Spectaculaire redding op zee Biesheuvel belt stad en land af voor ministers SOMALI'S KIEZEN\hnsen™hos VOOR FRANKRUK JAMIN Vliegtuigen zoeken i zeiler Chichester Bosbranden in Helikopter voorkomt drama Kans slagen fifty-fifty Griek bij windkracht 8 op pier Residentie- Orkest op straat? vastgebonden Man beschiet politic met vuurbuks PAPENGRACHT 32 - LEIDEN TEL. 2.09 35 REDACTIE 2.00.15 en 3.56.94 DIRECTEUR J. P. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR L. C- J. ROOZEN ABONNEMENTSPRIJS: p. w. 0.93; p. maand ADVERTENT1EAFD. 2 08 26 GIRO 10.30 03 3.97; p kwart, 11.90: franco per po6t 12.40. De weersverwachttng. meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavondi Veel bewolking met plaatselijk enige regen of motregen. Matige tot kraohUge, later mogelijk harde zuidwestelijke wind. Vrij mcht. MAANDAG 20 MAART 1967 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 58e Jaargang, no. 17.093 Het Griekse schip Alkyone met de kop op de noorderpier van Hoek van Holland. Links de gekapseisde sleepboot Vikingbank, die zelf in moeilijkheden kwam bij een poging om de Griek vlot te trekken. De gestrande schepen vormden gisteren voor tienduizenden Nederlanders een grote trekpleister. Van t verslaggeve HOEK VAN HOLLAND Drie mannen van squadron 7 van de Opsporinas- en Reddingsdienst van de Marineluchtvaart te Val kenburg hebben rond het mid dernachtelijk uur van zaterdag op zondag een unieke prestatie geleverd. Bij windkracht 8 haal den zij in het licht van schijn werpers met hun Agusta Bell- helikopters negen man van de op de zuidpier bij Hoek van Holland geworpen en gekapseisde sleep boot Vikingbank. Eén voor één en later met vier tegelijk werden de door kou bevangen mannen met de elektrische lier van het geteisterde schip getild. Zij hebben hun leven aan de helikopter bemanning te danken, die eerder be narde zeelui van gestrande schepen haal de. doch dit nu voor het eerst bij nacht deed. De sleepboten Steenbank en Maas- bank en de reddingsboot Juliana waren in de buurt, maar de woeste rollers en de penibele ligging tegen het pierhoofd van de Vikingbank dwongen tot machteloos toezien. Kapitein Plug (38 jaar) van de Vikingbank vroeg tenslotte zelf via Sche- veningenradio om de hulp van een heli- In de Hoek hield men zijn hart vast. Men is vertrouwd met het werk van de sleepboten en de reddingsboten. Men weet, dat de mannen van het zeevak er varen zijn en voor geen kleintje ver vaard. Als zij het niet meer kunnen kla ren. moet het wel heel erg zijn. En dan Is het maar de vraag, of helikopters de zaak nog kunnen redden. Wat moet zo'n wiebelend wentelwiekje ln het geweld van de storm? Na deze nacht is dit ver anderd. Een uur na zijn redding vertelde de met cognac weer op verhaal gebrachte kapitein Plug: „Enorm werk van die jongens in die helikopter. Zonder hen zouden wij het leven er niet hebben af gebracht". De namen van de geredden zijn: kapi tein E. Plug, Maassluis (38); stuurman C. Wijnhorst. Maassluis (37), die licht werd gewond en als eerste van boord werd gehaald; marconist H. J. van der Zee. Maassulis (37): eerste machinist J. Rad, Maassluis 160); kok P. Rietdijk, Maassluis (61); 2de machi nist L. P. Hazenberg. Rotterdam (29); matroos T. A. Vet, Harderwijk (24); ma troos K. van Zanten, Hoek van Holland (29); olieman J. Westra. Hoek van Hol land 132). Buiten boord Om kwart over tien zaterdagavond kreeg de helikopterbemanning, die thuis (Van o e