S)e£cicUeSow«Mlt »De zaak Blum jodenhaat in het Duitsland van vóór 1940 RADIO VANAVOND Na vier jaar vluchten EINDELIJK RUST VOOR Dr. RICHARD KIMBLE David Berglas bracht t.v.-kijkers „in slaap5' Reacties op toneel Viiflis iaar kritieken van Jeanne v. Schaik-Willing Stravinsky's „Les Noces'" PAGINA 2 DE LE3DSE COURANT DINSDAG 18 APRIL 1967 Uithuilen en opnieuw, maar anders, beginnen VOOR de derde maal binnen één jaar ia een minister van Financiën komen vertellen, dat het hullen la met de achatkiat in 1967. Minister Vondeling was in laatste instantie niet optimistisch, minister Zijlstra leek na hem nl een echte ongeluksprofeet, maar minister Witteveens prognose is voorlopig een tekort van ruim twee miljard. Het erge is, dat er niet zo heel veel redenen zjjn om aan die profetie te twijfelen. Waarbij dan nog komt, dat 'n lang verhaal aangevoerd kan worden om dit reuzetekort te verklaren, doch maar een mtniverklaring over de mogelijkheden om het begrotingstekort wat te verkeuren. Minister Wltteveen zit daarbij In een merkwaardige positie: als schatkist bewaarder in het kablnet-MarlJnen is hij medeverantwoordelijk voor 't toenemen van de kwaal, die nu 's lands budget in slechte toestand heeft gebracht. Als minister in de nieuwe regering moet hij nu het bezulnigingsremedle gaan toe dienen, waarmee hij als opposant het kabinet-Cals in gebreke heeft gesteld. De nieuwe, waarschijnlijk dubbele, staatslening wordt in deze toestand in elk geval heel verklaarbaar, al zullen de socialisten de actie om de gulden wat „gaver' te maken wel blijven veroordelen en maatregelen met het risico van verder gaande inflatie eisen. Voor het kabinet-De Jong 1b het actuele tekort van twee miljard niet eens het ergste. In de Kamer kunnen partijen hiervan wel elkaar, maar niet de nieuwe regering de schuld geven. Erger is, dat de financleel-economische crisis REGEN of geen REGEN DE BILT Achter een depressie, die van Midden-Noorwegen naar de omgeving van Leningrad trok, stroomde in de afgelopen nacht met noordwestelijke winden kou dere en onstabiele lucht ons land binnen. Boven het noorden van de Noordzee, Denemarken en Zuid- Zweden stond een harde tot stormachtige wind, maar in onze K.N.M.I. DEELT riJ KOlld MEDE: omgeving was de windsnelheid be langrijk minder. In de onstabiele Jucht ontwikkelden zich stapel wolken, waaruit plaatselijk enkele, regen- en hagelbuien vielen. In het komende etmaal zal een sto ring van het zeegebied ten zuid westen van IJsland naar de Noordzee trekken. Op de nadering hiervan neemt later de kans op regen toe. In de komende nacht zal in het binnenland plaatselijk nachtvorst voorkomen, terwijl morgen overdag de temperaturen ongeveer dezelfde zullen zijn als vandaag. Weer in Nederland Weer in Europa Brussel Luxemburg Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort half bew. 22 9 onbew. 22 8 on bew. 20 14 motregen 21 >nbew. 22 2 nog lange schaduwen vooruitworpen: reeds nu dreigt er voor 1968 ook een fiks tekort en iedereen die tot het kabinet-De Jong toetrad, zal nu wel zijn sombere verwachtingen omtrent de mogelijke uit voer van plannen die geld kosten, be schaamd weten. Dat toekomstbeeld en met de plannen voor grondwetswijziging met alles wat hieraan vastzit, zal door de burgers als het meest essentiële in de regeringsver- klaring onderkend moeten worden. Op het eerste gezicht heeft het kabinet blij kens de regeringsverklaring een goede keus gemaakt, door dc werkgelegenheid primeur te stellen, al moet daarvoor op andere staatstaken gekort en bezuinigd worden. Goed nieuws ls vooral, dat de woningbouw zwaar blijft meewegen en dat getracht zal worden aan de financiële nood der gemeenten tegemoet te komen; liopen wel dat de gemeenten dan niet tot uitgaven zullen komen die het