Strijd in Detroit weer opgelaaid FEDERALE TROEPEN MET TANKS VECHTEN TEGEN VELE SLUIPSCHUTTERS Geen UITLATINGEN VAN huis is zonder schade DE GAULLE NIET AANVAARDBAAR Duizenden meelopers maken prins Claus wandelen onmogelijk JAMIN DODENTAL GESTEGEN TOT 33 Kritiek ook in Franse pers in Weer patiënt ontsnapt uit Kruisberg Ook ontsnapping uit Pausbad Hoornse gevangenis Hagia Sophia r ArtlMUrtALrl I od - LtlÜtN TEL 2.09.35 REDACTIE 2.00.15 en 2.65.94 ADVERTENTIEAFD. 2.08.26 GIRO 10.30 03 DIRECTEUR J. P. J. M KOENS HOOFDREDACTEUR L. C J. ROOZEN ABONNEMENTSPRIJS: p w. 0.98: p maand ƒ4 20: p. kwart, ƒ12.55: franco per poot ƒ15.40. ADVERTENTIES 22 et p. mm. Telefoontjes ƒ2.- KLACHTEN bezorging tel. 3.38.39 (1800-19.00). KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN HOGERE TEMPERATUREN De weersverwachting. medegedeeld door KNMI. geldig tot morgenavond: 58e jaargang, no. 17.200 n a wo p k w YORK Tolodo Pittsburg t Horigm Chicago VERENIGDE -^cam.or «s? STATEN^ Ianp v.pelt! Detroit, zoals DETROIT (Reuter-A.P.) Opnieuw worden in de straten van Detroit woedende gevechten ge leverd. Nadat gisteren de stad met de komst van federale troepen en parachutisten tot rust scheen te zijn gekomen, is de strijd vannacht weer opgelaaid. Met behulp van tanks* en heli kopters werd gevochten tegen sluipschutters die in het noordelijk deel van de stad de politie- troepen hadden verjaagd. Het aantal doden in de stad is reeds gestegen tot 33. Meer dan drie duizend personen werden tot nu toe gearresteerd. Officieel is de materiële schade geraamd op ruim vijfhonderd miljoen gulden, maar de Kamer van Koophandel van Detroit schat de schade al veel hoger: rond één miljard dollar. Beraad Canadese regering MONTREAL. (AP-R«uter) President De Gaulle heeft In Montreal, op het Franse paviljoen van de Expo, verklaard zich te zullen verheugen als zijn bezoek aan Canada nuttig is geweest voor de Franstalige inwoners van Quebec. De Gaulle zei dit kort nadat premier Lester Pearson In Ottawa bekend had gemaakt dat de door De Gaulle irdbaar waren voor volk en regering van Canada. afgelegde verklaringen Premier Pearson sprak naar aanlei ding van de verklaring van De Gaulle, dat de Franstalige inwoners van Que bec hun lot in eigen hand moeten nemen, en dat hij. De Gaulle, £ieh voelde als bij de bevrijding van Parijs, ,,De Canadezen hoeven niet bevrijd te worden. Vele dui zenden Canadezen hebben, aldus Pear son, juist hun leven gegeven in twee wereldoorlogen voor de bevrijding van Frankrijk en andere Europese landen. Canada blijft één en zal iedere poging om die eenheid te niet te doen. verwer pen. Pearson liet niet blijken dat de Ca nadese regering officieel zal protesteren bij pieeident De Gaulle. De verklaring van Pearson was veel Canadezen te weinig' krachtig. Oud premier Diefenbaker noemde het ..een diplomatiek brouwsel van algemeenheden, dat volledig tekort schiet Hij had erop aangedrongen dat De Gaulle verzocht moest worden zich verder te onthouden van verklaringen in het openbaar Een liberaal parlementslid eiste zelfs dat De Gaulle verzocht moet warden Canada onmiddellijk te verlaten. Zelfs de Franse pere heeft kritisch ge reageerd op de uitlatingen van De Gaul le. De onafhankelijke Combat vraagt waar De Gaulle het recht vandaan haalt zich te mengen in de binnenlandse za ken van een bevriende mogendheid. Le Monde spreekt van een grove inmenging en van een provocatie Als strak* de balans zal worden opgemaakt van De Gaullea buitenlandse politiek dan zal daarin worden vermeld vet raad naar letter en geest van het Frans-Duitse vriendschapsverdrag, vernedering van Engeland, diepe kloof tussen Frankrijk en de Verenigde