S)e £cld6e(BoiiAant Radicalen zeggen vertrouwen NA MISLUKTE KANDIDAATSTELLING Nieuw hart voor Kasperak Surveyor- zich naar ■7 spoedt de maan \t „Nederlander meent dat nu alles mogelijk „AFWIJZING BOGAERS GRIEVEND" Donor: mooi om een ander te laten leven r.fe- BARNARD LEIDT AAN RHEUMA -V| •7, Basiliek in de week dicht VOOR RUIM 5 MILJARD GEMISTE KANSEN Zaak van woorden, daden en personen PRIJSWIJZIGING VAN OLIE „Zwarte Zee heeft Tornar op sleeptouw Siamese tweeling gescheiden Professor Lieftinck in Silhouet Voor 3 ton diamant verdwenen OTTAVIANI TREEDT AF Busramp eist 41 doden PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Dir. J. F J. M. Koens - Hoofdred. L. C. J. Roozen ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. rand. f 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 8 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK STRENGE VORST De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Vannacht opklaringen, weinig wind, ln dc kust* gebieden lichte en in het binnenland plaatselijk strenge vorst en mistbanken. Morgen overdag toenemende bewolking, mogelijk gevolgd door neerslag, voornamelijk in het zuidwesten van het land en een overwegend matige wind tussen zuid* oost en zuid. Dezelfde mlddagtemperaturen alt vandaag of iets lagere. 59c jaargang, no. 17.339 CAPE KENNEDY (AP-Reuter) Als all nieuwe Amerikaanse maanraket Surveyor in de buurt van de krater Tycho. Dit ia van dc maan. De vorige lanceringen war van het Surveyorprogramina is he« zoeke stige maanreizigers. De eersten zullen w satelliet is uitgerust met een camera, eei het maken van bodemanalyses. De reis va voorspoedig. es goed gaat zal de gisteren gelanceerd* VII woensdag een raehte landing maken een van de meest bergachtige gebieden en gericht op de vlakke delen. De opzet ii naar een landingsplaats voor toekom- elllcht In 1969 op de maan landen. De graaflnstrument en een apparaat voor in de Surveyor VII verloopt tot dusverre (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG „Wat de partij in dit stadium primair nodig heeft, is kwaliteit over de gehele linie. Hoewel de KVP-radicalen beseffen, dat dit tevens impliceert, dat botsingen niet altijd kun nen worden voorkomen, waren zij ervan over tuigd, dat dit risico niet opweegt tegen het voordeel van herstel van vertrouwen en het krijgen van nieuwe werfkracht. Op grond daarvan hebben de radicalen ten aanzien van de samenstelling van het dagelijks bestuur het volgende voorstel aan het partijbestuur ge daan: voorzitter: Van der Stee; vice-voorzitters: Bogaers, mej. Kok; pen ningmeester: Eisen: vice-voorzitter of gewoon lid: Van der Gun; en voorts uit de kringen in het zuiden: wellicht Siepmann of Veringa; het westen: wellicht Vrouwenfelder of L. Andriessen; en een vertegenwoordiger die behoort tot de „gangmakers van het consequent vooruitstrevend karakter": Jurgens." Aldus een verklaring, die is uitgegeven na een gisteravond ge houden vergadering van de kerngroep van de KVP-radicalen. De verga dering werd gehouden nadat de radicalen zaterdagavond in Baarn kandidaatstelling hadden geweigerd, omdat drs. Bogaers niet was geac cepteerd als vice-voorzitter (zie ook pagina 5). Mike Kasperak de dag voor operatie gefotografeerd met echtgenote Feme. STANFORD, A.P.