Rijk ra budgettaire redenen schrapt of uitstellen moet. WAT verder? Dat ls de gerechtvaardigde vraagd van 18 april 1969. Onze raad: Van de week In de Kamer uit hullen en dan opnieuw, maar anders, beginnen. F.r zullen ongetwijfeld wel weer stem men opgaan die toch snelle uitvoering goede plannen eisen, die de werk gelegenheid nu willen saneren met in flatoire middelen als is het met het risico van grotere werkloosheid straks. Maar wi ebetaalt de rekening, wanneer hun financleel-economische theorieën dan straks niet blijken te deugen en onze wel- zijnspoütlek als een kaartenhuisje ineen- Over de totstandkoming van het kabi net-De Jong en over zijn politieke kleur kan men met reden klagen. De ernstige vraag die men zich bij het kennisnemen van zijn eerste regeringsverklaring stel len moet. is of een ander team van serieuze mensen, hoe samengesteld dan ook. de greep naar de rem die de heer De Jong es. doet, had kunnen vermijden. Het enige tot optimisme stemmende punt ls, dat niemand feitelijk veel ge legenheid meer heeft cm zich druk te maken over oorzaken en gevolgen van de verkiezingsuitslag, over de misère die het tot stand komen van de nieuwe regering onmiddellijk vooraf ging. Het gaat nu om het beleid dat op korte termijn gevoerd moet worden; ergens is dat de kracht van het door sommi gen reeds als „mini-kabinet" verstoten regertngsteam. UIT DE STAPEL J. H. Walgrave, Geloof en theologie in de crisis, (Uitgeverij de Vroente, Kas- terlee, 1966.) Een analyse van de cri sis waarin geloof en theologie zich op dit ogenblik bevinden. Schrijver acht de ze crisis even diepgaand en even wereld schokkend als indertijd de crisis van de renaissance is geweest. Hij ontkent hiet, dat zij gevaarlijke aspecten heeft maar legt toch de meeste nadruk op haar po sitieve kanten. Als gelovigen en leiders hun zinnen bij elkaar houden, kan uit de huidige crisis een nieuw christendom geboren worden, dat beter is dan het christendom, waarin wil zjjn opgegroeid. Karl Rahner, Het leven volgens de evangelische raden, (Patmosreeks no 29, Nelissen, Bilthoven, 1966) In een kort geschriftje geeft Rahner zijn visie op het leven volgens de evangelische ra den in de postconciliaire tijd. Hij laat de rijkdom van dit leven zien zonder zijn (feitelijke) armoede te verzwijgen. Juist daardoor opent hij een vester op een be tere toekomst. Het leven volgens de evangelische rade heeft zijn tijd nog lang niet gehad, het zal altijd een w< lijk aspect blijven van het leven der Kerk. Hans Jiirgen Schultz Wending nas wereld toe (Patmosreeks no. 30, Nells- sen, Bilthoven, 1966) In een bondig essay geeft de bekende Duitse theoloog Schultz enkele gezichtspunten, die de ba sis kunnen vormen van wat men tegen woordig zo graag „seculiere vroomheid" noemt. De christen van morgen én de Kerk van morgen zullen zich resoluut midden in de wereld moeten plaatsen daar als het ware incognito moeten gaan leven. Aan de verborgenheid van God, waarvan wij ons met de God-is-dood-the- ologte weer hevig bewust gaan worden, zal een verborgenheid van de Kerk ten corresponderen. W. J. A. J. Duynstee CssR, De roe ping van Maria (Nelissen, Bilthoven, 1966) Poging om de Marialeer te nieuwen door het accent te verleggen van de moeder naar de bruid. Als Chris tus de nieuwe Adam is dan moet Maria de nieuwe Eva zijn. En dan valt er, al dus tracht de auteur aan te tonen, een nieuw licht op heel de Marialeer in het bijzonder op enkele „moeilijke" dogmata als de Onbevlekte Ontvangenis en Tenhe melopneming. Een Interessante hoewel ons Inziens niet geheel overtuigende po ging, om de marlalogle op de hoogte onze tijd te brengen. De NTS zendt vanavond van 20.05 tot 22.01 op Nederland 2 „De zaak Blum" (Attire rium) uit. een televisie spel van Erieta Engel en