Roofmoorden Unieke Bogart in te kleine rol RADIO VANAVOND SCHOENEN C.H. U. praat verder met K. V.P. en A.R. Radicalen bewonderd door P.S.P. NKV-VOORZITTER MERTENS: Oproep tot sparen pas na verhoging consumptiepeil DE LEIDSE COURANT MAANDAG 18 DECEMBER 1967 AI» Achter het nieuws-hoofdredacteur Herman Wlgbold zelf als presentator optreedt betekent dat meestal dat er óf een moeiiyke óf een heel principiële uitspraak zal komen. Zaterdag kwam de heer Wigbold In persona. H(j deed, niet ten onrechte, verontwaardigd over een links t.v.-komplot dat een Amster dams ochtendblad ganselijk uit de duim gezogen had. Dat was zUn goed recht, al moest hU eigenlijk weten dat een dergelijke verontwaardiging voor dal ^>lad alleen maar publiciteit, dus re clame, betekent. We geloven overigens niet in de deug delijkheid van Wigbolds methode om het kwaad met eigen wapenen te be strijden. Vanuit vragen van de VVD'se Haja over een onsmakelijk VPRO- programma (zonder twijfel mede uit politiek oogmerk gesteld) en het ant woord van de KVP-bewindsvrouwe daarop (dat moeilijk anders kon luiden) concludeerde hij dat er een „t.v.- offensief van rechts" gaande was. Dat was van een onzinnigheid het Amster damse ochtendblad waardig. Overigens was dit t.v.-weekeinde zon der veel kleur. Zaterdag bood dc VARA met ..Dorus op schoot" en ,,Een zekere Jozefien" goed tegenwicht t.a.v. wat de VPRO op ,,I" bracht. Daar zagen we stukjes van ..Uit en thuis" dat een goed niveau leek te hebben, maar niet specifiek op dc zaterdag avond was afgestemd. „Jazz uit dc States", óók b(j de VPRO( lijkt overi gens een serie van belang (e kunnen Gisteravond lag het óók niet gemak kelijk. Dik twee uur operetteconcert is zelfs met Stolz, Schramm en Schock te veel van het goede. Behalve voor de ferventen die zo'n a-telegeniek pro gramma met plezier uitzitten. Wat de NCRV als alternatief bood voor dit AVRO-programma was ook niet om voor thuis te blijven: Kent u mijn vrouw? de serie die al eerder vol maakt mislukt bleek: de quiz Twee kamp, evenmin een succes; dan een aflevering van de Europareeks die ge plaatst op een doordeweekse avond van ons een „voldoende" waardering zou krijgen. Vg. ANGELS WITH DIRTY FACES" Op 14 januari 1957 nu bijna elf jaar geleden overleed na een langdurig ziekbed op bijna 58-jarige leeftijd Humphrey Bogart, een der weinige filmacteurs, die ook na hun dood hun vaste kring bewonderaars behielden en er zelfs onder de Jeugd nog talloze bjjkreeg. Bogart was dan ook een unieke figuur, zelfs voor Hollywoodse begrippen. Hoewel hU vaak de avonturier speelde, die de misdaad pas bestreed als hij door de omstandigheden daartoe gedwongen werd, bouwde hU zijn reputatie op met gangsterrollen. Ook aan gene zUde van de wet, was hU de individualist nimmer de brave jaknikker van de gangsterbaas. In de meeste van de 81 films, waarin hU tussen 19301956 optrad stierf hij een gewelddadige dood. Tot zijn laatste ademtocht bleef hij koel en cynisch, nimmer was hij sentimenteel In zijn laatste ogenblikken. Helden verering voor gangster anno 1938 Zijn grote kans kwam in 1936 met zijn twaalfde film Robert E. Sherwoods „the petrified forest". Hoewel Char ley Grapewin, Genevieve Tobin, Joe Sawyer, maar vooral Leslie Howard en Bette Davis formidabele vertolkin gen gaven, bleven zij allen in de scha duw van Bogart, die als de gangster Duke Mantee Iedere scene stal waar hij in optrad, „The petrified forest" betekende voor Bogart, dat hij een der meest ge vraagde acteurs werd voor gangster- rollen. Hollywood slokte hem hele maal op, Broadway waar hij onder meer ook als Duke Mantee triomfen vierde, zag hem niet meer. In de jaren 1937, 1938 en 1939 trad hij in gemiddeld zeven films per jaar op. Meestal als de rechterhand van de een of andere gangsterkoning, een functie, die meestal voor Edward G. Robinson of James Cagneij