1 1 tesa* (ife Turkse gemeenschap in Leiderdorp gehuisvest in geriefelijk oord LEIDSE INDUSTRIESTREEK GEBAAT BIJ BUITENLANDERS Marokkaanse ambassadeur morgen op bezoek KLAVERBLAD KOFFIE Leidse „Feijenoorders" redden gezin uit verongelukte auto UITSLAGEN EN STANDEN NEVOBO Hou het eenvoudig CONCORDIA DINSDAG 25 OKTOBER 1966 DE LEIDSE COURANT Paviljoens gebouwd op initiatief van een vijftal ondernemingen Het woonoord voor de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders op de terreinen van de Ver. Touwfabrieken te Leiderdorp is thans zover gereed, dat het Stichtingsbestuur de Marokkaanse ambassadeur in de Benelux, Z. E. Bensalem Guessous, morgen met een gerust hart kan laten zien hoe goed en gerieflijk 50 van zijn landgenoten, die werk zaam zijn in enkele Leidse industrieën, gehuisvest zijn. Behalve 50 Marokkaanse gastarbeiders zijn op het ogenblik ook 100 Turken woon achtig in de paviljoens in het polderland langs de Zijldijk. De geschiedenis van het woonoord gaat terug tot midden 1964, toen enige leden van de Leidse Vereeniging van Industriëlen besloten, de problemen, die samenhangen met aantrekken en huisvesten van buitenlandse arbeids- krachten, gemeenschappelijk te be handelen. Op dat moment waren reeds buiten landse arbeiders in een aantal onder- i mingen werkzaam. Aanvankelijk wa- ren reeds buitenlandse arbeiders in 'n aantal ondernemingen werkzaam. Aanvankelijk waren de buitenlanders ondergebracht in contractpensions, i Dit systeem wordt nog steeds door een aantal ondernemingen gevolgd. Een vijftal ondernemingen besloot, mede door het uitzichtloze tekort aan arbeidskrachten en de permanente woningnood, tot bouw van een woon- Deze ondernemingen waren: N.V. Ver. Touwf abrieken te Leiderdorp; N.V. Ned. Koperenbuizenfabriek te Leider dorp; N.V. Ingenieursbureau voor Bouwnijverheid te Oegstgeest; Reed Roller Bit Company (Nederland) N.V. te Leiden en Reece N.V. te Leiden. SNELLE UITVOERING Dank zij een prettige en vrucht bare samenwerking met het ge meentebestuur van Leiderdorp kon het initiatief van de samenwerken de bedrijven snel in het uitvoering stadium komen, want reeds in 1965 kon de bouw beginnen. Sinds juni dit jaar is het oord daarna geleide- lijk in gebruik genomen. De cen trale voorzieningen en het beschik- S bare terrein maken het mogelijk het complex nog uit te breiden tot een capaciteit van in totaal 256 Het woonoord voldoet aua inrich ting en opzet aan hoge eisen, die in overleg met de hoofd-afdeling huis vesting en sociale aangelegenheden van het Directoraat Generaal voor de Arbeidsvoorziening werden op gesteld. DURE BEDDEN De kosten van de behuizing zijn niet gering. In Amsterdam komt men op meer dan 10.000 per bed. In andere plaatsen varieert dit tussen 6 en 8.000 gulden. Het Woonoord Leiderdorp, waarin tot nu toe f900.000 werd geïn vesteerd, is daar nog onder gebleven. Voor deze gunstige opzet zijn twee belangrijke redenen. De Ver. Touw- fabrieken heeft nog terrein en een deel daarvan is tegen een geringe vergoeding ter beschikking gesteld. De bouw, verzorgd en uitgevoerd door één der deelnemers, het Ingenieurs- Bureau voor Bouwnijverheid, vond praktisch tegen de kostprijs plaats. VOORDELEN In Leiden en omgeving is onder brengen in pensions, vooral in gro te getalen, niet mogelijk. Door het woonoord, dat zeer centraal ligt, worden de reiskosten, naar veraf gelegen pensions, vermeden. Als