R. A. Stemmle, dat In de vertaling van Nel Bakker op bet scherm wordt gebracht; ren herhaling van 4 roet 1965. De handeling speelt zich in 1928 af In het Duitse dorp Helgendorf. Een zekere Wilhelm Platzer wordt bij een sollicitatie naar de functie van bureau chef van de Spaar- en Kredietbank te Helgendorf in de woning van Karl- heinz Gabler gedood. Bij deze moord is de verloofde van Gabler aanwezig. Zij begraven het IQk In een schuur onder een laag kolen. Een zuster en de verloofde van de vermoorde melden zich bij de politie. Zij vertellen de recherche, dat Platzer bij z(jn vorige werkgever, een reclame bureau, ls weggegaan omdat hy Iets wist van belastingontduiking en de- viezenknoelerij Op de dag van zijn verdwijning wilde Platzer dit aan een ambtenaar van de fiscale recher che vertellen. De politie doet een inval ln de woning van Gabler en neemt hem in voorlopige hechtenis. Dr. Jakob Blum, de joodse directeur van het reclamebureau en zijn chauffeur Karl Bremer worden wegens verdenking van moord gearresteerd en langdurig ver- Affaire" Langzamerhand ontaardt de moord- zaak-Blum in een affaire-Blum. De publieke opinie gaat zich ermee be moeien. Wat dit betekent is duidelijk als men zich realiseert, dat het stuk in de dertiger Jaren speelt: de opkomst van Hitier, het nationaal-socialisme en de haat tegen de Joden. Tijdens het verdere onderzoek wordt het lijk van Platzer in de woning van Gabler ge vonden. Gabler wordt ter dood veroor deeld en zijn verloofde wordt, wegens kennis van de misdaad, tot drie Jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dr. Blum •-n zijn chauffeur worden vrijgesproken. De woede van het volk keert zich echter tegen de onschuldige Blum en zijn familieleden. Volksoploop Stenen vliegen door de ruiten en men schreeuwt „Weg met de Joden!" Met de volksoploop voor de woning van Blum eindigt het spel, waarvan Gerard Rekers de regie had en David Koning de produktie. De rol van dr. Jakob Blum wordt vertolkt door Max Crolset, die van Karlhelnz Gabler door Eric Schneider. Verder werken mee Johan Kaart (als inspecteur Bonte), Alex van Royen (inspecteur Schwerdt- feger), Luc Lutz (dr. Konrad), Llse- lot Beekmeyer (Christina Burmann), Adolf Rijkens (dr. Hecht), Wim de Haas (Retteweller), Tine de Vries (Sa bine Blum). Lies de Wind (Anna Platzer), Karin Haage (Lucie Schmer- schneider), Riek Schagen (Frieda Bre mer), Wim van den Heuvel (Erwin Tischbein), Arnold Gelderman (Hans Fischer), Piet RÖmer (Karl Bremer), Robert Sobels (Wilhelm Platzer), Bab Wijman (Lorenz), Eli Blom (dr. WormserWim Hoddes (Von Hinkel- dey), Alex Faassen sr.. Joop Kok en Johan van Doom (rechters) en Gerard Doting en Paul Brandenburg (bewa- NEDERLAND I STER Reclameuitzendingen om 18.55, 19.56 en 20.16 NTS 18.45 uur: Pipo de clown 18.50 uur: Nieuws in het kort AVRO 19.00 uur: Zoo Zoo. dleren- programma 19.30 uur: •Die Monkees. t.v.-serie NTS 20.00 uur: Journaal AVRO 20.20 uur: Edwin Rutten. muziek programma Televizler, actualitei tenprogramma 21.30 uur: De fantastische avon turen van het ruimte schip ORION, t.v.-serle NTS 22.30 uur: Tweede journaal 22.35 uur: Pauze TELEAC 23.00 uur: Kernfysica (27) 53.30 uur: Sluiting NEDERLAND II STER Reclameui t zendingen om 20.01 en 22.00 uur) NTS 10.00 uur: Journaal 20.05 uur: De zaak Blum, t.v.-spel 22.05 uur: Tweede journaal 22.20 uur: Sluiting T.V. morgen NEDERLAND I VPRO 17.00 uur: Kabouter Kandelaar, kinderprogramma 17.10 uur: Laguestra. muziek- AVRO 20.05—20.45 uur: Hou je aan je woord, 21.15—22.00 uur: Marie Celeste Jiet ver ten schip, hoorspel 23.25—23.55 uur: Muziek voor midder- KRO 20.00—21.00 uur: Stereo-concert door het Omroeporkest 21.00—21.15 uur: Verhalen op dinsdag 23.15—23.45 uur: Dagtekst, magazine RADIONIEUWS DIENST HILVERSUM I: 7.00, 8.00. 