Weer nieuwe operatie van prof. Barnard BEZUINIGING AMERIKAANS TOERISME VERVULT NEDERLAND MET GROTE ZORG Auto met tien jeugdige inzittenden duikt ijskoude water in; vier doden Harttmnsplantatie Johnson beperkt vlucht kapitaal Hart van niet-blanke wordt overgebracht op tandarts Wettelijke beperkingen of suggesties? Terugslag mogelijk voor KLM Gezin van 4 personen in vlammen omgekomen In Madras nog 4 kinderen in leven Twee vijflingen bij jaarwisseling Ontslagen om ontsnapping Rajakovic Blikseminslag vernielt huis PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 AD VERTENTIE AFD20826 - GIRO 10.30.03 Dir. J. F. J. M. Koens - Hoofdred. L. C. J. Roozen ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) DINSDAG 2 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN LICHTE VORST De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Op de meeste plaatsen droog weer met plaatselijk mist, maar ook enkele opklaringen. Weinig wind, overwegend lichte vorst. 59e jaargang, no. 17.334 KAAPSTAD (AP-Reuter) Sedert vanmorgen is de transplantatieploeg van he Groote Schuurziekenhuis te Kaapstad bezig het hart van een aan een hersenziekte overleden niet-blanke over te brengen in het lichaam van de 58-jarige tandarts Blaiberg, die drie weken geleden met ernstige harU moeilijkheden in het ziekenhuis werd opgenomen. Naar schatting zal de overbrenging, die geschiedt onder leiding van de hartchirurg dr. Barnard, vijf uur in beslag nemen. De donor is de 24-jarige Clive Haupt, die eergiste ren op het strand te Vishoek onwel werd. Vastgesteld werd dat hij aan een acute hersenontsteking leed. Even kwam nog het rassenprobleem om de hoek kijken, maar Blaiberg, evenals Wasjkanski van joodse afkomst, had geen enkel bezwaar tegen het hart van een niet-blanke. De overeenkomst tussen de weefsels van beidé mannen is niet perfect. Niette min besloot men toch de Ingreep uit te voeren, aangezien de toestand van Blai berg, die veertien jaar geleden zijn eer ste hartaanval kreeg en de laatste maan den praktisch invalide was. snel achter uit ging. Blaiberg had trouwens zowel voor als na het overlijden van Wasjkanski de wens te kennen gegeven om de volgende te zijn voor een hartovei*brenging. De ploeg die de ingreep verricht is on geveer dertig man sterk en bestaat uit dezelfde deskundigen, die Wasjkanski een nieuw hart gaven. Wasjkanski overleed, zoals bekend, achttien dagen na de in greep, als gevolg van een dubbele long ontsteking. Volgens het Groote Schuur ziekenhuis was deze longontsteking niet het gevolg van het zo gevreesde afsto tingsproces. Zoals bekend heeft ieder lichaam de neiging om vreemde weefsels af te stoten. Blaiberg is gehuwd en heeft een doch ter, die met een groep joodse vrijwilligers in Israël werkt. Het is de tweede harttransplantatie in Zuid-Afrlka en de derde In de wereld. Op 6 december plantten chirurgen in New York het hart van een twee dagen oude baby over op een kind, dat twee weken tevoren met een hartafwijking was ge boren. Het getransplanteerde hart gaf het nog dezelfde dag op, zodat het kind over leed. (ADVERTENTIE) morgen voordeel melk en puur y krokantjes ZOO gram 99 85 (Van t verslaggevers) DEN HAAG De door de Amerikaan se president aangekondigde bezuinigings maatregelen zullen, zo vrezen het ministe rie van Financiën, A.N.V.V. en K.L.M. een grote terugslag teweegbrengen in het toeristisch verkeer naar Nederland. Het de hore n, de bai island hotel middi bedrfjven onherroepelijk de delige gevolgen ondervindi Ministerie en bedrijven moeten, even als allerlei andere sectoren in Nederland, eerst afwachten, hoe de bezuinigings maatregelen m Amerika precies gehan