JONGEREN- KVP BIJNA UITGETELD Radicaal feit Nederland rilt onder kille deken Architecten onderzoeken beunhazerij van ambtenaren JAMIN Gedacht over opheffing „Je geld of je kind5 ife- ARKA-voorzitter: Loerakker Beernink kan gaan zonder één traan' Eis: 1 tot 7 jaar voor Russische schrijvers Corrie Luns bloemen- koningin Onderzoek na scheepsrampen Ballast in labiele s hepen DANSEN N.S.-tarief omhoog Kleur en vignet Dienstreis met trein PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) VRIJDAG 12 JANUARI 1968 STRENGE VORST Opklaringen, zwakke wind en op de meeste plaat sen droog. Vannacht en morgenochtend enkele mistbanken en op vele plaatsen strenge voret Morgenmiddag overwegend lichte vorst. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.344 (Van onze -parlementaire redaotie) DEN HAAG De Jongeren-KVP zit in grote moeilijkheden. Verschillende afdelingen hebben de laatste tijd het bijltje erbq neergegooid en de be- langsteling daalt schrikbarend snel. Van de ongeveer 3000 leden en belang stellenden in juni vorig jaar zijn er ruwweg nog vijfhonderd overgebleven. „Nog even en we moeten de Jongeren-KVP misschien wel opheffen", aldus de voorzitter van de jongerenkring Den Haag. De oorzaak van deze aftakeling is de grote controverse tussen de KVP-radi- calen en hun tegenstanders binnen de jongerenorganisatie. De radicale jon geren hebben de meerderheid in het lan delijk bestuur verkregen, maar de min derheid een overigens grote minder- Misdadig duo jaagt vrouw stuipen op lijf ZWIJNDRECHT (ANP) Twee man nen, die zakdoeken voor hun gezicht had den gebonden, zijn gisteravond om streeks zeven uur de woning van de 23- jarige mevrouw Boosten, te Zwijndrecht binnengedrongen en hebben haar er on der bedreiging toe bewogen een bedrag van circa 400 gulden af te geven. Me vrouw Boosten was alleen thuis met haar drie kinderen. Zij schrok hevig toen zij de twee mannen door de achterdeur haar huis zag binnenkomen. Onmiddellijk begreep zij wat het tele foontje te betekenen had gehad, dat zij even tevoren had gekregen en waarbij haar gevraagd was of haar man thuis was. Zij had ontkennend geantwoord en gezegd dat hij eerst later op de avond thuis zou komen. De hoorn was daarna op de haak gegooid. De mannen gelast ten haar het in huis aanwezige geld aan hen af te geven. Om haar schrik aan te jagen pakte een man een van de kinde ren beet en dreigde haar dat hij het zou mishandelen als zij niet gauw aan het bevel zou voldoen. Volkomen overstuur haalde mevrouw Boosten haar geld te voorschijn om dat aan de overvallers te geven. Deze ver lieten daarna in schijnbaar alle rust en kalmte de woning weer. Ze liepen de straat uit, maar naar de politie aan neemt hadden ze in de buurt een au to staan. Mevrouw Boosten kon slechts een gebrekkig signalement op geven- van de overvallers. Ze had de indruk dat het zuidelijke types waren. Uit het feit, dat zij juist naar dat adres had den opgebeld, concludeert de politie dat de familie Boosten de overvallers min of meer kende. P. Hordijk burgemeester van Naaldwijk (Van een onzer verslaggevers) NAALDWIJK Met Ingang van 1 februari is In Naaldwijk tot burgemees ter benoemd de heer P. Hordijk, thans burgemeester van Mlddelliarnis. De heer Hordijk wordt opvolger van de heer D. van Heyst, die om gezondheids redenen zijn ambt heeft moeten neer leggen. De heer Hordijk is bekend uit het Westlandse verzet in de oorlog en heeft ook als volontair in de gemeente Voorschoten gewerkt. Later werd hij burgemeester van Ooltgensplaat, Oude Tonge, Den Bommel en Waarder. Sinds 1955 is hij burgemeester van Middelhar- nls. De heer Hordijk is lid van de Anti Revolutionaire Partij. ADVERTENTIE heid is daarmee niet tevreden ge weest. Als gevolg daarvan zijn de laat ste tijd tussen deze stromingen allerlei tegenstellingen ontstaan, waardoor afde lingen in bijvoorbeeld Gelderland ermee opgehouden zijn. Ook in Limburg zijn de meeste KVP- jongeren gekant tegen de nogal felle ra dicale opvattingen binnen de jongerenor ganisatie. Dit in tegenstelling tot Bra bantse afdelingen, waar de radicalen een wat men noemt