11.00, 13.00. 16.00. 18.00. 20.00. 22.30, 23.55 HILVERSUM II 7.0 7 30. 8.00, 8.30. 12.30. 19.0 22.30. %3.55 Radioprogramma „Zwarte Vrijdag", het Intertelspel dat de NCRV gisteravond uitzond, hebben we vooral gewaardeerd om zijn informa tieve waarde. Het ls niet gemakkelijk om een lekenpubliek duidelijk te maken hoe een fenomeen als de beurskracht van Wallstreet ln 1929 kon plaatsgrijpen. Toch kwam men hier een heel eind door het voor te stellen dat de Amerikaanse Senaatscommissie, die achteraf een on derzoek instelde, bestond uit een aantal Senatoren die het eerste a-b.c. van de economie nog moesten leren. De originele „hearings" zullen wel niet precies zo verlopen zijn als hier ge toond werd maar dat een moeilijke materie hier verantwoord gepopulari seerd werd staat voor ons vast. Door de uitstekende bezetting en ook door de realistische decors (Intertel pleegt niet tegen kosten op te zien) was dit docu mentaire spel alleszins de moeite van het bekijken waard. Vooral hebben we het op ..II" gehouden, omdat de VARA'se ..Z Cars" uiteraard meer aantrekkingskracht had dan de TROS'se Mars-oom En passant pikten we in Achter het Nieuws een erg ge slaagde reeks interviews met sportmen- sen-van-glsteren mee. Dat zou een fijn zaterdagavondprogramma hebben opge leverd. Heel wat geschikter dan de knap pe maar brutale Nigeria-reportage die het op deze maandagavond veel beter zou hebben gedaan! Vg. 1 JAN. '68 IN DEN HAAG NS-bussen voor stadsvervoer Met ingang van Januari 1968 zullen ook de autobussen van de Nederlandse Spoor wegen op de route Den Haag—Amsterdam ln de residentie opengesteld worden voor stadsvervoer. Dit deelde de Haagse wethouder L. van der Weide vandaag de gemeenteraad mee. De NS ls dan niet meer de enige streek- vervoerondememlng die ln Den Haag en Schevenlngen haar autobussen gesloten houdt voor stadsvervoer. De andere onder nemingen kwamen vorig jaar tot een ak koord met de HTM om deel te nemen in het stadsvervoer. De commissie vervoer- vergunningen kreeg destijds van de NS voor de weigering geen reden op, die aan vaardbaar werd geacht. Toen werd reeds ln het vooruitzicht gesteld, dat de NS zich wel eens zou kunnen aansluiten, wanneer de NS opnieuw een concessie moest wor den verleend. Deze verwachting is thans uitgekomen. De concessietermijn voor de buslijn Den Haag—Amsterdam v.v. loopt dit Jaar af. In de Beiers plaats Bayreuth is een tot dusverre onbekend schilderij van Lu- kas Cranach ontdekt. Het is een voor stelling van de onthoofding van Sint- Jan en behoort aan de religieuze ge meenschap van de St.-Georgkerk. HOLLYWOOD (AP) Het langste vervolgver haal in de geschiedenis van de televisie is afge lopen. Na vier jaren op de vlucht te zijn geweest, heeft dr. Richard Kimble eindelek rust gevonden. Ongeveer twee weken geleden is de opname van de laatste aflevering beëindigd. En hoofdrolspeler David Janssen, met het uiterlijk en stem die op Gable lijken, voelt zich opgelucht. Hoe eindigt het? Janssen is door de ABC en door producer Quinn Martin geheimhouding opgelegd. De ontknoping bestaat uit twee delen, die in de Verenigde Staten na herhaling van voorafgaande delen in de herfst vertoond worden. „Het enige wat ik kan en mag zeggen", aldus Janssen, „is dat ik onschuldig Na vier jaar waarin alles wat maar mogelijk was er uit werd gehaald gaat The Fugitive verdwijnen. Toen de serie begon, geloofden velen niet, dat het verhaal langer dan één seizoen kon duren. Want zo vele mogelijkheden waren \r niet, dacht, raep, voor het verbaal overheen man die na te zfln veroordeeld wegens moord op zijn vrouw ontsnapt en zijn onschuld tracht te bewijzen terwijl hij voortdurend wordt nagezeten. Niettemin zijn er variaties aan de lopen de band gevonden op dit thema en bleef de spanning er ln. Janssen zei dat sproken brief uit Parijs, 19.00 Voor de kin deren. 