KLEURENTELEVISIE, grootste troef van Firato '67 LANGEZAAL kleuren-t.v.-demonstraties PHILIPS MEDIATOR U betaalt ƒ698.00 Serie bouwdozen weer uitgebreid HET SNELST NAAR HE RAI Ware krachttoer voor NTS-technici KLEUREN- REPORTAGE- TREIN IN ACTIE WOENSDAG 20 SEPTEMBER 1967 DE LE3DSE COURANT In grote tentoonstellingsstudio van NTS worden vijf sliows per dag geboden, waarbij publiek „kijkje achter het scherm" krijgt t.v.-redactie) Met de opening van de Firato '67, die van 21 september tot en met 1 oktober in het nieuwe RAI-gebouw te Amsterdam wordt gehouden, gaat Nederland kleur bekennen. Tijdens deze internationale expositie zullen de omroepen en de NTS vele programma's in kleur uitzenden en daarmee plaatst ons land zich vooraan in de rij van Europese landen. Het zal daarna niet lang meer duren of Wilma, Corry Brokken, Michaela en Armand Dennis kunnen waardig over de gekleurde drempel uw huiskamer bin nenstappen. Tenminste indien u het ervoor over hebt om uw spaartegoed voor een nieuwe auto te besteden aan een kleurentoestel, dat zo om en nabij de drie mille gaat kosten. Neemt u dit besluit, dan volgen hier terloops twee praktische wenken. Kjjk nooit bij daglicht naar kleurentelevisie, want dan wordt het een teleur stelling. U dient wel degelijk de gordijnen te sluiten, anders lijken de t.v.-sterren meer op lieftallige schonen, die in plaats van make-up een synthetisch wasmiddel hebben gebruikt. Ten tweede: de vraag of u voor ontvangst kleurentelevisie een speciale antenne nodig hebt, kan ontkennend worden beantwoord. Maar voor u tot deze stap overgaat is een bezoek aan de Firato '67 aanbeve lenswaardig. Dit geldt trouwens ook voor hen, die van de laatste snufjes op 't gebied van stereo, HI-FI-, radiogram mofoon-, geluidsapparatuur, opneem- en afspeelapparaten wil kennis nemen. Grote kleurenstudio Zoals gezegd, is de NTS op de Firato present met een grote kleurentelevi siestudio, die is gesitueerd in de oost hal en zal bestaan uit twee delen. Het ene deel is de zogenaamde studio- vloer, waar, in een ruimte van onge veer 15 maal 12 meter, een groot de cor wordt opgesteld. Speelvloer en de cor worden verlicht door een groot aantal lichtarmaturen, dat boven de scene is opgehangen. Het tweede deel van de studio bestaat uit een oplopende zittribune, die plaats zal bieden aan ongeveer 600 be zoekers. Men verkrijgt toegang tot de tribune via de Europahal, waar een veelkleurige grote fa?ade met de woorden „kleurentelevisiestudio" zal zijn aangebracht. Anders dan bij vorige gelegenheden zullen geen speciale toegangskaarten nodig zijn natuurlijk wel een Fira- toticket aangezien ook tussen de feitelijke shows en demonstraties (vijfmaal per dag) ook de studio be zichtigd kan worden. Ten gerieve van het publiek zijn op de tribune monitoren (beeldschermen) op gesteld, die evenals dit met de ont vangtoestellen in alle stands van de Firato het geval is, het programma uit de kleurenstudio zullen weergeven. Landenprogramma's De NTS-werkgroep heeft gekozen voor een kleurenprogramma, dat qua opzet dagelijks terugkeert, maar toch de'no- lige variatie biedt. Zo komen er zoge- aamde „landeprogramma's" om de demonstraties elke dag een ander ka der te geven. Er zijn een Franse, Ja panse, Engelse, Duitse, Belgische en een Amerikaanse dag. De program ma's concentreren zich op mode en muziek uit de betrokken landen. Ook het opdienen en samenstellen van spe ciale gerechten voor de camera en het demonstreren van typische natio nals produkten zal mogelijk zijn. Het geheel speelt zich af in een vast decor in kleur, dat als een hotelfoyer met bar en muziekpodium is opgezet en in neo-klassieke stijl is gehouden. Het