parlementaire redactie) DEN HAAG Kabinetsformateur mr. B. W. Blesheuvel heeft tijdens het week einde voortdurend telefonisch contact ge had met kandidaat-ministers, politici en adviseurs. Een van deze kandldulcn was de 46-jarlge dr. W. J. Boogers. finan cieel economisch hoofddirecteur van de Staatsmijnen, die de formateur gepolst heeft als mogelijke minister van Econo mische Zaken. Boogers en de De venter industrieel drs. Horbach zijn ech ter twee van de vier KVP-kandldaten voor deie post. De voorkeur van mr. Biesheuvel gaat blijkbaar uit naar de Limburgse finan- cleel-economische deskundige, die gister avond nog geen uitsluitsel gegeven zou hebben. Volgens politiek Den Haag zou de formateur vandaag ook mogelijke kandidaat-ministers op zijn ministerie ontvangen. De kabinetsformateur beschikt over een groot aantal KVP-kandldaten; vier voor Economische Zaken, drie voor So ciale Zaken (onder meer de NKV'er F. van der Gun en de sociaal-econoom prof. Steenkamp), vier voor Volkshuisvesting (de Tilburgse burgemeester mr. Becht, de Overijsselse Gedeputeerde en Eerste- Kameriid mr. J. L. M. Niers. de Am sterdamse wethouder mr. Elsenburg en de jonge mr. Andriessen). Ook de VVD de CHU hebben voor hun drie en twee portefeuilles genoeg krachten, maar met de anti-revolutionairen schijnt de formn- nog steeds moeilijkheden te hebben, zoals ook vogige week. HIJ heeft vorige week, zoals bekend is, al enkele bedank- it eigen kring gehad, evenals trou- uit de CHU-gelederen, waar hij de economisch-flnanclële driehoek ook tevergeefs op zoek geweest is. Mr. Biesheuvel bevindt zich thans in dezelfde fazo als kort voor de teleur stellende nachtelijke besprokingen van eind vorige week. Hij polst in alle beslotenheid het hele land door. Van de resultaten hangt af hoe zijn eindrapport dezer dogen wordt: negatief of positief. Lukt het hem, dan wordt hij ook pre mier, slaagt hij niet dan volgt een KVP- formateur hem op. zeer vermoedelijk de demissionaire minister van Defensie P. S. de Jong. De kansen van de formateur zijn volgens politiek Den Haag nog steeds fifty-fifty, waarbij de dag van vandaag opnieuw beslissend kan worden B. W. Biesheuvel. Opera in Scheveningen (Van verslaggevers) De sleepboot Vikingbank, uitgevaren om een schip in nood te redden, ligt nu zelf als een speelbal van de golven op de zuiderpier van Hoek van Holland. stand by zat, de eerste alarmmelding. Squadroncommandant luit. ter zee eerste klas N. van Dam (37) uit Valkenburg, adjudant-onderofficier vlieger C. H. J. Hëinen (38) uit Wassenaar en meccano Naumann uit Sassenhelm (31) startten een uur later van Valkenburg, waar de grondtechnische dienst intussen de Agusta Bell in gereedheid had ge bracht. Om half twaalf arriveerden zij boven de Vikingbank, die onophoudelijk over afstanden tot vijf meter werd mee- geslingerd door de rollers. De helibeman- ning had zich nog afgevraagd, of het verantwoord was om 's nachts reddingen te verrichten en of een poging kans op slagen zou hebben. Mecano Naumann hing met zijn bovenlijf uit de helikopter om vlieger Heinen te loodsen, want elk obstakel een scheepsmast, een op stand had de helibemanning fataal kunnen worden. Intussen moest de piloot zijn Agusta Bell zo koersen, dat hij recht tegen de wind bleef hangen. In elke an dere situatie zou het toestel hopeloos af gegleden zijn en in de kolkende zee zijn terecht gekomen. (Zie ook pagina vijf) „DICTATORIAAL" Noodraadleden willen Hessel