar, die sedert donderdag met nan aan boord wordt vermist, voortge- Israël heeft van Engeland een nit duikboot gekocht, een zusterschip de vermiste Dakar, aldus heeft de rine hier dinsdag bekendgemaakt. e nieuwe duikboot, die enige weken geleden aangekocht werd, bevindt zich i bij de schepen van vijf landen die lar de Dakar zoeken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Witteveen (Financiën) heeft gisteravond in de Tweede Kamer, tijdens de behandeling van zijn begroting ontkend, dat de oor log in Vietnam de oorzaak is van het tekort op de Amerikaanse betalingsba lans, zoals door enkele Kamerfracties werd beweerd. Er is volgens minister Witteveen sprake van een fundamente le storing van het evenwicht. Het is jammer, aldus dr. Witteveen, dat Amerika zich genoodzaakt zag in te grijpen in het vrije kapitaalverkeer. .Maar men moet er ook niet zo zwaar aan tillen, want wat Amerika aan maat regelen tot herstel van zijn betalingsba lans bekendmaakte, is een aanvaarde methode om in te grijpen. De uitwerking van de Amerikaanse maatregelen zal volgens de minister vooral liggen in de sfeer van de inves teringen. Door passende monetaire maat regelen kan die markt dit wel opvangen. De bewindsman meende, dat de terug houdendheid bij Amerikaanse investe ringen voor 300 miljoen gulden onze ka pitaalrekening zal beïnvloeden. „Wat minder erg is dan wanneer het de lo pende rekening van de betalingsbalans De aangekondigde restricties voor het toeristenverkeer noemde minister Witte veen de meest kwalijke der maatrege len, omdat deze bepaalde bedrijven di rect treft. Overigens had de minister de indruk, dat de maatregelen niet zo drastisch en rampzalig zullen zijn als aanvankelijk werd gevreesd. De ont vangsten dank zij het Amerikaanse toe risme kunnen worden geschat op 170 mil joen gulden. „Als deze met meer dan 40 a 50 miljoen gulden zouden dalen, zou mij dat erg verbazen", aldus de bewindsman. SAIGON (Reuter - A.F.P. - A.P.). Zelfmoordcommando's van de Vietkong hebben een ge weldig offensief ontketend tegen alle Amerikaanse bases en de voornaamste steden van Zuid- Vietnam. Ook in Saigon werd woedend gevochten. Vietkong- eenheden beletten urenlang een deel van de Amerikaanse ambas sade, welk deel na zeer bittere gevechten heroverd werd. Geen enkele Vietkongaanvaller gaf zich krijgsgevangene. Het radiostation van Saigon is vernietigd. Gevechten hadden verder plaats bij het onafhankelijkheidspaleis en bij de luchtbasis Tan Son Nhut De bevolkinz in de buurt van het vliegveld is bevel gegeven weg te trekken, aangezien er trommelvuur gegeven zal worden op een fabriek waarbinnen zich 700 Vietkong- strijders verschanst hebben. De aanval len, mogelijk bedoeld om het te ver wachten offensief in het noorden te steunen, dan wel te voorkomen dat ver sterkingen naar de omsingelde Ameri kaanse basis Khe Sanh worden gezon den, moet aan honderden en honderden Vietkongleden het leven hebben gekost. De zelfmoordcommando's van de Viet kong ondernamen hun aanval op de Amerikaanse ambassade met bazooka's. De ambassade is een nieuw gebouw, dat als een burcht tegen aanvallen als deze verdedigd kan worden. Niettemin slaagde de Vietkong ten dele in zijn opzet. Ame rikaanse mariniers en militaire politie deden een tegenaanval. Met helikopters werden zij op het dak van de ambas sade neergelaten, kropen naar binnen en gingen de aanvallers te lijf. Geen van de Vietkongaanvallers overleefde de strijd. Tenminste vijf, maar waarschijn lijk meer Amerikanen vonden de dood. De gevechten hadden zes uur geduurd. De Amerikaanse ambassadeur Bunker was al bij het begin van de gevechten, onder zware bewaking uit zijn woning dicht bij de ambassade gevlucht. Waar hij zich thans bevindt, is niet bekend. In de loop van de ochtend deden zich in heel Saigon nog gevechten voor. Zo wel in Saigon als in Washington, waar Johnson met spanning de gebeurtenissen volgde, werd de toestand met „verward" en „ernstig" omschreven. De acties van de Vietkong in Saigon beperkten zich niet tot gewapende over vallen. Ook trokken leden van de ver zetsbeweging naar de dichtbevolkte in heemse wijken, waar zij er bij de bewo ners ondanks het nachtelijk uur voor