Fraude bij rallye van Monte Carlo Brandpunt-Buitenspel anders dan andere Ank van der Moer speelt soloi n gevarieerd Nederlands program Regisseur ontbrak TWEE RUSSEN: Concertge bouw orkest op z'n best Theodorakis in vrijheid PAGINA 2 DE LEIDSE COURANT MAANDAG 29 JANUARI 196» „The big sleep" De film van vanavond Hoewel Daniel Hammett over het al gemeen beschouwd wordt als de grote grondlegger van de Amerikaanse „hard boiled" detectiveschóol, is Ray- ond Chandler wel de meest bekende leerling. In een kwart eeuw tijd schreef hij een aantal korte verhalen en slechts zes romans, alle met particulier detec tive Philip Marlowe als de centrale figuur. Vier van deze romans werden verfilmd „The little sister" staat op het produktieprogramma van Metro-Gold- wyn Mayer voor 1968 telkens met een andere acteur dan Marlowe. Dick Powell, Robert Montgommery en George Montgommery speelden hem, maar veruit de beste vertolking kwam van Humphrey Bogart in „The big sleep" onder regie van Howart Hawks. Een miljonair met twee wispelturige dochter roept Marlowes hulp in, omdat hij wordt gechanteerd. Herhaaldelijk moet de detective in de loop van het zeer gecompliceerde verhaal de wulpse jongste dochter uit de moeilijkheden halen. Er vallen heel wat doden eer dat het mysterie rond een vermiste gangster is opgelost, zoveel zelfs, dat Hawks tijdens de opnamen de tel kwijtraakte en ijlings Chandler in New York moest opbellen om te vragen of slachtoffer nummer zeven doodgescho ten werd dan wel zelfmoord pleegde. „The big sleep" is typerend voor de „whodunit" een populaire uitdruk king voor detectivestory uit het begin van de jaren veertig met flit sende vaak geestige dialogen. Bogarts antwoord op de vraag aan hét begin: „Hoe drinkt u uw whiskyy"? „Uit een glas" is zelfs klassiek geworden. „The big sleep" doet bij een weerzien verouderd aan, maar gètuigt nog steeds van Hawks grote vakmanschap.Wie zich naar een kwart eeuw terug wil verplaatsen, zal er nog veel plezier aan beleven, mede omdat naast Bogart ook Lauren BacaU en Eliska Cook junior er belangrijke rollen spelen. (Nederland II 20.45 uur). Isja Rossican overleden HILVERSUM (ANP) Hoewel zijn gezondheidstoestand de laatste tijd tè wensen overliet is zaterdagnacht in Hilversum toch nog vrij plotseling overleden Isja Rossican, pianist cn muziekregisseur bij de Nederlandse Radio Unie. De heer Rossican, bij vele vooroorlog se radioluisteraars bekend uit de tijd dat hij als painist met violist Eddy Walis samenwerkte in het VARA-en semble „Esmeralda", is 62 jaar oud geworden. Isja Rossican, die in Wilna in Rus land werd geboren, kwam in 1932 via Duitsland naar Nederland. Zijn eerste opleiding kreeg hij in Wilna, waarna hij in Berlijn bij Leonid Kreutzner zijn piano-opleiding voltooide.. Hij heeft tal van bekende kunstenaars, onder wie de altzangeres Kathleen terrier, bege leid. In zijn Nederlandse radiotij d'heeft hij ook veel samengewerkt met de violist Paul Godwin. Declaratie van zeventig mille (Van o nroepcorrespondent) HILVERSUM. De eerste uitzending van het nieuwe programma „Brand punt-buitenspel" van de KRO-televisie heeft al meteen veel stof doen op waaien. In een filmreportage van free lance-journalist Hans Zoet werden de rallye-experts Maarten v. Wamelen en Fred van der Vlugt beschuldigd van verwisseling van twee Simca's in de rallye van Monte Carlo in 1964. Het Simcateam bestond toen uit de equipes Rob Slotemaker-Vonhof en Gorris-Van Marken. De privérijder Oscar Rosenblatt ver telde, dat men bij Mantua twee Simca's met opgevoerde motoren had klaarge zet, om een lang en zwaar traject met grötèsnelheid te kunnen rijden. Een „en ander zou de ploeg aanzienlijke tijd winst hebben opgeleverd als de wagens