S)e£cidie(Boti/fc<Mit NEDERLANDSE KATECHISMUS BEVAT GEEN DWALINGEN Huisarts weer vrij in eigen tarief S XpXiMiJii.Lih'il TAXICHAUFFEURS ZETTEN HUN EISEN KRACHTIG DOOR Nieuwe harttransplantatie: patiënt vanmorgen overleden Verkeer in Nederland en in Europa wordt ernstig gehinderd Breuken in spoorstaven door vorst Gorton beëdigd als premier van Australië Vallende buis doodt man Oneens met CAO op lange baan Commissie kardinalen: Paar passages zullen worden herschreven Man had 25 jaar kogel in hart Brand teistert Terneuzen Surveyor-7 zendt foto's van maan Minister heft besch ikking op PAPENGRACHT 32-LEIDEN EFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25504 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. WR i C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04| p. mnd. 4.45; p. kwart. 18.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontje» 2.— KLACHTEN bezorging tel. 83839 (18.00—19.00 uua| WOENSDAG 10 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MINDER KOUDE NACïTT De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Aanvankelijk vanuit het noordwesten tijdelijk sneeuw, ln de kustgebieden mogelijk regen. Later opklaringen, afgewisseld door enkele buien. Tot matig of krachtig, aan de kust mogelijk tot hard toenemende wind uit westelijke richting, later ruimend naar noordelijk# richtingen. In het bin nenland lichte vorst tot temperaturen om 't vriee- punt, ln de kustgebieden lichte dool. 59e Jaargang, no. 17.341 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Niet alleen in Neder land, maar ook in vele andere delen van Europa wordt het verkeer door zware sneeuwval ernstig gehinderd, of volledig gestremd. De laagste temperaturen werden gemeten in de Sovjet- l'nie, waar het 30 graden vriest. In het Deense Jutland daalde de temperatuur tut 24 graden, in West-Dultsland op sommige plaatsen tot 27,5 graad en in Nederlar icht veld 1 19 gradei De strenge vorst heeft de Nederland se Spoorwegen flink parten gespeeld. Op de spoorbrug bij Hedel werd een spoor slaafbreuk geconstateerd, waardoor de trein tijdelijk met slechts vijf kilometer snelheid kon rijden. Eveneens werd een breuk ontdekt tussen Lage Zwaluwen en Dordrecht, waar het treinverkeer zelfs even moest worden stopgezet. De breu ken ontstaan als direct gevolg van de lage temperaturen. Het treinverkeer tussen Haarlem en Halfweg verliep tijdelijk met hindernis sen. De brug over de Spaarne in deze spoorlijn, wilde, na omstreeks acht uur open te zijn geweest, niet goed meer dicht. Tijdelijk moest daarom over één spoor worden gependeld. Ook nabij Lisse liep het treinverkeer forse vertra- I gingen op als gevolg van de spoorstaaf breuk en later werd nog een vierde breuk gemeld uit Wolfheze. Op de mees te plaatsen kon de rails vrij snel wor den gerepareerd. In de provincie» Groningen, Friesland en Drente ondervindt het scheepvaart verkeer hinder van ijsvorming. Op het IJsselmeer vormt zich hier en daar grondijs. Ijsbanen Door een zware vorst zijn de meeste wegen in Engeland in ijsbanen veran derd zodat vandaag opnieuw een chaos in het verkeer is ontstaan. De dikke sneeuwlaag die gisteren veel vertraging en verstoppingen had veroorzaakt is vannacht keihard geworden. Veel grote wegen waren vanmorgen onbegaanbaar. Gisteren waren al duizenden forensen niet op het werk verschenen. Ook in Frankrijk ondervindt het verkeer veel hinder van de winter. Bij Angers moes ten 200 mensen hun woning verlaten door het hoge Seinewater. Ook de Loire dreigt buiten haar oevers te treden. In Zwitserland hebben lawines vrij veel scfiade aangericht, terwijl zelfs het zui den van Italië met vorst te kampen heeft. Op de Duitse rivieren ondervindt de scheepvaart moeilijkheden. (ADVERTENTIE) morgen voordeel volkoren biscuits 300 gram 69 57 ngewoon zware sneeuwval •rsf spelen Engeland parten. g Bende beroemde klok var irlementsgebouw, liet het afw onderdduizenden Londenaren kwa- daardoort) te laat op hur