gehele programma zal vijfmaal per tentoonstellingsdag vertoond wor den. Via een gesloten tv-systeem wordt het aan alle kleurenontvangers op de Firato doorgegeven. Voor het filmprogramma in kleur, dat voor de duur van de Firato, op de tijden dat de zenders niet in de lucht zijn voor het normale programma, vertoond wordt, zal een keuze uit filmseries in kleur, die reeds in zwart wit waren vertoond, worden gemaakt. Voor zover in het middag- of avond programma van de omroepen en de NTS-kleurenprogramma's voorkomen, kunnen de kijkers die niet over een kleurentoestel beschikken deze uitzen dingen in zwartwit zien. Minibeeldschermen Naast het grote aanbod van allerlei soorten klsurentoestellen valt zeker de verscheidenheid aan mini-tv-ontvan- gers op. Vele kan men zelfs aanslui- (ADVERTENTIE) HEEFT VOOR U EEN speciale toonkamer ingericht VOOR DE elke dinsdag en donderdag WORDEN ER TESTUITZENDINGEN GEGE VEN VAN 2—3 UUR TIJDENS DE FIRATO U BENT HARTELIJK WELKOM TEVENS SPECIALE AANBIEDING 59 cm model 1968 998.00 Inruil 300.00 Haarlemmerstraat 79 Telefoon 22178 LEIDEN zwakste schakel in de keten. Het heeft dus geen zin, 'n goedkope plck-up aan te sluiten op 'n dure versterker en dito luidsprekers. Op de Firato zal ruim schoots gelegenheid zijn tot luisteren naar en vergelijken van stereo en HI- Fl-apparatuur. Bedenke men daarbij dat die apparatuur des te beter is mate men zich minder van de a zigheid bewust is. rl De elektrogrammofoon SiGFUO van Philips, die zowel op het lichtnet ale op batterijen kan werken. Ten gerieve van de Firatobeaoekers die met de auto naur Amsterdam ko men, geven wij hieronder enige route- aanwijzingen om het snelst de nieuwe RAI-gebouwen te bereiken: Dit de richting Den Haag komt men in de hoofdstad via de Aalsmeerweg. Bij het Hoofddorpplein gaat men rechtsaf, de brug over en rechtdoor de Zellstraat in. Bij de kruising Zell- ■traat-Amstelveenseweg slaat men weer rechtsaf en volgt de Amatelveen- ■t-weg tot het Olympisch Stadion. Daar slaat men linksaf, de Stadion - weg op tot het tweede kruispunt met verkeerslichten; via de Dlepenbrock- straat (rechtsaf) bereikt men het Kuropapleln. Ken tweede mogelijkheid is bij Schiphol afslaan, de brug over de ringvaart rechtdoor overrijden in de richting Amstelveen, daar afslaan naar het winkelcentrum en vervolgens ln de richting Bultenveldert rijden. In Bultenveldert de RAI-richtlngplj- len. Treinrelstgers nemen vanaf Centraal Station tramlijn 4, eindpunt op Euro paplein; Amstelstation buslijn 13, die via Europaplein naar Sloterdljk rijdt; Mulderpooristatlon buslijn 8, uitstap pen Maasstraat-Pres. Kennedylaan; station Sloterdljk buslijn 15, die via het Europaplein naar het Amstelsta tion gaat. Op ruim 140 NS-stationa zijn epeclale TT-bil Jetten (treln-tram-toe- gang) met driemaal reductie verkrljg- Op de Firato aal Philips een nieuwe serie bouwdozen Introduceren. De on derdelen van de mechanische con- structledozen zijn vervaardigd van kunststof of andere hoogwaardige ma- tertal en. De modellen die ermee kun nen worden gefabriceerd er zijn gedetailleerde bouwaanwijzingen voor tientallen constructies werken echt en worden aangedreven door een elek tromotor, water, wind of perslucht. ten op de accu van de auto of op bat terijen, zodat ze zijn te gebruiken tij dens vakantietrips of op uitgaansdag- jes. Uiteraard zijn ze bijzonder nuttig om als tweede toestel dienst te doen, nu ook de Nederlandse kijker meer dan een station kan ontvangen. Juist in gezinnen waar de appreciatie van bepaalde uitzendingen erg uiteen loopt, is een tweede toestel te prefere ren. Toch leert de praktijk al, dat men bij aankoop van een nieuw zwart wit- of