niet door ijsvorming zoude.i zijn uit geschakeld. De twee wagens waren volkomen identiek aan die waarmee de ploeg de rallye tot dan toe had gereden: de motornummers waren gelijk en zelfs de zegels waren met een speciale tang nagemaakt. Dit alles was door de heren Van der Vlugt en Van Wamelen „ge regeld", aldus de reportage van Hans Sonja Barend presentatrice van „Fenklub'' (Van c respondent) HILVERSUM. Sonja Barend, die als tv-presentatrice van „Yin-Yang" slechts korte vreugde van haar taak mocht beleven, omdat dit VARA-programma na enkele uitzendingen is verdwenen, gaat nu „Fenklup" presenteren. De ex-NTS-omroepster zal deze taak met ingang van de volgende uitzen ding van „Fenklup" op 10 februari gaan vervullen, omdat haar voorgang ster, Yvonne van Zuiden, als zodanig afscheid neemt. Sonja Barend is na haar middelbare schoolopleiding enkele jaren werk zaam geweest als beroepskeuze-advi- seuze. Bij de NTS werkte zij eerst als script-giri'b'ij de cursus voor aanstaan de regisseurs in het opleidingscentrum Santbergen te Hilversum. Sonja volgde zelf ook deze cursus en verrichtte voor 'de NTS ook omroepsterswerk. dit „karwei" een declaratie van 70.000 gulden bij zijn directie hebben ingediend. Van het bureau Autovisie-publiciteit kregen de rallyerijders 'n brief, onder tekend door de heren Van Wamelen en Van der Vlugt. Daarin werden zij ge waarschuwd dat zij met hun opgevoer de motoren de andere rijders niet te snel mochten passeren en dat zij even min snel moesten optrekken. De heren Gorris en Van Wamelen werden voor de filmcamera geïnter viewd. De heer. Gorris kon dit verhaal niet ontkennen, ook al gaf hij niet toe dat er fraude was gepleegd. De heer Van der Vlugt deed. alsof zijn neus bloedde en had zelfs nog nimmer van het plaatsje Mantua gehoord. In Hilversum is men thans benieuwd naar de reacties van de Simca-impor- teur. De heren Van der Vlugt en Van Wa melen waren vandaag niet voor com mentaar bereikbaar, omdat zij nog in Monte Carlo vertoeven, waar de heer Van Wamelen voor de TROS 'n rallye reportage maakt. Ter verduidelijking zij gemeld, dat Hans Zoet zijn filminterviews maakte vóórdat de rallye 1968 van start ging en dit programma eind vorige week aan de Brandpuntredactie aanbood. HOEPLA-AFFAIRE YPRO-bestuur achter directie (Vanc nroepcorrespondent) HILVERSUM Het algemeen bestuur van de VPRO is zaterdag onder leiding van de waarnemend voorzitter dr. K. Roessingh bijeengekomen. Naar aan leiding van de gebeurtenissen van de laatste weken met betrekking tot de Hoepla-affaire wenste het bestuur zich nader te laten informeren. Uiteraard werd ook kennisgenomen van de op beeldband vastgelegde in houd van het niet-uitgezonden Hoepla programma. Hoewel ook in het AVRO- bestuur de meningen verdeeld waren over deze kwestie, schaarde men zich toch duidelijk achter het besluit van di recteur Mulder, om zowel het Hoepla- programma te schrappen als de ver bindingen met de makers daarvan te verbreken. Zaterdag a.s.komt het algemeen be stuur opnieuw bijeen om na intensiëf óverleg met de directie en piogfam- mastaf een nieuwe beleidslijn voor de toekomst te bespreken. Brandpunt Buitenspel, de nieuwe sportrubriek van KRO-t.v., die er za terdag voor het eerst uitging, leek in zijn opzet werkelijk een nieuwe sportrubriek te zijn. Anders dus dan wat we plichtmatig en meestal ook wel vakkundig op ons scherm voor geschoteld plegen te krijgen. Dat nieuwe: a. experimenteel ingrijpen in de sport zelf; b. van buitenaf en met wat ironie het licht werpen op wat zónder die ironie misstanden in de sport zou worden genoemd. De rubriek beviel ons wel. Zeker ge zien in het licht van het feit, dat ze met zo'n nieuwe opzet pas na een paar afleveringen helemaal