14'° 97S Dit is voordeel!! TEEKENS WEINIG OPEN LICHTPUNTEN OP ROTTERDAMSE Badmintonjeugd toonde talent in „interland" VANDAAG HONDERD JAAR NIEKERK VAN DEN BOOM TE ALPHEN AAN DEN RIJN 500E .00 695 TEareatfflts Greet Hulst A-record op 80 meter Z.-Holland iets sterker dan Marll Royement Heidenrijk definitief 1967 CHAUFFEUR VAN „MODEBAZAR" IN 1867 TOT „MODECENTRUM" IN 1967 alléén dinsdag en woensdag dacron/cotton damespyjama's nachthemden en babydolls Perion onderjurken MAANDAG 22 MEI 19G7 DE LEIDSE COURANT Van onze atletiekmedewerker) ROTTERDAM. Na de nationale wedstrijden in Lisse en de open Amster damse kampioenschappen beleefde de nutionale atietiektop het derde optreden in Rotterdam in de open titelstrijd. In een ruim vijf uur durend programma op de zeer rommelige Nenijtobaan was het triest de atleten aan het werk te zien. Gelukkig waren er enige uitzonde ringen, die het jonge talent nog eens accentueerden, zoals een Greet Hulst, die de 80 m horden voor meisjes A in 11,6 sec. liep en het twee jaar oude record van Martha Klaasen-Bos met 0,1 sec. verbeterde. Ook de speerworp van Abcoude bij de jongens A (58.64) was de moeite waard, terwijl de eerste jaarssenioren Van den Heuvel en vooral de Hagenaar Ron Mahieu bijzonder goed voor de dag kwamen. Daarmee is, behoudens de sprintnum mers, de gehele wedstrijd getekend. Van doorbreken van talent bleek niet veel. Sterren als De Geus en Van Uden zijn nergens meer te vinden. Een aantal Sagitta-atleten kampt nog, of weer, met blessures, zoals Hilda Slaman en de wel licht te hard met de training gestarte Tilly v. d. Made. De technische presta ties zijn soms wel aardig maar bewegen zich constant op hetzelfde niveau. Zo kwamen Kees en Piet v. d. Kruk op de discus tot 44.65 en 46.20 en op het mer kogelstoten tot reap. 12.78 en 15.90. Els v. Noorduyn blijft op kogel con stant en voor Nederland goed, maar onbetekenend, met 15.34 m, terwijl de dames op het nummer discuswerpen, die al jaren een speciale bondstraining krij gen van Van der Bruin en Van der Gie- sen, nauwelijks de 45 m halen. Op de 100 m heren noteerde Piet Tam- minga, in slechte stijl finishend, 10,7 sec. vóór Mahieu en De Jong met 10,8 sec. Mahieu won de 200 m duidelijk voor Van den Heuvel en Noordenbos. Bij de dames bleek Wilma v. d. Berg in ongenaak bare vorm De 100 m won zij in 11,8 sec. vóór Lldy Makkinje-Vonk. In deze finale verkrampte Myrna Janeen zich. Op de 200 m kwam Wilma v. d. Berg in baan 6 winnend door met Truus Hennipman op baan 1 als tweede, waarbij het tijds- Brabanders favoriet in Drie-Provinciënrit MEPPEL De Brabantse equipe Van Beek-Versohuuren is winnaar geworden van de Drle-Provinclënrit, de derde wed strijd tellend voor de Nederlandse kam pioenschappen betrouwbaaitieidsritten die vrijdag en zaterdag werd gehouden. De combinatie voert de ranglijst van de be trouwbaarheidscompetitie aan met 73 punten en is sterk favoriet voor de titel. De uitslag luidt: 1. Van Beek-Ver- schuuren (Aalst/Eindhoven) 199 straf - punten; 2 Bos-Wassenaar (Maarsbergen/ Amsterdam 212; 3. S eegers - Overtoom (Den Haag/Amsterdam) 247; 4. De Bloois-Posthuma (IJmuiden/Alkmaar) 250; 5. Verbunt-Sweep (Tilburg/Engelen) 251 strafpunten. verschil wel wat groot was: 24,7 en 24,9. m: 1. Mahieu (VLTC) 22.1; 2. v. d. Heu vel (AVR) 22.2; 3. Noordenbos (AVR) 22.2. m: 1. v. d. Horst (PAC) 51.