was weg gelegd. In later jaren kwam daar verande ring in. Films als „Across the Paci fic", „The Maltese falcon" of „The big sleep" toonden Bogart als de een zame, alleen op zichzelf vertrouwen de avonturier of hij nu marine-offi cier, dan wel detective was. 1951 betekende voor hem het hoogte punt van zijn carrière, toen hij een Oscar kreeg voor zijn rol in John Hus tons „The African queen", maar ve len zullen hem zich het best herinne ren als de melancholieke caféhouder in Michael Curtiz' „Cassablanca" of de ruige goudzoeker in „Treasure of the Sierra Madre" uit die periode. In de uit 1938 daterende film „Angels with dirty faces" van Michael Curtiz maandagavond over het tweede net op ons scherm speelt Bogart eigen lijk maar een ondergeschikte rol. Hij is de gangster-advocaat, die naar de mening van vele kijkers veel te snel uit de weg geruimd wordt door gangster James Cagney. Deze zal echter aan het slot voor zijn wanda den moeten boeten op de elektrische „Angels with dirty faces" is, al heb ben we hier met een gangsterfilm te doen, eigenlijk een voorloper van „Boys town" en een soort vervolg op „Dead end", met een van de beste gangsterrollen van Bogart. Twee mannen in dezelfde achterbuurt opgegroeid komen later lijnrecht te genover elkaar te staan. Het zijn de priester Connolly (Pat O'Brien), die zich over de opgeschoten jeugd van zijn vroegere wijk ontfermt en de gangster Sullivan (James Cagney) die hun held is en een verderfelijke in vloed op hen uitoefent. Connolly's verzoek aan de ter dood veroordeelde Sullivan is tenslotte, niet waardig de dood tegemoet te treden, maar als een lafaard zijn laatste gang naar de elektrische stoel te maken. Een laat ste daad, die de heldenverering van de opgeschoten jeugd ernstige schade zou aandoen Radioprogramma 23.55-24.00 Nieuw inkbeeld. 23.30 Zoeken r 1 Rhythm and blues hop. i radiokroniek. 19.40 Lichte muziek. 19.45 Lich te muziek. 19,55 Lichte muziek. 20.00 Ope- ding. 18.45 Sport. 22.00-22.15 Nieuw foonmuziek. VPRO: 7.55 D AVR°:h 8 00 Nieuws. 8.10 1 Mededelingen t.b.v. land-^en"tuinbouw! Overheidsvoorlichting: Uitzending voor piano: klassieke mde woord. 7.15 Ste- rammofoonmuzlek. 7.30 ïalitelten. 7.45 Stereo: (gr.). 8.00 Nieuws. 8.10 NCRV- lied. 8.13 Gewijde i radio. 10.00 Theologische etherleergang. 10.35 Stereo: Planorecital (opn): klassieke mu ziek. 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de zieken. KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: gevarieerd programma. (12.23 Voor de landbouwers: 12.27 Mededelingen voor land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.40 Actualiteiten). 14.05 Schoolradio. 14.30 Pizzicato: muzikaal mid dag magazine. (16.00-16.02 Nieuws). 17.00 Overheidsvoorlichting. Kerstmis ln de Ne- Antillen. Spreker: Henk Dennert. STER I Reclameuitzendingen om 19.03. 19.56 en 20.16 NTS 18 55 uur Pipo de clown 19.00 uur: Nieuws in het kort CVK/IKOR 19.07 uur: Kenmerk, actualiteitenrubriek VARA 19.32 uur: Geheimagent 86. t.v.-serie (kleuren televisie) NTS Per seconde wijzer, quiz 21.30 uur: De Forsyte Saga. Tweede journaal 22 25 uur: Sluiting NEDERLAND II STER 1 Reclameuitzendlngcn om 20.16 en 22.20 uur) NTS 18.55 uur: Pipo de clown Nieuws ln het kort KRO 19.03 uur: Hollywood Palace. amusementsprogr. 19.52 uur: Langs een omweg na; Kerstmis, Informatie NTS 20.00 uur: De verloofden, t.v.-spel 20.45 uur: Jongens met smerige gezichten, film NTS Tweede joumaal 22.30 uur: Sluiting NRU 20.05—22.00 uur: Scala international, magazine 23.20—23 55 uur: Radiorama. magazine HILVERSUM II NCRV 20 45—22.15 uur: Weihnachtsoratorium Radionieuwsdienst: HILVERSUM I: 7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00. 19.30. 22.30. 23.55 HILVERSUM II: 7.00, 7.30, 8.00, 8.30. 12.30 18.30. 22.30. 23.55 HILVERSUM III: Elk heel uur vanaf 9.00 Nieuws. 