-Reuter). MIke Kasperak, de 54-jarige Amerikaanse metaalarbeider, die het hart heeft gekre gen van een 43-jarige, aan hersenbloeding overleden huisvrouw, Virginia White, maakt het uitstekend. De operatie is gevoerd door het chirurgisch team vai Stanforduniversiteit onder leiding var Norman Shumway. Mevrouw White die al enige tijd ernstig ziek was, had zich deeer dagen naar aan leiding van de harttransplantatie laten ontvallen hoe mooi het was om een ander de kans tot leven te geven. Vrijdag raakte zij op de 22e verjaardag van haar huwelijk als gevolg van een hersenbloeding buiten bewustzijn. Toen de artsen haar man meedeelden dat er geen hoop meer was. vertelde hij wat zijn vrouw over de trans plantaties in Kaapstad gezegd had. In overleg met zijn kinderen en zijn schoon moeder gaf de heer White toestemming het hart van zijn echtgenote te gebruiken, zodra zij overleden was. Een moeilijkheid is, dat het hart van mevriuw White aanmerkelijk kleiner is dan het door een ontsteking zwaar aan getaste hart van Mike Kasperak. Zodoen de blijft er in de bostkas van Kasperak een flinke ruimte, wat het constateren van afstotingsverschijnselen aanmerkelijk moeilijker maakt. In Kaapstad heeft dr. Blaiberg, die het hart van Clive Haupt heeft gekregen, voor het eerst zijn vrouw mogen zien. Hij ls inmiddels uit de zuurstoftent en zijn algehele toestand is goed. Dr. Barnard, de chirurg onder wiens leiding tweemaal een- harttransplantatie is uitgevoerd, vreest dat reuma in zijn handen wellicht een einde zal maken aan zijn loopbaan als chirurg. Hij heeft dagelijks geneesmiddelen nodig om deze reuma, die hem in zijn werk overigens (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) SïïssS' Zoekt U een goed ANKERHORLOGE voor 30,— en 40,—. Of het allerbeste van 200,en 400,—. Eterna, Certina, Prisma, Junghans, Ewe, Anker, Roamer, Citizen. HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft het Dr. Norman Shumivay, leider van het chirurgische team van de Stanforduniversiteit. dat het hart van een 43-jarige huisvrouw over bracht in een 54-jarige metaal arbeider, die een ongeneeslijke hartziekte had. nog niet belemmert, onder de knie te houden. Hij heeft voorts aangekondigd om oyer een week of zes weer een trans plantatie te verrichten en wel op een neger. Onder de negerbevolking van Zuid-Afrika komt vrij veelvuldig een dodelijke hartziekte voor die evenwel de rest van het lichaam niet aantast Hij gelooft ook dat het mogelijk zal blijken om een mensenhart enige tijd te bewaren in een levende baviaan, alvorens het over te planten. Het hart kan zich gedurende die periode herstellen van de schok die het krijgt op het moment van overlijden van de donor. In Kaapstad ls. onder grote belangstel ling het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de donor van dr. Blaiberg, Clive Haupt. NA DIEFSTALLEN (Van onze correspondent) MAASTRICHT De basiliek van On ze Lieve Vrouw te Maastricht zal voor lopig in de week dicht zijn van hall drie tot zes uur. Dit besluit, genomen in overleg met de recherche, houdt ver band met de diefstal van een aantal waardevolle kunstwerken uit de basiliek. Bij andere kerkgebouwen werd al eer der tot een dergelijke sluiting besloten. ZUIDWEST-NEDERLAND ROTTERDAM (ANP) Zuid-West- Nederland en in het bijzonder Rot terdam heeft als gevolg van subsi diemethoden in het buitenland investe ringen in industrievestiging gemist tot een bedrag boven de vijf miljard gulden. Dit cijfer wordt genoemd in het rapport over de ontwikkelingsmogelijkheden voor zeehavens in het Deltagebied, dat in Middelburg is gepubliceerd. Een analyse van de gemiste kansen laat een reeks van redenen zien. Het rapport noemt: goedkope financierings