SteCcidóeöoii^aiit BEVEL TOT MOBILISATIE VAN AANTAL RESERVE-EENHEDEN Johnson vraagt spoedzitting Veiligheidsraad Y ietkongaa nvallen op drie Y.S.-bases Uitnodiging van Indonesië aan koningin? Theodorakis komt vrij „Niet de enige schuldige in miljoenenzwender Goede heertjedoet n boekje open Geheimen Pueblo vernield Aankondiging staatslening van 6V2 pet BEUNHAZERIJ ONDER AMBTENAREN GROOT Massa feiten verzameld BRILJANT v. d. WATER Voorpost in Laos veroverd Wraakactie tegen Chinezen in Djakarta Treinrover Wilson in Canada gegrepen PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. f 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 26 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WEERSVERSLECHTERING De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: In de nacht en ochtend licht- tot halfbewolJct, tot matig afnemende en naar west krimpende wind. met in het binnenland temperaturen om het vriespunt. Morgen overdag half- tot zwaarbewolkt, later gevolgd door regen, naar zuidwest krimpende en tot hard of stormachtig toenemende wind en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.354 Soeharto komt naar Nederland DEN HAAG (ANP) De waarnemend president van Indonesië, generaal Soeharto, zal in april een staatsbezoek van drie a vier dagen aan Nederland brengen op uitnodiging van onze rege ring. Verwacht wordt dat generaal Soe harto op zijn beurt koningin Juliana zal uitnodigen voor een officieel bezoek aan Indonesië. Dit heeft vanmorgen de nieuwe am bassadeur van Indonesië in ons land, ge- neraal-majoor Taswin Almalik Natadi- ningrat op een in Den Haag gehouden ontvangst meegedeeld. Hij hoopte tevens dat een tussen Nederland en Indonesië in voorbereiding zijnde han delsovereenkomst men is thans bezig de tekst vast te stellen tijdens het ko mende bezoek van Soeharto zal worden getekend. Verder merkte hij op, dat op initiatief van Nederland aan zijn ambassade te zijner tijd een militaire attaché zal wor den verbonden en hij verwachtte dat dit wederkerig zou zijn zodat ook in Dja karta een Nederlandse militaire attaché zal komen. ADVERTENTIE ATHENE (DPA) De Griekse com ponist Mikis Theodorakis (42) zal vol gens de gerechtelijke uitspraak nog de ze week op vrije voeten worden gesteld. I De rechtbank in Athene is van oordeel dat hij geen gevaar voor de openbare veiligheid vormt. Aanvankelijk beschuldigd, dat hij het militaire be wind ten val wilde brengen. Tevens werd hem belediging van de koning ten laste gelegd. WASHINGTON (AFP-Reuter-AP) Als antwoord op het enteren van de Pueblo door de Noordkoreanen heeft president Johnson de mobilisatie bevolen van een deel van de reserve van de nationale garde en de marine en om een spoedzitting verzocht .van de Veiligheidsraad. Er worden in totaal 14.600 man opgeroepen; z(j moeten zich voor morgenochtend gemeld hebben. Voorts worden 372 jacht- en transporttoestellen in gereedheid gehouden. Eventueel zullen ook reserve-eenheden van leger en marine worden opgeroepen. Intussen worden de diplomatieke onder handelingen rond de crisis voortgezet. Naar verluidt zouden de Russen In het diepste geheim, om verwijten van China te ontgaan, b(j deze onderhandelingen betrokken zijn. Vrij-dan de caravan'. CARAVAN RAI68 Caravans, vouwwagan». bagegswagane au 27 JAN. TM A FEBR. speciaal Trein-Toeoangsbiljet met 3* reductie verkrijgbaar op 140 N.S.