pleitten hun steun aan de guerrilla strijders te geven. Elders in het land voerden Vietkong- eenheden aanvallen uit op vijf provin ciale hoofdplaatsen in het noorden van Zuid-Vietnam. Tot in de loop van de ochtend werd daar nog in de straten gevochten. Ook werden aanvallen ge meld op Amerikaanse bases bij Danang, Quang Tri, Phoe Bai (bij Hue), Sjoe Lai en Tam Ky. MOSKOU (AP) Het Russische pers bureau Tass heeft bekendgemaakt dat artsen er onlangs in geslaagd zijn een 18-jarige jongen tot leven te wekken, die schijnbaar was doodgevroren op een weg in Siberië. Valery Novikov werd vlakbij Novosibirsk gevonden. Zijn lichaamstem peratuur bedroeg slechts 20 graden. Uit een elektrocardiogram bleek dat het hart nauwelijks enige trilling vertoonde. Dr. Alexander Boechinow van het ziekenhuis aldaar opende de borstkas van de jon gen en begon het hart te masseren. Bin nen vier uur sloeg het hart weer en zeven uur later kwam de jongen tot be wustzijn. In de tussentijd hadden de nie ren van de jongen echter opgehouden te werken en moest een kunstnier worden ingeschakeld. Daarna moesten de artsen hun aandacht schenken aan de longont steking die Valery had opgelopen. (ADVERTENTIE) &#ifritt&soep...die is pas lekker! hoofdinspecteur van het gevan geniswezen in Arkansas, Thomas Murton. heeft het strafstelsel in deze Amerikaanse staat, zoals dat tot voor kort gold, beschreven als „een folterkamer", waarin afgeran selde en gemartelde gedetineerden sommigen voor het leven ver minkt als dieren leefden". Eergisteren zijn op de gevange nisboerderij te Cummins drie doden opgegraven nadat gevange nen herhaalde malen hadden ge zegd dat medegedetineerden door bewakers om het leven waren ge bracht en in het geheim begraven. De arts van de gevangenis zei dinsdag dat er misschien wel hon derd mensen begraven liggen. Hij sloot overigens de mogelijkheid niet uit.dat het bewuste terrein vroeger een begraafplaats is geweest. De staatspolitie van Arkansas heeft een grootscheeps onderzoek inge steld naar de beweringen van de gevangenen Een van de gevangenen heeft ver klaard geholpen te hebben bij het begraven van tien of twaalf ge vangenen in de jaren veertig. Kamer niet gelukkig met regeling van dinsdag bekend ook de hand te heb ben gehad in de overval op een kas- loper van het geschenkenhuis Reveillon in de Kalverstraat op 5 november 1965 (buit ruim f 5500 plus 300 DM), de over val op een employé van de supermarkt De Hoop in Diemen op 25 november 1966 en de beroving van de wagen van Van Gend en Loos achter het Centraal Station in Amsterdam op 11 oktober 1967, waarbij zij met een bedrag van ruim 100.000 gulden verdwenen. Van het gestolen geld heeft het trio de afgelopen twee jaar een tamelijk luxueus leventje geleid. Zij hadden een flat in Zandvoort en een huis in de om- Staatssecretaris: op korte termijn niet mogelijk punt dan ook de aUerhoogste prioriteit krijgen. Op korte termijn kan dit echter niet", aldus de bewindsman. De Tweede Kamer toonde zich na het antwoord van de staatssecretaris toch weinig tevreden. De teneur van de re pliek was, dat de bewindsman weliswaar de minst bezwaarlijke weg heeft geko zen, maar dat er toch iets moet gebeu ren, zo snel mogelijk en niet over een aantal jaren. De heer De Goede (D'66) betoogde bovendien dat als er nu dan geen moge lijkheid is om de uitkeringen belasting vrij te maken men de uitkeringen dan zodanig zou kunnen verhogen dat het be steedbaar inkomen uit AOW, AWW en bijstandswet nbt achterhit gaat. Te gen deze achtergrond diende hij een mo tie in waarin om maatregelen werd ge vraagd waardoor de uitkeringen netto gelijk blijven. De heer Kieft (AR) wek te de AOW'ers op via de bijstandswet om compensatie te vragen, „Dan krijgt de staatssecretaris de rekening zelf weer gepresenteerd". In zijn slotwoord beloofde staatssecre taris Grapperhaus dat hij alle sugges ties om tot belastingvrijdom van de so ciale uitkeringen te komen zal overwe gen en zijn uiterste best zal doen om zo spoedig mogelijk een oplossing te vin den. i Tegen de motie- De Goede had hij het bezwaar dat zij te ver ging. Het pro bleem betreft imers de minst draag- krachtigen, aldus de staatssecretaris en dan