Staten en verloochening van Israël. L'Aurore noemt De Gaulle een visser in troebel water. Het water waarin hij roert ls duidelijk zichtbaar, aldus het blad, maar niet wat De Gaulle hoopt op t vissen. Het De Gaulle wel gezinde blad Le Figaro vraagt zich af hoe Frankrijk zou reageren wanneer een vreemd staatshoofd tegenover de sepa ratistische Bretonse bevolking van vrij heid zou spreken. Ook de kwalificaties in de Engelstali ge pers zijn niet vriendelijk. De New York Times had al gemeld dat De Gaul le van staatsman was afgedaald tot on ruststoker. De Britse Guardian spreekt van de roekeloze tactiek van een volks menner. De Daily Telegraph laat De Gaulie op een spotprent tot de Canade zen roepen: ,.Aux ainies. citoyens". De Canadese perg spreekt van Frans ko lonialisme. van opzettelijke belediging, opruiing van jonge heethoofden en mis bruik van gastvrijheid. Ad j .-directeur DAF omgekomen NIJMEGEN (ANP) De 53-jarige adjunct-directeur van de Daffabrieken, de heer J. Gaarkeuken uit Eindhoven, is bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Zijn vrouw en 15-jarige doch ter zijn ernstig gewond in een zieken huis opgenomen. I In he deftige woonwijken in het noor den van de stad beheersten d« sluipschut- I tere vannacht het terrein. Later trokken troepen met tanks, en vanuit de lucht gedekt door helikopters het stadsdeel j binnen. In het westen van de stad laai- den de vlammen weer hoog op. al kwa men pt minder gevallen van brandstich ting en plundering voor dan ln vorige nachten. Toch komen ook al de opruimingswerk zaamheden in de stad op gang. Er is bijna geen huis zonder beschadigingen Dikke rookwolken hangen nog boven het centrum van de rellen: de 12de straat. Iedereen vergelijkt de verwoestingen met die van een bomaanval Hele stukken straat bestaan nog slechts uit uitgebran de ruïnes. in New-York trokken gisteren horderden mannen, vrouwen en kinderen door de straten met kaareen in de hsnd. Zij zon gen het Ave Maria Het kwam nie* tot gevechten In Grand Rapid* 'n Michigan werden drie negervrijwilügere die de or de trachtten te handhaven, door een woe dende menigte beschoten en gewond. In Toledo in de staat Ohio werden aansla gen met brandbommen gep'eegd In Porthmdyith in Virginia wapenen de blan ken zich uit voorzong. Belofte Dominee Martin Luther King heeft ln een telegram aan president Johnson kennen gegeven dat. de geweldplegingen het gevolg zijn van de slechte levens omstandigheden van de negers, „die u zo moedig hebt beloofd te ven-anderen toen u ln 1964 in functie trad" Alleen dras tische verbeteringen ln het bestaan van de armen, zowel blanken als negers, kun nen de gewenste rust en orde teweeg brengen, aldus King. (Van een onzer verslaggevers) NIJMEGEN Prins Claus staat in NMgyrrn voor ven welhaast onmcnseiyke opgaaf. Vier dagen lang 50 kni wan delen is op zich al een kracht toer, maar als dit ook nog moet gebeuren in een sfeer waarin nien feiteljjk geen be wegingsvrijheid krijgt, wordt het een heel nioeilyke zaak. Prins Claus staat voor dit pro bleem. want de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse heeft hem geleerd, dat er van een fUne wandeling voor hem niet veel terecht kan komen. Van de eerste tot de laatste 50 km is hjj omzoomd geweest door honderden medewande laars. terwijl tienduizenden Nederlanders langs de gehele route het af en toe ook niet konden laten om tot vlak voor de prins door te dringen om zodoende toch maar een foto- tje van hem te kunnen maken Tijdens de doorkomst in Eist en vlak voor de finish in Nij megen. moest de prins zelfs de pas inhouden om niet door een aantal amateurfotografen onder de voet gelopen te wor- Ondanks