methoden. goedkopere grond, meer be lastingfaciliteiten (ook bij de inkom stenbelasting) in het buitenland. In ei gen land: te lang wachten op rijksgoed keuring voor de bouw, gebrek aan ge rede terreinen, arbeidsschaarsle, tekort aan goede huurwoningen voor de staf, onvoldoende opleidingsmogelijkheden voor kinderen van buitenlanders en ge brek aan geschikte kantoorruimte op huurbasis. Bij ieder van de verloren kansen ble ken een of meer van deze redenen te hebben bijgedragen tot het verlies van een industrievestiging. Het rapport geeft een lange lijst van industrialisatiebevor- derende maatregelen in België, Enge land, Frankrijk en West-Dultsland. Eer lijkheidshalve voegt men eraan toe dat het buitenland ook bezwaren zou kunnen inbrengen tegen: de lage aardgasprijs in Nederland, de subsidie op grondprij zen, de gesubsidieerde pijpleiding van Europoort naar Mobil Oil in Amster dam. Alleen in Rotterdam, aldus dit rap port, zijn basisindustrieën zonder enige vorm van subsidie tot stand gekomen. Het rapport over de havenontwikke ling is zoals bekend goedgekeurd door het bestuur van het overlegorgaan zeehavenontwikkeling Zuidwest-Neder land, waarin zijn vertegenwoordigd de provincies Zuid-Holland. Zeeland en Noord-Brabant. voor Rotterdam en Rijnmond. Vernieuwing K.V.P.: „Nu "Ver partijbestuur aan de bestuu.6- raad een advies van geheel andere aard heeft gegeven, menen de KVP-radicalen in alle duidelijkheid te moeten stellen, dat zij ln een dergelijk college geen ver trouwen zouden kunnen stellen. Op de vergadering van de bestuursraad op 10 februari zal derhalve blijken of de KVP de radicalen bninen of bulten de partij wil hebben." De KVP-radicalen tenslotte hebben het als bijzonder grievend ervaren, dat de kandidatuur van drs Bogaers voor het vice-voorzitterschap door het partij bestuur zonder meer als onaanvaard baar is afgewezen. Dit is een blijk van wantrouwen jegens een man, die in di verse functies grote verdiensten heeft, zowel voor Nederland als voor de KVP". „Om de KVP uit de malaise te halen, waarin zij momenteel verkeert, (ver loop van leden en kiezers, financiële si tuatie e.d.) is op de partijraad ln Am- hem o.m. het volgende vastgelegd: 4. Doel van deze nieuwe ontwikkeling s: de partij een consequent vooruitstre vend karakter te geven. 5. Mede daarom is nodig: uitdieping en nadere concretisering van het pro gram. 6. Hiervoor is de inbreng van de KVP- radicalen als belangrijke bijdrage aan- Re&llserlng van het program moet voortdurend door de partij kritisch wor den bezien. Het realiseren van deze nieuwe ontwik keling ie een zaak van woorden, daden en personen Hoe verheugd men op zich zelf in december ook kon zijn over het bijna unaniem aanvaarden door de par tijraad van bovengenoemde woorden en hoe gaarne men ook aan eenleder, die de tekst van de betreffende resolu tie heeft onderschreven, bij de uitwer king daarvan ,,de gunst van de twijfel" had willen geven, hebben de KVP-radi calen ln dit verband toch met nadruk de stelling verdedigd, dat het vertrou wen in het concretiseren van de vernieu wingsbeweging („geest van Arnhem"), volkomen teloor zou gaan, indien niet in dagelijks bestuur, partijbestuur en partijraad een redelijk aantal personen zou worden opgenomen, afkomstig udt de kring, waaraan het consequent voor uitstrevend karakter zijn ontstaan en en vormgeving grotendeels heeft te dan- Van meet af aan hebben de KVP-ra dicalen de bestuursverkiezing gezien als een toetssteen voor het