10.02 Kllnk-Klaar: Geen Ja. geen nee. (11.00 Nieuws) 12.0 jjn programma fj| VERONICA (192) 1.00 Kookpunt: Hulsvr Dinsdagmiddag-speciaal o.a. Hits a gogo. BRUSSEL (Ned. (324 m) 12.00 Nieuws. 12.03 Lichte muziek. 12.40 Weerbericht, me dedelingen, programma-overzicht en SOS-be- bericht en beursberichten. 13.20 15?30 Lichte muziek.' 16?Óo3 Nieuvs^en^eurs- berichten. 16.09 Programma voor oudere (Vervolg var de voorpagina had hij van een collega gehoord, dat daar wel wat te halen viel. Zowel hij als zijn zeer uitgebreide kennissenkring werden toen door de recherche aan een uitvoerig verhoor on derworpen, maar alle onderzoeken lie pen op dood spoor. Het signalement, dat door kinderen werd opgegeven, klopte in totaal niet met hpt postuur en de kleding van de dader. De ten onrechte verdachte 52- Jarlge magazijnbediende, die deze zomer drie weken in verband met de moord op Donse is vastgehduden, werd zondag door de officier van justitie, mr. v. d. Berg persoonlijk op dc hoogte gesteld, dat de dader was gevonden. De beloning van 3000 gulden, die de politie had uitgeloofd voor degene, die aanwijzingen kon geven, hoeft door de bekentenis van de dader niet te worden uitbetaald. Voordat de moord op Donse werd gepleegd is „ouwe Nol" met Van Z. nog poolshoogte gaan nemen. Op de dag van de moord Is Van Z. in de ochtenduren bij de oude man in de winkel geweest, waar hij trachtte hen enige boekwerk jes te verkopen. Toen hem dit niet luk te en het te gevaarlijk was om zijn slag toen al te slaan, is de dader 's middags teruggekomen en vond met een ver trouwelijk praatje zijn slachtoffer be reid hem het huis te laten zien Met een stuk loden pijp, die hij in een krant gewikkeld bij zich droeg, sloeg hij ten slotte de man neer en ging er met al het papiergeld vandoor. Enige linnen zakjes met muntgeld liet hij daarbij staan, omdat hij met de scooter was. Zijn bebloede handschoe nen heeft de moordenaar later ergens in het water jegooid. Nogal overstuur van zijn eerste moord kwam hij in het pension van „oude Nol" die hem weer een beetje op verhaal bracht met koffie en cognac. Deze stop te hem 4500 gulden in de zak en stuur de hem toen weg, voordat andere pen siongasten thuis zouden komen. Hoe groot het bedrag is geweest, dat hij heeft ontvreemd, weet de dader niet precies. „Oude Nol" telde het geld. De 75- jarlge misdadiger zwijgt echter in alle talen en wil tegenover de recherche niets toegeven. Hem zal echter uitlok king tot moord ten laste worden gelegd. Een misdrijf, waarop een maximum van 12 jaar staat. Voor de chef van de recherche, hoofd inspecteur T. J. de Vries en het hoofd van de justitiële dienst, commissaris Trip, was er na de bekentenis van Van Z. genoeg aanleiding om ook andere moordzaken nog eens na te trekken. De rijkspolitie, die onder leiding van districtscommandant mr. J. W. Buiten dijk, belast is met het onderzoek in de moordzaak R. de Bruin te Heeswljk, werd gevraagd assistentie te verlenen. Toen Van Z. het vuur zeer na aan de schenen werd gelegd, bekende hij ook deze „voorlopig" laatste moord. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat ook de onlangs gepleegde moord op de 87- jarlge alleenwonende G. van Piggelen te Eist (U.). door hem is gepleegd. Deze werd op 1 april vermoord gevonden door zijn knecht. De moord te Heeswijk pleegde hij ook op initiatief van „ouwe Nol". Nog voor 31 mei de datum van de moord op Donse zijn zij samen op de scooter van Van Z. poolshoogte gaan nemen ln Heeswljk. „Oude Nol" heeft daar de weg nog gevraagd naar de boerderij „Wel gelegen". Op 12 augustus reed Van Z. in zijn auto, een Rover, bouwjaar 1955, naar de boerderij van de landbouwer en parkeerde zijn wagen op het erf met de koplampen naar de weg. Maandenlang heeft de rijkspolitie ge speurd naar een oude Mercedes, die door een getuige (automonteur) als zodanig op de bewuste avond