alle problemen, die prins Claus op deze eerste dag te verwerken kreeg, heeft hij zijn goede humeur niet ver loren. Volop zwaaiend en veel vuldig zjjn medewandelaars groetend, trok hty ln gezelschap van zfln drie metgezellen: mr. F. Salomonson (Dubbeldam), drs. F. M. L. baron van Geen (Brussel) en mr J. C. van Munster van Heuven uit Rot terdam. de Keizer Karelatad binnen. De eerste 50 km zaten erop en ln hotel Groot Berg en Dal in Ubbergen kon prins Claus zich gaan opmaken de die hem vandaag ongetwijfeld op nieuw te wachten stond In tussen heeft de prins besloten aangeboden verversingen niet te accepteren. De ijsjes en de flesjes limonade worden hem met handenvol nagedragen. Het laat zich niet aan de wens van de Velde, hoofd drs. E. i de v lichting van de Nijmeegse vier daagse. om de prins tijdens zijn dagelijkse trajecten rond Nij megen normale rust te gunnen, voldaan zal worden. De Nij meegse bevolking en de wan delaars zijn daarvoor te en thousiast. Zelfs een aantal deelnemers waaronder en kele agenten van de Rotter damse politie die de taak op zich namen om tijdens de eerste dag voor wat extra ruimte voor de prina te zorgen, zagen hun hulpvaardigheid door de steeds maar weer op dringende massa teniet gaan. Ook het hoge tempo waarin prins Claua de gehele dag mar cheerde ln tien uur werden de 50 km afgelegd bracht geen uitkomst: de Ingehaalde wandelaars sloten zich on middellijk b(j het viertal aan en zo trok de prins, gevolgd, maar ook voorafgegaan door honderden wandelaars, Nijme gen binnen. Een wandeldag zonder rust was voor hem \i>nrb(j. Maar wi) geloven wel dat de volgers meer hebben geleden van de krachtsinspan ning van de eerste etappe dan ste triomf. Maar behalve prins Claus na men nog ruim 14.000 wande laars aan deze Vierdaagse deel. In deze geweldige meute nemen de Israëlische front soldaten ook een belangrijke plaats ln. Al JarCn achtereen behoren zij in Nijmegen tot Behalve met bewonderaars, meelopers, amateurfotografen, enthousiaste tongetjes en uit bundig vrouwvolk, kreeg Vim- daagseioandelaar Claus ook nog te doen met meisfes, die er door een firma op uit waren gestuurd om eau de cologne en deodorant te spuiten, zodat eert frisse binnenkomst in Ngmegen verzekerd was. de favoriete troepen, maar deze weck is het een en al uit bundigheid rond dc opnieuw stram marcherende militairen. In Eist waren zelfs schoolkln deren aanwezig die, In oranja jurkjes gekleed, de vlag van Israël voor de groep uitdroe gen. Vanuit de ramen van diverse hulzen ln Eist, het cen trale punt van de eerste dag. werden zelfs bloemen naar het Israëlische detachement ge- Tusaen prins Claus en deze frontsoldaten bevindt zich het leger der naamlozen. Mannen en vrouwen, jongens en meis jes. die de afgelopen maanden honderden kilometer» hebben getraind om In Nijmegen hun beloning te vinden Ook z\j hebben nog zware dagen voor de boeg. Maar z(J behoren ln leder geval tot die deelnemers die kunnen doen en laten wat ze zelf willen en ook dan la een Nijmeegse Vierdaagse nog altijd een hele krachttoer Auto ln kanaal De 24-Jarlge m< vrouw H. D. van der Linden-van Dieren uit Laag Zuthem is door onbekende oor zaak met haar auto in de gemeente Zwollerkerspel in het Almeloos Kanaal gereden en verdronken Haar bijna jaar oude dochtertje Esther, dat bij haar in de auto lag, is eveneen* omgekomen. Bezoek mm moskee (Van onze correspondent) DOETINCHEM De afgelopen nacht Is weer een verpleegde van het rijks- psychopatenasiel ..De Kruisberg" tc Doetlnchem ontsnapt. Hel is de 23-jarige Leo J. M. Hel is nog niel bekend, on der welke omstandigheden de man mid den in de nacht kans heeft gezien ..De Kruisberg" te