beantwoorden van de vraag of de KVP ln een conse quent vooruitstrevende richting ls te ver- Hoewel uit de groep van de gangma kers van het consequent vooruitstre vend karakter verscheidene kandidaten voor het voorzitterschap naar voren zouden kunnen worden gebracht, waren de KVP-radicalen tot zaterdag j.l. be reid de kandidatuur van een persoon udt andere kring te steunen, mits in het da gelijks bestuur drie radicalen zitting zou den krijgen, onder wie de heer Bogaers als vice-voorzitter. Alleen op basis van deze voorwaarden leek het hun mogelijk: A. Een nieuw imago op te bouwen. B. Daardoor een basis te vinden voor herstel van vertrouwen in brede kring. C. Weer opnieuw werfkracht te krij gen", aldus de verklaring. DEN HAAG. De prijzen van stook olie zijn als gevolg van marktontwik kelingen met ingang van vandaag ver laagd met f. 2,50 per 1.000 liter/kg. Dit betekent dat de nieuwe stookolieprijzen ten hoogste nog f. 3,50 per 1000 liter/kg. hoger mogen zijn dan die, welke golden onmiddellijk vóór het ontstaan van de moeilijkheden in het Midden-Oosten, de prijsstijging van 1 Juli vorig Jaar als ge volg van de verhoging van de omzetbe lastingtarieven, variërend van f. 0.50 tot f. 0,55 per 1.000 liter/kg, niet meegere kend. Daarentegen maakt de marktont wikkeling het noodzakelijk de bestaande kortingen op gas-, diesel-, huisbrandolie te verlagen met f. 1,50 per 100 liter. 1. Er is een i de partij nodig. 2. Deze dient ontwikkeling in PORTLAND (Reuter) De Neder landse sleepboot „Zwarte Zee" heeft het Noorse vrachtschip „Tornar" op sleeptouw genomen, dat voor de kust van Zuid-Australië in brand was gevlo gen. Het schip zal naar Melbourne gesleept worden. De reis zal naar verwachting twee dagen duren. Naar verluidt bevinden kapitein M. Lau- sund, vijf officieren en zes bemannings leden zich nog aan boord van het vracht schip. Eerder waren 27 bemanningsle den en passagiers van de „Tornar" ln Portland aangekomen. Wanhopig staat deze inwoonster ran Oslo bij de plaats, waar zij haar wagen geparkeerd had. De formidabele sneeuwval in de Noorse hoofdstad had de auto in tri f te vergetelheid doen verdwijnen. Alleen de parkeermeter gaf nog enige aanwijzing, waar zij zoeken moest. JOHANNESBURG (AP) Twee kin deren, die met hun hoofden aan elkaar waren gegroeid, zijn zaterdag in het zie kenhuis te Johannesburg gescheiden. De beide meisjes. Shirley en Catheri ne. dochtertjes van de heer en me vrouw Ronald O'Hara, zijn op 7 oktober geboren met de hoofden terzijde van het voorhoofd aaneengegroeid. vijftien Jaren geleden, dat Ne derland >Un minister van Fi nanciën prof. dr. P. Lieftinck vaarwel zei, omdat hij 'n func tie aanvaardde bU de Wereld bank. Zeven Jaren lang na de bevrijding ls hij verfoeid en be wonderd, gehoond en geprezen en er werden ontelbare grap pen over hem gemaakt Thans had de 65-jarige financiële expert, tüdens een bezoek aan ons land. zich bereid verklaard om in de biografische t.v.-ru- WELVAART SCHEPT PROBLEMEN briek ..Silhouet" van de KRO. op de vragen van de heer Henk Neuman zijn persoonlijke visie te geven over de situatie in ons land. In vergelijking met 1952 zijn er volgens prof. Lieftinck ver scheidene nieuwe problemen ln Nederland ontstaan, die ver hand houden met de veel gro tere welvaart in ons land. Zo van buitenaf oordelend krijgt piof Lieftinck wel eens de in druk, dat de Nederlander meent dat nu alles kan. Men vraagt zich af: hoe kunnen wij onze welvaart opsouperen? Denken de aan de sfeer waarin