„Enterprise" stormt naar Korea V.S.-oorlogsbodem in Japanse Zee door N.-Korea geënterd Zwaar verlies van Deense socialisten Slaolie en slasaus duurder Gewapende overval op minder-valide juwelier KINDERARBEID IN R'DAMSE HAVEN JAMIN v. d. WATER Noord-Vietnam bereidt groot offensief voor Protest van opperbevel Ver. Naties Duitser pleit bij koningin voor Heintje Gezin met pistool onder schot Buit ruim £20.000 Bond onthult wantoestand PAPENGRACHT 32-LEI DEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Lelden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 24 JANUARI 1968 NOORDWESTELIJKE WIND D* weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Wisselend bewolkt met vooral aanvankelijk enkele sneeuw- of hagelbuien. Matige tot krachtige noordwestelijke wind. Vannacht lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt, morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN l Vorstelijke baby gaat j l feest vieren Prins Willem-Alexander, let- terlijk en figuurlijk een J vorstelijke baby, is bijna J negen maanden oud. Van- J i daag over een week precies viert zijn moeder, kroon- prinses Beatrix, haar dertig- J ste verjaardag. FOTO MAX KOOT (ADVERTENTIE) Voor HORLOGES en KLOKKEN JUWELIER - HORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 181 SAIGON (A.P.-Reuter) Noord- Vietnam heeft een nieuwe divisie, 10.000 naar Zuid-Vietnam gestuurd om groot offensief te ontketenen en de Amerikaanse strijdkrachten langs de noordwestelijke grens te verdrijven, al dus is door Amerikaanse officieren mee gedeeld. De Noordvietnamese 304de divisie is in Goenag Tri geïnfiltreerd, de meest noor delijke provincie van Zuid-Vietnam, die Rrenst aan de gedemilitariseerde zone in het noorden, Laos in het westen en de Zuidchinese Zee in het oosten. Noordvietnamese troepen hebben de Zuidvietnamese plaats Che Sanh bezet, aldus heeft kolonel David E. Lownds, commandant van de Amerikaanse ma rinebasis Che Sanh, die enkele kilometers ten noorden van Che Sanh ligt, mee gedeeld. De mariniers van de basis Che Sanh hebben meer dan duizend burgers uit het gebied, in de noordwestelijke hoek van Zuid-Vietnam, geëvacueerd. DIJON (Reuter) De internationale express Parijs-Vallorbe is vanmorgen vroeg ontspoord. Twee conducteurs kwa men om het leven en dertig personen werden gewond. Vier rijtuigen van de richting Zwitserland rijdende trein lie pen bij de ingang van een tunnel in de buurt van Mesnay Arbois, ten zuiden van Dijon, uit de rails. KOPENHAGEN (A.P.) De Deense socialisten hebben In de verkiezingen gisteren flinke verliezen geleden: zij verloren 6 van hun 69 parlementszetels. Premier Jens Otto Krag heeft voor de televisie bekendgemaakt dat het Deense kabinet zal aftreden. De radicaal-liberalen zijn de grote stembusoverwinnaars. Zij kregen 28 zetels en hebben hiermee 15 gewonnen. Krag heeft hen verzocht zijn partij te steunen in een nieuwe regering. De volledige uitslagen zijnt socialisten 63 zetels (min 6), conservatieven 38 zetels (plus 4), gematigde liberalen 28 zetels (onveranderd), radicaal-liberalen 28 (plus 15), socialistische volkspartij 11 zetels (min 3), liberale centrumpartij 0 zetels (min 4). onafhankelijken 0 zetels (min 4), communisten 0 zetels (onveranderd), links socialisten 6 zetels (min 6). TOKIO-WASHINGTON (Reuter-AP) Het Amerikaanse atoomvliegdek- schip Enterprise en drie andere oorlogsbodems stormen in volle vaart over de Japanse Zee naar Noord-Korea, voor welks kust het Amerikaanse ver- kenningsvaartuig Pueblo, met 83 man aan boord, door vier Noordkoreaanse oorlogsbodems is geënterd en opgebracht naar de haven Wonsan. Intussen stelt Washington vertwijfelde pogingen in het werk om teruggave van het gekaapte schip en vrijlating van de gevangen genomen opvarenden tot stand te brengen. Naar het schijnt is het enteren niet geheel en al zonder strubbeling verlopen: aan boord van de Pueblo zouden vier gewonden zijn, van wie een ernstig. Noordkoreaanse persberichten spreken zelfs van doden. Het opperbevel van de V.N. in Pan- moenjon (Zuid-Korea) heeft scherp ge protesteerd tegen het gebeurde, dat in Amerikaanse kringen als een „zeer ern stig incident" wordt beschouwd. Volgens de Amerikanen bevond de Pueblo zich op 40 km afstand, buiten de territoriale wateren. De Noordkoreanen spreken van binnen de territoriale wateren, waar binnen het Amerikaanse schip