grote aanhang schij nen te hebben. De grootste moeilijkheden zijn ont staan, toen beslist werd, dat alleen abonnees op het organisatieblad „Jon geren voorop" stemrecht hadden in de centrale jongerengroep. Dit is een groot aantal jongeren te veel geweest, omdat het organisatieblad praktisch uitsluitend geredigeerd werd door jonge KVP-radi- calen. Daarin is thans enige verande ring gekomen, nu ook twee niet radica le redacteuren benoemd zijn. Een der voormalige radicale redacteuren, afkom stig uit de kring Den Helder, die ontslag nam of moest nemen, is daarna volgens de geruchten binnen de jongeren-KVP onmiddellijk lid van de PVDA gewor- Sommige kringen en afdelingen heb ben binnenkort een gesprek met de cen trale jongeren-groep orr.' de jongeren- KVP te behoeden voor een debècle. Bij deze kringen en afdelingen leeft wel een aantal wensen om de organisatie tot een minder felle radicale koers te bewe gen. Zij vrezen namelijk, dat anders de afbrokkeling nog veel sneller zal gaan en dat nog meer afdelingen zichzelf zonder meer zullen opheffen. De kring Den Haag, die op een dergelijk gesprek met de centrale jongerengroep aange drongen heeft, weet zich in meerdere of mindere mate gesteund door de Overijs selse en Gelderse afdelingen. Treinramp Y.S.: 150 gewonden JERSEY CITY (Reuter) Enkele honderden meters van het station van Jersey City in de Amerikaanse staat New" Jersey zijn gisteravond op het spits uur bij een treinongeluk 150 tot 200 men sen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis van de stad overgebracht. Er zijn geen doden. hm mm Het noorden van het land is er erger aan toe dan het westen. In Frieslandwaar het landschap slaapt onder een kille deken (boven), houdt men rekening met een elfstedentocht, nu alleen nog schepen met sterke motor door het ijs van de kanalen komen (onder). En het wegverkeer staat er voortdurend voor minder aangename verrassingen (geheel Cfct" -7'" 'V Ijjf 'v*)Zr, v j' Y- Rapport van de regering in de maak: VOORAL IN HET ZUIDEN i parlementaire redactie) (Van DEN HAAG Nadat oostelijk Brabant hadden geklaagd over beunhazerij in de bouw door werkne mers, stelt thans het Nederlands archi tectengenootschap een onderzoek in naar beunhazerij door ambtenaren. Verwacht wordt, dat het onderzoek eind januari zal zijn afgerond. Het resultaat hiervan zal ter kennis van de regering worden gebracht. Naar de mening van het Ne derlandse architectengenootschap komt de beunhazerij door ambtenaren vooral voor in het zuiden van ons land. De architecten hadden bij minister president De Jong reeds geklaagd over de concurrentie, die zij ondervinden van ambtenaren, die in hun vrije tijd werk voor derden verrichten. Het zou voor namelijk gaan om bouwkundige gemeen teambtenaren, die hun vrije tijd tegen betaling bouwtekeningen enz. voor par ticulieren ontwerpen. Minister-president De Jong heeft het architectengenoot schap gevraagd om met feiten voor de dag te komen. Gehoopt wordt dat die op grond van het onderzoek binnen enkele weken be kend zullen zijn. Verwacht wordt dat de regering een opgave kan worden gedaan van zeker 100 gevallen, waarbij ambtena ren van gemeenten en ook van water staat tegen de voorschriften in werk voor derden verrichten. „En dan zitten we beslist aan de lage kant", aldus de heer H. Goedhart, directeur van het Ne derlandse architectengenootschap. Naar zijn mening komt deze beunha zerij vooral in het zuiden van het land voor. „Men is daar nu eenmaal wat mak kelijker in het hanteren en naleven van voorschriften", aldus de heer Goedhart. In geld uitgedrukt zou het benadelen van de architecten door activiteiten van ambtenaren in hun vrije tijd om bijzon der grote bedragen gaan. „Volgens som mige architecten loopt het met de beun hazerij door ambtenaren de spuigaten uit", aldus de heer Goedhart. „Maar het (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT Op de openbare vergadering van de Algemene R.