-itations President Johi kleinzoon Patrick tijdens een ogenblik van zorgeloze ontspanning in de LBJ-ranch. (Van een onzer verslaggevers LEIDEN De Leidse uitge- versmaatschappij Rotogravure N.V. heeft de rechten gekocht de memoires van „Het goe de heertje", de hoofdfiguur van de mlljoenenzwendel die In de jaren 1958/1959 ln Zwyndreeht plaats vond. Het „Goede heer tje" in 1966 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf we gens een dergelyke affaire In Geleen heeft zijn memoires Het manuscript dat ongeveer 170 getikte pagina's beslaat, draagt de titel „Zwart geld". Het weekblad Televizier zal binnenkort beginnen met de voorpublikatie van fragmenten uit het boek. „We beschouwen het als litera tuur", zegt adjunct-hoofdredac teur Henk Hovinga van Tele vizier over de memoires van het „Goede heertje". De me moires bestaan uit sterk ge romantiseerde gebeurtenissen rond de zaak Zwljndrecht, re gelmatig doorspekt met gege vens uit het originele politie dossier van de zaak. In het boek worden 68 namen ge noemd van mensen, die vol gens het „Goede heertje" zware schuld dragen in de Zwijndrechtse miljoenenaffaire. Deze namen zijn ln het manu script weliswaar verdraaid, maar voor insiders blijven zij duidelijk genoeg. Daarom draagt het boek eerder het ka rakter van een persoonlijke aanklacht voer voor juris ten dan van een roman, zoals Televizierhoofdredacteur Hovinga doet voorkomen. Het is daarom waarschijnlijk dat de in Televizier te publiceren fragmenten zich zullen beper ken tot de „onschuldige". Het „Goede heertje" heeft zijn manuscript aan de man kun nen brengen door middel van zijn relaties met de heer Hovin ga met wie hij vermoedelijk vanuit de strafgevangenis in Scheveningen correspondentie onderhield. Het „Goede heertje" sinds augustus 1967 alweer op vrije voeten smokkelde vanuit de gevangenis steeds kleine gedeelten van zijn ma nuscript naar een adres in Am sterdam en ontving dan als „ontvangstbewijs" ansichtkaar ten met „vele groeten Henk". Waarom het „Goede heertje" zijn boek schreef? „Ik wil dat de waarheid eindelijk verteld wordt, iedereen moet. weten dat ik niet alleen schuld droeg, maar dat er nog tientallen anderen waren die buiten schot zijn gebleven". Johnsons maatregelen worden opgevat als een waarschuwing aan Noord-Korea, dat de V.S. tot vergeldingsacties kunnen overgaan als 't schip en de bemannings leden niet worden teruggegeven. De Amerikaanse ambassadeur in Seoel, Por ter, heeft president Par Soeng Hoee van Zuid-Korea reeds op de hoogte gesteld van de represaillemaatregelen, die de Amerikanen zouden kunnen nemen. Deze zouden onder meer bestaan uit het be schieten van strategische doelen door Amerikaanse oorlogsbodems. Tot dusverre heeft Noord-Korea op de Amerikaanse eis tot teruggave van schip en bemanning gereageerd met een eis van Amerikaanse verontschuldigingen en bestraffing van degenen, die misdaden jegens Noord-Korea hebben gepleegd. Intussen ligt de Enterprise in de wate ren voor Noord-Korea, ter hoogte van Wonsan. Een onbekend aantal duikboten is onderweg naar het vliegkampschip. Het Zuidkoreaanse eerste leger, dat langs de 38ste breedtegraad ligt ls in staat van alarm gebracht ln verband met de toenemende incidenten lx» bet grens gebied In Washington i> bekend gemaakt, dat alle geheime apparatuur van de Pueblo vernietigd is, toen het schip in Noord- koreaanse handen viel. Waarschijnlijk zijn tijdens dat werk de vier mensen ge wond geraakt, waarover in de eerste be richten sprake was. De Pueblo had op- ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) morgen voordeel volkorenbiscuits 300 gram van 69 voor 57 DEN HAAG IANP) Dc minister van inanciën ls voornemens over te gaan tot le uitgifte van een 6,5 procent staatsle- ling tegen een koers van 99,5 procent. Iet bedrag van de lening wordt na slui ng van de inschrijving vastgesteld. Op de lening zal de eerste tien jaren :en aflossing plaatshebben Daarna, dus 1 beginnen op 1 maart 1979. zal aflos ing geschieden ln vijftien jaarlijkse ter- ïijnen en wel afwisselend 7 pet.. 6 pet. n 7 pet. per Jaar. zodat telkens in drie peenvolgende Jaren 20 pet. van de le- ing wordt gedelgd. Versterkte of alge- ele aflossing is de eerste tien jaren niet oegestaan. De rente gaat in op 1 maart "°n- de coupons verschijnen jaarlijks op art. De storting op de toegewezen chuldbewijzen zal moeten geschieden op rij dag 1 maart. 