Hanoi bevestigt aanbod" EIGEN RISICO BIJ AUTOSCHADE -tot 23 jaar-HOGER DEEL WERELD IN BAN SNEEUW EN KOUDE S Christian Monitor Stoppen aanvallen Met ingang van 1 juli Mr. Luns liet zijn chauffeur rechts passeren Nederlandse coaster zinkt: opvarenden in veiligheid Ter dood veroordeelde wil lichaam afstaan voor transplantaties eerste vereiste Voor geldzaken ook na 3 uur op postkantoor Nederlander in West-Duitsland gewurgd Blaiberg is minder goed Kachels in de klas niet warm genoeg Voor dertig kleuters te koud op school Er staat alleen vast dat ik bij Eintracht wegga'' PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIE AFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) DONDERDAG 11 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN MATIGE TOT STRENGE VORST De weer «verwachting, roeegedetd door bet KNMI, geldig tot morgenavond: Opklaringen en voornamelijk in de kuebgebleden nog enkele sneeuwbuien. Zwakke tot matige, maar aan de kust van Holland en Zeeland aanvankelijk nog krachtige noordelijke wind. Vannacht en mor- genoctend matige in het binnenland piaatnelQk strenge voret Morgenmiddag overwegend llflhte rorat 59e jaargang, no. 17.342 Meer ongelukken (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse autoschadeverzekeraars zullen voor jeug dige automobilsten tot 23 jaar het zogenaamde „eigen risico" met 150 gul den per geval verhogen als deze jeugdigen betrokken geraken b(j een aan rijding, die een beroep op uitkering van de verzekeringsmaatschappij tot gevolg heeft. De verzekeraars hebben tot deze maatregel, die waarschijnlijk op 1 juli zal ingaan, besloten omdat juist jeugdigen dikwijls bij verkeers ongevallen zijn betrokken. Zij hopen, dat er een preventieve werking van zal uitgaan en met name, dat autobezitters niet meer zo gemakkelijk hun wagen aan zoon of dochter beschikbaar stellen. In het algemeen kan worden gesteld, dat de huidige w.a.-verzekering geen eigen risico kent en dat het eigen risico bij een all-riskverzekering doorgaans 100 gulden per geval kent. In de nabije toekomst worden de minima met 150 gulden verhoogd als de bestuurder nog geen 23 jaar is en na een aanrijding een schadevergoedingsclaim bij de verzeke ringsmaatschappij indient. Zoals bekend is een automobilist wet telijk verplicht een w.a.-verzekering af te sluiten. Voordat de wet dit voor schreef, kende de w.a.-verzekering wel een eigen-risicoclausule. De situatie was dan zo, dat een slachtoffer van een ver keersongeval de overeengekomen schade- uitkering kreeg min het eigen risico bedrag, dat het slachtoffer rechtstreeks van de schuldige moest zien los te krijgen. De wet heeft laatstgenoemde procedure verboden. Daarom zullen de verzekeringsmaatschappijen ook in de toekomst aan slachtoffers van verkeers ongelukken, die veroorzaakt zijn door jeugdige automobilisten, het volledige schadebedrag uitkeren, waarna de maat- L schappijen het eigen-risicobedrag op de I verzekerde zullen verhalen. De nieuwe clausule zal op 1 juli in gaan voor polissen, die vanaf die datum worden afgesloten. Voor bestaand* polissen gaat de regeling in op d HAARLEM (ANP) Naar eerst vandaag bekend is geworden, beeft minister Luns een boete moeten betalen wegens bet uitlokken van een verkeerovertreding. Tegen de minister was proces verbaal opgemaakt na een Hchte aanrijding op de rijksweg Den Haag-Amsterdam in de gemeen te Haarlemmermeer, waarbij de auto van de minister was betrok ken. De aanrijding vond plaats doordat de chauffeur van de mi nister op aanraden van mr. Luns rechts had gepasseerd, toen op de linkerbaan een auto reed. De chauffeur van minister Luns, de 55-jarige H. M. te Den Haag heeft voor de politierechter te Haarlem terecht gestaan, omdat hij na de aanrijding was doorge reden. HQ werd veroordeeld tot een boete van honderd gulden. De eis luidde 150 gulden. De minister was op weg naar een lezing en ergerde zich aan een langzame llnksrijder. Hij had toen gezegd: „Ga er maar rechts langs". De minister