goed kan draai en. Het voetbalexperiment slaagde nóch speltechnisch, nóch visueel. Maar de „onthullingen" over dopende wiel renners en knoeiende rallyerijders zorgden voor de pikanterie. En de voor lopige analyse van „Oslo" mocht er „Oslo" heeft trouwens toch heel wat kijkuren gevuld. Bob Spaak deed het als commentator weer prima; met tel kens directe informatie over tijdver- gelijkingen e.d. En waar Eurovisie ons beelde onthield werden we direct of later op de avond toch goed geïn formeerd. Oók vanuit Helsinki waar de schaatsende dames het zo uitne mend deden. Binnen een paar uur zagen we dat gefilmd en wel in NTS- Sport en dat was technisch een knap pe prestatie. Voor het overige een routineweekein- de met veel goeds. In „Ja zuster, nee zuster", de beste strip van onze 'tv bijvoorbeeld. De VARA blijft het een „kinderprogramma" noemen. Ditmaal was er zelfs een kinderrol, maar ook een heleboel grapjes (de geldnood tekstjes onder meer) waar juist kin deren de lol niet van zullen inzien. We zullen maar denken dat zolang er nonnen in volwassen-zendtijd in onze programma's rondvliegen, de groten óók wel recht hebben op een prima programma in kinderzendtijd. Rudi Carrell vloog zaterdag niet hoog, maar zijn show was als geheel gezellig en met heel veel van die kleine grapjes die toch eigenlijk zijn grootste kracht zijn. Bovendien was er het beste apenummer in opgeno men dat we ooit zagen. „La religieux", de Franse film naar een heel ver ouderde Diderot, was onderwerp van Achter het Nieuws. Om die film is nogal schandaal verwekt. De VARA toonde fragmenten en liet het woord aan een viertal zusters augustinessen, die heel nuchter met acht benen op de grond reageerden en daarmee, ge loven wij, niet helemaal handelden, zoals Achter het Nieuws gehoopt had. De AVRO-routine van zondag: zuster, voetjes van de vloer, Bertrille, Cor- ry Brokken, een showprogramma dat met een enorme zorg omgeven wordt, waardoor Corry er tot de grote ster wordt gemaakt, die zij niet helemaal is, maar waar zij naar Nederland se begrippen toch heel dicht bij- Röfht'. Pierre Janssen en Leen Timp grepen heel gelukkig in de grote kunst van Edgar Degas.' Tenslotte één uitzending buiten alle routine om: Woonplaats van vier mil- ADVERTENTIE)' caballero joen. Dit NCRV-; van Hillo, gisteren op het tweede net, over het vernietigingskamp Auschwitz benaderde dit gruwelijke onderwerp op een haast schuchtere wijze. Maar wel beklemmend-effectief vonden wij. Want al doen wij, mensen van 1 het niet meer op Auschwitzschaal, sen dat ze minder zijn dan wij, ze sluiten en ze doden. Zolang dat, door gaat moeten films als „Woonplaats' van vier miljoen" op tv vertoond genomen Vg. Vijf eigentijdse Nederlandse auteurs hebben de basis geleverd voor het so lo-programma van Ank van der Moer dat „Vrouwen" heet: Jan Staal, Alain Teister, Jacques Firmin Vogelaar, Al- bert Mol en Andreas Burnier. Vijf boei ende vrouwenportretten, die zeer uit eenlopend zijn, zowel wat betreft de be nadering van de auteurs als de moge lijkheden die hun tekst biedt voor de vertolkster. Bij de officiële premiere dit weekend in Diligentia, stelde Ank van der Moer er prijs op de aanwezige auteurs ook in het applaus te betrekken. Door de opbouw van het programma (die zeer evenwichtig is) komt het ac cent vari de avond te liggen op het eni ge programma-onderdeel na de pauze: „Een Tevreden Lach" van Andreas Bui-nier, een sterk suggestief brok be kentenisliteratuur van hoog literair ge halte, tegelijk strak in zijn eenvoud en logische benadering en aangrijpend in diepe menselijkheid. Een verhaal over een reeks ervaringen van een jonge, lesbische vrouw, die tracht te ontsnap pen aan de tekorten die het leven haar