was gezien op het erf. Ook hier bleek weer, dat de be schrijving niet klopte. Zo had deze wagen geen vrijstaande koplampen, maar waren deze ln de spatborden van de wagen verzonken. Na het aanbellen deed De Bruin niet de deur open, maar liep achterom om te kijken wie het was. Van Z., die een foto toestel om zijn riek had hangen, deed zich toen voor als Journalist, die een verhaal wilde maken over het landbou wersleven. Hij had zelfs een sigaar ge kocht om de wat als wantrouwig be kend staande man vriendelijk te stem men. AI pratend belandden zij in de boerderij, waar Van Z. de moord pleeg de. Na de man bewusteloos te hebben geslagen, sneed hij deze de keel door. Bij „oude Nol" aangekomen, kreeg Van Z. de Tieift, zijnde 1400 gulden, van de bult. Het gouden horloge mocht hij voor de bedrijfsonkosten houden. (ADVERTENTIE) BREESTRAAT 165-167- LEIDEN' Toneelprijs voor Hugo Claus (Van o t correspondent) MAASTRICHT „Men spreekt we! eens van vogels van diverse pluimage in de volière van de Nederlandse literatuur. De auteur Hugo Claus is echter in geen enkel kooitje te vangen. HU moet vogel vrij kunnen zijn. Hy Is nu eenmaal Hugo Claus". Met deze woorden reikte de heer H. J. Mlohael. hoofd afdeling Toneel en Lette ren van het ministerie van C.R.M., in de Stadsschouwburg te Maastricht zaterdag de tweede Edmond Hustix Toneelprijs voor Nederlandstalige auteurs 1000,-) uit aan de Vlaamse auteur Hugo Claus. De prijsuitreiking was tevens het be gin van een eretoneelvoorstelllng door de Nieuwe Komedie van de voorstelling van Claus' stuk „Mama, kijk zonder han. den" en htt slot van een lange discussie middag. die Vlaamse en Noordnederland- se schrijvers hadden gewijd aan de moge lijkheden en moeilijkheden rond het tot opvoering brengen van oorspronkelijk Nederlandstalige dramatische produkties. Do discussie werd afgerond met een mo tie, waarin o.m. gesteld wordt dat de gesubsidieerde gezelschappen moeten worden aangemoedigd om jaarlijks nieuw Nederlands werk te brengen, waarbij extra-subsidie voor iedere Neder landse première een gerechtvaardigde stimulans zou kunnen vormen. Buchelius- en F rederiksprijzen ENSCHEDE (ANP) Zaterdag heeft de Vereniging van Nederlandse Kunst historici tijdens haar Jaarvergadering te Enschede prijzen voor kunsthistorische verhandelingen uitgereikt en wel twee maal de Bucheliusprijs, die wordt ver leend voor werk van documentair karak ter, en dit jaar voor het eerst de mr. J. W. Frederiksprijs, Ingesteld voor publi- katles op het gebied van de decoratieve kunst. De Carel van Manderprijs werd dit jaar niet uitgereikt. De Bucheliusprijs was voor de heren B. J. A. Renckens en drs. J. L. Locher; tpevrouw Th. M. Duyvene de Wit-KUnk- 'hamer kreeg de Frederiksprijs. De heer B. J. A. Renckens, wetenschap pelijk ambtenaar bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag, ls sedert 1935 aan die instel ling verbonden. Zijn werkzaamheden be troffen vooral de documentatie van onze 17de-eeuwse schilderkunst. Drs. J. L. Locher studeerde kunst geschiedenis aan de rijksuniversiteit te Lelden. Na zijn doctoraal examen (ln 1965) werd hij aangesteld bij het Haaese Gemeentemuseum als conservator van het prentenkabinet. In deze functie heeft hij reeds enige tentoonstellingen georgani seerd op 't gebied van de moderne kunst- Een uitvoerig onderzoek omtrent het werk en streven van de moderne graficus An ton Heyboer resulteerde in een tentoon stelling en de daarbij behorende catalo gus met een oriënterende Inleiding. Mevr. Duyvene de Wlt-KUnkhamer, conservatrice van de Zilverafdeling van het Rijksmuseum, verkreeg de prijs voor haar gehele oeuvre, dat nauw samenhangt met haar ruim 20-1arige werkzaamheid aan het Rijksmuseum. (Van o e parlementaire redactie) Lla Timmermans, dochter van Felix Timmermans, is gekozen tot voorzit ster van de Scriptores