1968. De schuldbewijzen in de nieuwe lening allien worden afgegeven in stukken van 000 gulden en 100 gulden terwijl deel neming ln de lening ln de vorm van u! :huldregisterinschrijvingen zal kunnen Mchieden tot bedragen van tenminste 30.000 gulden. Het ligt in de bedoeling e inschrijvingen open te stelle op don- _,'Z1 erdag 8 februari aanstaande van 9 tot Directeu r architectenge nootschap (Van e r verslaggevers) Parachutes van ternbommen gevonden WASHINGTON (AFP) Op Groen- nd heeft men vier parachutes opge- >oord, die bestemd zijn om kernbom- m een vertraagde val naar het doel laten maken. Men heeft nu weer hoop kernbommen te kunnen terugvinden s zich aan boord bevonden van de bo- n Groenland verongelukte Amerikaan- bommenwerper. DEN HAAG In de loop van de vol gende week zal bet Nederlands archi tectengenootschap minister-president De Jong antwoorden op diens verzoek om ten aanzien van beunhazerij door amb tenaren met feiten te komen. Het archi- teetcngcnootschap heeft een onderzoek ingesteld en is tot de conclusie gekomen dat de „beunhazerij veel groter is dan we aanvankelijk hebben gedacht". We hebben een massa feiten binnengekre gen. een deel hiervan zullen we onder de aandacht van minister-president De Jong brengen, aldus de heer H. Goed hart, directeur van het Nederlands ar chitectengenootschap. Dit genootschap heeft in december bij minister-president De Jong geklaagd over het feit dat de architecten concur rentie ondervinden van ambtenaren die in hun vrije tijd tekeningen voor huizen ontwerpen. Hierdoor worden de ar chitecten in hun broodwinning bedreigd. Het euvel zou vooral in het zuiden van het land voorkomen. Bouwkundige amb tenaren van gemeenten en ook ambte naren van Rijkswaterstaat zouden de beunhazerij bedrijven. Omdat hierbij verscheidene ministeries zijn betrokken heeft het architectengenootschap hier over geklaagd bij minister-president De Jong. Deze had de architecten uitgeno digd d# klacht met feiten te staven. „We hadden niet kunnen voorzien dat we zo'n massa feiten binnen zouden krijgen, we wisten niet dat het euvel zo een omvang had aangenomen", aldus de heer Goedhart. Hij verwacht dat de aangebrachte feiten over de beunhazerij door ambtenaren, die zich in het hele land zou voordoen, aanleiding zal zijn tot het doen instellen van een gerechte lijk onderzoek, zoals thans reeds tegen de gemeente-ambtenaren in Zeist aan de Zeven doden bij aardschokken op Sicilië PALERMO (AP) Tenminste zev personen zijn gedood en 55 gewond bij de aardschokken die West-Sicilië giste ren opnieuw getroffen hebben. Bij de aardbevingen van 15 januari zijn in dit gebied 224 personen om het leven geko- In Glbellina, een stad van 70000 inwo ners, die door de eerdere aardbevingen volledig verwoest is, kwamen drie brand weerlieden en een politieagent donder dag om het leven toen een muur op hen neerstortte. De politie heeft bekendge maakt, dat in twee andere steden twee personen aan hartverlamming zijn over leden. In Partanna wordt een jongen vermist die in de omgeving van de ka thedraal is gezien. De kathedraal is in gestort en men vreeBt dat da Jongen om het leven is gekomen. Het grootste vlicgdekschip ter wereld, de „Enterprise", m de wateren voor Noord-Korea. dracht Iedere strijd te vermijden en te verdwijnen in geval van onraad. Rose Bucher, de echtgenote van de commandant van de Pueblo, die voor de Noordkoreaanse radio gesproken zou heb ben, is van mening dat de gehoorde stem niet van haar man is. Doetinchcin weer in angst voor ontvluchte psychopaat DOET1NCHEM (ANP) De gemeen tepolitie van Doetinchcm speurt nog steeds naar de dinsdag uit het psyoho- patenasiel De Kruisberg in Doetinchcm ontsnapte gedetineerde H. van H. Tot nog toe ontbreekt elk spoor van hem. De directrice van het rijksasiel, mevrouw Fischer, meent dat de man zich niet meer in Doetinchcm ophoudt. Van H. werd in De Kruisberg ge- 11 plaatst wegens een aantal misdrijven, waaronder zedendelicten. Hij ontvluchtte tijdens een zangrepetitie uit het raam. De politie kamde zonder resultaat de |j Kruisbergse bossen uit. Onder de bewo