zich aan aggressieve daden schuldig zou hebben gemaakt. De Pueblo is een omgebouwd oud vrachtschip met een uitgebreide elektro nische apparatuur, waarmee met name radioberichten van allerlei soort onder schept kunnen worden. Volgens de lezing van het Pentagon werd het schip gister ochtend om vier uur benaderd door een Noordkoreaanse patrouilleboot, die in internationale signalen naar de nationa liteit van het schip vroeg. Op het ant woord, dat het een* Amerikaans schip was, seinde de patrouilleboot: „Draai bij of wij openen het vuur". Daarop ant woordde de Pueblo zich in internationale wateren te bevinden. De patrouilleboot bleef in de nabijheid van het schip en kreeg een uur later assistentie van nog drie patrouilleboten, die de Pueblo om singelden. Om kwart voor zes meldde de Pueblo, die maar licht bewapend is, dat Noordkoranen aan boord kwamen en dat het schip naar Wonsan werd gebracht. (Van onze correspondent KERKRADE. Günter Hickler uit Friesenheim in het Zwarte Woud, en vurig bewonderaar van de 12-jarige Heintje Simons uit Kerkrade, heeft koningin Juliana een brief geschreven waarin hij de vorstin vraagt het moge lijk te maken, „dat de door God bege nadigde stem" van het jeugdige zang- wonder ook in Nederland voor het Ne derlandse publiek te horen zal zijn. De Duitser schrijft onder meer aan de koningin: „Ik ken de wetten in uw land maar de koningin kan toch uit zonderingen maken als het om de roem van de natie gaat". In de brief, die voorts pleit voor ontheffing van bepa lingen van de Arbeidsinspectie op zijn jeugdige stem, schrijft de opgetogen Schwarzwaldbewoner verder: „Laat hem voor u zingen, uw moederhart zal snel ler slaan en u zult zeker toestemmen". Heintje Simons mocht het afgelopen weekeinnde in Roermond-Maasniel op nieuw niet in het openbaar optreden. De carnavalsvereniging „De Katers" had hem geëngageerd maar de Arbeids inspectie stak er een stokje voor. Het laatste bericht was dat de machines stil waren gezet, er niet van de wapens gebruik was gemaakt en de zender uit de lucht verdween. In de V.S. heeft het gebeurde groot rumoer verwekt. Men vraagt zich af waarom een zo licht bewapend schip zo weinig bescherming had. Enerzijds wordt aangedrongen op de grootst mogelijke vergelding, anderzijds zijn er ook stem men die aandringen op matiging en in tensief diplomatiek overleg. 59e jaargang, no. 17.352 (Van een oneer verslaggevere) DEN HAAG. Door het Invoeren van statlcgeldloze verpakking worden slaolie en slasaus duurder. De prüs- verhoging heeft in twee etappes plaats. In totaal gaat de pr(Js van slaolie met vijftien cent en van slasaus met twaalf cent voor grote flessen omhoog. De ver hoging gebeurt In twee keer. Grote flessen slasaus zijn In december al zes cent in prijs in prijs omhoog gegaan. Volgende week maandag wordt de slasaus nog eens zes cent duurder. De kleine flessen slasaus kosten tien en acht cent meer. De winkeliers mogen thans al geen statiegeld meer berekenen. Begin maart wordt een grote fles sla olie tien cent duurder, op fl mei gaat de prijs met vijf cent omhoog. De klei nere flessen worden elf cent duurder, eerst zes en daarna vijf cent. Van 16 april af wordt geen statiegeld meer berekend. Voor lege slasausflessen wordt tot 24 februari statiegeld terugbetaald. Voor lege flessen van slaolie volgt terugbeta ling van statiegeld tot 1 julL Commandant L. Af. Bucher. Geen krant ontvangen? Rel tussen 6 00—1.00 uur, nummer SS839 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. Waar agentschap pen lijn gevestigd wende men «lch tot de agent. VOLENDAM, (A.N.P.). Om kwart voor acht gisteravond is aan de Haven in Volendam een brutale en goed voor bereide roofoverval gepleegd op de juwellerswinkel van de heer Gerard Vrcckcn. De juwelier, die om die HJd gewend is zijn kas op te maken en daar voor in de winkel zat, werd verrast door twee Duitssprekende mannen, waarvan een hem met vermoedelijk een machinepistool bedreigde. De heer Vreeken, die ongeveer een jaar geleden een zeer ernstig auto-onge luk heeft gehad en daardoor invalide is, werd door de indringers gedwongen naar de achterkamer te gaan. Daar waren zijn vrouw en hun vijfjarig dochtertje. De gewapende bandiet hield de familie in bedwang, terwijl zijn col lega de geldla plunderde en uit de eta lage alle kostbare ringen en gouden sieraden verzamelde. Totaal bedroeg de