19.05 Hersengymnastiek, 19.20 Licht muzlekprogr. v. d. jeugd. 20.00 Nieuws. 20.05 Hou Je aan je woord. 20.45 Zing met ons mee. 21.15 Marie Celeste, het verlaten schip, hoorspel, 22.00 In'ern volksliedjes, 82.30 Nws, actual., 22.50 Muzikale lezing. 23.35 Licht platenprogramma, 23.55 Nieuws. HILVERSUM II (298 m) KRO: 18.00 Kon. Harmonie St. Caecllia, 18.20 Zendtijd politieke partijen, 18.30 Jonge artiesten, 19.00 Nieuws, actual., 19.30 ConcUlepostbus, 19.35 De zin gende kerk. 19.45 Zoekend geloven. 20.00 Omroeporkest, stAeo. 21.00 Voordracht, 21.15 Klass. muziek, 21.30 Mod. muziek, stereo, 22.00 Cultureel progr., 22.30 Nieuws, 22.45 Klank beeld over Zweden. 23.15 Context, 23.45 Lichte gram. muziek, 23.55 Nieuws. BRUSSEL Ned. (324 m> 18.00 Nieuws, 18.03 ,12.00 Balalaika muziek Land- en tuinbouw, 12.3" stereo, 13.00 Nieuws, actual., 13.25 alt Rusland^ Voor de soldaten. 18.32 18.45 Sportkroniek. 19.30 j HILVERSUM I (402 m) VARA: 7.00 Nws. ochtendgynw., 7.23 Gram. 8.00 Nieuws. 8.10 Gram. en reportages, (8.30 v. d. hulsvrouw), 9.00 Romantische orkestwerken; AVRO: 9.40 Schoolradio; VARA: 10.00 Seml-klass. muziek 13.50 Gesprok*-n portret, 14.05 Gewijde muziek. 14.50 klassieke muziek, 15.00 Voor de Jeugd. 17.00 Voor de zieken. 17.30 Dan6orkest. HILVERSUM II (298 m) NCRV: 7.00 Nw 7.10 Dagopening, 7.15 Gram., 7.30 Nieuws. 7. Licht orkest, 7.40 Radiokrant, 8.00 Nieuw 8.10 Gewijde muziek. 8.30 Nieuws, 8.32 Klas gram. muziek, stereo. 9.00 Voor de zieke 9.40 Voor de vrouw, 10.30 Morgendienst. 11.' Gram., 12.27 Land- en tuinbouw, 12.30 Nieuw 12.40 Variant: actual., reportages en muzle: 13.30 Metropole orkest, stereo. 14.00 De fai Leenhouta, hoorspel, 14.25 Gram,, stereo, 15.: Klass. en mod. muziek, stereo 16.00 Voor t jeugd, 17.00 Praatje, 17.15 Nederl. jes, 17.35 Gram., 17.50 Politie HILVERSUM III (240 m en AVRO: 9.00 Nieuws, actual., muzlekprogr., 10.00 Nieuws. 10.02 Arbeids vitaminen, 12.00 Nieuws. 12.02 Operettevaria, 13.00 Nieuws. 13.02 Actual.. 13.05 Vrolijk pla- tenprogr., 15.00 Nieuws, 15.02 Lichte muziek, 17.00 Nieuws, actual., 17.05 Rhythm and blues, 17.35—18.00 Hlllbilly-tlme (C. a. W.-muzlek). VERONICA (192 m) 7.00 Ook goelemorgen, 9.00 Muziek terwijl u werkt, 10.00 Koffietijd, 11.00 Kookpunt, 12.00 Muziek bij de lunch. 14.00 Chlel Montagne zonder franje, 15.on woensdagmiddag-speciaal, 16.00 Nashville Tennessee, 16.30 Tijd voor toppers, 17.00 Teenager Muziek Express. BRUSSEL Ned. (324 m) 12.00 Nieuws, :k la cartc. 13.20 Tafelmuzlek, i FM-kanalen) bleef de spanning er in. Janssen zei dat t\ men nog wel een jaar had kunnen door- rOffrSïïlII13. I*OIlCl gaan, maar dat het beter was om er Edwin Rutten houden, nu de kwaliteit nog zo goed is. Janssen is er wel bjj gevaren. HjJ be zit twee huizen, waarvan er een in Palm Springs staat, waar hij onmiddel lijk nadat hjj met de opnamen klaar was is gaan uitrukten. Hij speelt golf en geniet van de zon en heeft nog geen nieuwe plannen, maar intussen wel con tact met alle grote maatschappijen voor nieuwe rollen. Haast heeft hij nu niet meer. NTS brengt samenvatting Kamerdebatten HILVERSUM (ANP) De NTS zal morgen 19 april, via Nederland 1 sa menvattingen uitzenden van de Kamer debatten over de regeringsverklaring en wel van 20.30 tot 21.10 uur van de middagdebatten en van 23.05 tot 23.30 uur van de avonddebatten. De AVRO-televisie brengt vanavond via Nederland 1 een muzikaal pro gramma rond Edwin Rutten met als gasten de Nederlandse sopraan Erna Spoorenberg, die voornamelijk als con cert- en oratoriumzangeres naam heeft gemaakt, de pianist-organist Bernard Drukker en een combo onder leiding van Rogier van Otterloo. Edwin Rutten vertolkt dan balladen, swing, jazz en