S)e£eicbe(Sou^cmt Dave Berry-in het zonnetje- vertelt over z n toneelplannen j' Aardgas? convenors Vanavond in de ether 1 de makkelijkste is van-. Stanislawsky l TELEVISIE Levenslang in zaak Likens RADIO Vertrouwen overleg met Zuid-Afrika verdwenen Miele er is geen betere! DE LEIDSE COURANT WOENSDAG 25 MEI 1966 Voorzichtig voorwaarts HET zal wel de nogal opzien barende wijziging in Indo- nesiës binnenlands-politieke beeld zijn, die de K.V.P.-commissie voor Nederlands-Indonesische betrek kingen heeft bewogen tot het uit brengen van een interim-rapport. Een verstandige beslissing, zelfs niet tegenstaande het feit dat uit de voorzichtigheid van de commis sie wel blijkt, hoe men allerminst zeker is van de „vastheid" van Djakarta's nieuwe klimaat. We hebben de indruk, dat achter het uitbrengen van 't interim-rapport wel een bepaalde wens zit: bevor deren dat het nieuwe regime, voor zover Nederland dit mag èn kan, i en vele geledingen van de Indo nesische samenleving nog te groot. Maar het nieuwe regime komt er dan toch maar openlijk voor uit, dat sanering van de hopeloze eco nomische toestand van het land en herstel van vertrouwen in binnen- en buitenland taken zijn die zwaar der behoren te wegen dan prestige overwegingen. Op dit punt gekomen trekt de commissie van de Katholieke Volkspartij dan een belangrijke en alle voorzichtigheid ten spijt zeer duidelijke conclusie: In dien deze reerering faalt in de op bouw die zij zich ten doel heeft gesteld, zal dat noodlottige gevol gen kunnen hebben, niet alleen voor Indonesië zpif, maar voor ge heel Zuidoost-Azië Van welk uitgangspunt men ook vertrekt, iedereen die zich tegen- Rob Rooyens goochelt met strange t.v.-effects kans krijgt zich door verbeterde over d(, Nederlands-Indonesische omstandigheden te consolideren. trekkingen nositief opstelt, aal De commissie herinnert er terecht aan. dat het sedert de voorlopige oplossing van de kwes tie Nieuw-Guinea ook onder het nu afgezette linkse regime van Soebandrio c.s. in een voorzichtig tempo al wat beter gegaan is. Politiek door het leggen van nieu we diplomatieke contacten; econo misch door op bescheiden schaal de weg te vinden tot herstel van de handel tussen beide landen, waarbij voorlopig de Indonesische export ruimer baan kreeg dan de Nederlandse. Zowel de Nederland se regering als het zakenleven hebben de afgelopen jaren de wijs heid weten op te brengen om onder alle omstandigheden rekening er mee te houden, dat de betere ver houding nog een zeer teer kas plantje was: daardoor overleefde dit kasplantje zelfs stormen als Djakarta's confrontatiepolitiek ten opzichte van Maleisië en het on hebbelijke gedrag van het duo Soekarno-Soebandrio tegenover de Verenigde Naties. Het zakenleven van zijn kant toonde zich bereid heel veel kosten aan nog aller minst zekere baten vooraf te laten gaan. Principieel gezien is de houding van Den Haag tegenover Djakarta tussen 1962 en 1966 wel eens voor discussie vatbaar geweest. Maar in de politiek hebben principes helaas weer niet het hoogste woord. Men denke dan bijvoor beeld maar aan de Franse politiek ten opzichte van Moskou. En ge lande toenaderingspogingen ten overstaan van Rood-China. Ame- i dan ook met de K.V.P.