roveren ONLUSTEN IN DJIBOETI DJIBOETI (AP-AFP) Franse mi litairen en pantserwagens hebben zich vandaag schietend een weg gebaand naar de inheemse wijk van Djiboeti. waarbij zij wegversperringen moesten veroveren, die bemand waren met ste nen gooiende Afrikanen. Volgens de eerste berichten zouden twee Afrikanen gedood zijn. Ondanks „voorzorgsmaatregelen" Brandkast met 15 duizend gulden toch gekraakt AMSTERDAM (ANP) De preventie ve maatregel die een supermarkt in Am- ■terdam-Osdorp had genomen om even tuele inbrekers te beletten de brandkast, waarin hel winkelgeld wordt bewaard te kraken, is niet afdoende gebleken. In de nacht van zaterdag op zondag zijn onbekende inbrekers erin geslaagd, het slot uit de brandkast te branden en «r met 15000 gulden vandoor te gaan. Met opzet had de supermarkt de brand kast zo in de muur gebouwd, dat deze van buitenaf door 'n raam goed te zien was. Men was ervan overtuigd, dat po tentiële inbrekers hierdoor van hun daad zouden worden weerhouden, omdat ze door iedereen gezien konden worden. De dieven zijn echter via een achterdeur near binnen gekomen en hebben ver moedelijk het raam afgedekt tijdens hun werkzaamheden. De buit van 15.000 gulden was de inhoud van de kassaladen na de drukke verkopen van afgelopen zaterdag. HEERENVEEN (ANP) aantal leden van de Noo een brief gericht aan het secretariaat te Blaricum met het voorstel de heer H. Hessel. lijsttrekker der partij en wonen de te Utrecht als zodanig te royeren. Als motieven worden aangevoerd: de heer Hessel heeft als perschef volkomen gefaald, de heer Hessel heeft onbevoegd dictatoriaal en geheel willekeurig uitvoe ring van royementen aan zich getrokken, de heer Hessel heeft blijk gegeven niet over politieke bekwaamheden te beschik ken, de heer Hessel staat door zijn on bekwame houding elke vruchtbare be- stuurssamenwerking in de weg. De gewelddadigheden braken uit na het referendum van gisteren, waarbij Somaliland bij stemming besloot Frans te blijven. De stad Djiboeti zelf stemde echter voor onafhankelijkheid. De gewelddadigheden waren voor- afgegaan door een demonstratie tegen de gehelmde militairen van het vreem delingenlegioen. Bij deze demonstratie, waarin vrouwen een zeer actief aandeel hadden, werden wegversperringen van houten karren, olievaten en straatste nen opgeworpen. Politie die door de met prikkeldraad afgezette wijk zes patrouilleerde, werd door de menigte met stenen bekogeld i en moest de vlucht nemen. Het refe- rendum ging om de vraag of het 125 000 Door een inwoners tellende gebied moest worden dpartij is losgemaakt van Frankrijk en volledige chocolade paaseitjes melk en puur van niet duur wel heerlijk zelfstandigheid zou krijgen of dat het onder Frans bestuur zou blijven met meer autonomie. De voorlopige uitsla gen van zondagavond lieten zien, dat in de hoofdstad Djiboeti, waar voorname lijk de ontwikkelde Issas wonen, een meerderheid voor zelfstandigheid was. De stemmen van de nomadische Afars, die Fransgezind zijn en veel talrijker, deden de weegschaal echter doorslaan naar de handhaving van het Franse be- V ASTEN ACTIE Opbrengst in 7 landen 100 min ROME Dc zeven landen, die aan de vastenactie deelnemen, bebben samen in één jaar tijd 100 miljoen gulden voor dit doel bijeengebracht, dat is meer dan de totale som, die de UNO voor ontwik kelingshulp beschikbaar stelt. Kardinaal Alfrink. voorzitter van de federatie van vastenacties heeft dit tijdens een par