het rrk of CANBERRA (AP) De 56 ja: luhn Grey Gorton is beëdigd 9de minister-president van Ai Romance Arena en Maria Beatrice geëindigd (Van e correspondent De 33-jarlge ongehuw- MIDWOUD de H. Kuiper uit Hollandsche Veld raak te gistermiddag onder een rollende 13 jange aardgasbuis van 600 kg en werd op slag gedood. De man was bezig met het lossen van aardgasbuizen van een trek ker met oplegger. Samen met een collega krikte hij de bovenste buis naar voren. De heer Kuiper werd gedood toen de buis de verkeerde kant ultrolda. UTRECHT (ANP) Dit standpunt hebben de Haarl taxichauffeurs bepaald na afloop een nachtvergadering van de drie v nemersbonden in het vervoer in Haar lem (Nederlandse bond van vervoer personeel, Nederlandse katholieke bond van vervoerspersoneel en prot.-christe lijke bond van vervoerspersoneel). In Haarlem zijn ongeveer 70 75 van het vakantieloon en het sociale ver- zekeringsloon, uitgaande van de 7,23 gulden; beëindiging van het onderzoek van de sociale verzekeringspositie op 31 maart 1968 en invoering van een ver hoogde uitkeringsbasis bij ziekte en on- i de zijde wordt uitgeoefend rts medegedeeld, dat dezelfde aandrang >m plaatselijke over- In Groningen werd reeds DEN HAAG (KNP) De nieuwe Nederlandse katechismus bevat naar het oordeel van de speciale commissie van zes kardinalen geen dwalingen. Deze uitspraak is vastgelegd in een rapport van 33 pagina's, samengesteld na De commissie van zes kardinalen, ls op last van Paus Paulus samengesteld naar aanleiding van de beschuldigingen, die in het najaar van 1966 vanuit Neder land en met name door de z.g. Confron- tatiegroep aan de paus kenbaar gemaakt zijn. De commissie bestond uit de kar dinalen Browne, Florit, Journet, Frings, Jaeger en Lefebvre. Uit het rapport blijkt evenwel ook, dat niet alle leden van de commissie zich konden verenigen met de ma waarop enkele passages waren geformu leerd. Daarom heeft de kardinalencom missie aanbevolen, dat enige met name genoemde passages zullen worden her- i december i Het K.N.P. verneemt, dat ln gevolge et te Rome gepleegde overleg en de 'ens van de kardinalencommissie aan de samenstellers van de Nieuwe Kate chismus opdracht gegeven is, tekstver beteringen aan te brengen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met ;n tot verbeteringen, die de Ne derlandse bisschoppen zelf reeds hadden geuit, en vervolgens met de aanwij zin- in het rapport tot uiting zijn gekomen. Verwacht wordt dat de tekst verbetering wel enige tijd zal vergen. MOSKOU (Reuter) Een Russische fabrieksarbeider heeft vijfentwintig jaar lang met een kogel in zijn hart rondge wandeld. hartklep De man, 56 Ju» een zeer goede gezondheid geopereerd te worden. in de llnker- oud, geniet (Voi londent) wlnkelpandci Vreugde bij John Gorton in Australië, die gisteren officieel tot premier werd benoemd als opvolger van de ver dronken Harald Holt. Naast hem zijn Amerikaanse vrouw Bettina. (Een biografie van John Gorton is te vinden in de Blik naar Buiten TERNEUZEN Twei m zijn gistermiddag na een fel uU- ttslaande brand volledig ln de as ga- ■gd. Ze» naburige gebouwen liepen gro- brand- en waterschade op. Bovendien rerden nog enige pakhulien vernield. i half miljoen gulden. Enkele perao- werden licht gewond. Anderen raak- i bij pogingen om nog een gedeelte i de ln de huizen aanwezige huisraad dichte rookwolk er laatste \an een serie onbemande ruli tevoertulgen naar de maan, heefi nacht omstreeks twee uur een zachte landing op de maan gemaakt. Naar het Amerikaanse bureau lucht- en ruimtevaart, NASA, meedeelt, zendt de Surveyor foto's de buurt van de krater „Tycho" op de zuidelijke helft van de maan op onge veer veertig pet geschat. De „Surveyor 7" werd zaterdag van Cape Kennedy gelanceerd. Het gebied van de krater Tycho is uit gezocht omdat dit een van de grootste jonge kraters op do maan is en in geo logisch opzicht verschilt JH Hartchirurg dr. Shumway (midden), terzijde gestaan door dr. Nelson en dr. Stinson, bezig met het overbrengen van het hart van een juist overleden huisvrouw in het lichaam van de metaalbewerker Mike Kasperak. ADVERTENTIE gouden armband of collier voor 70.