— 800 m: 1. (VLTC) 1.54.9; 1500 m: 1. Meeuwissen (de Spartaan) 3.59,7; 5000 m: 1. De Bode (Metro) 14.37.6; 400 m horden: 1. Bos (VLTC) 54.4; ko gelstoten: 1. v. d. Kruk (AV '40) 15.90 m; dis- Kelen) 11.8; 2. Lldy Makklnje—Vonk (ADA) 11.9; 3. Clska Jansen (Sagltta) 12.—. 200 m; 1. Wilma v. d. Berg 24.7; 2. Truus Hennipman (Bataven) 24.9. Louer (K. en K.) 56.6; 2. An- John Surtees eerste in Grote Prijs HASSELT De Brit John Surtees heeft gisteren op het circuit van Zol der de Grote Prijs van Limburg voor renwagens formule 2 gewonnen. Sur tees, die in een Lola Cosworth reed, werd in de eerste manche weliswaar derde achter de Lotus van Jim Clark en de Matra Cosworth van de Frans man Jean-Pierre Beltoise, maar klas seerde zich in de tweede manche als eerste voor Jack Brabham (Repco Brabham) en Beltoise. In het eindklas sement bezette Surtees door deze resul taten de eerste plaats met 4 punten, gevolgd door Clark (5) en Beltoise (6). De volgende plaatsen werden bezet door: Jack Brabham (7 punten), Bruce Mclaren (10 punten) en Alan Rees (13 punten. TOTO LOOPT TERUG Loterij moet clubs steunen ROERMOND De afdeling Limburg *n de KNVB start in oktober of novem ber met een voetballoterij met honderd duizend loten a 'n gulden per stuk. Hler- wil het bestuur van de afdeling Limburg de Limburgse voetbalvereni gingen de helpende hand bieden, omdat vele clubs in een slechte financiële po sitie zijn komen te verkeren ten gevol gen van het sterk teruglopen van de to to-opbrengsten. Veertig procent van de opbrengst is bestemd voor de clubs, vijfentwintig procent voor de afdeling en vijfendertig procent voor prijzen en onkosten. De verenigingen kunnen zoveel loten bestel len als zij willen en het ligt dus voor *n belangrijk gedeelte aan de activiteit van de verenigingen zelf of een club be hoorlijk financieel voordeel uit deze lo terij haalt. HPC verbeterde record DEN HAAG Tijdens nationale jeugdzwemwedstrijden in het Zuider- parkbad te Den Haag heeft de meisjes- ploeg van HPC Heemstede een Neder lands Adspirantenrecord gevestigd op de vijf maal 500 meter vrije slag. Met 2.34.0 stelde het vijftal Yvonne van Kuilenburg, Leni Bakker, Rita Bloos, Irene Aarens en Wies Koopmans het oude record van VCZ Vlaardingen (2.39.2) ruim vijf seconden scherper. DWS nieuwe trainer DEN HAAG De eredivisieclub DWS uit Amsterdam heeft voor het ko mende seizoen als nieuwe trainer de Hongaar Laszlo Zalai aangetrokken, die momenteel nog verbonden is aan de Vlaardingse tweede divisieclub Fortuna. Hij wordt de opvolger van Jaap van der Leek, die naar Willem II vertrekt. (Van onze sportredactie) DEN HAAG - In z(jn beste Engels ver kondigde de dertienjarige Alfons Frazer op dat moment scheidsrechter „service over". De stand was op dat mo ment 154 in hot voordeel van Wolfgang Sehoiz en Willy Kauth, twee Duitse jon gens van dertien en veertien jaar, die het „heren dubbel" vormden in één van de partijen van de jeugdbadmintonontmoe- ting: Zuid-Holland tegen Marll, een pit toresk plaatsje In Westfalen. Met het ah- van een kampioen concen- trerde Wllly Kauth zich aan de service- line en sloeg de shuttle met een geplaat ste service in het achterveld van de te genstanders. Daar stond Paolo van Leeu wen. een van de Jonge badmintonspelers die be basis moeten vormen voor het toe komstige