een grotere groep centraal bij een is, zijn er betere mogelijkheden voor sociale begeleiding, dagelijks toezicht, verzorging bij ziekte en aanpassing aan gewijzigde omstan digheden. BEDRIJVEN BLIJVEN Hoewel de kosten hoog zijn, zijn deze voorlopig nog lager dan verplaatsing van de ondernemingen, waartoe enkele Leidse ondernemingen vanwege het ge brek aan arbeidskrachten moesten be sluiten. In Leiden en omgeving is het tekort aan arbeiders bijzonder groot. De on dernemingen staan dan voor de keus het bedrijf te verplaatsen naar 'n streek waar een ruimere arbeidsmarkt is, of om arbeidskrachten naar de Leidse In dustriestreek te brengen. Het bouwvolume voor de Leidse In dustriestreek is bovendien nauwelijks voldoende voor de plaatselijke bevol kingsgroei en de in Leiden zo noodzake lijke krotopruiming. Voor aantrekken van Nederlandse krachten zijn daarom geen woningen beschikbaar. GEEN CONCURRENTIE De Industrie kan evenwel niet wach ten op de oplossing van de woning nood, want de inkomsten dalen als de bedrijven niet volop kunnen werken. De buitenlandse werkkrachten voor zien dus duidelijk In een noodsituatie, welke door het gebrek aan arbeids- Het woonoord aan de Zyldyk naast de Touwfabrieken. Turken en Marokkanen hebben er nu een eigen huls in een eigen wereldje. krachten en woningen is geschapen. Voor de werkende bevolking van de eigen streek heeft dit het grote voor dcel, dat de arbeidsplaatsen voor de toekomst verzekerd zijn voor deze om geving, Dit ter geruststelling van ve len, die menen, dat de buitenlandse ar beiders de plaats van de eigen bevol king in het arbeidsproces innemen. In feite zijn zij er om onze bedrijven in staat te stellen normaal te blyven werken en groeien. Met als gunstig gevolg: behoud van de werkgelegen heid in de'eigen streek. 16 MAN PER PAVILJOEN Het woonoord is opgebouwd uit klei nere eenheden, paviljoens. Elk paviljoen bev^t in het midden de „natte groep", met was-, douche- en toiletgelegenheden. Links en rechts hiervan vindt men een woonkamer en een slaapkamer voor acht personen. In elk centraal verwarmd pa viljoen kunnen dus 16 man wonen. In het hoofdgebouw is de keuken met dienstruimte, de kantine, die tevens dienst doet als eetzaal, het ziekenzaaltje en het gebedsvertrek. Voor de verzorgin^ van de inwendige mens staan een Ne derlandse en twee Turkse koks borg. Eenmaal per dag komt er warm eten op tafel en dit wordt klaar gemaakt met behulp van een Turks kookboek en re cepten uit andere kampen in Nederland waar Turkse arbeiders wonen. In het wooroord is bovendien nog een tolk aan wezig, die de dankbare taak heeft het contact te verzorgen tussen de verschil lende bedrijven en instanties en het we reldje aan de Zijldijk, waarin Turken en Marokkanen hun eigen leven kunnen leiden. Snoep verstandig eet 'n appel Twee nederlagen van De Kangi eroes Zowel het le damesteam als het 2e herenteam van De Kangeroes bracht het gisteravond niet tot winst. De jonge Kangeroes 2-formatie trad tegen stadge noot LUSV, dat over de gehele linie sterker was. Met name de aanval van de studenten was op dreef en daar het Kangeroes-blok niet waterdicht was, kon LUSV zonder moeite de eerste set met 156 winnen. In de volgende set kwa de Kangeroes-reserves er beter in, zij konden de mannen van aan voerder Rob Weise niet bedreigen: 15 tor LUSV, dat in de laatste set dank zij goede smashes van Petit, Molhuis