ktv-toestel vaak het oude appa raat niet inlevert om korting te krij gen. Het wordt als neventoestel ge- Dat de Nederlandse fabrikanten in dit internationale milieu geen gek figuur slaan, wordt al spoedig duidelijk in dien men de prachtige stands van Philips en Erres-Stokvis bezoekt. Naast een prachtige serie kleurenont vangers, treft men ook de bandrecor der aan, die het beeld van uw tv-toe- stel registreert en later weer afspeelt. Het enige beletsel om het tot een al gemeen gebruiksartikel te maken vormt ook hier de hoge aanschafprijs. Het is niet ondenkbaar dat straks gro te onderwijsinstituten graag gebruik zullen maken van de video-recorders om de lessen, instructies en prakti sche raadgevingen aan de cursisten vast te leggen en op een gunstig tijd stip te herhalen. Ook het instrueren van medewerkers, vertegenwoordigers, sales-promotora etc. kan op deze wij ze zeer indringend gebeuren. Ook kleurenrecorder Philips toont ook een adaptor die voor kleurenweergave is ontwikkeld. Dit be trekkelijk kleine apparaat werkt ge heel elektronisch. Het wordt naast het beeldbandapparaat geplaatst. De adaptor werd voor het eerst vertoond op de onlangs in Berlijn gehouden Funkausstellung. Hij werkt zodanig dat aan de video-recorder niets veranderd behoeft te worden om kleurenregis- tratie mogelijk te maken en het appa raat ls bovendien geschikt voor elk type video-recorder. Bij de radio schrijdt de ontwikkeling van de stereotechniek en de HI-FI steeds verder. De installa ties zeker nu niet alleen meer voor snobs kunnen worden opgesplitst in losse eenheden, vaak „bouwstenen" genoemd, die worden verenigd tot een „keten". Het voordeel hiervan is, dat men voor de verschillende bouwstenen eventueel uit verschillende merken kan kiezen. Wel moet bedacht worden, dat het resultaat bepaald wordt door de Alle verbindingen van de ME-dozen worden gemaakt met plastische conus sen of stalen klemveren. Moeren of bouten komen er niet aan te pas. Tot de vele bouwmogelijkheden behoren onder meer klokken die zichzelf op winden, vorkheftrucks, bulldozers, draai- en zweefmolens, hijskranen, elektrowagentje8, rupsvoertuigen en dubbelwerkende waterpompen. In combinatie met sommige EE-dozen kunnen bij voorbeeld elektrowagens die reageren op geluidssignalen wor den gemaakt of voertuigen reagerend op licht. Het zal weinig betoog behoe ven dat onze kinderen met dit soort bouwdozen spelenderwijs met de tech niek vertrouwd raken. Daarom neemt de vraag naar educatieve bouwdozen dan ook hand over hand toe. De plannen om op de Firato'67 te star ten met kleurentelevisieprograrama's hebben van de NTS-technici een ware krachttoer geëist. In betrekkelijk kor te tijd hebben dese technici niet alleen enige ruimten van studio Concordia In Bussum geschikt moeten maken voor de functie van filmcabine en alle appa ratuur daar moeten installeren maar mot de werking van de klsurtAfUmaitas ters, als die van de beeldregistratie machines. de nieuwe kleurencamera's en de daarbij behorende reportage- trein. Voor hen, die graag dobbelen, zonder 't risi co te lopen de dupe te worden van uitge kookte manipulator» met dobbelstenen, heeft de firma O.T.C. uit Baarn een vernuftig elektrisch apparaat ge ïmporteerd. de zwartwlt-t.v. maar bovendien veel kwetsbaarder, aangezien elke tech nische tekortkoming, hoe gering van omvang ook, kleurenafwijkingen ver oorzaakt. Zowel de bediening als het onderhoud van deze apparatuur zullen hoge eisen stellen en op grond hiervan zal de ont wikkeling van de kleuren-HV. In ons ledd eeff zeer geleidelijke moeten zijn. Ook andere sectoren van het t.v.