verlaten. De politie meenl to weten, dat het geen ernstig geval be- i treft. Op het moment I* M nog voort- j vluchtig. (ADVERTENTIE) wellingtons niet duur wel heerlijk /^v I lyezook aan nu Van een onzer redacteuren) és brandende stad DotroH, na osse soes naoht brandstichtingen. Vrijheid slechts van korte duur (Van onze correspondent HOORN Even heeft het er gister- iddag naar uitgezien, dat ook Hoorn snapte gevangene zou krijgen. ngenla Ooster- In de Hoornse gevangenis zijn utt- uitend kort gestraften gedetineerd. Al- gebouwen staan op het Oostereiland. t worden aan de oostzijde begrensd I IJselmeer, aan de westzijde haveningang, die echter zoda- .-er/and dat het doorwaden er- n levensgevaarlijk is en aan de 'ord- en zuidzijde door twee brede De ontanapte waa met een groepje gedetineerden onderweg van het dagver- i blijf naar de zagerij. Toen het groepje de hoek van een der gebouwen passeer de. liep van F., uit het gelid, klom over een prikkeldraadversperring en sprong in het water. Hij zwom de onge veer 500 meter brede haven over en ver- borg zich aan de overkant ln het riet vaa het Visaeraeiland. i Een vaa da bewakers, die vast X. had zien vluchten, eprong op zijn flets en reed naar het Visiserseiland waar hij de vluchteling uit het riet haalde, daarbij geassisteerd door de Hoornse politie, die intussen ook verdere vluchtwegen had afgezet. Van E. bood geen tegenstand. Binnen 2Q minuten zat hij weer op het punt van uitgang, het Ooatereiland. Wateroverlast op de Veluwe: 1 70.000 bomen sterven al DEN HAAG (ANP) Op de Midden Veluwe heeft ongeveer 30 ha. bo» scha de ondervonden door abnormaal hoge waterstanden en wel zodanig, dat deze bossen afstervlngsverachljnselrn verto nen en velling noodzakelijk la. Het gaal om ongeveer 70.000 bomen. Aldua minister Lardinoia in antwoord op schriftelijk* vragen van het Tweede- Kamerlid Egaa (PvdA). De bewinds man deelt voorts mee. dat onder meer met de gemeenten Barneveld en Ede over de verbetering van de afvoer van het overtollige water gesproken wordt. Mogelijk loopt dit gesprek vooruit op 'n beslissing van Provinciale Staten om 't betrokken gebied In een waterschap on der te brengen. Than* Is het desbetref fend* gebied nog ongereglementeerd. uren) 1ST A N ItOEI i Op de tweede dag van zijn verblijf in Turkije heeft Paus Paulus een bezoek gebracht aan F.phe- se. met name aan dc oude heiligdom men. die uit de eerste ehrlstentljden dateren. HIJ sprak er twee korte bood schappen uit, een tot de kerkleiders dl* In eenheid met de Heilige Stoel leven en een tot de putrlarrhen van de orthodoxe Kerken. De eerste bevatte een oproep tot evangelische vernieuwing, de tweede was gewijd aan het herstel van de een heid tussen christelijk Westen en O os- de orthodoxe Kerken, sprak met hem over de toenadering tus sen de twee geloofsgemeenschappen en over een regeling van het probleem der heilige plaatsen. De Paus bezocht ook de Harta Sofia, vroeger een byzantijnse kerk, thans een moskee. Hij bad gedurende enige tijd bij de plaats waar in het Jaar 1054 de excommunicatie-bul van Rome tegen de oosterse Kerk werd neergelegd. Verder maakte hij een boottocht over de Bos porus, geëscorteerd door een aantal varende journalisten en fotografen. Zoals gebruikelijk werden geschenken uitgewisseld zowel met de politieke als met de kerkelijke leiders. Het mooist* geschenk was beatemd voor Athenago- ras: een eigenhandig door de Paus op perkament geschreven boodschap, waar in hij de beginselen neerlegt die naar «ljn inzicht bij 'n hereniging der Ker ken ln acht moeten worden genomen. Zie ook pagina 5. os*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1967 | | pagina 1