had die keer veel haast. Na de lichte botsing reed de chauffeur van Luns door, maar hiervoor was alleen de chauffeur aansprakelijk. (ADVERTENTIE I FRIESE STAART- EN 8TOELTJESKLOKKEN, ZAANSE- EN SCHIPPERTJESKLOKKEN DIV. ANTIEKE STULKLOKKEN MODERNE SCHOORSTEEN- EN WANDKLOKKEN In ruime keuze en de bee te merken HORLOGER d. WATER Haarlemmerstraat 181 Altijd voordelig '•maandags gesloten premievervaldag na deze datum. De schadeverzekeraars wijzen erop, dat hun maatregel in de eerste plaats gezien moet worden als een bijdrage tot de verkeersveiligheid. Statistisch is bewezen, dat personen beneden de 25 jaar boven de 50 jaar in onevenredige mate betrokken zijn bij de verkeersonveilig heid. In het buitenland hebben de verzeke raars hierin al eerder aanleiding gevon den tot bijzondere maatregelen. Dikwijls is daar het eigen risico verhoogd tot de 25ste verjaardag en vordert men jongeren ook een hogere premie. De Nederlandse maatschappijen gaan nog niet zo ver, al achten zij het niet uitge sloten, dat de thans ontworpen nieuwe regeling een eerste slap is voor een ver dere differentiatie in behandeling van verzekerde automobilisten. Men heeft er echter niet erg veel haast mee, omdat het Nederlandse zogenaamde no-claim- systeem al een zekere differentiatie ver oorzaakt. In dit systeem krijgt de ver zekerde een progressieve premiereductie als hij geruime tijd geen schadevergoe dingsclaim op zijn verzekeraar heeft ir gediend. ROTTERDAM (ANP) Het Neder landse kustvaartuig Bonafide van 500 brt is vannacht in de Golf van Biscaye even buiten Santander gezonken. De Spaanse vissersboot Punta Amer heeft de acht bemanningsleden aan boord ge nomen en hen vanmorgen vroeg in San tander aan wal gezet. De Bonafide, die met een lading bak steen van Bilbao op weg was naar San tander kreeg acht mijl buiten Cabo Mayor door nog onbekende oorzaak moeilijkheden. Het scheepje is nog op sleeptouw genomen door de Punta Amer, maar kort daarna moest de verbinding worden gekapt, waarna de Bonafide De ijspret heeft maar kort geduurd. Hooguit een dagje. Maar toch net genoeg om de eerste wankele slagen op het ijs te maken, onder moeders opgetogen blik. Maar, er zit nog meer in de lucht PAINESVILLE (AP) De 16-jarige Fred M. Esherick die op 15 mei op de elektrische stoel ter dood zal worden gebracht wegens moord op zijn vader, wil sjjn lichaam ter beschikking stellen van de medische wetenschap voor transplantatieoperaties. Het doodvonnis over Esherick is maandag uitgesproken. De moord werd op 5 mei verleden Jaar gepleegd. Tevens is hem poging tot moord op zijn moeder ten laste gelegd. Esherick verklaarde dinsdag in een vraaggesprek dat hij zijn moeder een brief heeft geschreven waarin hfj haar verzoekt zijn lichaam na de voltrekking van zijn vonnis ter beschikking te stellen voor medische doeleinden. De jury, die bestond uit tien mannen en twee vrouwen, achtte hem schuldig aan moord met vooibedachte rade. Gisteren heeft de jongen toestemming gekregen het graf van zijn vader te bezoeken vóór hij naar de dodencel werd gebracht waar hij de voltrekking van het doodvonnis nu afwacht. (Van i correspondent) LONDEN Nadat het de koud ste nacht sedert twee Jaar be leefd had, kreeg Groot-Brittannië gisteravond van de weerkundigen te horen dat koning winter nog lang niet. op punt stond zijn Ijzige greep op de Britse eilanden te los sen. Voor 7 uld-Engeland werd voor vandaag nieuwe sneeuwval voorspeld. De massale vracht sneeuw, die dinsdag terechtkwam op het land, vroor de nacht daarop keihard vasi en maakte de wegen opnieuw verraderlik glad. De Londenaren sukkelen nu met frisse neuzen en onelegante rub berlaarzen naar het kantoor. Een nieuwslezer van de BBC moet het wel heel koud gehad hebben op z(jn werk. want hij las b(J vergis sing de helft van het nieuws van de dag daarvoor voor. over de zware sneeuwval en zo. Na enkele minuten hield hij geschrokken op om, na een korte, angstwekkende stilte, verlegen te herbeginnen met het