-be- drijf staan bij de Introductie van de kleuren-t.v. voor grote problemen. De opzet en uitvoering van decors stelt niet alleen speciale eisen, maar ook an dere technieken dan de gebruikelijke. Verder zal er een grote zorg moeten worden besteed aan de afstemming van de kleuren van kleding en derge lijke op die van de achtergronddecors. Felgroene Japonnen, gordijnen of an dere rekwisieten kunnen op de gezich ten van de medewerkenden een groen achtig zweem veroorzaken. Tegelijker tijd mag niet over het hoofd worden gezien, dat de kleuren uitzendingen ook geschikt moeten zijn voor rwart- wllontvangers. Ook he< uitlichten van de scenes op de studlovloer vraagt een geheel nieuwe aanpak, aangezien de hoeveelheid licht die voor de produktle van kleurenprogramma'a nodig la, be langrijker hoger ligt dan bij rwart-wit. Vandaar dat in alle betrokken secto ren van het t.v.-bedrljf reeds geruim* tijd geëxperimenteerd wordt om zich vertrouwd t« maken met het nieuw* fenomeen. Ook de program mamaken sullen zich met de nieuwe apparatuur zo snel mo gelijk vertrouwd dienen te maken. Wel- iswaa zal voorlopig het hoofdbestand deel van de kleurenultzendinen bestaan uit buitenlandse produktle*, of uit in on* land vervaardigd* fHmproduktlea, maar reeds nu werd duidelijk, dat niet elke kleurenfilm zich leent voor een t.v,-uitzending. Het kleurenfilm mate riaal zal niet alleen goed van tint moe ten zijn, maar ook geheel vrij van klei ne beschadigingen of onvolkomenhe- D* produktie van eigen t.v.-progran- ma'i met behulp van de kleurenrepor- tagetreln aal ln het begin eveneens ln beperkte mat* mogelijk zijn. Met na me ln het laatste kwartaal van dit Jaar kan hoogstens ten algan produktle per week worden gepland. Later aal het aantal eigen kleurenproduktlea lang zaam worden opgevoerd. D* Eurovisie-kleuren uitzending fci med* afhankelijk van de ontwikke ling In de ander* Europese Landen. Wect-Dultsland I* sinds SS augustus gestart mat voorlopig acht uur kleuren televisie per waak. D* BBC heeft aan gekondigd per 1 december van dit Jaar definitief t* sullen «tarten. Ook de Franse en Russische televisie zullen dit najaar kleuremiltz ending en gaan verzorgen, maar zoals bekend la, wijkt hun systeem dat in belde landen wordt gebruikt (Secam TV) belangrijk af van het sogenaamde PAL-syst*em, dat so- wei tn Engeland, Nederland al* Duit*- ♦ck-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-kk-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k+k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k* k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k*-k+-k-k*-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-kk-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k*-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k+-k'k-k-k-k-k-k-k4f-k-k-k-k'k-kk aftaster en twee 35 mm en twee 16 mm kleurenfilm aft asters geïnstalleerd. De nieuwe 18 mm fllmaftasters rijn bij zonder interessantHet fllratransport vindt namelijk plaats volgen* een ge heel nieuw pneumatisch systeem, waarbij de film ln 1.2 milliseconde ton der risico van beschadigingen wordt doorgetrokken. Zowel de dia- als de filmaftasters zijn lichtstipaftasters, waarin het licht met behulp van dlchrolde spiegels in drie grondkieuren wordt gesplitst en door middel van drie fotocellen ln een rood. groen en een blauw signaal wordt om- Verder staan in Concordia de onderti- telinstallatles voor televisieprogram ma's op Nederland 1 en 2. Zoals ook voor zwartwlttelevlsle gebruikelijk ls worden de ondertitels met een specia le schrijfmachine op standaardkaarten getypt. In een zogenaamd kanrtlecs- apparaat worden dan de ondertitels door 'n kleine t.v.