biedt. Ook door de eenvoudige prestatie die Ank van der Moer van dit fragment geeft, maakt Andreas Burniers tekst grote indruk. In tegenstelling tot het ge deelte voor de pauze, doet mevrouw PVan der Moer in dit geval geen poging om tot spel te komen. Met sobere aan duidingen en als enige rekwisieten een stoel en een sigaret, kwam het verhaal op een treffende wijze naar voren. Er waren overigens wel bepaalde zwakhe den die door een goed regisseur waar schijnlijk vermeden hadden kunnen wor den. Maar zo iemand was er kennelijk niet aan te pas gekomen. Het ontbreken van een spelleider deed zich heel sterk gelden in het gedeelte voor de pauze. Daar waren drie éénak- ters en één cabaretnummer, die alle op een of andere manier in het water vielen. Jan Staals spitse nummer (het- origineelste van de avond) „Boeken- gal" met een fraaie typering van een dichteres-met-kater na het boekenbal (vol dubbele bodems) kreeg een uit beelding zonder ironie, zodat de kwali teit van de tekst niet tot uiting kwam. Alain Teisters verhaal van een recht zinnige boerenvrouw op de Veluwe die haar kind laat sterven, omdat het niet ingeënt mag worden, was te veel blijven steken in een aanklacht tegen de be krompenheid aldaar. Het veel interes santere punt, juist in het kader van dit solotoneel (de vereenzaming van een mens, door al te starre opvattingen) kwam noch ln tekst noch in spel vol doende tot zijn recht. De monoloog van [Vogelaar van een oude vrouw had door regie misschien sterk kunnen zijn. Het I In „Een tevreden lach" van Andreas nieuwe avontuur van Blonde Greet, ge- Burnier. noteerd door Albert Mol, met commen taar op „Virginia Woolf" en de ster- ren dan voorkomen en de pech die de iren uit dat stuk, viel bij het publiek première beheerste, eveneens. Hoe dan zeer in de smc.uk, hoewel de benadering ook, het programma biedt een boeiende tamelijk oppervlakkig was. ontmoeting met vijf schrijvers, waar- De vijf schrijvers hadden een regis- voor men Ank van der Moer dankbaar seur verdiend en een grondiger voorbe- mag zijn. reiding. De vele tekstmoeilijkheden wa- Kirill Kondrasjin, superieur dirigent Grigorie Sokolov, wonderbaarlijk pianist Voor het eerst trad de Russische pianist Grigorii Sokolov, die in 1966 op 17-jarige leeftijd winnaar van de prijs van het Tsaikovskiconcours te Moskou werd, in ons land op. Zaterdagavond konden we in de Scheveningse Kurzaal, waar hij met het Concertgebouworkest onder leiding van Kirill Kondrasjin in Saint-Saëns' tweede concert in g klein (op. 22, 1868) solieerde, kennis met hem maken. artiest wonderkind! die omtrent deze muziek van de Franse meester ons alles vertel de, wat ervan te vertellen isdie de lief de voor een Bacli, in het begin opklim mend, volledig aan ons doorgaf, met kracht en sierlijkheid tevens, die in het tweede deel de poëzie in het allegro scherzando levend, geheel tot haar recht deed komen; die in het slot een mozar- tiaanse charme bracht, waardoor we be seften, dat Saint-Saëns zo gepresenteerd, zich als een waarachtig meester doet kennen. Hoe dit alles te bereiken...? Met een wonderbare muzikale intuïtie: dat valt niet te ontkennen. Doch ook door middel van een pianistiek, een ambachtelijk Daarvan waren wij getuige. En thousiast orkest, dat hem nog uren het podium had willen vasthouden... verschillig welke muziek! Deel van een avond, waarin het Con certgebouworkest eveneens geëxcelleerd heeft. Zulks onder leiding van een diri gent, de Rus Kirill, die weer eens alge meen, bekende werken bleek te hebben behandeld, alsof het premières golden: we bedoelen hier de Ouverture Coriolai (1807) en de Vierde Symfonie in Be: ATHENE (AP) De Griekse com ponist Milcis Theodorakis is zaterdag ontslagen uit de