nationale team, want uitsluitend daarvoor waren de Jongens en meisjes ln de leeftijd van tien t.e.m. veertien jaar naar de sporthal aan de Steenwijklaan gekomen. De zaken ln de badmlntonwe- reld worden energiek aangepakt. Elke provincie heeft een eigen selectie. Talent volle jongelui die door training geprepa reerd worden voor overgang naar de lan delijke selectlegroep die de toekomstige spelers en speelsters herbergt van het na tionale bodmlntonteom. Die talentvolle groep was bijeenge bracht om tegen de badmintonclub uit Duitsland een Intensieve training in praktijk te brengen. De een was sterk ln de forehand, de der kwam sterker te voorschijn harde smashes of listige lobs. maar ze hadden alleen één punt gemeen: talent. igen—W. Scholz S—15. 515; P. van Leeu- rv—W. Kauth 0—15. 10—15; M. Hamer—K. „ortmann 15-13. 15-6; N. Cocmael-K. Dan- nenberg 15—11. 15—7; F. Volberth—U. Schllek - - 8—15. 7—15; B. Welborn—F. MUller 15—12; w. van Rijn—S. Koop 10—15. K. van Galen—W. Knmpmeyer 15— desenkel: M. Kroon—M. Knmpmeyer 11-3; H. Wcsdorp—C. MUller 11-8, 12—9; H. Frazer—E. Peters 11—2, 11—4; J. Pol- dermans-C. Trtpfcr 12-9, 5—11. 8-11; T Boextcro— D. Eebek 11—1. 10—0; P. Wtllems— M. Bnokholt 11—0. U~6. Coemni't-K. Wortmnnn/F MUller 15—9. 15—11; W van RIJn/E llnanken—K. Dannen- berg/W. Kampmcycr 10—15, 6—15. 15—9, 11—15, 15—12; J. Poldei Eebek/M. Bookholt 18—18, 15—4. mgddubbel: A. Finzer/M. 15—11, 11-15, 15—11; I Rolhockeyploeg begon met zege BILBAO. Het Nederlandse rolhockeyteam heeft gisteren in Bilbao tijdens het achtentwintigste toernooi om het Europese kampioenschap met S—1 gewonnen van België. Bfj de rust leidde Nederland met 41. Spanje—Engeland 4—0, Italië—Bel gië 52, Spanje—Frankrijk 151, Frankrijk—West-Dultsland 2—1, Por tugalWest-Duitsland 4—3. DEN HAAG Tijdens de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Amateur Schrrmbond. za terdag in Rotterdam gehouden. Is be sloten het royement van topachermer Boudewijn Heldenrijk definitief en voor onbepaalde lijd goed te keuren. Het be stuur was van mening, dnt de uitlatin gen van HeldcnrIJk, onlangs in een In terview met een wrekblud gedaan, voor haar dermate beledigend wuren. dat het de genomen repressullllcmaatregel vol ledig gerechtvaardigd achtte. Merkwaardig was, dat van de onge veer tachtig aanwezige vertegenwoor digers van aangesloten schermclubs, die toch niet persoonlijk beledigd waren, slechts een tweetal tegen het royement stemden. Een verweerschrift van Hel denrijk werd afgewezen. De mogelijk heid van rehabilitatie werd Heldenrijk niet helemaal ontnomen. Als enige ver- weermogelijkheld kon hij een schrifte lijk verzoek om een nader onderzoek In dienen bij de commissie von beroep van de KNAS. Penningmeester Termohlen trad na 30 jaar als zodanig werkzaam te zijn geweest, af om plaats te maken voor de heer Van Krcgtcn. Het aftredende be stuurslid werd benoemd tot erelid. Ook wedstrijdleider Wolthuis, die na negen jaar dienst de gouden bondsspeld kreeg uitgereikt, stelde zich niet meer her kiesbaar. Zijn taak zal worden overgeno men door een wedstrijdcommissie. MONZA De Italiaanse coureur Franco Conti werd gisteren zwaar ge wond, toen zijn Brabham van de weg raakte en over de kop sloeg tijdens de Grand Prix voor Formule B-wagens. Het gebeurde ln de laatste ronde. De coureur werd met verwondingen aan de mond naar het ziekenhuis overgebracht. M. A. GORDIJN HET EXTERIEUR IS DOOR DE LAATSTE VERBOUWING GEHEEL AANGEPAST AAN HET MODERNE INTERIEUR. Als bijzondere attractie bij dit 100-jarig bestaan ontvangt iedere koper(ster) vanaf 23 mei t.e.m, 30 juni een cheque ter waarde van 10 van het bestede bedrag (minimaal ƒ10.