-commissie moeten erkennen-, dat er ook voor de politiek van Den Haag ten op zichte van Djakarta een kritiek moment aanbreekt. RITIEK niet zo zeer in de zin dat het erom gaat of de aan- K rika's springprocessie in de kinder- jaren van enkele jonge Afrikaanse msla£- hangige ontwikkeling voortduurt dan wel weer omgebogen wordt naar de spanningssfeer van vóór 1962. Wel kritiek evenwel inzo- verre als op korte termijn beslist kan moeten worden of Nederland het voormalige rijksdeel op bijzon dere wijze wil helpen een intern sterke en extërn in democratische zin gestabiliseerde mogendheid te worden. Er behoeft geen illusie over te bestaan of wanneer Nederland „ja" zegt dit zowel van de als staat verenigde burgerij als van het bedrijfsleven nieuwe offers vergen zal. Het moment lijkt hier economisch bijzonder weinig ge schikt voor. hoewel van de andere kant de ontwikkelingshulp natio naal gezien helpen kan de over- bestedingsdrang te beperken. De mogelijkheid van politieke en economische betrekkingen die har telijker zullen zijn dan in „ge wone" gevallen van staat tot staat, blijft dan voor de toekomst open. Maar de K.V.P.-commissie han teert dit niet als eerste doel. Wan neer ze zich nationaal uit dan ge beurt dit terwille van het „uit zicht" van het Nederlandse volk in de wereld. Een prestige-affaire dus. maar ditmaal een prestige- zaak met een sterke altruïstische WINSTPUNT in de Indonesische geschiedenis van het laatste jaar is naar het oordeel van de K.V.P.-commissie vooral, dat Dja karta een grotere mate van wer kelijkheidszin aan de dag legt. Natuurlijk wordt het roer niet radicaal omgegooid, want daar voor is de invloed van president Soekarno in het bestuursapparaat Het K.V.P.-rapport vraagt een politiek in voorwaartse richting; voorzichtig voorwaarts, maar in elk geval duidelijk vooruit. De conclusies van het rapport zijn een serieuze aanpak waard. Misschien is dit dan ook wel de enige metho de om allengs ook andere tussen Den Haag en Djakarta hangende kwesties op te lossen, waarbij volkerenrecht en rechtvaardigheid nog in het geding zijn. Obote en Ironsi versterken hun macht in Oeganda en Nigeria rFBE machthebbers in Afrika, presi dent Milton Obote van Oeganda en generaal Ironsi van Nigeria zijn druk bezig hun eenmaal, via staatsgrepen, verworven machtsposities verder te ver sterken. Obote heeft door zijn leger een recht streekse aanval laten doen op de nage noeg autonome provincie Boeganda, waar de kabaka (konihg) sir Edward Frederick Moetesa II in de wandeling koning Freddie troont. Enige maan den tevoren had Obote toen nog premier de macht in Oeganda vrijwel aan zich getrokken, dit ten koste van de toenma lige president ..koning Freddie". Zijn actie tegen de kabaka is nie* anders dan een voortzetting van zijn. door Boegan da met groot argwaan bezien streven om de oude federale toestanden op te heffen en er een sterk centraal gezag voor in de plaats te stellen. Dit streven komt wonderwel overeen met dat van generaal Ironsi in Nigeria. Ook dit land was enige maanden gele den het toneel van een staatsgreep, waarbij nogal wat doden gevallen zijn. In zekere zin was deze staatsgreep te beschouwen als verzet tegen een koloni ale erfenis, volgens welke het (islami tische) noorden een onevenredig grote macht toebedeeld was. Versterking van regionaal gezag werd een grotere nadruk gegeven versterking van het staatsgezag: ruptie, omkoping en afpersing ware Nigeria aan de orde van de dag. De staatsgreep, die tenslotte aan Iron si de macht verschafte, had een ver sterking van het staatsgezag ten gevol ge. Ironsi gaat nu op deze weg verder, zonder gehinderd te willen worden door de politieke partijen. Hij heeft deze der halve ontbonden, de vorming van nieu we verboden en