teerd worden. De vraag is namelijk of verschillende maatregelen en suggesties omgezet worden in wettelijke beperkin gen. Vooralsnog hebben verschillende Nederlandse instanties de idee, dat presi dent Johnson voorlopig alleen nog maar een aantal suggesties geuit heeft, „Mochten de toeristische maatregelen eo rigoureus worden als nu af gesugge reerd wordt, dan krijgt Nederland daar van een ernstige terugslag", aldus woordvoerder van de Algemene Neder landse Vereniging voor Vreemdelingen verkeer vanmorgen. De A.N.V.V. taxeert de inkomsten uit het Amerikaanse toe rlsme op Nederland op 170 miljoen gul den per jaar, een zesde deel van he totaal aan de buitenlandse toeristische ontvangsten. Vooral Amsterdam zal er d< gevolgen van ondervinden. Het Ameri- andere middenstandsbedrijven, binnen landse reisbureaus e.d. krijgen, wanneer de bezuinigingen inderdaad doorgaan, er „De KLM zou de toeristische maat regelen bijzonder betreuren", aldus een woordvoerder van deze maatschappij. ..Zij zullen de vervoersmaatschappijen treffen, de toeristische groei afremmen en hun weerslag in feite geven op de gehele Noord-Atlantische route". De frequentie, waarmee de KLM in het toeristenselzoen op de Noord-Atlantische route vliegt, is Or. Philip Blaiberg in de tijd, toen ïij verbonden was aan het koninklijk 'andheelkundig ziekenhuis in Londen. Geen krant ontvangen? Bel 6 00—7.00 uur, nummer 33839 speciale koerier wordt u de ahnog gebracht. Waar agentschap pen zfln gevestigd wende tot de agent. per zich de vanmorgen, dat de bezuinigingsmaat regelen in sommige opzichten discrimina toir klinken. Vooral de maatregelen ten opzichte van het toeristische vervoer ver vult het ministerie met zorg. Wel is het redelijk, dat het zwaartepunt bij de direc te kapitaalsinvesteringen ligt. Het minis terie van Financiën acht het in het to taalbeeld van de bezuinigingsmaatregelen essentieel, dat de voorgestelde belas tingmaatregelen aanvaard worden. (Zie verder pag. 5, laatste kolom) ZAANDAM (ANP) BIJ een feUe uit slaande brand zijn zondag In Zaandam een café en een woonhuis totaal uitge brand en Is het uit vier personen be staande gezin van de caféhouder De Graaf In de vlammen omgekomen. Voorbij gangera ontdekten 's morgens vuur In het oafé. De vlammen grepen zo snel om zich heen dat het café en de bovenverdieping in een ommezien een laaiende vuurzee waren. De brandweer kon niets redden. Omstander» hoorden nog gegil van de caféhouder, diens echtgenote en beide kinderen, jongetjes van drie en zes jaar, doch konden geen hulp bieden Vermoed wordt dat de familie, pogend zich in veiligheid te brengen, uit een slaapkamerraam ie gesprongen en door een pastic dak ie gezakt. De ontzielde Mohamen werden in de daaronder gele gen aanbouw gevonden. De oorzaak van de brand ie onbekend. ENSCHEDE "Op oudejaarsavond is de tweejarige Klazdena Veldkamp bij een slaapkameibrandje om het leven gekomen. Terwijl de ouders bij de bu ren op bezoek waren, speelde het 3-jari- ge zusje Cathartna met lucifers. Daar bij is het bedje van Klaziena in brand geraakt. Een overbuurman, die de brand ontdekte, waarschuwde de oudere. De vader bracht de beide kinderen per auto naar het ziekenhuis. Bij aankomst bleek Klaziena reeds te zijn overleden. Het andere kind werd met brandwonden aan de handjes in OOST-VLIELAND Een deel van de •eiste etage van het strandhotel, het grootste hotel op Vlieland, is op nieuw jaarsdag door brand verwoest. Er wa- (Reuter-AFP-DPA) esldent Johnson heeft een aantal maat delen bekendgemaakt, die moeten dle- i om het tekort op de Amerikaanse ialingsbalans te verkleinen en de dol- rsterken. Onder i Ingrijpende bei rktm