nieuws van dezelfde dag. In het heuvelachtige Kent zfjn veel hoofdwegen nu permanente glijbanen, waarop de auto's slechte een aanloopje hoeven te nemen om met een sierlijke boog een luchtsprong te kunnen maken. Het winterse weer in Amerika dat nog steeds aanhoudt heeft sinds zaterdag 74 doden geëist. Hierbij zijn verscheidene mensen die door de winterse omstandigheden bij verkeersongelukken zijn omgeko men. maar ook mensen die zfjn doodgevroren. De koudegolf, een van de ergste in veertig Jaar, heeft in delen van New Engeland geleld tot een te kort aan aardgas voor verwar ming van de hulzen. In Zwitserland worden verschelde, ne alpendorpen door lawines be dreigd. nadat drie dagen achter een sneeuwstormen hebben ge woed. Op last van de overheid is met de evacuatie van de betrok ken dorpen begonnen. De temperaturen in West-Dults- land zijn in Jaren niet zo laag ge weest. De zee aan de Elbemon- ding is bevroren. Ongeveer vijftig mensen zjjn ge wond In plaatsen in het noorden van Griekenland tijdens sneeuw stormen. De verbindingen in ver scheidene delen van het land zijn verbroken. In Brazilië daarentegen is een hittegolf: drie kinderen zijn in het ziekenhuis in Rio de Janeiro aan uitdroging overleden ten gevolge van temperaturen van 33.4 graden. In het ziekenhuis worden 134 pa tiënten aan ultdrog1ngsversch(jn- selen behandeld. Het schrijven wordt in Japan nog altijd gerekettd tot de schone kun sten. Er bestaat sel/s een vereni ging iuh schoonschrijvers. Ds leden hiervan kwamen bijeen om m schoon schrift uiteraard htm nieuwjaarsgedachten tot uddruJe- king te brengen. I Elek Schunrtz: BOSTON (A.P.). Volgen* de Christian Monitor Science heoft Hanoi bevestigd, dat het bespre- kingen wil houden met de VJ5„ j - zodra de Amerikaanse bombar dementen en alle andere oor logshandelingen onvoorwaardelijk worden stopgezet. Het bericht is afkomstig van de Hongkongse correspondent van het blad, die een persoonlijk telegram heeft ontvangen van de minister van Bnitenlandse Zaken van Noord- Vietnam, Nguyen Day Trinh. Intussen gaat in Vietnam de strijd met grote hevigheid door. Op 48 km ten noordwesten van Saigon liepen Vietkong- eenheden storm op Amerikaanse stellin gen recht tegen de lopen van de hou witsers in. Deze stormaanval kostte dc aanvallers 103 doden tegen slechts vijf gesneuvelde Amerikanen. Ook in het moerasgebied van de Mekongdelta is hevig gevochten. Daar verloren de Ame rikanen achttien doden en de Vietkong 26 doden. Het staatshoofd van Cambodja heeft op een persconferentie verklaard dat d« Amerikanen beloofd hebben de Cam bodjaanse grenzen te eerbiedigen en geen gebruik zullen maken van het „recht van achtervolging". Anderzijds zal Cambodja zo mogelijk de Amerika nen op de hoogte stellen van gegevens over eventuele Infiltraties en desnoods de eigen strijdkrachten inschakelen. De besprekingen tussen de Amerikaanse afgezant Bowles en prins Sihanoek wor den voortgezet. (Van onse parlementaire redactie)' DEN HAAG Met ingang van 22 Januari zullen de poetkantoren op werk dagen ook na drie uur open zijn voor alle geldzaken. Dit betekent een uit breiding van het dienstbetoon op de werkdagen. Sinds de werktijdverkor ting in 1961 waren de poetkantoren al leen op vrfjdag de hele dag voor geld zaken open. MüNCHEN (AP) De 38 jaar oude Nederlander Johan Vlutters is dood aangetroffen op bed. Zijn kamergenoot, een 27 jaar oude metselaar, is In ver band met zijn dood gearresteerd. Vol gens de politie had 't tweetal gedronken. Bij de lijkschouwing is gebleken, dat Vlutters, die uit Oldenzaal afkomstig is, is gewurgd. KAAPSTAD (AP) Artsen in het Grooto Schuur-zlekenhuls te Kaapstad hebben vloeistof moeten verwijderen die zich verzameld had om het getransplan teerde hart van dr. I'hilip Blaiberg, aldus wordt in een medisch bulletin meegedeeld. In het bulletin wordt gezegd dat de toe stand van de patiënt niet zo goed is als gisteren. Er heeft «leh wat vloeistof om het hart gevormd, die afgetapt moest worden. Nadat dit gedaan was voelde hij zich beter. Deze complicatie wordt niet van ernstige aard geacht. ADVERTENTIE morgen voordeel kokos macaroontjes 250 gram 8o 75 (Van onse correspondent j BREDA Een SO-tal leerllu- gen van de christelijke kleuter - school te St.