- Met grote dankbaarheid aan de oprichters HENDRIK NIEKERK EN GERARD VAN DEN BOOM en aan HENRI VAN DEN BOOM die van 19101939 zijn zaak sterk uitbreidde, hopen wij op 22 mei 1967 het 100-jarig bestaan van ons „MODECENTRUM" te herdenken. Gelegenheid tot gelukwensen in Hotel „Centraal", Hooftstraat 26, vandaag, maandag 22 mei, van 16.0018.30 uur. MODECENTRUM OOM HOOFTSTRAAT 129—131—133 ALPHEN AAN DEN RIJN Deze cheque blijft geldig t.e.m. 31 dec a.s. (af é-Rea tuil runt „In den Vergulden Turk" Steenstraat 2 te Lelden vraagt: DEMI-CHEF DE RANG Indlenattr. bij voorkeur spoe dig. Soil, worden gaarne in gewacht door de dir.. Voor tel. afspr. 01710-30335. Autorijders! Uw schaden worden snel en met modern materiaal hersteld. Het lak werk gemoffeld ln onze al lernieuwste overdruk spuit cabine, Voor deskundige re paraties en tuxaties Auto mobielbedrijf Rijnland N.V. Off. Forddcnler. Afd. scha den: Rooseveltlann 19 te Lelden. Tel. 24647. 9-1735 Dacron/cotton pyjama's, zó gewassèn, zó droog en nu zo voordelig. In streep- en bloemdessins. Maten 40-48 Normaal 19.75, slechts twee dagen: Katoenen babydolls en nachthemden met kokette pllsségarnering, rose of bleu gebloemd. Maten S, M en L. Normaal 12.90. Slechts 2 dagen: Prachtige onderjurken met extra brede kantgar nering. Ondoorzichtige kwaliteit Perion, 40 denier. Wit of rose. Normaal 11.90, slechts 2 dagen: Amerikaanse CORNED BEEF 150 gram Gebraden ROSBIEF 150 gram 1 kg. VLEESKRABJES Zachte runder BIEFSTUK 250 gram STOOFLAPPEN kilo Bijna magere RUNDERLAPPEN kilo Extra magere RIBLAPPEN kilo Zeer malse ROSBIEFLAPPEN kilo Bacon KARBONADE kilo Schouder- KARBONADE kilo Malse VARKENSLAPPEN kilo 'n HELE BRAADKIP GEHAKT H.O.H. of VERSE WORST no 500 gram I.Ö9 Hierbij een pakje MARGARINE 1 CENT Spaart uw kassabonnen. Binnenkort volgt een bijzondere verrassing. Natuurlijk bij t Deze advertentie is geldig tot en met donderdag 25 mei. 2.per plaatsing voor de eerste 39 woorden (niet groter dan 12 letters) Contante betaling niet vereist. U kunt Uw „TELEFOONTJE" nog opgei-en tot 9.30 uur op de dag van plaatsing. Voor plaatsing op zaterdag uiterlijk tot vrijdagmiddag 3 uur -5» Nos raise lutml.ro „«»- „i,„ KuVn.pd^il- K,,ul' ult 155 ">od€Uen. ook .W. Linnenkasten. wsnd|g. volle gsrsnlte Was- ,adekuten; keukenkasten: machines vana^f 1155 - ommotle, bureau,, edel- ioll. be meuwete T^.mot "°M'a Oplaten, anti-her- Combi's v.a. ƒ490.- Volauto matische trommelwasmachi nes 735.-. Firma Dusoswa. Turfmarkt 1-3, Leiden Te! 244409. 2-1520 Kippengaas, harmonica- gaas. voliéregaa8. alergaas, grasmachines, harken, spaden schoffels, graven, tuinbanken, tuinstoelen en alles voor uw tuin. W .P Rartwljk, Nieuwe Beestenmarkt 7—11. Lelden 26627 Ruime parkeer gelegenheid aanwezig 2-1381 nlaplaten. C J. v. d. Geest, nouthandel „De Burcht", hoek Nieuwstraat-Hoogl :andse Kerkgracht 49. Tel 33078. '8 Maandags gesloten ■g1 Neem geen enkel risico. Laat u deskundig voorlich ten over de conditie van uw banden. Wacht niet to lang. Maak een afspraak met uw Forddealer. Automobielbe drijf Rijnland. L-nl.