ticuliere audiëntie aan de Paus meege- Bij de besteding van de vastenactie- gelden zal de federatie voeling houden met de UNO enerzijds en met de We reldraad van Kerken anderzijds. De fe deratie probeert alles te vermijden. waardoor de hulp het karakter van een aalmoes zou krijgen, omdat de ontwik- j kelingslanden eenvoudig recht hebben op I praktische steun van de rijke landen. De federatie van vastenacties omval j I thans, behalve de Verenigde Staten, zes j Europese landen: Frankrijk. West-Duits- i land, België. Nederland, Zwitserland en I Oostenrijk. Nederland heeft in het tota- Ie bedrag ongeveer 4 miljoen bijgedra- gen. j Uit het feit, dat de kardinaal aan de Paus heeft meegedeeld, hoe hoog het to taaibedrag is, mag geenszins worden af geleid dat dit bedrag aan Rome wordt overgemaakt. De federatie zal zeifstan- g blijven en ook de plaatselijke vasten- icties zullen autonoom blijven funetione- GASSELTE (ANP) Naar eerst nu bekend is geworden is donderdagmiddag een 16-jarige zoon van een officier van de koninklijke landmacht uit Assen in de staatsbossen nabij Gasselte door on bekenden overvallen, met chloroform be dwelmd en aan handen en voeten gebon- Het is op dit moment nog niet met ze kerheid te zeggen of met de jongen een zedenmisdrijf is gepleegd. De knaap werd 's middags omstreeks zes uur vlak bij een houten gebouwtje gevonden door 'n 43-jarige jager uit Gasselte. Rond zijn polsen had hij een stuk touw, terwijl zijn voeten met ijzerdraad bijeen waren ge snoerd. De jongeman maakte een zeer versufte indruk en wist zich niet te her inneren wat met hem was gebeurd, DEN HAAG Het gevaar dreigt dat het Residentie-Orkest na het einde van het winterseizoen 1967-'68 zonder repetitie- en uitvoeringsruimte komt te zitten. Tot bet eind van datjselzoen heeft het orkest een contract lopen met de Maatschappij Zee bad Scheveningen (Zwolsman). Deze heeft echter de Nederlandse Operastichting aan geboden zich compleet met administra tie e.d. te vestigen in de gebouwen van de Maatschappij. Zou dc Ojierastlchting op 't aanbod ingaan, dan betekent dit dat t Residentie-Orkest dat waarschijnlijk eerst in maart 1969 ln het Congresgebouw terecht kan geen dak meer boven het hoofd heeft. Het aanbod aan de Nederlandse Opera stichting werd gisteravond ln de NTS- kunstrubriek „NU" gedaan door mr. P. van Dliseeldorp. De opera zou de benodigde ruimten kunnen huren tot het tijdstip waarop het operagebouw ln Amsterdam klaar is. En dat zal eerst over zo'n zeven Jaar het geval zijn. Het zou mogelijk zijn het Residentie-Or kest desondanks in het Clrcu6 en/of de Kursaal te laten repeteren en uitvoeren. Daarvoor moeten echter bijzonder kost bare voorzieningen getroffen worden. De maatschappij heeft vooretellen hierover gedaan ln een brief aan liet gemeentebe stuur van Den Haag. (Zie ook pagina twee) 7 -Ft*cifi la t*11k PUNTA ARENA (AP> Vliegtuigen zijn op zoek ln de buurt van Kaap Hoorn CllIIVJ. I I IV naai- de zeeoeiler sir Francis Chichester, die volgens de berekeningen zondag of maandag de zuidpunt van Zuid-Amerika moet ronden op zijn reis van Nieuw TOULON (AFP/Reuter) Op de dicht Zeeland naar Engeland. beboste heuvels van het Franse departe- Het zicht ln het gebied is echter niet meer dan drie kilometer en er staat een wind van twintig knopen (37 km per uur of tien meter per sec.). De wind komt uit het westen, zodat CMchester de wind mee heeft. Het wolkendek hangt tussen Kaap Hoorn en