Averoffgevangenis nog uit hoofde van de kerstamnestie van de Griekse junta. Theodorakis werd in een- donkerblau we auto van de geheime politie wegge reden. Een half uur later was hij thuis. Hij legde een verklaring af, dat hij zich voortaan alleen zou bezig houden mét zijn muziek en zijn gezin. groot (1808) van Ludwig von Beethoven. Gloednieuw: zo klonken deze beide werken, hoorbaar op een uiterst con sciëntieuze wijze voorbereid. Waarbij op elk onderdeel der partituur volledig acht geslagen bleek, ook alle klankverhoudin gen uiterst nauwkeurig waren afgewo gen. Zonder dat de eindimpressie in de zaal er echter ene was, dat de dirigent met de partituur peuterig had omgesprongen: het leek eerder, dat hij best nog enkele ochtenden door had willen repeteren...! Een dirigent het uitmuntend spelende Concertgebouworkest echt waardig. Met een werk van zijn landgenoot Ro- dion Sjtsjedrin „Ozornje Tsjastoesjki", van 1962 daterend, besloot hij zijn bij zonder weldadig optreden. Werk „uit" deze tijd: niet „van" deze tijd: maar het uiterst aandachtige pu bliek heeft er met interesse naar geluis terd. Het was dan ook heel amusant. B. R. Voorzitter Mijnbeambteni: „Heilloze broederstrijd binnen KVP" (Van onze correspondent) HEERLEN De voorzitter van de ka tholieke vereniging van mijnbeambten, de heer Anton Hubben, heeft zaterdag morgen tijdens de algemene vergade ring van zün bond in Heerlen de huidige strubbelingen binnen de KVP gekwalifi ceerd als: „Een heilloze broederstrijd om prioriteit van ideëen en zich toeëigenen van predikaten cn het ontzeggen van politieke en sociale bewogenheid aan en De heer Hubben vindt, dat de vakbe weging in dit alles „het hoofd koel moet houden". „De vakbeweging in dit houden". „De vakbeweging moet er zeker niet aan meewerken, dat een meerder heid door een minderheid wordt gerin geloord", daarmee kennelijk doelend op de activiteiten van de KVP-radicalen. NEDERLAND I (STER- reclameuitzendingen 18.55, 19.03, 19.56 20.16 uur). NTS: 18.50 uur: Pipo de clown. 19.00 zee, film NTS: 22.15 uur: Tweede journaal NEDERLAND II (STER- Nieuws in het kort reclameuitzendingen CVK'IKOR: 19.06 uur: Kenmerk TROS: 19.32 uur: RinTinTin, NTS: Hengeveld over Henge- veld, gesprek 21.35 uur: Het verhaal van de HILVERSUM I NCRV: 21.05—22.15 uur: A child of our time, oratorium. 23.30—23.55: Vers in het gehoor, amusementsprogram- Radioprogramma 5 uur) NTS: 18.50 uur: Pipo de clown 19.00 uur: Nieuws in het kort VARA: 19.03 uur: Coronation Street, tv-serie Journaal VARA: 20.20 uur: Achter het nieuws, HILVERSUM II NRU: Gambia van alpha en 23?£S.55:a Radiorama, mini- magazine actualiteitenrubriek The big sleep, film NTS: 22.15 uur: Televisie morgen Schrijversportretten 10.45 uur: Walter and Connie RADIONIEUWSDIENST HILVERSUM I: 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 12.30, 18.30, 22.30, 23.55 HILVERSUM II: 7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 19.30, 22.30. 23.55 HILVERSUM III: Elk heel uur vanaf 9.00 diojournaal. pel der Koninklijke Marine. 1_._. gen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Uitzending voor de landbouw Overheidsvoorlichting. Sportrevue. journaal. NRU: 13. licht. 14.30 Prix It spin, cantate 15.45 Inleiding ÏSkSïS Jeugd. 17.15 D: grammofoonmuziek pres: gevarieerd platenprog^amma. (14.0 platenprogramma. 'r 12.55 SBuhenla Popmuziek via Radio Yaticana VATICAANSTAD, (Rtr.). Radio- Vaticana heeft zaterdagavond voor het eerst in zijn 37-jarig bestaan pop muziek ten gehore gebracht. Het programma was bedoeld om „ver scheidene geestelijke waarden van onze tijd të belichten". De luisteraars hoor den onder meer de Amerikaanse folk- zanger Bob Dylan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 2