en d. Berg snel de winst met 159 bin nenhaalde. De dameswedstrijd Kangeroes-Zaan- streek bracht meer spanning. Al wisten de geroutineerde Kangeroes-dames de le uim van de jonge en enthousiaste Zaanse ploeg te winnen, 158. in de 2e set keken zij al snel tegen een 29 achterstand aan. Direct nam Suus v. d. Weele de plaats van Mariëtte v. d. Kooy in en zij bracht de rust terug. De achter stand werd omgebogen in een 1411 voorsprong. Dat de set nog met 1416 verloren ging, was te wijten aan de wei nige fouten van de overigens goede ver dediging. De 3e set bracht naast span ning goed spel. Beide teams gaven el kaar geen punt cadeau. De aanval van Zaanstreek deed tenslotte de balans door slaan: 1618. Daarna geloofde Kange- er niet meer in en won Zaanstreek de 4e set en daarmee de wedstrijd ruim met 10—15. hebt al geprobeerd? waard om speciaal te vragen! Aan de maaltijd. Turkse koks zorgen in het woonoord voor de versterking van de inwendige mens. STONDEN AL TWEE UUR MET PANNE LANGS DE RIJKSWEG Door snel en juist in te grijpen hebben vier Leidenaars, zoals wij gisteren berichtten, zondagavond een Zaandams gezin, dat onder Delft langs rijksweg 13 in de sloot was gereden van de verdrinkingsdood gered. De vier mannen, M. ter Haar (29), A. ter Haar (23), F. Overdijk (24) en J. M. Voskuyl (22), waren op de terugweg naar Leiden na de wedstrijd Feijenoord Go Ahead. Onderweg kreeg men panne aan de wagen, maar het wach ten op de Wegenwacht duurde zo lang (meer dan 2 uur), dat men er om streeks zeven uur getuige van was, dat de Zaandamse wagen door de berm schoot en via de secundaire weg in de sloot raakte. Voor alle vier inzittenden, man, vrouw en twee kinderen, werd de dui keling in de sloot niet fataal doordat de gestrande Feijenoord - supporters direct toeschoten. De bestuurder van de auto, de 44-jarige heer Kuipers uit Zaandam, moest met een hersenschud ding en wonden aan hoofd en rechter knie in een ziekenhuis te Delft wor den opgenomen. Tijdens het rijden voelde hij zich onwel worden en was niet meer in staat zijn voertuig onder controle te houden. Foto: In de woning van de heer Ter Haar aan de Maredijk praat het viertal na over de geslaagde redding. Snoep verstandig eet 'n appel Boeken repareren? tesa plakband gebruiken! Goed materiaal is het halve werk! 'T PLAKBAND DAT KLEEFT! Dames kl. IA: DES 1— I0, Argos 3Rijnsburg 1 3—1. 1B Castellum 1Rijnsburg 2 31, WW 1 Nw. Brunhilde 2 03. 2A: Donar 1 —De Valken 1 0—3, GGV 1—Rijnsburg 3 13. 2B: Kangeroes 2Vinnen 1 3 0, Nw. Brunhilde 3Argos 4 03. 3A: DES 3Castellum 2 13, Donar 2 De Alvo's 1 13. 3B: Moriaan 1 Valken 2 0—3, GGV 2—Argos 5 1—3. 4A: Gemini 2—Catena 1 1—3, SUES 1 Armada 2 30, Vinnen 3Valken 3 13. 4B: In Up Ge 1Gemini 1 03, Armada 1—Valken 4 3—1, SUES 2— Alvo's 2 3—0. Heren: kl. IA: Valkens 1Kange roes 3 30, DSS 1 Castellum 2 30, Rijnsburg 1—LUSV 2 3—1. IB: WS 3 —Catena 1 3—0, LUSV 3—Castellum 1 03, Rijnsburg 2Donar 1 22. 2A: VVS 4—Donar 2 3—1, DVO 1—DSS 2 31, Gemini 1—Moriaan 1 31. 2B: Catena 2—Castellum 3 0—3, GGV 1— Blijft Fit 1 30, Raaphorst 1DOG 1 3—1. 3A: Advendo 1—VVS 6 0—3, Do nar 3—Moriaan 2 2—2, Alvo's 1—LUSV 4 2—2. 3B: Armada 1—WW 1 2—2, Rijnsburg 3Valken 2 geen scheidsr., WS 5—GGV 2 3—1. 4A: DVO 2— SUES 2 3—0, Meerburg 1—DSS 3 3— 1, Rijnsburg 4Vinnen 1 3—0. 