SeCeidóeSotiAarit SCHIP OP DE OCEAAN IN NOOD Redding bijna onmogelijk door striemend stormweer Etmaal Verkeersgewonden in vechten tegen de dood militaire helikopters JAMIN VREES VOOR BROOD OORLOG Weer onrust op Spaanse universiteiten Autokerkhof vaak op verkeerde plek NOG VIJF SICILIANEN GERED Duits schip met rokende lading lucifers FEEST-DANSAVOND Corrie bijna weer beter Ernst Beets mag weer schaatsen Gevoelige microfoons contra bulldozers Vrouw lag twee maanden dood in huis F PA I TEL I ADV APENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bi.i vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, f 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 18 JANUARI 1988 Tv KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZACHT De weersverwachting, meegedeeld door het KNMr, geldig tot morgenavond: Veel bewolking met tijdelijk enige regen of mot regen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Zacht weer. 59e jaargang, no. 17.347 DEN HAAG (ANP) De bemanning van het 1239 ton metende Nederlandse vrachtschip Ocean Sprinter, dat gisteren op de Atlantische Oceaan in nood is ge raakt, zou proberen direct wanneer de dag zou aanbreken rond het middaguur Nederlandse tijd het zinkende schip te verlaten. Eerdere pogingen om van het zwaar slagzij makende schip weg te komen zijn onmogelijk gemaakt door golven tot negen meter hoogte. Bij pogingen om in reddingsboten te stappen verspeelde men twee reddingsboten en een vlot. Bovendien raakte hierbij één van de zestien opvarenden gewond. De bemanningsleden hebben voor een deel de Nederlandse en voor een deel de Spaanse nationaliteit. De Ocean Sprinter vertrok zaterdag vanuit New York naar Engeland. Giste ren ving de Amerikaanse kustwacht nood seinen op. De vrachtboot meldde dat het gat in de romp had, dat het water ruimen binnenliep en dat de slagzij 20 bedroeg. De bemanning kon vanwege de wilde zee niet van boord. Onmiddellijk zijn 2 schepen, de Ame rikaanse American Racer en de Noorse Black Falcon, naar de opgegeven positie gesneld. Het gelukte de beide schepen echter niet met reddingsboten nabij het tinkende schip te komen. Het weer was bijzonder slecht, met storm en sneeuw buien. Ook pogingen van enkele vliegtuigen ra de kustwacht om reddingsboeien op dt juiste plaats neer te laten, liepen op niets uit. Toen het donker werd gaf men de pogingen om het schip te verlaten verder op en besloot men de nieuwe dag af te wachten. De Ocean Sprinter, een koel schip van N.V. Scheepvaartkantoor in Groningen, was met een lading gekoelde groenten op weg naar Grimsby in En geland. Een kotter van de Amerikaanse kust wacht ging in volle vaart op weg om hulp te verlenen. Vanmorgen waren niet minder dan 4 schepen en een vliegtuig In de nabijheid. Volgens berichten vanaf die schepen was het weer iets beter ge worden. Ook vanmorgen was nog niet bekend waardoor precies het schip in moeilijk heden is geraakt (Van onze luchtvaart redacteur) DEN HAAG Naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar zal er een proef worden genomen met de inzet van militaire helikopters voor het vervoer van verkeers gewonden. Momenteel is interdepartementaal overleg hierover aan de gang. Dit deelde gisteren een woordvoerder van de koninklijke luchtmacht mee op de vlieg basis l'penburg. Een commissie zal op korte termijn de organisatiemogelijkheden van een hclikopterambulancedienst bestuderen. In antwoord op de huidige aandrang van diverse kanten op het inzetten van helikopters voor gewondenvervoer werd opgemerkt, dat een organisatie voor zo'n dienst waarschijnlijk meer schade zal berokkenen dan voordeel en effect. De technische en organisatorische consequenties zijn niet eenvoudig en behoeven een uitvoerige studie. De proef wordt echter zo spoedig mogelijk genomen, waarschijn lijk met Alouette III-helikopters, van welk type de luchtmacht er binnenkort 77 zal hebben. IJMUIDEN (ANP) Tegen half zes vanmorgen ia in IJmuiden binnengelopen het Duitse vrachtschip Wilhelm 8, een