Cafihollci, de vereniging van katholieke schrijvers in België. Het ia de eerste maal dat een vrouw het voorzitterschap van deze vereniging bekleedt. UTRECHT Met honderden oranje vlaggetjes werd zaterdagmiddag in de Mcrwedehal van de Jaarbeurs enthou siast gezwaaid op de buitengewone alge- geme vergadering van de Christelijk- Historische Unie. dat gezwaai met de oranje vlaggetjes bevestigde, dat een re solutie van het hoofdbestuur met over grote meerderheid werd aangenomen. Slechts zes van de meer dan 1700 aan wezigen waren tegen. In de resolutie spreekt de CHU zich uit voor het vast houden van partijvorming op de grond slag van het evangelie. Vernieuwing van de partijpolitieke verhoudingen is ge wenst. De CHU wil daarin met name in verband met de duidelijkheid haar actief aandeel leveren. De resolutie draagt het dagelijks be stuur op om met de delegaties van de Anti-Revolutionairen en de KVP te stre ven naai* een samenwerkingsverband met deze partijen op basis van een ge meenschappelijke beginselverklaring, ge volgd door een gemeenschappelijk pro gram voor een vooruitstrevend beleid, gericht op de vooruitgang van de maat schappij in al haar geledingen. Voordat deze resolutie werd aangeno men, was het dagelijks bestuur in be raad gegaan. De oorspronkelijk voorge stelde resolutie luidde namelijk anders. Hierin werd wel gesproken van samen werking tussen de drie christelijke par tijen, maar er werd niet gerept van een „vooruitstrevend beleid". De Christen-Radicalen kregen ook bij de CHU geen been aan de grond. Toen dat het geval was, trokken zij een motie in, waarin zij, hadden, gesteld, dat de CHU een vooruitstrevend politiek pro gram diende te hebben. De radicalen vorrpden overigens niet de eijige stro ming binnen de CHU. Ter tafel lag een resolutie van anti-radicalen, die de ijzeren oud-generaal Calmeyer in hun gelederen hadden. Ook deze resolutie, waarin de wensen van de radicalen wer den afgewezen, werd ingetrokken, zodat het in het Oranjegezinde gezelschap ten slotte allemaal pais en vree was. De Pacifistisch-Socialistische Partij is bereid tot iedere samenwerking als de ze samenwerking de doelstellingen van de eigen partij dient. Dat was een van de conclusies, die de voorzitter van de PSP, drs. H. Wiebenga, zaterdag trok aan het slot van de buitengewone alge mene vergadering, waarop de politieke lijn van de PSP werd besproken. Een twintigtal stellingen was gewijd aan het buitenlandse beleid, de economische de mocratie, de partijformatie en het ge weld in de wereld. Voorzitter Wiebenga constateerde in zijn slotrede, dat met de val van het ka- binet-Cals een nieuwe politieke periode was ingeluid. De activiteit van de chris ten-radicalen noemde hij „de doodsklok voor de confessionele partijen met hun hybridisch karakter". Met waardering zal de actie van de christen-radicalen worden gevolgd. Het gesprek met deze radicalen zal niet worden geschuwd, maar gedacht moet worden dat de oude KVP'ers met hun lijmproces nog mach tig zijn. Eis 5.000 tegen verkopers van middel voor kalvermesten ROTTERDAM (.ANP) Drie direc teuren en een procuratiehouder van drie in Rotterdam gevestigde farmaceutische groothandels hebben gisteren voor het kantongerecht in Rotterdam terecht moeten staan wegens het op grofe schaal verkopen van het hormoonpre paraat stilboestrol aan veehandelaren. Een belangrijk deel van dit verkochte preparaat is gebruikt voor het inspuiten van mestkalveren om daarmee het groeiproces van deze dieren te bevor- Juridisch hadden de vier Rotterdam mers zich volgens de officier van justi tie mr. H. R. G. Feber, schuldig ge maakt aan overtreding van de wet op de anti-biotica. De officier eiste in deze zaken een geldboete van 5000 gulden on voorwaardelijk en een voorwaardelijke hechtenis van twee maanden tegen de 45-jarige directeur F. W., een geldboete