buit ongeveer 20.000 gulden. Voordat de beide rovers de winkel verlieten, trok ken zij de telefoondraad uit de stop en eenmaal buiten, draaiden zij de winkel deur in het slot. Hierdoor kon de heer Vreeken pas na enige tijd de politie be- De rovers verdwenen met een Citroën ID van geelachtige kleur met 'n Duits nummerbord, beginnende met de letters D H. Zij hadden een goed moment ge kozen voor hun overval. De dijk was verlaten, want iedereen zat thuis voor de t.v. Het gevolg was, dat zelfs de naaste buren van de familie Vreeken niets van de overval hebben gemerkt. De rijkspolitie stond dan ook voor een moeilijke taak, want afgezien van het feit, dat de heer Vreeken, die veel toe risten in zijn zaak ontvangt, pertinent verklaarde, dat de overvallers Duitsers waren, weet men vrijwel niets te mel den wat op een signalement lijkt. De rijkspolitie zette onmiddellijk alle wegen in de omgeving af, maar aangezien nie mand kon zeggen in welke richting de rovers waren gevlucht, was dit min of meer een slag in de lucht. Misdienaars in Spanje beste wijnproevers MADRID (KNP) Alle Spaanse misdienaars zijn door het wljnsyn- dikaat uilgenodigd om deel te ne men aun de wynkeuring die op het u'Unfestival in februari in Jerez (le la Frontera zal plaats- Vorig jaar ls deze wijnkeuring voor het- eerst gehouden. Er hebben toen niet minder dan vijftig misdienaars aan deelgenomen. De proef werd onder grote belangstelling genomen op het kerkplein voor de kerk van San Ginez- Inderdaad ls een van de deelne mende misdienaars toen kamp'oen geworden. De Spaanse misdienaars staan be kend om hun uitstekend oordeel over de kwaliteit van de wijn. om dat ledereen weet hoe .zij meestal ln de sacristie een slokje van de wijn proeven, die voor het gebruik in de mis bestemd ls. De Volendamse juwelier Veeken en zijn echtgenote in Aun winkel, waarop twee Duitssprekende jongemannen gisteravond een gewapende roofoverval pleegden. Op de achtergrond een geheel leeggehaalde citrine. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Ter gelegenheid van een' postzegeltentoonstelling voor de jeugd op 8 en 9 maart m 't Rotterdamse Qroothandelsgebouw wordt op 7 maart een tocht met een postkoets gemaakt uan Utrecht naar Rotterdam. De postkoets zal speciaal hiervoor ontworpen enveloppen vervoeren. Het secretariaat van de tentoonstelling is gevestigd: Tollensstraat 96' b, Rotterdam-Utelefoon OlO—tt.tt.39. ROTTERDAM (ANP) Het bestuur van de (categorale) federatieve Haven Vakvereniging heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de acheepvaartverenlging Zuid schrifte lijk gevraagd maatregelen te treffen waardoor kinderarbeid in de Rotter damse haven kan worden voorkomen. Uit ten onderzoek van de F.H.V. zou zijn gebleken, dal jongelui van 15-17 jaar. die een opleiding genieten aan de Stichting Vakopleiding havenbedrijven In Rotterdam In vele gevallen te werk worden gesteld als volwassen havenar beiders. De kinderen zouden zakken moeten dragen van 80 90 kg. en plan ken en/of budels gezaagd hout die 15 en 52 kg. kunnen wegen. Het maxi mum toelaatbare gewicht dat deze kna pen mogen lichten mag niet hoger zijn dan 25 kg. individueel en 50 kg. geza- melijk. Voorlichting over gemakkelijk wer ken en een hijs maken wordt volgens de F.H.V. bijna niet gegeven. In de- brief wordt gesteld, dat de instructeur» een hogere produktivitelt met de kinde ren trachten te bereiken. Ze zouden zelfs bij slecht weer moeten doorwer ken. Eenmaal per week krijgen de kin deren les van 19 tot 22 uur. De F.H.V. betwijfelt of de kinderen na een dag hard werken nog iets kunnen leren. In de praktijk komt 'het er volgens de F.H.V. op neer, dat de leerlingen van de havenvakschool vier dagen per week bij de stuwadoorsbedrljven worden te werk gesteld. Een dag wordt besteed aan lesuren op school van 8.30 tot 16 00 uur, terwijl een avond theorie wordt ge geven aan de Waalhaven. I> F.H.V. noemt dit een wantoe stand en acht spoedig ingrijpen ge wenst. Het accent dient te worden ge legd op de opleiding en niet op de ar beid. De F.H.V. Is niet tegen de haven vakschool, maar wenst een gedegen op leiding die gericht moet zijn op de ver edeling van het vak havenarbeid. De theorie behoort niet 's avonds te wor den gegeven. (ADVERTENTIE) divers# roomboterkoekjes 250 gram van 115 voor 99

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1