4B: Armada 2—SUES 1 03, Gemini 2— Moriaan 3: Gemini 2 winstpnt. in min dering wegens ongerechtigde speler, Rijnsburg 5Valken 3 1—3. Kl 5: Raaphorst 2DVO 3 22, In Up Ge 1 GGV 3 31, Valken 4Kangeroes 4 2—2. N.B.: Ongeldig zijn verklaard in ver band met een niet officieel leidende scheidsrechter: Dames 4A: Armada 2 Vinnen 3. Heren 2B: Raaphorst 1 Blijft Fit; 4A: Meerburg 1—SUES 2; Armada 2Gemini 2. U wenst na uw vijfenzestigste méér dan alleen maar AOW? U wilt er zeker van zijn dat uw gezin behoorlijk verzorgd is als u iets zou overkomen? Sluit dan een levensverzekering! Die hoeft echt niet zo ingewikkeld van vorm te zijn dat u morgen eigenlijk niet meer weet wat u vandaag heeft gesloten. Want Concordia biedt u eenvoudige verzekeringen, die tegelijkertijd duidelijk en doeltreffend zijn. Sluit voor uw gezinsverzorging bijvoorbeeld een CONCORDIA OPBOUWPOLIS. Dit is één van de talloze mogelijkheden: f 4.000,- op 65-jarige leeftijd' f 20.000,- bij eerder overlijden f 40.000,- bij eerder overlijden door ongeval. Voor een 26-jarige bedraagt de premie voor deze totale voorziening f 20,60 per maand of 233,21 per jaar. DE VERZEKERDE BEDRAGEN WORDEN JAAR LIJKS NOG VERHOOGD DOOR EEN WINSTAANDEEL. Alle inlichtingen bij de plaatselijke vertegenwoordigers of bij het hoofdkantoor van: Coöp. Levensverzekering Mij. u.a. - Oudenoord - Utrecht - telefoon (030) 16591 Meer dan een miljard gulden verzekerd kapitaal. Hoogheemraadschap van Rijnland Op woensdag 19 oktober werden in onderscheidene districten verkiezingen gehouden van hoofdingelanden en hoofd ingelanden-plaatsvervanger voor het on gebouwd eigendom, in verband met pe- diodieke aftreding per 1 januari 1967 van zittende functionarissen. In het 4e district (hoofdplaats Haar lemmermeer-Hoofddorp) werden in hun functie herkozen de heren G. Eijken te Halfweg (hoofdingeland) en M. Immink (hoofdingeland-plaatsvervanger); in het 15e district (hoofdplaats Wassenaar) de heren mr. A. J. O. baron van Wassenaer van Catwijck te 's-Gravenhage (hoofd ingeland) en mr. R. C. baron Snouckaert van Schauburg te Wassenaar (hoofd ingeland-plaatsvervanger In het 5e district (hoofdplaats Lelmul- den) zag de heer G. P. van der Meer te Rynsaterwoude zich als hoofdingeland herkozen. Voor de functie van hoofd ingeland-plaatsvervanger werd door geen der kandidaten de volstrekte meer derheid van stemmen verkregen. De dientengevolge noodzakelijke herstem ming zal op 2 november a.s. plaats heb ben tussen de heren L. Treur te Leimui- den en H. P. Zwetsloot te Hoogmade, die b(j de eerste stemming de meeste stem men op zich hebben verenigd. Varende Solglytt aan voet van Lorelei Het varende Solglytt kwam gister middag in de stromende regen in Bop- part aan, nabij de Lorelei. De zondag had men doorgebracht in Bonn. De hele dag heeft het gisteren geregend, maar dat heeft de stemming aan boord niet gedrukt. De Rijn werd steeds mooier en dat vergoedde alles. Vandaag zette men koers naar het even verder gelegen Rüdesheim, waar de post werd opgehaald. Direct daar na keerde men weer terug naar Bop- part, welk Rijnstadje in deze tijd van het jaar een vriendelijker karakter draagt. Heren IA: Rijnsburg 1 36 DSS 1 3—4 Valken 1 34 Castellum 2 32 LUSV 2 2—0 Kangeroes 3 20 Heren 2A: DVO 1 WS 4 DSS 2 Moriaan 1 Gemini 1 Donar 2 Heren 3A: i LUSV 4 3—5 Alvo's 1 34 Moriaan 2 23 Donar 3 32 WS 6 (x) 2—0 Advendo 1 30 Heren 4A: Meerburg 1 24 DSS 3 3—4 Rijnsburg 4 34 DVO 2 3—2 Vinnen 1 32 SUES 2 2—0 Heren kl. 5: i DVO 3 3—5 In Up Ge 1 34 Kangeroes 4 33 I Dames IA: Nw. Brunh. 