van 5000 gulden onvoorwaardelijk te gen de 45-jarige directeur M. van der H., een onvoorwaardelijke geldboete van 1000 gulden tegen de 34-jarige procura tiehouder W. L. M. en een geldboete van 500 gulden, waarvan 250 gulden voor waardelijk tegen de 37-jarige directeur H. van den E. De behandeling van de zaken nam een kleine vijf uur in beslag. Uitvoeirg kwam een rapport ter sprake, dat de farmacoloog prof. E. van Genderen op stelde op verzoek van de rechter-com- missaris. Hierin staat onder meer, dat het eten van kalfsvlees, dat kort tevo ren ingespoten is geweest met een hor moonpreparaat psychologische effecten teweeg kan brengen bij kinderen. De drie groothandels hadden in ruim twee jaar tijd 10.000 flacons van het preparaat met een groothandelswaarde van 200.000 gulden verkocht. Staatsprijs 1967 voor beeldhouwer Wessel Couzijn (Van verslaggevers)' RIJSWIJK Minister dr. M. Klomp A heeft zaterdag in haar ministerie te RijswUk de Staatsprijs voor Beeldende Kunst en Architectuur 1967 uitgereikt aan de beeldhouwer Wessel Couzijn. Het Juryrapport, waarin deze Amster damse kunstenaar voor bekroning werd voorgedragen zegt over hem en zijn werk: „Zijn thematiek wordt beheerst door dood, angst, woede, hartstocht, deer nis, opvlucht en terugval, natuurbeleving en gemeenschapsgevoelens. In een moei zaam bevochten, maar op onontkoombare en logische wijze gegroeid oeuvre, heeft Couzijn steeds klaarder een vorm ge vonden voor zijn Ideeën en levens beschouwing. Zo kunnen wij bij Couzijn thans reeds een oeuvre overzien dat in de ontwikke ling van de naoorlogse beeldhouwkunst met klare consequentie de weg naar ver nieuwing heeft gewezen en voor velen een maatstaf voor kwaliteit ls geworden, terwijl zijn werk daarnaast ook in het buitenland ruime erkenning heeft ge vonden". Minister Klompé moest in haar toe spraak eerst enige misverstanden recht zetten. In sommige publikaties was na melijk vermeld dat Wessel Couzijn de Staatsprijs voor de tweede maal zou ont vangen. „Er is geen andere Staatsprijs dah deze", zei de minister, „hét ls oh9" niet geheel duidelijk geworden hoe dit gerucht is ontstaan". De minister doelend op de vele be kroningen die Wessel Couzijn al ten deel zijn gevallen zei dat de toekenning van de Staatsprijs de schijn zou kunnen heb ben van „consecratie van een reeds lang gevestigde roem". Zij ontkende dit echter en zag er eerder een hulde ln aan „wat gebeurd en gedaan ls, maar evenzeer lof aan een habitus van creatieve Integriteit, die nog steeds geldig is en ook geldig zal blijven". Couzijns verhouding tot zijn werk karakteriserend zei de bewindsvrouwe „Ik zou kunnen zeggen dat u zich aan en ln uw werk geeft for better of for worse met huid en haar. In elk van uw werken legt u zich de onbarmhartige taak op om zowel uzelf als de beeldhouw kunst opnieuw te bewijzen". Nadat de minister Wessel Couzijn prijs en oorkonde had overgereikt, overhandig de zij hem ook nog een aan hem gewijde monografie, die ter gelegenheid van dit feestelijk gebeuren is verschenen. In Museum Fodor, Keizersgracht 609 te Amsterdam, wordt van 22 december t/m 4 februari een tentoonstelling- ge houden van gemeenteaankopen-1967 onder de titel „Amsterdam koopt Kunsthandel Ina Broerse, Nieuwe Spie gelstraat 57 Amsterdam, exposeert tot 6 januari tekeningen, aquarellen en schilderijen van Rob Polak. STAATSGREEP IN DAHOMEY COTONOU (DPA-AFP-Reuter) In de Westafrikaanse republiek Dahomey heeft een groep Jonge officieren een staatsgreep uitgevoerd en de president, generaal Christophe Soglo, afgezet. Er is een revolutionair militair comité inge steld en radio-Cotonou heeft de vorming binnen 24 uur van een voorlopige rege ring aangekondigd. Deze zal zich met de lopende zaken be zig houden en er zal een grondwetscom missie ln het leven worden geroepen. Als een nieuw grondwet ls opgesteld