and, vermindering van buite ngen, besnoeiing op de uitga: ministeries van Defensie en v andse Zaken, alsmede een pi op vrijwillige basis ter verml Onderminister van Buitenlandse Za ken Katzenbach zal naar Europa ver trekken om een nieuwe campagne in te luiden ter bevordering van de Ameri kaanse export. Als belangrijkste punt voor de bestrij ding van het tekort op de betalingsba lans word de direct van kracht worden de verplichte investerlngsbeperking in het buitenland beschouwd. De investe ringen in Engeland, Canada en Austra lië bijvoorbeeld zullen niet meer mogen bedragen dan 65 procent van het gemid delde over 1965-1966. Op een persconferentie zei Johnson, dat de gezamenlijke acties het tekort op de betalingsbalans met drie miljard dol lar zullen verlagen. Het tekort werd dit jaar op 3,5 miljard dollar geschat. Hij Het uuur op de achtergrond la als de projectie van de innerlijke gesteldheid van de twee op de voorgrond. Een vurig welkom aan en in het nieuu-e jaar. Een gelukkig nieuwjaar mag men wel zeggen, met voldoende, warmte om te veronderstellen, dat het geluk langer blijven zal dan wat welisivaar ,,jaar in, BRISBANE (AP) De op oudejaarsdag geboren Australische vjjfling maakt bet na een dag redelijk goed. De drie meisjes en twee jongens hebben de volgende namen gekregen in de volgorde waarin se geboren werden: Annabel Dorothy. Richard Gibeon, Elizabeth, Carolina Jean, Geoffrey Roger. Het echtpaar had al vier kinderen. De moeder, mevrouw Patricia Brahara, maakt het uitstekend. vooruitgang van de vijf baby's. Het gewicht van de baby's, 48 uur na de geboorte op zondag morgen, was als volgt: Annabel Dorothy: 1 kilo 754 gram; Richard Gibso~~ gram; Carolin kilo 642 gram. In Madras Is een 35-jarige Indiase vrouw evenens bevallen van een vijfling. Drie meisjes en een jongetje zUn in leven gebleven. Het vijfde, een meisje, is gestorven. De vrouw was reeds negen keer bevallen, maar daar leven nog slechts twee kinderen van. Zij ie d«rti«n Jaar getrouwd. jongen leven kwamen. doordat de auto waarin ln de Noordelndse Vaart te Herkei en Rodenrijs reed. In de auto een oude Mercedei zaten tien jongelui, ln leeftijd variërend van 14 tot 20 jaar. Gladheid van de weg Is de oorzaak van het ongeluk ge weest. Het 15-Jarige meisjes R. Eindhoven uit PUmcker overleed ter plaatse. In de loop van de nacht overleden In Rotterdamse ziekenhuizen de 14-jarige meisjes W. de Groot uit Zoetennrer en E. v. d. Lugt uit Berkel en Rodenrijs en later nog de 18-Jorige A. Aro- merlaan uit Pljnacker. I>e eveneens 18-Jarige bestuurder liep een shock op. De overige jongelui sljn «r re delijk goed van afgekomen. BELGRADO (D.P.A.). De chef ven de Joego-Slavische staatsveiligheids dienst in Piran en een afdelingschef van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn ontslagen. Dit ontslag houdt ver band met de geslaagde vlucht van de Oostenrijkse oud-SS-officier en mede werker van Eichmann, Erich Rajakovle in de herfst van dit Jaar uit 't vakantie oord Istrien. De Nederlandse regering had in oktober ann de Joego-Slavische regering uitlevering van Rajakovic ge vraagd toen zij had vernomen dat deze zich in Joego-Slavië bevond. Rajakovic werd toen ln Istrien onder huisarrest gësteld, maar het gelukte hem toch te ontvluchten. V1NKEVEEN (ANP) ln Vlnkeveea I* eondag ln bet middaguur tijdens een kort. maar hevig onweer de bUkeem r der rijkspolitie H. muren werden ontzet i het dak stortte ln. In de woonkamer be vonden nlch vier volwassenen en een baby. Niemand werd gewond. Hot gezin Is ondergebracht ln een leegateanda wo ning ln Vlnkeveen. (ADVERTENTIE)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1