klassiek en zingt onder meer. nog een duet met Erna Spoorenberg. Kort nadat hjj voor zijn eindexamen gymnasium was geslaagd, maakte de ln 1943 geboren Edwin zijn eerste gram mofoonplaat. Hiermee vestigde hij dus danig de aandacht op zich, dat al spoe dig een optreden in diverse zaJen en medewerking aan programma's met het Metropole Orkest en het VARA-dans- HILVERSUM De Engelse mentallst David Berglas heeft zaterdagavond met zjjn hypnose-experimenten voor de tele visiecamera meer teweeg gebracht dan men vermoedde. Na de uitzending kwa men bjj de VARA twee telefoontjes bin nen van verontrustte kjjkers en wel uit de hoofdstad en uit Soest. Meegedeeld werd dat in hun gezinnen twee perso nen onder hynose waren geraakt en niet tot bewustzijn kwamen. In Amsterdam betrof het een gehuwde vrouw, die in haar jeugd ook al eens onder hypnose was gebracht. Direct werd contact gezocht met David Berglas, die inmiddels al het Circusthea ter ln Schevenlngen had verlaten. Na veel moeite vond men hem in een Am sterdams hotel. De heer Berglas richtte zich telefonisch tot de mevrouw die ln hypnose was ge raakt en beval haar te gaan slapen. De volgende ochtend zou ze zich weer pret tig voelen. Met de heer J. van Dorresteyn, een 27- jarige onderwijzer uit Soest had de heer Berglas met zijn telefonische cotnman- do'6 mdnder succes dan vla het scherm. De heer Van Dorresteyn. die vroeger ook al eens aan een hypnosedemonstr a tie had deelgenomen, bleef niet alleen ook de gehele z De suggestieve toespraak van Berg la via de telefoon had geen enkele werking Gisteren zijn David Berglas en enigf VARA-medewerkers naar Soest gereisd waar het de mentallst gelukte onder toe zicht van de hulsarts de heer Van Dor resteyn uit de hypnotische slaap te doen ontwaken. Nadat de medicus de onder wijzer een kalmerende injectie had toe gediend vertrok David Berglas Londen. De VARA-persdienst was gisteren nie; bereid om enig commentaar te geve: over bedoelde televisie-uitzending. Gisteravond heeft dr. De Vaal in eei sprek met een redacteur van het tv.- programma „Achter het Nieuws" gezegd md dat dergelijke zeer gevoelige personen kans lopen onder hypnose te raken. Jir mda was hem niet bekend of dit al een der via de beeldbuis was gelukt. „Het getto van Warschau" Galerie De Sfinx O.Z. Voorburgwal 241 Amsterdam, toont van 19 april tot 10 mei schilderijen en gouaches van Ju lio Romera en van 29 april tot 21 mei aquarellen, grafiek en tekeningen van Jan Wiegers. „Reacties op Toneel" noemt Jeanne van Schaik- Willing haar bundel toneelkritieken, die bij uitgeverij Moussault verschenen zijn onder de titel „Uit de Stalles". Zij geeft daarin, zonder te streven naar volledigheid, een bloemlezing uit de reeks van wekelijkse artikelen, die zij over Nederlandse toneelvoorstellingen gedurende de laatste tien jaar schreef in De Groene. Tien jaar geleden verscheen reeds een bundeltje kritieken van haar hand in de Ooievaarreeks, onder de titel „Na Afloop". Jeanne van Schaik-Willing, die reeds van 1917 af schrijft over toneelvoorstellingen, behoort tot onze meest ervaren critici; doordat zij een halve eeuw lang de ontwikkeling van zeer nabij heeft gevolgd, ls zl.' een van de meest erudiete beoefenaars van haar vak. Daarnaast is zij echter een van die critici, wier ras aan het uitsterven lijkt, hoewel ze in Ne derland nog vrij veel te vinden zijn. Zij beschouwt het toneel immers vanuit een literaire standpunt, haar belangstelling en ook haar kennis van zaken betreffen allereerst de kwaliteiten van 't stuk zelf, In 2e Instantie pas ls zij geïnteresseerd in de voorstel ling, de regie en de interpretatie van de acteurs. To neelmatige omstandigheden, die 'n beslissends rol kunnen spelen ln 't totaal van 'n voorstelling, betrekt «ij meerdere malen