ners van de streek heerst grote onge rustheid. nu bekend is geworden <jat de man zich in het verleden niet alleen aan vermogens-, maar ook aan zedendelicten heeft schuldig gemaakt. Men heeft do vorig jaar juli gepleegde moord op de 19-jarige Ria Florijn door een ontsnapte gedetineerde, nog vers in het geheugen. Geen krant ontvangen? Bel I speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschap pen zijn gevestigd wende men tich tot de agent »LSAP - ZOET- ÉT ER PITTEN Zoon mevrouw Gandhi huwt NEW DELHI (AP) Rajiv Gandhi, de oudste zoon van premier Indira Gan dhi. zal ln het huwelijk treden met het Italiaanse meisje Sonia Madno uit Tu rijn, deelde het Indiaans persbureau United News mee. De 23-jarige Rajic leerde de 21-jarige Sonia kennen in Cambridge, waar zij in 1965 Engels studeerde. Sonia's vader is directeur van een constructiebedrijf in Turijn. (ADVERTENTIE) Voor JUWELIER HORLOGER Haarlemmerstraat 181 Zoekplaat je: de rechtse figuur is zeker voor de t.v.-kijk ere wel bekend: Leen Jon gewaard als „de opa ran Cerrit" kt *Ja zuster, nee zuster". De linkse figuur levert wat moeilijkheden op: het Is Wim 8onneveld, die als ,4e opa van Wim Sonneveld" meewerkt aan de usteending t an 9 maart. SAIGON (AP-Reuter) Communisti sche troepen hebben vanmorgen twee Amerikaanse divisiehoofdkwartieren en een vliegveld aangevallen na kort tevo ren een convooi vrachtauto's van de mariniers 27 km ten noord-oosten van Khe Sanb ln een hinderlaag te hebben laten lopen. Kort na middernacht beschoten de communisten het An Khe basiskamp en vliegveld in het centrale hoogland, het hoofdkwartier van de eerste Amerikaan se luchtcavaleriedivisle, het hoofdkwar tier van de derde mariniersdivisie te Phu Bai ln de noordelijke sector en het vliegveld van het Hollowaykamp te Pleiku, eveneens ln het centrale hoog land. Donderdagmiddag sneuvelden acht mariniers bij de hinderlaag op het con vooi, even ten noorden van het Carroll- kamp aan route nr. 9, een van oost naar west lopende verkeersweg ten zuiden van de gedemilitariseerde zone. Deze weg verbindt de geallieerde gevechtsbases langs de grens van Dong Ha in de noordoostelijke sector tot aan Khe Sanh. Te An Khe braken communistische pioniers onder dekking van een zwaar kruisvuur van 60 mm mortieren door de prikkeldraadversperringen rondom het basiskamp heen en vernielden een aan tal vliegtuigen op het vliegveld. De ver- DJAKARTA (AP) Meer dan vijl tig Indonesische parachutisten hebben in Djakarta tenminste veertig Chinezen aangevallen en hen met metsen en an dere wapena gewond. Een en ander was een vergeldingsactie voor het pak slaag dat een andere parachutiat eer der van de Chineesn had gekregen. De Chinese wijk van Djakarta werd door de mannen met de rode baretten omsingeld. De Chinese mannen werden uit de hulzen gehaald en gestoken of geslagen met kettingen en touwen. Een ooggetuige verklaarde dat verscheidaae Chinezen ernstig waren gewond dedigrs vuurden met lichte wapens en machinegeweren en wisten de aanval lers tenslotte te verdrijven. Noodvietnnmese troepen hebben voorts een voorpost van de Laotlaanse rege ringstroepen veroverd, dio maar 15 km ten westen van Khe Sanh ligt. In Khe Sanh dat in Zuld-Vletnam vink bij de Noordvietnamese grens ligt, Is zwaar gevochten tussen Amerlkaanso en Noordvietnamese troepen. LONDEN (AP) Scotland Yard heeft bekend gemaakt dat de ontsnapte „gro te treinrover", Charlea Wilson ln Cana da is gearresteerd. Wilson Is In 1965 ont snapt uit de gevangenla van Birming- Wllson, die voor zijn aandeel ln de gro te trelnroof vijf Jaar geleden een gevan genisstraf van dertig jaar kreeg, werd gearresteerd door hoofdinspecteur Tho mas Butler van de vliegende brlgado vaxi Scotland Yard. De arrestatie werd verricht in het huis. dat Wilson in Quebec had gekocht. HIJ had zich ln Ca nada uitgegeven voor Ronald Allowav en woonde daar met zijn vrouw en klnde-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1