-n. 01710- 24647. Noordwijk 01749-4300 9-1749 TE HUUR aangeboden PERSONEEL gevraagd Meisje gevraagd voor 5 halve dagen per week in jong gezin. Mevr. W. W. Shane, v. Zwietenstraat 37 (zijstraat Boerhaavelaan) Leiden. 1-1762 "2* Werkster gevraagd voor een of meerdere ochtenden per week. 3.25 per uur. Moderne bungalow, Mathe- nesserlaan 6 (bij Abtspoel - weg) Oegatgeest. 1-16083 rg Net winkelmeisje ge vraagd ln zuivel- en levens middelenzaak van 1517 jaar. 5-daagse werkweek. J. D. v. d. Born, Haarlem merweg 5859. Leiden, tel. 26136. 1-16090 Gevraagd meisje v<>< wasdag op maandag. J. Ho- genboom, Vrouwvenneweg 13, Oud Ade. 1-16087 Hulp In de huishouding gevraagd voor maandag, woensdag en vrijdag. H, d. Meer. Noordeinde 181, Roelofarendsveen. 1-16085 "2* In Wassenaar bekw huishoudster gevraagd g.v., g.k.k. 250.- p. mnd. Br. nr. 11319 Boekhandel Hoogeveen. Postbus 62, Was senaar of tel. 01751-9307. 1-16086 TE KOOP aangeboden *2* Hoofddealer Rlneotentcn. Alleen wy hebben de ver koop van de ten ton, gemaakt het super tontdnex van Rincotenten (zie rapport A.NW.B.). Kampeerp&rad'js Van Delft, Steenstraat 45. 2-1607 Vuren, beuken, eiken, mahonie, llmba, afromosle teaklatten In diverse dikten en breedten. Wand platen en wandbetlmmcrtng Ronde stokken, profiel en afwerklijsten enz v/h Voor- i Houthandel Mare 106 teL 22017. 2-1262 *2* Kampeerders, kampeer ders, kampeerders, kampeer ders, kampeerders, kampeer ders. Kopen natuurlijk hun kampeeruitrusting by Kam- peerparadys v. Delft, Steen straat 45. Parkeerruimte aanwezig. 2-1608 rg K-mpeerders! Koopt camping-uitrusting in speciaalzaak Die ulléèn, kan u deskundig voorlichten. En de speciaalzaak van Lelden Is en blijft Kampeerparadijs van Delft, Steenstr. 45. 2-1606 Altijd verse bloemen en planten tegen murktprljzen Bloemenkiosk „De Mare", Plantsoenstrook Hartebrug- kerk 1, 50 meter v. d Ham lemmerstraat. Geen thuisbe zorgen. 's Maandags geslo- 2-1655 Kampeerders. Verhuur zonder borg. Nieuwe dubbel daks tenten met Ingenaaid kuipgrondzell. Nieuwe bun galowtenten, kootcapparaten Kampeerparadys van Delft, Steenstraat 45. Bondstenten verhuur ANWB. 8-1662 Witte pomp vrije benzine Gratis wassen, doorsnieren en repareren. Na 't tanken ontvangt u een bon. Met deze bonnen kunt u zichzelf bedienen. Benzinestation 't Haagsche Schouw, Valken- burgseweg 1, Lelden Telef. 01710—42861. Fa. A v. d. 2-1684 Pouw Kraan en Zonen. 0-lflM gr- Auto\va**en. Zelfbe diening. Muntinworp een gulden. Nieuw In Lelden. Gevestigd: Aral Benzine station. Gebr van lilden, Hoge Ryndyk 90. Leiden. 9-1687 To huur. Op de Kaas markt hebben wy per 15 augustus a.s. te huur eer zeer goed onderhouden bo venhuis, geheel gestoffeerd met een garage voor 4 auto'f of werkplaats, etc. Inl.: Ma kelaarskantoor Den Haan, De Grent 2, Noordwyk Zee, tel.: 01719-3445*. 8-16084 DIVERSEN 'l'opliy pot heken tot 125.000 gulden. Aflossing In 30 Jaar. Vllct-Credlet, Bak- kersteeg 6 (by de Kulscr- straatTel. 01710)—31144 5-1714 Auto, boot, caravan, anolflnanclerlng In een dng gereed. Vllet-Credlet. Telef. (01710) —31144. 5-1715 Nu ook ln Zocterwoudc gas zonder statiegeld. Alge- haald f 8,75. thuisbezorgd ƒ9.65. Zandvliet. Weipoortse- weg 82. Tel. 01715-451. 