hij des tijds in Nederland heeft moeten werken, heeft prof. Lieftinck bij het aanschouwen van deze ont wikkeling wel eens de wenk brauwen gefronsd. Het prijs- en kostenniveau is in Nederland zo gestegen, dat men zich afvraagt of de Nederlanders daarin niet <-<-n beetje* te ver zijn gegaan. Men is op de rand gekomen van een situatie waarin dit een ge vaarlijk element zou kunnen worden met het oog op onze concurrentiepositie op de we reldmarkt. Sprekende over het gehele com plex van sociale voorzieningen, heeft prof. Lieftinck de indruk dat men ook op dit gebied zeer ver is gegaan, zodat een zeker afremmen van die ontwikkeling op zijn plaats zou zijn. Uitga ven voor ontwikkelingshulp verdienen volgens hem een gro tere prioriteit Ten de arbeids prestatie in 1952 en nu gewaag de prof. Lieftinck van het feit, dat met het bereiken van overmatige werkgelegenheid een zekere verzwakking van arbeidsprestatie optrad, dacht ln dit verband met zeker heimwee terug aan de tijd van herstel van de oorlogsscha de toen door het gehele Neder landse volk 'n uiterste krachts inspanning werd geleverd. Hard werken blijft naar zijn mening een deugd en een welvaarts bron die het guhek* volk zoveel mogelijk zou .nokten betrachten. Skiplezier in eigen land Wie niet te veeleisend was, kon dit weekeinde de wintersport dicht hij huis beoefenen: het pak sneeuw op de Lemelerherg bij 't Overijselse Ommen was voldoende dik om per ski van de helling af te glijden. UIT KLM-TOESTEL SCHIPHOL (ANP) Een zending ruwe diamant met een douanewaard* van 300.000 tot 330.000 gulden is verdwe nen uit kot DC-8 KLM-lijn vliegtuig, dat vrijdagmiddag uit Brazzaville in Kongo vertrok en na tussenlandingen In Ak kra. Rome en Zhrlch zaterdagochtend tegen het middaguur op Schiphol land de. Het pakket, dat 4.8 kg woog, was af gezonden door een diamantfirma te Brazzaville en geadresseerd aan de Al gemene Bank Nederland te Amsterdam, bestemd voor een cliënt van deze bank. Het pakje, dat 9 x 27 x 18 cm meette, was samen met andere waardezendln- gen geladen ln een zogenaamd veilig heidszak, een soort plunjezak, die van boven met een do«>r vele gaten gevloch ten riem wordt dichtgesnoerd. De alui- ting van de riem was verzegeld, maar bij aankomst op Schiphol ontdekte het personeel van dc KLM bij het lossen van de vracht, dat de riem was doorge sneden. De bedrijfsbeveillglng van de KLM heeft aangifte gedaan bij de dienst luchtvaart van het korps rijkspolitie op Schiphol, terwijl ook ln Brazzaville, Akkra, Rome en Zürich aan de politie autoriteiten ls verzocht een onderzoek in te stellen. Op vier of vijf vliegvelden is personeel bezig geweest met in- of uitladen van passagiersbagage uit het ruim, waarin ook de veiligheidszak lag. ROME (K.N.P.). Kardinaal Otta- vlanl heeft aan Paus Paulus z(|n ontslag aangeboden als pro-prefect van de con gregatie voor de geloofsleer (H. Officie). De Paus heeft zjjn ontslagaanvrage Inge willigd. Kardinaal Ottaviani Is 77 Jaar. Il|j heeft talrijke jaren het H. Officie geleid. Reeds eerder heeft hU iU» ont slag aangeboden, maar dit werd tot dus ver niet aanvaard. ZUn ontslagaanvrage wordt in verband gebracht met de curie- hervorming. SEOEL (AP) Bij een busongeluk, dut gisteren bij Hamyang. 210 kilometer ten zuiden van Seoel (Korea) gebeurd tig gewond geraakt De ramp had plaats toen een van de voorwielen losraakte en de bus van de weg reed en vijf meter omlaag ln een rivier stortte

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1