beperkingen gelegd op het recht van vergadering. Slecht overleg werkvoorwaarden in detailhandel UTRECHT (ANP) In de textielhan del Is nog steeds geen collectieve arbei dersovereenkomst tot stand gekomen, omdat één van de werkgeversorganisa ties er niet toe kan komen in zijn statu ten de bevoegdheid op te nemen om het contract te kunnen tekenen. Er is geen collectieve arbeidersovereenl omst voor de schoenhandel, omdat er zich moei lijkheden schijnen voor te doen In de boezem van de werkgeversorganisaties. Deze signaleringen zijn gedaan door de heer P M. de Wit. secretaris van de bedrijfsgroep detailhandel van de christelijke bedrijfsbond HBV. Deze hield in Utrecht een algemene vergade ring. De heer De Wit zei. dat zijn orga nisatie oog heeft voor de moeilijkheden van het middenstandsbedrijf. Dat zijn organisatie zelfs bereid is mee te werken aan het vinden van oplossingen voor die moeilijkheden, al was het alleen al omdat een gezonde middenstand ook het belang van de werknemers in deze be drijfstak dient. De werkgevers blijken echter weinig open te staan voor een gesprek over deze problematiek met de werknemersorganisaties. Bij onderhande lingen over lonen en andere arbeidsvoor waarden hebben wij. aldus de heer De Wit, te lang moeten horen dat „het niet kan", waarbij men van de werknemers zijde moet gissen naar de werkelijke oorzaak van de problemen. Of)U9lJ3.ipV Oscar/10.000 Kcal/u/f 595.- aarsma Met Neil Christian in „Felicity" (Van onze omróepcorrespondent) HILVERSUM Lekker in het zonne tje zat een magere Jongeman gewoon op de grond niet zjjn rug tegen de muur van Studio A. Het was Dave Strange Effect Berry. Hjj stak zijn lange smalle hand uit* en zei met de bekende donkere stem „Take it easy", naar de grond wijzend. Binnen was AVRO-reglsseur Bob Rooyens druk bezig met de camerarepetttlea voor „Felicity", een amusementsprogram ma opgebouwd rond tienersterren. Dave, die maandagavond onaangekon- dingd in Amsterdam verscheen en in middels weer naar Duitsland is door gereisd zingt in dit programma o.m. ..So goes love" en „Walk. walk. talk walk", d.w.z. „Play back", want zjjn stem en de begeleiding zijn al op de muziekband vastgelegd. Te lui Berry verklaarde geeuwend dat hij eigenlflk te lui was om geld te verdie nen. Deze voormalige electriciën-las- ser uit Sheffield, waar hij nog steeds btj zijn ouders en twee zusjes woont, is het sinds het Knokke-festival vo rig jaar, voor de wind gegaan. De toekenning van de prijs van de in ternationale pers deed de contracten binnenstromen. Maar Berry blijft 'n non-conformist, die zich net zo kleedt als zyn vrienden uit de arbeiderswij ken van de grauwe Engelse steden. Dave verklaarde dat hij veel aan de tv te danken heeft, maar overigens is hy afkerig van die kunstmatig op geschroefde glamour in dit wereldje. Televisie leidt zo snel tot zelfoverschat ting. verklaarde deze 24-jarige tle- Grote toneel Op onze indiscrete vraag of het geld nu by hem binnenstroomt antwoordde hy langzaam met zyn hand door zijn lange haar wry vend: „Och, ik mag niet klagen. Maar vergeet niet, dat Je maar een paar Jaren tienerster kan biyven. Daarom moet ik zorgen dat ik voor die tyd een stevige bankre- verschijnen er nie i het firmament vat Eén daarvan Ie i Neil Christian. Als ichoot hij onlangs in geboorteland omhoog met zijn eerste plaat: That's nice". Ook in Nederland weet hij er momenteel hoge ogen mee te gooien op de top-lfO. De volgende week i« hij een van de sterren uit 't tienerprogramma van Bob Rooyens. Verdere mede werkers aan dat programma zijn: de thelaas uit de running zijnde) Dave Berry, de Haagse rhythm and bluesgroep „£fu and the Hilltops" en het charmante Haagse tiener- sterretje Lysett, die in dit pro gramma haar t.v.