moet men niet iedereen een hogere uitkering geven. Over de motie zou van middag worden gestemd. ROTTERDAM (ANP) De Rotter damse politie heetf een 43-jarige perser uit de Maasstad aangehouden, die een etalageruit van V. en D. aan de Plein- weg in Rotterdam had ingetrapt. De per ser werd daarmee voor de tweede keer binnen korte tijd voor precies hetzelfde feit aangehouden. De Rotterdammer was namelijk nog niet zo lang geleden ge arresteerd, toen hij in een dronken bui dezelfde ruit had ingetrapt. De persei- werd veroordeeld en moest de schade in termijnen terugbetalen. Verleden week had hij de laatste termijn voldaan. Na een flink aantal glazen bier te hebben gedronken, kwam de Rotterdammer de afgelopen nacht weer langs de door hem betaalde ruit. De man werd bij de her innering aan zijn financiële aderlating zo kwaad, dat hij de ruit weer intrapte. Deze verklaring houdt, zoals bekend is in, dat de Engelse vertaling van de Nieuwe Katechismus niet met toestem ming van kardinaal Alfrink verschenen was, dat de bisschop van Burlington zijn imprimatur had ingetrokken en dat derhalve deze vertaling niet als kerkelijk goedgekeurd kon worden be schouwd. Na deze verklaring te hebben geci teerd besluit de Osservatore: „Men moet er dus bij blijven, dat na deze uitspraak van bevoegde zijde geen enke le andersluidende verklaring gegeven is, noch met betrekking tot de oorspron kelijke tekst van de Nieuwe Katechis mus, noch met betrekking tot de verta ling". De tekst van dit communiqué werd in verschillende talen door Radio Va- ticana omgeroepen. Pogingen om nade re informaties over de strekking van dit communiqué te krijgen, bleken vruchteloos. Ofschoon de Osservatore nauwe banden heeft met de Heilige Stoel, mag dit communiqué toch niet aan deze gezagsinstantie worden toege schreven. Het is geenszins onmogelijk, dat bepaalde figuren, die de Nieuwe Katechismus als een gevaarlijk docu ment blijven beschouwen, van d'e Osser vatore gebruik maken, om hun persoon lijke mening te spuien. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatssecretaris Grap perhaus van Financiën ziet geen kans op korte termijn maatregelen te nemen, waardoor de uitkeringen van A.O.W. en A.W.W. belastingvrij worden. Hiervoor zou nodig zijn de verhoging van de be lastingvrije voet, maar dit kan pas als de voorgenomen verschuiving van de di- recte naar de indirecte belastingen wordt doorgevoerd. De bewindsman heeft dit gisteren in de Tweede Kamer gezegd, waar tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Financiën vrijwel una niem werd aangedrongen op het belas tingvrij maken van de sociale uitkerin gen. „Wat mij betreft is het onder de be lasting brengen van de sociale uitkerin gen een tijdelijke maatregel. Het kern probleem is de te lage belastingvrije voet. Bij de belastingherziening moet dit Opvarende van Katechismus (Van onze correspondent) ROME De Osservatore Romano van gisteren bevat een korte mededeling, die betrekking heeft op de Nederlandse Nieuwe Katechismus. „In enkele kranten zijn berichten verschenen, die melden, dat de arbeid aan de bekende kwestie van de Nieuwe Nederlandse Katechis mus definitief beëindigd is. Uit welinge lichte bron vernemen wij, dat deze be- Hij voegde er evenwel aan toe, de juistheid van de mededeling niet te kun- ,nen nagaan. Wel herinnerde hij eraan, dat op het ogenblik van de aanhouding van de Pueblo, een radioboodschap van het schip gewag had gemaakt van een gewonde, die een been verloren zou heb ben. Een tweede boodschap maakte melding van een ernstig gewonde. De woordvoerder van het Amerikaan se ministerie zegt niet te kunnen zeg gen, of de twee boodschappen op een en dezelfde man betrekking hadden. Men beschikt voorts over aanwijzingen, dat de gevangen opvarenden van de Pueblo goed behandeld worden. Osservatore over Nieuwe i Pueblo overleden WASHINGTON (AFP) De woordvoer- der van het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft dinsdagavond verklaard, uit niet nader aangeduide bron verno men te hebben, dat een lid van de be manning van het door Noord-Korea op gebrachte Amerikaanse spionageschip Pueblo overleden is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1