-camera opgenomen waarna het letterbeeld van de onderti tel langs elektrische weg als het ware uit het filmbeeld wordt geëtst. Via een controlekamer gaan de kleu- renfilmsignalen met behulp van een 1200 meter lange videokabel verbin ding van de PTT naar de hoofdcontrole kamers van Nederland 1 en 2 ln stu dio Vitus. De 200 toeUen in de beeld- schakeitafels van deze hoofdcontrole kamers moeeten met liefst vijfttg druk knoppen worden uitgebreid. (Van onze radio- en t.v.-redactie) Voor velen ln het land zijn de enorme grijze reportagewagens van de televi sie al een vertrouwd beeld geworden. De NTS heeft vijf van zulke „treinen" die uit drie onderdelen, een regie- een techniek- en een materiaal wagen be staan. Zo'n reportagewagen voor zwartwittelevisie kost gemiddeld een anderhalf miljoen gulden. Dit elektro nische wagenpark is sinds kort aange vuld met een kleurentelevisletreln. die maar uit twee „units" bestaat, name lijk een regie- en een techniekwagen, elk lO'/i meter lang. met een gewicht van bijna vijftien ton. De kleurentreln ls uitgerust met vier kleurencamera's, die een slordig kwart miljoen gulden per stuk kos ten. Deze t.v.-camera's hebben een servobediende zoomlens (telelens) en bevatten drie Phlllpsplumbloon-op- neembuizen, die na splitsing yan het licht ln het kleurenpriema, de rode. groene en blauw* sdgnaalcomponent ]*- Dit type kleurencamera bevat du* drie afzonderlijke opneemsystemen, die on derling zur-vuM - "cVn worden afge regeld. Na de voorin ;ig o k n een of twee beeldtechmci, alhankelijk van de aard van hot programma, de ,J)s N.T.S.-kleurentelevisiereportagetrein": links .Jtegiexcagen", rechts „Techniekwagen". kleurencamera's verder bedienen met de monoknoppen, waarin een aantal functies is gecombineerd. De camera- controleafdeling in de wagen omvat vier zwartwit- en twee kleurenmonlto- ren (schermen). De hoofdbeeldtechni- cua heeft zodoende de beschikking over een groot aantal instel- en controlemo gelijkheden. Tijdens de buitenuitzen dingen met kunstlicht kan in de tafel ook nog een bedieningspaneel van een transportabele lichtregehnstaliatie wor den geplaatst. Voor Iedere t.v.-camera ls 200 meter kabel aan boord, terwijl voor elke ea- i ook nog een statief en opvouw bare dolly beschikbaar ia. In de regie wagen bevindt zich voorin de plaats voor de regisseur, zijn assistente en de beeldteohnicuf.. Voor hen op de wand bevinden zich zes zwartwltbeeld- schermpjes die corresponderen met de zes ingangen van de beeldmenger. Het uitgaande beeld wordt op een kleuren; scherm zichtbaar gemaakt. De beeld- wiflseiinstallatie bevat een trucage- menger van het nieuwste typ*, waar bij beeldovergangen uit liefst 38 ver wisselbar* patronen kunnen worden T.v.-stndio op wielen rijke 'geluidsapparatuur aangebracht, die vrijwel dezelfde mogelijkheden biedt als de Installatie van de nieuw ste tv-studio's in Hilversum. Op 32 In gangen van de geluldregeltafel kun nen 24 microfoons en drie lijnverbin dingen worden aangesloten, terwijl vijf ingangen beschikbaar zijn voor d« twee dubbelapoorm agnetofoon* en de g rammofoonm ac hina Ook Buüstim gereed Ook In Buasum heeft men an«Ue vor deringen gemaakt met de Installatie* voor de weergave van kleurendia's en -films, die ln studio Concordia rijn ge plaatst. Voorlopig worden één dia- De PTT heeft ln de afgelopen maan den de nodige voorzieningen getroffen aan d* zender* van beide netten, om kleurentelevlsleultzcndlngen mogelijk t* maken. Gedurende bet eerste jaar aal gemiddeld zeven uur kleurentelevisie P*r Jaar worden geboden, waarvan uur te verzorgen door de omroepen en twee uur door de NTS. In 1070 ver wacht men 22 uur Meuren-t.v, per week.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1967 | | pagina 7