- en 100.— of 300.— en 800.— JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft ze. Grote keuze ln alle prijzen. Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. DEN HAAG, (A.N.P.) De pr(js- beschikking huisartsentarieven 1967, die minister De Block van Economische Zaken had uitgevaardigd, nadat op 29 september J.l. het bestuur van de Lande lijke Huisartsenvereniging (LHV) z|jn de Landelijke Huisartsenvereniging heeft gehad met de ministers mr. L. de Block (Economische Zaken), B. Roolvink (Sociale Zaken en Volksgezondheid) en staatssecretaris dr. R. J. H. Krulsinga (Sociale Zaken en Volksgezondheid). In dit gesprek is wederom uitvoerig van gedachten gewisseld over minimum par ticuliere tarieven van huisartsen tegen de achtergrond van de moeilijkheden in de sociaal-economische situatie. Ie lai bij hel 4.000 luffeurs betrokken. De in Haarlem veroordeelden bestuur en le den de afwijzing van het bemiddelings voorstel door de FNOP van een door het college van rijksbemiddelaars sa mengestelde bemiddelingscommissie. Nu er geen landelijke C.A.O. meer is, stel den de leden als eis, dat er dan maar een plaatselijke C.A.O. moet worden af gesloten met dezelfde inhoud als de op 29 december jongstleden afgelopen C.A.O., verhoogd met het bemiddelings voorstel. In Haarlem werden de volgende eisen geformuleerd: een loonsverhoging van 5,56 procent voor het rijdend personeel, neerkomend op 7,23 gulden per week, verhoging in nbesehikkim LHV zei. d ndt. H(j voegde hiei :ondcr dat hU bij t ingai i 8.-1 •en brand In Brooklyn om het leven gekomen. Onder hen zUn 9 kinderen. Mevrouw met haar zoontje Gulllcrmo (1). De brandweerlieden, die bU strenge vorst moesten werden binnen korte t(jd met (ja overdekt (r.). particuliere patiënte voor een spreekuurconsult tot 13 50 voor een visite. Enkele uren I later al kondigden de minister van Economische Zaken en de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid een prijzenbeschikklng huisartsen 1967 af. Daarin werd bepaald, dat de artsen na 1 oktober geen hogere tarieven mochten toepassen dan die welke zij berekenden in de week van 23 tot 29 september. De LHV heeft altijd op het standpunt gestaan dat de prijzenwet niet van toe passing is op de tarieven van beoefena ren van vrije beroepen. Bovendien voer de zij aan dat het alleen maar ging om een trendmatige aanpassing van de par- die al golden sinds oktober 1966 gebaseerd op de CBS-lcs^' indices van juli 1067. Hart van Mike Kasperak werkt goed NEW YORK (AP-Reuter) De toestand van de 67-Jarige Loule Block, die gisteravond het hart heeft gekregen van de aan hersen letsel overleden 29-Jarige Helen Krouch is vanmorgen dusdanig verslechterd, dat hU ls overleden. De artsen vochten om zUn bloed druk op peil te houden. Het nieu we hart van Block was maar half zo groot als zUn vorige. Een pomp icht o lopig Leider van het chirurgische team was dr. Kantrowltz, die ook een harttransplantatie op een baby verricht heeft. Het kind stierf na de ingreep. Het nieuwe hart van de 54-jarige Mike Kasperak, op r enige dagen geleden een hart- De •rslechterden, zijn het gevolg van nier-, long- en leveraandoeningen, die evenwel overkomelijk zijn, zodra het hart behoorlijk zijn werk doet. De op- i liter bloed. De toestand van Blaiberg, die met een nieuw hart ln het Groote Schuurziekenhuis ln Kaapstad ligt, is goed. In Tel Aviv heeft men in hat Bel- llnsonziekenhuis de hartklep van een kalf overgebracht in het hart In Los Angeles gaan zeven zieken huizen de eerste wereldbank op richten voor menaelijke organen. Geen krant ontvangen? Bel l 6 00- 7 00 uur. nummer MM9 i speciale koerier wordt o de alsnog gebracht. Waar agents pen z(Jn gevestigd wende mei

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1