zal deze aan een referendum worden onder worpen en zal het volk op democratische en vrije wijze zijn overheid kiezen. Daar na zal het leger naar de barakken terug keren, aldus bekendmakingen. Het nieu we bewind zal alle Internationale ver plichtingen eerbiedigen. Leden van de staatsgreep zijn de majoor» Kerekoe en Koeande. Te veel gekerm over kosten van soc. verzekering (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT Tijdens zijn openingsre de voor de NKV-verbondsvergadering heeft voorzitter P. J. J. Mertens van morgen gezegd, dat men van werkne mers alleen maar spaarzin ten behoeve van investeringen mag verlangen, als de huidige reële bestedingsmogelijkhe den niet worden aangetast. Het zal zo moeten gaan, dat van een deel van dc mogelijke consumptiestijging word alge- staan ten bate van dc investeringen. De heer Mertens zei voorts, dat er te veel word gekermd over de kosten der soci ale verzekeringen. Hij aanvaardt wel een zoeken naar wegen om verdere voorzieningen te bekostigen, maar ver klaarde zich in dit verband tegenstander van het intrekken van de kinderbijslag voor het eersU kind. De heer Mertens begon zijn openings rede met te wijzen op het onbehagen, dat men tegenwoordig op nagenoeg elk gebied aantreft. Dit gevoel van onbeha gen moet een waarschuwingsteken zijn, waaraan men niet voorbij mag gaan. Het zou onverstandig zijn, het onbeha gen niet serieus te nemen en te trachten het te onderdrukken door maatregelen, die niet Ingaan op de oorzaken van het onbehagen maar alleen de uitingsvor men betreffen. De NKV-voorzitter constateerde voorts, dat een aantal economische grootheden een wat beter uitzicht bieden. De pro- duktie trekt bijvoorbeeld wat aan. Maar de ontwikkeling van het consumptieni veau blijft zorgwekkend, met name als gevolg van huurverhoging en stijging van de indirecte belastingen. De werkloosheid blijft volgens de heer Mertens een zorgenkind. De regering heeft al wel een serie maatregelen ge nomen. maar het NKV meent toch. „dat het tot dusver gevoerde beleid de ernst van de structurele aspecten van de werkloosheid onderschat of op zijn minst poogt met te geringe middelen daaraan iets te doen". Gelukkig bestaat de indruk, dat we over het dieptepunt van de conjuncture le neergang heen zijn, maar we hebben geleerd, hoe kwetsbaar bepaalde gebie den en bedrijfstakken zijn, aldus de heer Mertens, die dan ook een beroep op de regering deed niets na te laten wat de structuele positie van deze regio's (met name het Noorden en Brabant) en sec toren te verbeteren. Ook het beleid rond de Limburgse problematiek blijft de on verdeelde belangstelling van het NKV houden. Investeringen Kan de vakbeweging aan werkloos heidsbestrijding weinig rechtstreeks doen, sU kan wel meehelpen aan het scheppen van de voorwaarden voor de opvoering van de Investeringen die weer nieuwe arbeidsplaatsen scheppen. De heer Mertens erkende de noodsaak tot opvoering van de Investering. Bedrijfs investeringen kunnen op verschillende manieren worden gefinancierd. Vergro ting van de winsten der ondernemers door mlnam&lisering van de loonsver hogingen ls er één van, beperking van dc consumptieve bestedingen een ande- De heer Mertens erkende de positie ve waarde van winstvergroting, maar dan zou de winst te eenzijdig bij de ka pitaalverschaffers terecht komen en de vermogensverhouding verder worden scheefgetrokken, zeker als dit geschiedt door drastische beperking van de loon stijging. De vakbeweging zoekt een weg zonder deze onaanvaardbare consequen tie, door aan het sparen in het beste dingspatroon een hogere prioriteit te ge ven. „Het lijkt ons echter psychologisch moeilijk verkoopbaar de nationale spaarbehoefte te propageren bij degenen, die hun reële inkomen nauwelijks of niet gehandhaafd zien". Men kan volgens de heer Mertens redelijkerwijs slechts een