-debuut zal maken met haar eerste plaatje know" en ..It's the little things". Kon* tantic Stanislawsky. gisteravond door NCRV-Lv uitgezonden, zou men misschien zeggen dat hy wat al te zeer Sovjet-propagandistisch was ingesteld. We vonden dit nauweiyks een bezwaar, vooral in de wetenschap dat Stanis lawsky ook na 1918 het Moskouse toneel is blijven dienen met een totale aan passing aan de sterk veranderde politie ke situatie. Het vleugje propaganda accepteerden wij graag om het voor- treffeiyke beeld dat ons hier van deze sublieme toneel vernieuwer werd gebo- Stanislawsky immers heeft een geheel nieuw type theater geschapen en zijn Ideeën werken vandaag de dag nog door in elke toneelvoorstelling in Parijs. New- York. Den Haag of waar dan ook Wy vonden het een boeiend gebeuren om te kunnen zien hoe hedendaagse Russen hun grote landgenoot waarderen. En met heel veel interesse hebben we voor al de spelvoorbeelden (Gorki's Nacht asiel!) gevolgd. Deze uitzending deed naar méér smaken- We weten niet of het pas geparafeerde Culturele akkoord met de Sovjet-Unie ook voorziet in een nauwer t.v.-contact. Het ware te wensen. Zo'n documentaire als ons gisteren geboden werd was iets kostelijks voor elke theateriiefhebber. Dat zou b.v. óók een „Kersentuin" in de originele versie kunnen zyn. Mis schien ligt ei bij de Russische tv. een kant-en-klaar Eerder op de avond namen we zonder apyt afscheid van ..Huwelijksvoorwaar den". Deze honingzoete tv.-strip van Britse origine heeft ons van het begin af tegengestaan, vanwege zyn onna- tuuriyke beverigheid. Overigens: Mieke Bos behoort een betere kans te krijgen, zy lijkt ons een pittige actrice die voor tv. heel wat waard kan zijn als zij rol krijgt toegespeeld die meer aan haar karakter beantwoordt het gesprek afgebroken want mister Beery moest op de atudiovloer ver schijnen. Zwarte molen Daar zat de veertienjarige „Felicity", een van de „Beatgirls", die meerma len zyn opgetreden in de AVRO- showa, op haar knieeën vier platen spelers te bedienen. In dit nieuwe programma van Bob Rooyens stelt zij het meisje voor. dat in haar dromen zich voortdurend bezig houdt met haar aanbeden tienersterren. In de felle lichtcirkel op de studiovloer be weegt zij haar lichaam op het ritme van de sterk scanderende muziek tot ze plotseling wordt bedolven onder een lawine van foto's van tieneridolen. Bob Rooyens. die een meester is op het gebied van lichteffecten en ca merainstellingen laat haar een foto verscheuren, terwyi op de achter grond de schreeuw van de uitgeran geerde tienerster klinkt. Bijzonder knap uitgedacht is de zwar te molen met een groot aantal' ope ningen als diafragma's van een fo totoestel. Drie tv.-camera's staan aan de buitenzyde van de molen, welke alleen van binnen verlicht is. In het midden staat de jonge Britse zan ger Neil Christian, die zijn song „She's got the action" zingt. Christian's ster Is dank zij dit nummer als een komeet langs de hitparade omhoog gescho ten. Zaterdag zendt radio Veronica de ze plaat, die door Barclay wordt uitgebracht onder de titel „That's Ni ce" uit. Nell wordt bij zijn zang bege leid door de „Crusaders". Regisseur Rooyens blijft onvermoei baar zoeken naar betere cameraposi ties. Plotseling