1 12 Argos 3 2—2 DES 1 2—2 Rijnsburg 1 22 Raaphorst 1 10 Dames 2A:- Valken 1 2—4 Rijnsburg 3 12 Donar 1 10 GGV 1 2—0 DVO 1 0—0 Dames 3A: Alvo's 1 24 Vinnen 2 12 Castellum 2 22 DES 3 1—0 Donar 2 20 Dames 4A: SUES 1 2—4 Valken 3 34 Catena 1 (x) 2—2 Gemini 2 32 Armada 2 20 Vinnen 3 20 Heren 1B: Rijnsburg 2 35 Castellum 1 35 Donar 1 34 VVS 3 2—2 Catena 1 30 LUSV 3 2—0 Heren 2B: GGV 1 3—5 DOG 1 3—4 Raaphorst 1 23 Blijft Fit 1 2—2 Castellum 3 32 Catena 2 30 Heren 3B: VVS 5 3'4 WW 1 2—3 Armada 1 33 Rijnsburg 3 11 GGV 2 2—1 Valken 2 10 Heren 4B: SUES 1 3-« Moriaan 3 23 Valken 3 33 Armada 2 21 Rijnsburg 5 3—1 Gemini 2 (x) 10 Raaphorst 2 33 Valken 4 3—2 GGV 3 3—1 Dames 1B: Castellum 1 24 LUSV 1 1—2 Nw. Brunh. 2 22 Rijnsburg 2 1—0 WW 1 2—0 Dames 2B: Kangeroes 2 2—3 Argos 4 12 DES 2 1—2 Nw. Brunh. 3 21 Vinnen 1 20 Dames 3B: Valken 2 24 Argos 5 12 Moriaan 1 22 Rijnsburg 4 10 GGV 2 2—0 Dames 4B: SUES 2 Gemini 1 Armada 1 Alvo's 2 Valken 4 In Up Ge 1 3—1 Snoep verstandig eet 'n appel Musea Rijksmuseum van Oudheden: Dage lijks van 10-5 uur, zondags 1-5 uur. Legermuseum (Pesthuislaan): Met uitzondering van zaterdag, van 9-5 uur (zondaes 1-5 uur). PUNT KORRELTJE Wie een weldaad niet met dankbaar heid vergeldt, vertroebelt zelf de bron, die zijn dorst heeft gelest. M arhtberichten ROTTERDAM, 25 okt - Vee - Aan voer totaal 3111, weekaanvoer 4881, slachtrunderen 225, gebruiksvee 805, vette kalveren 201, graskalveren 505, nuchtere kalveren 1056, lopers 88, big gen 16, paarden 11, veulens 4, schapen en lameren 171, bokken en geiten 29. Prijzen - extra kwaliteit, le kwal., 2e kwal., 3e kw.: slachtrunderen: 420-445, 375,410, 340-360, 310-325; vette kalveren 400-415, 385-395, 355-370, 340-350; stie ren 290-300, Kalf- en melkkoeien 1000-1450, vare koeien 700-1075, vaarzen 650-850, pin ken 450-625, graskalveren 275-400, nuchtere kalveren 160-170, mestkalve- ren 165-225, slachtpaarden 260-330, lo pers 110-125, biggen 65-75, schapen 95-125, lammeren 105-140. Marktoverzicht - Aanvoer, handel, prij zen: slachtrunderen: als vorige week, traag, vooral niet hoger; kalf- en melk koeien: tamelijk, redelijk, goed prijs houdend; vare koeien: gewoon, slepend vooral niet hoger; vaarzen en pinken: redelijk, stug, onveranderd; graskalve ren: groter stroef, gedrukt; vette kal veren: korter, vlot, iets stijver; nuch tere kalveren: iets meer, levendiger, ruim prijshoudend; slachtpaarden: kort redelijk, onveranderd; lopers en big gen: even ruimer, kalm, niet hoger; schapen en lammeren: kort, tamelijk, ruim prijshoudend. TER AAR, 24 okt. Groente. Prei 16—20, Kassnrjbonen I 2.30—2.45, id. II 1.15, witte pronkbonen 70. idem stek 25, Andijvie I 17—31, andijvie n 8—15, witlof afwijkend 3949, groene kool 14 16, savoye kool 1516, rode kool 15 16. spruiten export B 25, spruiten binnenland A 8043. B 20, Duré Lucas 18, Lombarts Calville 15 alles per kg., selderij 4 per bos, Bloembkool Al 43, All 1838 per stuk. Tomaten export A extra 7.40, AI 7.20—7.90. B extra 7.00, BI 6.50—6.80, C extra 6.80, Cl 6.90— 7.00, CC 3.00, tomaten binnenland A 2.50—4.80, B 2.804.00, C 2.00—2.30, bonken 3.203.90, alles per bakje van kg. BODEGRAVEN. 25 oktober. KAAS: Aanvoer 70 partijen Goudse kaas. Prij- le kwal. 3.48-3.58; 2e kwal. 3.35- 3.47; extra kwal. 4.08. Handel flauw.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1966 | | pagina 3