-k. Ambtenaren- vereniging (ARKA) heeft algemeen voorzitter J. J. Loerakker vanmiddag scherpe kritiek geuit aan het adres van minister Beernink (Binnenlandse Zaken) vanwege een dreigende verslechtering in de rechtspositie van het overheidspersoneel. Z(jn voornaamste verwijten hielden in, dat de regering dc ambtenaren tot slachtoffer maakt van bezuinigingsmaatregelen en dat er van een werkclUk overleg over rechtspositie-aangelegenheden geen sprake meer is. „Als het overleg blijft wat het nu Is kan minister Beernink beter vertrekken. Wij zullen er als ARKA geen traan om laten", heeft voorzitter Loerakker verklaard. Hij deed een dringend beroep op het parlement en de aanwezige Kamerleden om de regering to dwingen de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen in te trekken. (Zie ook pagina 5) onderzoek moet nu uitwijzen, hoe groot het euvel is." Het architectengenootschap heeft ook alle gemeentebesturen hierover een brief geschreven. Ruim honderd gemeenten hebben al geantwoord en er blijk van gegeven oog te hebben voor de moeilijke positie van de architecten door onge wenste vrijetijdsactiviteiten van ambte naren. Bij het Ned. architectengenoot schap zijn ruim 350 architecten aangeslo ten. De bond van Nederlandse architec ten omvat zo'n 1200 leden. MOSKOU (AP) De openbars aan klager in het proces tegen vier Russi sche schrijvers heeft gevangenisstraf fen geëist van een tot zeven jaar. Het viertal wordt beschuldigd van propa ganda en agitatie tegen de Sovjet-Unie. De vier schrijvers werden bijna jaar geleden gearresteerd door de ge heime politie en zijn tot dusverre in hechtenis gehouden. De aanklager heeft de volgende straf fen geëist: zeven Jaar voor de 28-jarige Joeri Galanskov, vijf Jaar voor Alexan der Ginsburg (31), twee jaar voor d< dichter Alexej Dobrovolsky (29) de eni ge die heeft bekend en tegen de ande ren heeft getuigd en een jaar voor de 21-jarige Vera Lasjkova die heeft toe gegeven manuscripten voor Ginsburg er Galanskov te hebben getikt. Pavel M. Litwlnov, de zoon van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en mevrouw Larlsa Daniel, vrouw van de gevangen schrijver Joeri Daniel, hebben het proces tegen vier jong© schrijvers „een smet op de eei onze staat" genoemd. ZIJ verklaren, dat de beklaagden onschuldig zijn en vrij gelaten moeten worden. NORFOLK (Reuter) Corrie Luns, de 24-jarige dochter van onze minister van Buitenlandse Zaken, zal bloemenkoningin zijn op het internationale azaleafestival, dat van 24 tot 28 april ln Norfolk (Vir ginia) wordt gehouden. De koningin van het festival wordt elk jaar uit een der NAVO-landen gekozen, omdat het At lantisch hoofdkwartier van deze organi satie In Norfolk staal (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bij bestaande vissersvaartuigen is reeds ge ruime tijd een onderzoek gaande naar de stabiliteit van deze schepen. Aanleiding hiertoe vormde het relatief grote aan tal scheepsrampen, dat vaartuigen van deze categorie ln de laatste jaren is overkomen. Voorzover Tilt het onderzoek Is gebleken, dat de stabiliteit van het vaartuig te gering Is. is getracht hierin te voorzien door het aanbrengen van ballast ln het schip. In oen bepaald aantal gevallen zal deze maatregel echter met voldoende bijdragen tot de beoogde resultaten. Zodat vergroting van de stabiliteit gezocht zal moeten worden in •eo TOTlonging de» vaartuigen, Mintatar Bakker (Verkeer en Waterstaat) heeft dit de vaste commisfaie voor Verkeer en Waterstaat uit de Tweede Kamer meegedeeld in de schriftelijke voorbereiding van de behandeling van een wijziging van de wet op de zeevaartdiploma's. HIJ zegt in een nota aan die commissie o.m., dat door deze wijziging het laatste woord terzake van de velllgheldsbevorderende voorzieningen voor de kleine vissersvaartuigen bepaald niet is gesproken. Aanvullende voorschriften behoeven echter niet ln een wet geregeld te worden. De scheepvaartinspectie kan op grond van bestaande bepalingen self ook voorschriften opstellen. Zo bestaan er stablllteitsnormen voor vissersvaartuigen, die nu gebouwd worden, terwijl soals hierboven vermsld bestaand* schepen ook nog worden ondsraochk ADVERTENTIE ekt U moderi lassieke mode GOUDEN VERLOVINGSRINGEN Constant - Love - Anjer - Deslree Martinshof ook met brlllant JUWELIER v. d. WATER HEEFT ZE HAARLEMMERSTRAAT 181 Zeer grote keuze Op het graveren kunt U wachten en zoDder kosten verhoging. ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesleten. ADVERTENTIE ZATERDAGAVOND 13 JANUARI PAGE 14 in café-rest. „De Does' HOOGMADE. Aanvang 8 uu J Voor uw weekenddiner naar SASSENHEIM Cocktail Monika if Consommé de lègumes j J Filet de porc it Sauce au champignons Poire belle Hélèno J inclusief li,50 Kindercouvert 6, J CAFé-RESTAURANT I „DE OUDE POST" ADVERTENTIE (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Met ingang van 20 januari a.s. zullen de Ncd. Spoorwegen de reizigerstaricven verhogen. De spoorwegen verwachten hiervan op basis van de capaciteit van het reizi- gersvervoer In 1967 een bruto meer opbrengst van 12,5 miljoen gulden. Er z(jn dit jaar, zover thans valt te voor zien, geen verdere verhogingen van reizigers- of goederentaricven te ver wachten, aldus heeft de directie meege deeld. Wel zal het aantal kaartsoorten worden uitgebreid, waardoor voor verschillende groepen reizigers at tractieve mogelijkheden voor tariefs verlaging ontstaan. De komende tariefsverhoging zal geen procentuele zijn, inanr een verhoging van de vaste aanslagen, die in de ver schillende tarieven zUn verwerkt. De vaste aanslag van 15 cent In het ta rief voor enkele reizen en retours wordt verhoogd met 10 cent voor afstanden tot 50 km, met 20 cent tussen 50 en 100 km cn met 30 cent voor afstanden bo ven de 100 km. De vaste aanslag voor de wcektrajeot- kaartcn, die thans 50 cent bedraagt, wordt verhoogd tot een gulden. Da vaste apnslng van maandtrajectkaarten, thans 1 gulden, wordt 2 ruiden. Nog deze maand zullen op het lijnènnet van de Ncd. Spoorwegen treinen gaan rijden, waarvan dc kop- en zijwanden ln een warme kleur geel zijn geschil derd, waarop een nieuw bcdrilfsem- blecm wordt geïntroduceerd en waarop tegen een azuurblauwe achtergrond (gevormd door drie schuinlopende evenwijdige vlakken) reclame kan wor den aangebracht. Dc rest van het mate rieel, zoals hefc dak, de onderkant en deuren, heeft een donkergrijze tint. De gepresenteerde kleur geel Is een van de uitingen van de nieuwe zgn. huisstijl van de Ncd. Spoorwegen: één kleuren schema, één embleem en één lettertype. De eerste gele trein heeft Werkspoor ln Utrecht al aan de spoorwegen overge dragen. De ncw-look-treln maakte een proefrit tussen Utrecht cn Bilthovcn. Een eigen huisstijl is niet vreemd voor een dienstverlenende onderneming. Wat de verpakking is voor een produktle- bcdrijf, is dc huisstijl voor do N.S. De kleur geel, het nieuwe bcdrUfsem- bleem en de reclame zijn bewuste stap pen buiten de tot nu toe bekende con ventionele vormgeving. De spoorwegen hebben aan geel de voorkeur gegeven, omdat deze actief werkt op de omge ving. Geel heeft namelijk behalve de associatie met dc begrippen opvallend, dynamisch, modern en krachtig, de eigenschap door zUn overstraling het veelal grauwe statlonsbecld te verle vendigen. Bovendien dient dc kleur de veiligheid. Om 't aggTesalcve karakter van geel wat te verzwakken, is een nuancering geel met een beetje oranje gekozen. Gelijk met dc nieuwe kleur cn het em bleem is ook één letter- cn cijfersoort gekozen, namelijk de univers. Dit mo derne lettcrkarakter zal de NS zo spoe dig mogelijk bi) de presentatie naar buiten gaan gebruiken, op gebouwen, briefpapier, materieel enz. - ambtenaren - Men overweegt op het ministerie van Binnenlandse Zaken om de rijksambte naren voortaan per trein in plaats van met de auto te laten reizen. Dit heeft mr. P. R. Leopold, directiesecretaris van de Ned. Spoorwegen, meegedeeld. Van de zijde van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft men op de verklaringen van de heer Leopold geen commentaar willen geven- Wel werd meegedeeld, dat een studiecommissie werkzaam is die t.z.t. aan de minister advies zal uitbrengen over het reizen van rijksambtenaren ln al zUn ver schillend* aspecten. (Zie ook pag. 5) morgen voordeel koffiebowls 150 gram 89 75 niet duur wc! heerlijk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1