schip van 2000 brt, geladen met stuk goed, waaronder lucifers. In de lading van het schip, dat van Gent onderweg was naar Amsterdam, is een verhoging van temperatuur en rookontwikkeling geeonstateerd. Omdat d® Amsterdamse havenautori teiten geen toestemming gaven op te varen naar Amsterdam, werd het schip eerst naar de averijhaven gedirigeerd, waar blusboten van Wijsmuller langszij kwamen. De Wijsmuller slepers konden •chter niet voldoende schuim geven, zo dat besloten werd het schip te verhalen naar de buitenhaven van Hoogovens. Daar zou het worden afgemeerd, zodat ook de Hoogovenbrandweer en gemeen telijke brandweer met bluseenheden as sistentie zouden kunnen verlenen, als bij hot openen van het ruim inderdaad brand mocht worden ontdekt. Er wordt echter ook nog rekening ge houden met de mogelijkheid, dat er al leen verboging van temperatuur is ten gevolg® van broeL (ADVERTENTIE) morgen voordeel bitterkoekjes 250 gram van 85 niet duur wc/ heerlijk ADVERTENTIE la d® „Alkenburcht" te Roelofarendsveen m.m.v. Het Vlctoria-kwartet MET ALS SPECIALE GAST SJAKIE SCHRAM W gelegenheid van het 10-jarlg bestaan too de r.-k. gymnastlekver. „Excelsior" OP VRIJDAG 19 JANUARI A.S. Aanvang 8 uur. Kaartverkoop bij Ut. H. van Elk, Populierenstraat 6 en avonds aan de saai. (Van parlementaire redactie) eenendertig en teven jaar, zijn bedreven bergbeklimmers. De mond- en klautozeerepidemie in Engeland heeft de klimmogèlijk- heden zeer beperkt en zodoende behelpen vader en zoon zich met een zestig meter hoge fabrieks schoorsteen. Na een klim van drie ■uur in storm en regen kwam vader Clarkson in moeilijkheden, omdat twee pinnen losschoten. Maar, geenszins ontmoedigd, herhalen zij zondag hun poging. Inzet: zoon Clarkson als een vlieg tegen de schoorsteen gekleefd. DEN HAAG Vanmorgen heeft het bestuur van de bakkerijslichting verga derd om zich te beraden op moeilijk heden, die rondom de broodprijs dreigen te ontstaan. De broodprijs mag met in gang van maandag twee cent per 800 gram worden verhoogd, omdat het bloem duurder ia geworden. Maar enkele bak kers In het westen van het land willen de prijsverhoging niet toepassen. En De Gruyter biedt sinds kort in zijn super markten het brood gemiddeld drie cent goedkoper aan. Gevreesd wordt, dat de scherpe concurrentie zal gaan ontaarden in een broodoorlog in enkele steden vat de randstad. De bakkers hebben zich be trekkelijk lang koest gehouden. De laat ste broodoorlog in en rondom Haar lem dateert van vijf jaar terug. De bakkerijstichting heeft het ministe rie van Economische Zaken gevraagd om bij voorbaat een broodoorlog te ver mijden door minimumprijzen voor brood vast te stellen. Daarmee zou korte met ten worden gemaakt met de concurren- j tie ven supermarkten, die in toenemende mate brood sullen gaan verkopen en daarmee de koude en warme bakkers in de wielen rijden. Het verzoek van de bakkerijstichting wordt op het ogenblik op het ministerie van Economische Zaken bestudeerd. Maar het is niet te verwachten, dat het ministerie gauw op de wensen van de bakkerijstichting zal ingaan. Immers, zolang* geen oneerlijke concurrentie op treedt, vindt het ministerie wat spanning aan het prijzenfront wel goed. Voor snel ingrijpen in de prijzenontwikkeling voelt het ministerie niets. En vooralsnog is er geen sprake van een broodoorlog, waar bij koud® en warme bakkers en groot winkelbedrijven elkaar het laatste ka detje uit de mond stoten. Elfjarige verzorgde ontredderd gezin (Van onze correspondent ZEIST De 11-jarige Corrie Verha gen uit Zeist, die vijf weken lang een ontredderd gezin zo goed en zo kwaad als dat ging op de been hield, is weer zover hersteld dat zij maandag weer naar school kan gaan. Dit heeft mejuffrouw J. S. Kruidenier, directrice van het kindertehuis van de Petrus Wertheymstichting meegedeeld „Corrie ls al zo goed als de hele dag uit bed, maar ze is na haar ziekte nog niet buiten geweest". Uit het hele land zijn blijken van me deleven binnengekomen: bloemen, fruit, brieven, ansichtkaarten. Corrie Verha gen was er opgetogen over. „Het lijkt wel of ik jarig ben", was haar reactie. Mejuffrouw Kruidenier: „Ze wordt ge lukkig weer echt kind". De directrice staat geen bezoek van journalisten of fo tografen toe. „Het is in het belang van Corrie, dat we de nare dingen nu ver van haar vandaan houden. Ze mag zich ook niet te belangrijk gaan voelen". De Raad voor de Kinderbescherming in Utrecht zal op korte termijn een be slissing nemen over de drie kinderen Verhagen. De raad onderzoekt momen teel waar de kinderen Corrie heeft twe® imbeciele broers het best ge plaatst kunnen worden: bij familie, in een tehuis of in pleeggezinnen. Mening minister Schut: Probleem ligt bij verschroting (Van o e parlementairs redactie) de schroothandel over de meest gewens te vorm van verschroting van auto wrakken en zo nodig tot het bevorderen van maatregelen om tot verschroting te geraken. Overigens bestaat reeds in verscheidene gemeenten een nauwe samenwerking tussen autoriteiten en schrootbedri j ven. DEN HAAG Minister Sohut (Ruim telijke Ordening) ontwerpt een eirculal-1 re voor de provincial® en gemeentelijke j besturen, waarin hij erop aandringt, j tokerkhoven dusdanig to situeren, dat j zij het landschapsschoon niet aantasten. De minister meent, dat dl® kerkhoven veelal op een verkeerde plaat® zijn in gericht en daardoor zoveel weerstand Na enkele weken betrekkelijke rust is de politie van Madrid de laatste dagen opnieuw enkele keren in actie geweest tegen studenten. Hier wordt een eind gemaakt aan een samenscholing op een terrasje. De studenten eisen al lange tijd meer vrijheid van studie en meningsuiting. In zijn antwoord op schriftelijke vra gen van het socialistische Tweede-Ka merlid Berg erkent de minister, dat de meest definitieve oplossing van het vraagstuk der autowrakken ligt in het verschroten van der® wrakken. Maar, zo voegt hij eraan toe, dan moet het schroot ook nog afgezet worden. De aard van de verschrotingsmachines be ïnvloedt de kwaliteit van het schroot, die over het algemeen bij autowrakkon laag is, en daarmee d® afzetmogelljk- De minister is bereid lot overleg met Schorsing opgeheven (Van onze man op Sicilië, Piet Snoeren) PALERMO Er zijn (na drie etmalen) nog steeds mensen in leven onder de ruïnes van het rampgebied op Sicilië. Deze gruwelijke ontdekking heeft een ploeg van Franse specialisten gedaan, die met hyper gevoelige microfoons onder de ruines speuren naar gekreun, gezucht of zelfs een hartslag. Zij hebben sinds hun aankomst nog vijf Italianen, die langer dan zestig uur bedolven zijn geweest, kunnen redden. Vandaag gaan sQ verbeten door. Hun werk wordt ernstig bemoeilijkt door het lawaai, dat het slopers- materiaal in de getroffen dorpen maakt. „Alle medici en verpleegsters ter wereld (dus ook uit Nederland en België) die in Sicilië willen helpen, krijgen een gratis retourbiljet. Zij moeten zich aan melden bij het ministerie voor Volksgezondheid in Rome." Deze dringende oproep komt van dr. Angela, de prefect (bij ons: commissaris der koningin) van de provincie Palermo, waar de toestand met het uur chaotischer wordt. De verwarring is onvoorstelbaar. Aan de ene kant egaliseren de bulldozers het puin, ongeacht wat zich eronder bevindt. Aan de andere kant is de ploeg ven specialisten me» sijn verfijnde apparatuur aan het werk om onder de ruïnes slacht offers te vinden, die nog leven. In Gibellina haalden de Fransen woensdag twee meisjes onder het puin vandaan, die zestig uur na de ramp nog bleken te leven. Ze zijn in het ziekenhuis opgenomen. In Montevago vonden zij een vrouw met een kleuter van tweeëneenhalf jaar. Ze was door de aardbeving met haar kind in de armen uit het bed geworpen. Haar echtgenoot met drie andere kinderen waren op slag dood, maar zij en haar meisj® leven nog. Ook een man van tachtig jaar werd woensdag levend onder het puin vandaan gehaaid. Vandaag gaat de Franse ploeg met de moed der wanhoop verder. Van daag gaan ook de bulldozers