beroep doen op een zodanig deel van het loon, dat de huidige reële bestedingsmo gelijkheden Intact blijven. Na gesproken te hebben over het nieu we loonpolitieke systeem zei de heer Me- tens dat de medezeggenschap zich in 'n kritieke faze van ontwikkeling bevindt. Een werkelijk zinvolle medezeggenschap wordt evenwel niet alleen verkregen door het creëren van allerlei rechten, de werknemers moeten ook de kennis en de mentaliteit verwerven om van de rech ten een verantwoord gebruik te maken. De heer Mertens zei vervolgens, wel eens de Indruk te hebben, dat over de kosten ontwikkeling in de sociale verzekering wat paniekerig wordt geschreven en ge sproken. De diverse wetten zijn op demo cratische wijze tot stand gekomen en er zal toch geen weldenkende Nederlan der zijn, die de sociale verzekeringen overbodig vindt? Aan het beleid is men tot dusver niet failliet gegaan, integen deel tegelijk met de invoering ervan kon een reële welvaartsverbetering worden doorgevoerd. ,,Er zijn meer redenen om ons over onze kostelijke sociale verzekeringen te verheugen, dan over de kostbaarheid van diezelfde verzekeringen te kermen. Van de sociale verzekeringen gaat een dui delijk stabiliserend effect uit op de con junctuur. Zowel voor de positie van de ondernemingen als voor het behoud van de werkgelegenheid is dit van essentieel belang. In het verleden heeft het ontbre ken van een behoorlijk loonvervangend inkomen, bijvoorbeeld bij werkloosheid van enige omvang, de dalende tendens van de conjunctuur steeds versterkt". Kinderbijslag Ook gaat van een stelsel van sociale zekerheid een maatschappelijke vrede uit. Dit alles neemt niet weg. dat kos- tenbesef noodzakelijk is. Verbeteringen ln de sociale zekerheid moeten uit de economische ruimte worden betaald. „Of wij deze ruimte moeten scheppen door reeds bestaande voorzieningen ge heel of gedeeltelijk af te bouwen, is voor mij vooralsnog een grote vraag. De afschaffing van de kinderbijslag voor het eerste kina spreekt ons in dit op zicht in het geheel niet aan". Sprekende over onderwijszaken zei de heer Mertens onder meer, dat er tijdens het gehele opleidingsproces een goed sa menspel moet zijn tussen school- en be drijfsleven. Dit samenspel is tot dusver volgens de NKV-voorzitter bedroevend. Hij constateerde voorts, dat er relatief zeer weinig kinderen uit arbeidersgezin nen universitair onderwijs volgen, om dat het te duur is. „Met een selectie van degenen, die zich als student aanmelden gaan we akkoord, maar het is fout, dat de huidige selectie weinig naar de maat staf van de meeste geschiktheid ge schiedt en nog voor het grootste gedeel te gaat via het inkomen van de ouders". Tenslotte besteedde de heer Mertens aandacht aan de ontwikkelingen in de EEG. Hij hekelde de ondemocratische gang van zaken in de gemeenschap, waar niemand anders dan de ministers iets te zeggen heeft, ook het Europese parlement niet. Het bevreemdde hem voorts, dat de verdragen van Rome be palen, dat de gemeenschap openstaat voor alle democratische Europese sta ten, terwijl de praktijk is, dat men de dictatuurstaat Griekenland als geasso cieerd lid handhaaft, dat men de dicta- tuurstaten Spanje en Portugal wil aan trekken, maar het volop democratische Verenigd Koninkrijk buiten de deur wil houden. Men kan dit laatste terecht toe schrijven aan het Franse staatshoofd, maar diens politiek wordt dan toch maar mogelijk gemaakt door te zwak tegenspel van de overige vijf regerin gen. „Zullen de vijf nu blijk geven aan het eind te zijn van hun incasseringsver mogen? Zullen zij eindelijk ophouden Frankrijk enerzijds te laten profiteren van de offers, die zij brengen terwille van de EEG en als loon daarvoor de ene vernedering na de andere te slik ken?" zo vroeg de heer Mertens zich al

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1967 | | pagina 2