2-1384 Tienera-Tieners-Tieners- Tieners-Tieners-Tieners-Tie ners-Tieners-Tieners Kopen - natuurlijk huil Umrrklrdlng by de tienerspecialist Hardboard, zachtboard, tegelboard, brandvry board, schoorsteenplaat, spaander- plaat, triplex. multiplex. Delft, Steenstraat 45. 2-1810 Kampeerders iede re dag van 9-6 uur. hebben wij een uitgebreide kampeer- show ln onze enorme show room achter onze winkel Na- tuuriyk weer bij Kampeer paradijs van Delft. Steenstr. 45. Parkeerruimte aanwezig. 2-1611 breedten. Aan de plaat of op maat gezaagd, v.h. Voordyk's Houthandel. Mare 106. Leiden, tel 22017 L'-rj.;:. LESSEN 10 Autoryiessen voor I 17.50. Vervolg- en losse lessen 6.50. Fonkelnieuwe V.W.'s; gedlpl. instructeurs Theorielessen met kleuren dia's. Gratis halen en bren gen. Bondsautoryschool „De Centrale". Aanmeldlngs- WU leveren voor uw tuin: polyester vyvers, tuinbeel den, fonteinen, centrlfugaal- pompen, rotsen, flagstones, rietmatten, grond, gras zoden enz. C. L. Mulder, Naaimachine*. Laat uw kostbare zig-zag- or nor male naaimachine toch min stens eens per jaar grondig schoonmaken. Dit voorkomt veel ergernis. Vanaf 7.50 Meerpoel - voorheen Bree- straat thans Hooigracht 37; van 9.00—12.30 uur. Telef. 26681. 2-1729 Tienera. VV(j zyn en blij ven de specialist op het ge bied van tienerkleding en hebben de complete collec ties van Wrangier, Lee-, Levi-, Straus-, Roy Rod- gersspykerbroeken en Jacks. Natuuriyk weer by 8porthuls van Delft, Steenstraat 45. 2-1609 Tenten Inruil campagne 1967. Is uw tent te klein of heeft u liever een bungalow tent. Wy rullen Iedere tent in. Nituurltjk »~r b,j Kom ^vrAgU C J Salman, L)mulderstraat 47, Noordwijk Binnen, tel. 01719- 4554. 2-16091 3P T.V.-nieuw*. Van 200.- tot 600.- is uw oude T.V. waard by aankoop van een nieuwe. Alle merken T.V.- toestellen: 59 en 65 cm beeld '67. Phlllpstoestellen vanaf 625.-. Tel. 33677— 23296. 2-1664 Startmoeliykheden met uw auto. Snel lading van uw accu. Nieuwe methode. Taxi nodig? Verbonden met dleverse ziekenfondsen. Lelden: Beesten-1 Autoservice De Groot, markt 1. hk Steenstr Tel Beestenmarkt 3 Tel. 23300. 21532. Leiden Corelltstiaat 5-942 50. Tel. 22287 12-1737 «p jjet ttorm. bteM io'rdTn Kade't ""kv"' f-""»"""*»'-- VIMli AU I (VS Voor al uw accessoire» met een zeer grote sorte ring en deskundige voor lichting Automoblelbedryf Rijnland N.V., Vyf Mellaan 7. Leiden. Tol. 01710-24647 Afd. magazyn: Ingang Hof- laan. Voor de Doe-het-zel- vers ook 's zaterdags van 9.3013.00 uur geopend. 9-1736 *2" Stofzuiger aangeboden ln prima staat (als nieuw) merk „Sniffy" met hulp stukken. Te bevragen Bach- straat 498, Lelden, (zuid west). 2-2090 3? Auto Heemskerk voor een goede betrouwbare en daarom ultelndeiyk goed kope gebruikte wagen. Roe lofarendsveen, tel. 01713— 866. Ook zaterdag en zon dag. 9-1685 5-1606 Moderne mensen willen moderne stalen slanp- er. De grootste sortering ledikanten. dtvanbedden. vindt u bij De Kleine Winst. Hoarlemmerstr. 51. Lelden. 5-0943 Waarschuwing aan alle kampeerders van Leiden en omstreken. Koop geen tent moet eerst de collectie Rincotenten hebben gezien. Bezoek onze showroom. Na tuurlijk weer bij Kampeer paradijs Van Delft, Steen straat 45, Lelden. Parkeer ruimte aanwezig. 0-1641 "Z Verhuizingen. Binnen- en buitenland. Planotranepor- ten. Jan van Duuren. Telef. 25HiH. 5-1477 LEIDEN A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1967 | | pagina 11