verder. „Op Sicilië smeken levende doden om gered te worden", zeggen de mensen hier. Evacuatie Prefect Angela spreekt nog steeds van een urgente noodtoestand. Zijn grootste zorg op het ogenblik ls de evacuatie van het belangrijke provinciale centrum Camporeale, dat 7000 Inwoners heeft. De mensen daar sijn doodsbenauwd. D® laatst® aardschok heeft *f krater® v«n enkel® d®olmeter» doorsnee in de aardbodem achtergelaten, waaruit stinkende zwavel damp komt. De aardbodem lijkt er even dun als de schil van een ei. Dr. Angela verklaarde in een ge sprek, dat ik zojuist met hem had: „De gedachte aan wederopbouw van de vernielde dorpen komt niet eens bij ons op. Onze zorg op het ogenblik is: brood voor de mensen, vlees, medicijnen, een stuk tentdoek boven hun hoofd." Dit strookt met de oproepen, die de Italiaanse radio en televisie om het uur uitzenden om bloeddonors te werven en landbouwkundige hulp. De burge meester van Palermo heeft de speciale opdracht ge kregen een organisatie op te bouwen voor de wezen, die in het kielzog van de ramp achterblijven. Presi dent Saragat van Italië heeft één miljoen lires van zijn persoonlijke vermogen beschikbaar gesteld voor hulp; premier Aldo Moro 600.000 lires. Overal in Palermo worden de auto's van de burgerij gevorderd om de evacuatie van gewonden en zieken te bespoedigen. Dit geeft aanleiding tot onverkwik kelijke taferelen, omdat de burgers de voertuigen koste wat kost willen houden om zelf te kunnen vluchten wanneer zich de aardschok voordoet, waar op iedereen hi®r zit te wachten. ARNHEM (ANP) Twee maanden lang heeft de 76-Jarlge weduwe A. Bas- ■eleur-C'lemens dood In de woonkamer van haar huis in de Rappardstvaat in Arnhem gelegen, zonder dat Iemand het ontdekte. Ook een opzichter van dr stichting, waaraan het pand toebehoort, had er geen erg In, toen hij dezer dagen in de woning moest zijn voor een lekka ge In de waterleiding. De deuren van de woning waren wel iswaar op slot, maar buren veronder stelden dat de bejaarde vrouw naar fa milie in Rotterdam was. Schilders die ook in de woning moesten zijn, hebben nu pas ontdekt, dat de vrouw dood in de kamer lag. Waarschijnlijk is zij overle den toen zij bezig was met de kachel, zo heeft een nader onderzoek uitgewezen. Ook is komen vust te staan, dot dc vrouw een natuurlijke dood is gestorven. Beatrix en Claus naar Denemarken (Van parlementaire redacHa) (Van onze sportredactie) DEVENTER De Amsterdammer Ernst Beets, die na de Nederlandse 1 schaatskampioen schappen, half decern- l»er op de Jaap Edenbaan gehouden, voorlopig voor een Jaar werd geschorst omdat hij doping zou hebben gebruikt, mag met onmiddellijke Ingang weer In wedstrijden uitkomen. Beeta, die schuldig werd bevonden na een onderzoek in het laboratorium van de Belgische prof. De Vleeschouwer, vroeg overtuigd van zijn onschuld eon contra-expertiae aan. Deze werd in Pa rijs verricht. Gisteren ontving de KNSB bericht dat het onderzoek negatief was uitgevallen Dit was voor de KNSB aan leiding de schorsing met onmiddellijke Ingang op te beffen. DEN HAAG Prinses Beatrix en prins Claus sullen begin februari naar Denemarken reizen om aanwezig te a(Jn bi) bet huwelilk van de Deense prinses Itcnediktc met prins Richard ïu Sayn Wittgenstein, liet prinselijk paar zal vier dagen in Denemarken blijven. De rijksvoorlichtingsdienst, die ons dit desgevraagd meedeelde, heeft verklaard, dat er geen aanwijzingen zijn dat prinses Beatrix haar agenda met officiële ver plichtingen voor de komende maanden wenst te beperken. In berichten, die het tegendeel beweren, wordt gezegd, dat dit geschiedt, omdat prinses Beatrix in Juni/Juli haar tweede baby zou verwach ten- Daarvoor bestaat echter geen enkele aanwijzing, zo is ons van officiële itydc verzekerd. Geen krant ontvangen? Bel tuM®n 6 00—7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt n do krant alsnog gebracht. Waar Agentschap pen zijn gevestigd wende men tleh tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1