niet ln haar oordeel. Deze vorm ▼an toneelkritiek begint steeds meer plaats te ma- ken voor kritiek, die ilch ook en zeker ln dezelfde mate richt op. de voorstelling, dia van gelijke ar tistieke waarde geacht kan worden als het stuk zelf. „Uit de Stalles" bevat stukken van zeer uiteenlopend karakter. Het boek opent met een aantal algemene artikelen, dan volgt een reeks van meer dan 50 op stellen over evenveel voorstellingen. De stukken zijn nogal bekort, hetgeen te betreuren valt, speciaal om dat Jeanne van Schaik juist passages heeft menen te moeten weglaten, die handelen over voorstellingen. Als motivering van een dergelijke bekorting stelt zij, dat „onze Nederlandse gezelschappen op voldoende peil staan, zodat de bezetting aan redelijke eisen heeft voldaan". Een redenering die evenzeer te be strijden is, als het omgekeerde, wanneer zij de pas sages over de toneelstukken zou hebben geschrapt, met als reden, dat „de door de gezelschappen Re- kozen toneelstukken op voldoende hoog peil staan, zo dat het repertoire aan redelijke eisen heeft voldaan". Soms vervallen ln haar opstellen alle verwijzingen naar de voorstelling, zodat men niet eens meer kan lezen in welke bezetting onder welke regie of zelfs bij welk gezelschap een bepaald stuk, dat uitgebreid beschreven wordt, is gespeeld. Het is te betreuren, dat in een boek, waarin jje toneelkunst, de meest vergankelijke, wordt gespro ken, zo weinig ls vastgelegd over het toneel zelf. Een bundel theaterkritieken, die niet over theater Kaan, maar slechts over toneelstukken en de literai re aspecten daarvan, schiet aan zijn doel voorbij. ONTSTAAN IN WERKKAMER BIJ dit principiële bezwaar tegen de samenstelling van de bundel van Jeanne van Schalk, voegt zich een tweede, dat gericht ls tegen haar werkwijze in da P^rnv1* routine aan het schrijven voor een weekblad. Hoewel haar eruditie, haar belezenheid, haar Inzicht in de structuur van een stuk, keer op keer bewondering afdwingen bij de lezer, komt bij hem toch geregeld de vraag naar voor, hoe de kun stenaars die het stuk speelden, over de inhoud en de interpretatie ervan hebben gedacht. Daar immers staat in het algemeen te weinig over in de kritieken van Jeanne van Schaik. Zeer breed ontwikkelt zij in haar kritieken haar visie op het stuk; vaak wekt dit de indruk dat die visie eerder is ontstaan in de werkkamer, waar zij het stuk las, dan in de schouw burg, waar zij als critica te weinig mee lijkt te gaan met de visie van de mensen op het toneel. Neemt men het boek van Jeanne van Schalk-Wil ling voor wat het eigenlijk is: een reeks van lite raire oordelen over toneelstukken, dan valt er zeer veel te waarderen en te bewonderen. Vaak kan men kennis nemen van een persoonlijke, oorspronkelijk visie, van goed gedocumenteerd materiaal, dat be paalde achtergronden van het stuk belicht, die niet vermoede perspectieven openen. Het standpunt dat ingenomen wordt, is zo persoonlijk, dat het vaak een reactie van de lezer uitlokt, omdat hij gedwon gen wordt zijn visie te toetsen aan die van de schrijfster. Zelfs met opstellen over voorstellingen, die door Jeanne van Schaik vrij bewust opgeroepen schijnt. Deze licht provocatieve benadering van de lezer en de onderwerpen waarover zij schrijft, ma ken „Uit de Stalles", ondanks allerfel details, waar over men met Jeanne van Schalk van mening kan verschillen, een Interessant en zeer leesbaar boek over de literaire kant van het toneel. Jan Verstoppen orkest volgden. Daarna verscheen de langspeelplaat „Takin' a chance on Edwin", waarmee hy de grote verwach tingen, die men na zyn eerste plaat koesterde, volledig rechtvaardigde. In 1962 maakte Edwin Rutten deel uit van de ploeg, die Nederland vertegen woordigde op de Europabeker voor zangvoordracht te