plaatst hij de beat girls In de molen en terwijl et uit de luidspreker de song „I know, you don't love me no more" klinkt, zit Felicity met betraande wangen boven een pan uien te schillen wy willen u er verder niet veel van verklappen, maar uit alles bleek, dat deze tv-produktie van Bob Rooyens ook nu weer wat vorm betreft van het schablonenwerk afwykt. De Jon ge inventieve AVRO-regisseur ont popt zich steeds meer als een buiten- ..The Dave Clark Fi i de populairste Engelse groepen in Amerika, avond in .Shindig (Nederland I, 19.35). I ..The Gals and Pais Zweedse vocal groep Enige tijd geleden trad de Zweedse vocalgroep rThe Gals and Pais" plotseling in 'de schijnwerpers van de publiciteit. Door hun vreemde, maar fascinerende bewerkingen van be- kende melodietjes, wisten zij zich een de showwereld. Vanavond zijn zij met het combo van Jacques Schols bestaande uit Rudy Brink, tenor-sax: Frans Elzen, piano; Johnny Engels, slagwerk; Wim Sanders, gitaar, en Jacques Schols. bas te gast in het A.V.R.O.-programma „Gals and Pais". Produktie en regie: Theo Ordeman. (Nederland I, 21.50). J geheel eigen plaats ..Jeanne d'Arc", i vermaarde film Het verhaal van het Franse dorpemeisje, Jeanne d'Arc. mag zo langzamerhand wel bekend J geacht worden. Vele boeken werden over die periode uit de oorlog geschreven en die boeken J stonden dan ook weer model voor heel wat films. Reeds In de tijd van de „stomme film" besteedde men uitgebreid aandacht aan dit stukje wereldgeschiedenis. In 1928 werd dat gedaan door de vermaarde Deense regisseur Carl Dreyer, die met deze film een produkt schiep, dat ook nog voor de hedendaagse generatie een grote aantrekkingskracht bezit. De fascinerende montage van close-ups, die de emoties rond het proces tegen Jeanne d'Arc moeten weergeven en het grootse spel van hoofdrolspeelster Renée Falconetti maakten van deze J film een onvergetelijk werkstuk, dat men gerust kan rekenen tot de klassieken i de cinematografie. (Nederland II, 20.25). Dichters van het geestelijke lied In de reeks interviews met dichters van het J nieuwe geesteiyke lied heeft ds. Jan Wit vanavond een exclusief vraaggesprek met kapelaan Th. (Tom) J, M. Naastepad, die zich als een zeer vruchtbaar dichter van kerkliederen doet gelden. Van hem verschenen bundels als „Op water en brood", „Het scharlaken snoer", „Op de dorpsvloer" en „Het geheim van Rachel". Ook op het gebied van de wereldlijke poëzie J heeft hij zich echter verdiensteiyk weten te maken met „Het zevende jaar". Als illustratie zal een lied van hem ten gehore worden gebracht. (Hilversum ET, 21.20). kening heb." Of hij ook toekomstplan nen had? Zeker, Dave wil graag ac teur worden bij het grote toneel. „Nee niet zo'n bekkentrekker als voor de tv, maar een goed toneelspeler in die moderne karakterstukken. Nu be- bent je in de amusementssector treurt hij het wel dat hij geen goede schoolopleiding heeft gehad. Verder dan de ambachtsschool heeft hy het niet gebracht, want hij had het land aan leren. Goede vrienden hadden hem verzekerd, dat hy in de toekomst op zijn minst kon rekenen op een paar musicalcontracten". Voor het zo ver is blijf ik voorlopig nog die „gek ke kerel" van de'televisie." Hier werd Hedenavond t NEDERLAND I NTS: 18.30 Teleac De Attische tragedie. 19.00 Nws. 19 01 Klaas Vaak. 19.05 Franse les; AVRO: ir 19.35 Amerik. Top Tiener Talenten- show; NTS: 20 00 Journ. 