het Zuidpoolgebied op 400 tot 600 meter. Er ls echter geen drijf ijs waargenomen. Chichester had zich zorgen gemaakt over de mogelijke aanwezigheid van ijs op dit zuidelijkste punt van zijn reis. Het radiocontact met de eenzame zeiler ln de 10.5 meter lange Gipsy Moth IV is de laatste tijd slecht geweest. Men heelt hem slechts met moeite kunnen vinden op de drie golflengten die hij gebruik» Als zijn signalen al worden opgevangen is hij zeer slecht te verstaan. In be* gebied waarin OWotoeeter *loh moet bevinden, is het weer neer slecht. Toulon woeden sedert zaterdag negen grote bosbranden die worden bestreden door meer dan vierhonderd brandweer lieden en militairen. Een brandweerman is omgekomen en vier zijn ernstig ge wond. Er staat een krachtige wind en de autoriteiten vrezen dat de branden zich nog verder zullen uitbreiden. Verschei dene honderden hectaren boe aijn roods Prins Philip, toon van prins Albert van Betgit eu prinses Paola, heeft saterdag tijn eerste communie gedaan. Na de plechtigheid poseerden van links naar reohts kardinaal Sueuens, prinses Paola, prins Albert en prinses Louisa Ruffo di Calabria, moeder pan prinses Pookt. Voorste rijt prinses Astr*d, prins Phshp Ex-president Soekarno Iaat een nieuwe, bescheiden, woning voer xichself <n Bogor bouwen, nu hij uit zijn macht ontzet is en zijn paletten moet ontruimen. Samen met een van rijn vrouwen, Hartini, bekijkt hij de vorderingen bij de boute. (Telefoto) (Van t correspondent VROOMSHOOP. Grimmig stond zondagmorgen In alle vroegte do Vroome- hopor J. s. (SS) voor hot mam van *Un woning, liy had eon vuurbuks In de aan- alug en do loop wees In de richting van ponh-omniandant Do Jager on wacht meester Schoonderbeck. I>ere politle- niannon wildon S. ophalon voor een ver hoor. De echtgenote van S. was name lijk eerder op de morgen hot bureau binnengekomen met de mededeling, dat liaar man ontueht pleegde mk de 1S- jarige dochter. De politiemannen poqgden S. eerst met kalmerende woorden tot reden te bren gen. De man bleef echter onverbiddelijk en sommeerde de agenten met spoed te verdwijnen. Als laatste middel om S. tot overgave te dwingen, probeerde een der politiemannen de buks uit de handen te schieten. Die poging mislukte echter en S. werd er bovendien zo razend door, dat hy de ene kogel na de andere in de rich ting van zijn belagers schoot, die eohtor op tijd dekking hadden gezocht. De poetcommandant besloot geen ver dere risico's te nemen en verzocht om assistentie. Terwtjl die vanuit Almelo en Vrlezenveen onderweg was, kwam 8. on verwacht uit zijn woning. HtJ maakte duidelijk, dat hij zich overgaf en over handigde de politiemannen een windbuks. ..Daarmee heb Ik geschoten," beweerde hij. Huiszoeking bracht echter eon vuur buks met 100 patronen voor de dag. De loop van hei wapen was nog warm, 3. werd ingesloten ln het politiebureau te Vroomshoop. H(J heeft nog geen beken tenis afgelegd. Gekaapte treiler gevonden HALIFAX (AFP) De treüer Cape Spry, die zaterdagochtend uit de haven van Lockeport op Nieuw-Schotland word gekaapt, is op ongeveer 500 km ten zui den vun Halifax door een vliegtuig waargenomen. Een eenheid van do Ca nadese kustwacht is naar het vaartuig weg om de piraten in to rekenen. De kapitein van do 199 ton mstsndo treiler en zijn tien bemanningsleden be vonden zich san do wal toen de kapers mol hot scheepje zee kozen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1967 | | pagina 1