Knokke. Na vervol gens ie zijn opgetreden in Finland, nam hij in 1963 met groot succes deel aan het „International Festival of Light Music Song" in de Poolse stad Sopot. Op dit festival, waaraan door vierentwintig landen werd deelge nomen, won hy zowel de Grote Prijs van Polen als de Prijs van de stad Sopot. Dit succes leverde hem een tour nee door geheel Polen op. terwyi boven dien ln dit land een grammofoonplaat werd gemaakt. Sinds deze opvallende prestaties heeft Edwin Ruttens faam zich zowel in eigen land als ook daar buiten sterk verbreid. Hy ls sedertdien onder meer opgetreden te Genève, Mon- treux. Parijs, Brussel en enkele Duitse steden, zowel voor radio als voor televisie. Nederland L 20210 uur Vanavond via Hilv. II Onder leiding van de dirigent Jean Fournet zullen vanavond het Radiokoor en leden van het Radio Filharmonisch Orkest voor de KRO-radio in een ste- reofonlsche uitzending Igor Stravins- kl's „Bruiloft" uitvoeren. Stravinski componeerde dit ballet (Les Noces) In 1915, voor solisten, koor en blazers, 4 plano's en slagwerk. Het ballet is uit vier delen opgebouwd. In het eerste deel „De Vlecht" wordt de bruid gekapt door haar vriendinnen die haar tevens troosten omdat zij af scheid moet nemen van haar ouderlijk huis. Ook de verzorging van het haar van de bruid verhaalt Stravinski hoe remonie. In dit tweede deel „Bij de bruidegom" klagen zijn ouders dat zij hun zoon moeten afstaan. In 't vertrek van de bruid verhaalt Strawinskl hoe de stoet naar de kerk vertrekt en geeft hij een beeld van de gelukwensen die bruid en bruidegom in ontvangst mo gen nemen. Dit deel sluit met 't af scheid van wederzijdse ouders. In het vierde en laatste deel „Het huwelijks feest" wordt gesproken over de liefde. Bruid en bruidegom krijgen van alle kanten nog goede raadgevingen inge fluisterd. Dan nemen de gasten afscheid en hoort men tot slot de bruidegom een liefdes lied zingen. Aan deze uitvoering wordt meegewerkt door: Mirjam Krieg sopraan, Wilhel- mina Matthès alt, Bert van 't Hoff te nor en Max van Egmond bas. De pla- no'z worden bespeeld door Else Krijgs man, Jean Antoniettl, Jan Wijn en Jo Dusseldorp. Hilv. n. 21.SO uur. koopt NCRV documentaire van BBC-tv (Van onze omroepcorrespondent) HILVERSUM In november 1940 x tooiden de Duitsers de bouw van c ommuurd getto, waarin de joden vu oh Warschau moesten worden opgesloten i ongeveer anderhalve vier fee kante kilometer groot stadsgedeeli' »arb omgeven door drie meter hoge mure: t x met prikkeldraad en glasscherven of rd de randen. Voor de 600.000 inwoners van getto was ontvluchten onmogelijk. 1 allen vonden de dood. Tussen lf»4 ld, en 1943 werden er 300.000 joden uit 1 lls ee: getto naar het concentratiekamp Tre a gc blinka getransporteerd. In 1943 tenslot n d te werd na hevige gevechten het gel fee to vernietigd. De Duitsers hebben i onbeschrijfelijke leed, dat ln dit d<-< van Warschau plaatsvond, angstwA kend nauwkeurig op film en foto va.' Een gelegd. Een van de overlevenden, toiers thans in Engeland woonachtige Ales (nw ander Bernfes, heeft ln de afgelop %en twintig jaren die opnamen verzamel ek De BBC-tv heeft er een documentair 9 z(jn. van gemaakt, die de NCRV vaikaï avond 25 april om 21.35 uur zal uit?'(fgn z( den. In aansluiting hierop leest de f „Hei teur Albert van Dalsum een brief v"c' hmt van een der laatste verdedigers van getto van Warschau. „Context" over confessionaliteit in hoger onderwijl Be In de KRO-radiorubriek Context (Hf1 >taK II. 23.15 uur tot 23.45 uur) zullen ffKri-G deelten worden uitgezonden van teach-ln over de confessionaliteit hoger onderwijs. Dit openbaar deN wordt vanavond gehouden ln de van de r.-k. universiteit ln Nijmegen. irloi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1967 | | pagina 2