-Phlltpnland zal, zolang de temperatuur bulten beneden het vriespunt blijft. thuis moeten blijven. Het j schoolbestuur heeft de kinde ren de afgelopen dagen steeds I naar huls moeten storen, om- dat de temperatuur in de loka- I len beneden het vereiste mini- 1 mum van 15 graden bleef. Dit la *e wijten aan de geringe apacltelt van de enkele Jaren geleden door de school aange schafte elektrische accnroula- tork schels. Da kweatie var van de ach ooi la al ruim een jaar een twistpunt tussen het gemeentebestuur en de provin ciale elektriciteitsmaatschappij die het schoolbestuur bij de aanschaf van da kachels heeft geadviseerd. De elektriciteits maatschappij zou het bestuur de garantie gegeven hebben, dat de kachels lot 10 graden voret voor voldoende warmte zouden zorgen. Ebt bleek ech ter niet het geval. De elektri citeitsmaatschappij weet dit toen aan ondeskundige bedie ning van de kachels en advi seerde automatisering van de verwarming. Nu bljjkt opnieuw, dag ds ka chels onvoldoende warmte blij ven geven. De exploitatiekosten. tMe aanvankelijk 830 gulden per Jaar zouden bedragen, blij ken nu op 1500 gulden te ko men. Burgemeester G. van Vel- zen heeft de zaak nu aanhan gig gemaakt. „Het is een zeer onbevredigende zaak", zegt h(J. ,,de kachels zyn eigenlijk nooit in orde geweest. We hebben al verscheidene brieven geschre ven en hebben nu eindelijk v oor volgende week een bespre king gearrangeerd. Maar het zal er wel weer op uitlopen, dat de gemeente voor de kosten zal moeten opdraaien". Burgemeester Van Velzen ia van mening, dat de zaak op zeer korte termijn ln orde ge maakt moet worden. „De ouders van de kleuters betalen Immera schoolgeld, en nu zitten ze maar met hun kinderen thuia". (Van onse sportredactie) DEN HAAG. De speculate* over hetgeen Blek Sohwarta, de trainer van de Duitse Bundew- ligavereniging Eintracht Frank» furt na dit aeiaoen gaat doen, rijn vele. Er werd gefluisterd dat hij naar België (Standaard Luik of Anderlecht) aou gaan. Er werd beweerd dat Holland Sport belangstelling voor hem had. Gisteravond gaf Schwartz in 'n telefoongesprek antwoord op onae vragen daaromtrent. VRAAG: In de Nederlandss pers afjn gisteren berichten verschenen dat Anderlecht en Standaard Luik u vol gend seizoen als trainer zouden willen contracteren. Is dat waar? SCHWARTZ.: Daar Is m(j totaal irista van hekend. Ik heb tot nu tor geen enkel contact van welke aard ook met deze clubs gehad. I' gelooft m(j natuurlijk niet, maar het Is de waar heid. VRAAG: Het wordt ln verband ge bracht met een eventueel vertrek van Cor van der Hart, die misschien naar Amerika gaat. SCHWARTZ: Dan moet ik u ook op dat punt teleurstellen. Ik heb ook met Holland Sport geen enkel contact gehad. Met niemand. Ook niet on officieel. SCHWARTZ: Ja. dat la Inderdaad waar. Ik zou graag weer een Neder landse club gaan trainen. VRAAG: Heeft u naar aanleiding van deze opmerking al enige contacten gehad met Nederlandse clubs? SCHWARTZ: Neen. gelooft u m(J. Ik weet op dit moment In het geheel nog niet waar ik volgend seizoen zal terechtkomen. Ik heb er geen Idee van. Het la wel heel zeker dat Ik aan het eind van het seizoen h(J Ein tracht Frankfurt wegga. Iedereen weet nu wel dal Ik bU Eintracht Frankfurt ruzie heb. Dat la een lelUke zaak. Enige leidinggevende personen van m(jn club Ik laat de oorzaken verder maar In het midden hebben de Duitse pers tegen m(j opgehitst. Neen, dat la niet helemaal Juist. Ik bedoel een gedeelte van de Duitse pers, met name Der Kicker. Ik kan daarom niet meer zo werken als vroeger h(J Eintracht Frankfurt. Daarom ga ik weg. Maar naar welk land weel ik nie* laat ataan naar welke club.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1