21.00 The J Saint, tv-film, 21.50 Gals and Pais. muziekprogr NTS: 22.25 Journaal; 22.30 Samenvatting Kamerdebatten. ETHERSPOTS FANCLUB" zal voor dc laatste maal in dit seizoen te zien zijn in het VARA- programma van vrijdag 3 juni. In de ze aflevering van het tienermagazinet dat zich in het eerste jaar van zijn be staan een grote bekendheid bij het jeugdig publiek heeft verworven, zul len o.a. optreden het Italiaanse zan geresje Rita Pavone, de hoog op de Belgische hitlijst genoteerde zanger Ferre Grignard en de beatgroep The Typhoons uit Texel. Verder staat op 't programma een vraaggesprek met de jonge violiste Emmy Verhey. Zaterdagmiddag £8 mei zal in het VA- RA-programma een nieuwe rubriek zijn intrede doen: de Medische Kro niek, verzorgd door de heer A. G. Vis, bedrijfsgeneeskundige bij De Arbei derspers in Amsterdam, eze rubriek zal éénmaal per twee we ken te beluisteren zijn. hi deze uitzen ding zal de heer Via spreken over: Wanneer, waarom en hoe waarschuw ik mijn huisartsf ..MARATHON" zal op zondag £9 mei 'rste pinksterdag) vervallen. Het sportieve gebeuren dat op deze dag rro de radio zal zijn te beluisteren, is een tien minuten durend verslag van Wim Hoogendoorn, die in het Austria- stadion te Salzburg de amateur-voet balwedstrijd OostenrijkNederland in het toernooi om de Europese beker voor amateurlandenteams, zal bijwo- Vrijdag zal V.A.R.A.-televisie in een coproduktie met Zwitserland op het Waagplein te Alkmaar opnamen maken voor het programma „Souvenir uit Holland". Medewerking verlenen onder meer de Schermerdansers, de harmonie Excelsior, de Shepherds en enkele Zwitserse hoornkapellen met jodelaars. INDIANAPOLIS (UPI) Een moe der van zeven kinderen en een van haar dochters zijn veroordeeld tot le venslange gevangenisstraf voor 't dood martelen van het zestienjarige meisje Sylvia Likens dat bij haar In de kost was. Haar zoon en twee buurjongens werden veroordeeld tot tuchtschool- straffen van twee tot 21 jaar. Het vijftal werd verleden week schul dig bevonden aan het systematisch mar telen van Sylvia in de woning van me vrouw Gertrude Baniszevski (37). Rechter Rabb veroordeelde mevrouw Baniszevski en haar 18-jarige dochter Paula tot levenslange gevangenisstraf wegens moord. De 13-jarige zoon van mevrouw Baniszevski. John en twee 15-jarige buurjongen, Coy Hubbard en Richard Hobbs, moeten naar een herop voedingsgesticht wegens doodslag. De jury van acht vrouwen en vijf mannen had vorige week woensdag aanbevolen de hoofdverdachte levens lang te geven. Anders zou zij wegens moord tot de elektrische stoel zijn ver oordeeld. Sylvia kwam verleden najaar met haar door polio verlamde zusje bij me vrouw Baniszevski, weduwe van een po litieman, in de kost. De ouders van de beide meisjes moesten voor zaken naar het zuiden. Volgens de tenlastelegging werd Syl via het slachtoffer van een intense en voortdurende marteling. Zij werd gesla gen en met brandende sigaretten gepij nigd. Met gloeiende naalden tatoeëerden haar beulen op haar buik de woorden: „Ik ben een prostituée en ben er trots op". Op 28 oktober overleed Sylvia. Mevrouw Baniszevski voerde te ha- rer verdediging aan dat zij ziek was toen Sylvia werd gemarteld, en wierp schuld op de kinderen. De officier justitie vergeleek haar met „een wild beest". Haar advocaten betoogden dat zij geestesziek was. de tv. Evenals in zijn „Hoofdstuk 6" dat naar Montreux werd gezonden, spelen de vernuftige decors, ditmaal van Nic van Baarle, een belangrijke J NEDERLAND n - NTS: 19.30 Saimen- rol in deze pop-art-achtige produktie. vat/ttng Kamerdebatten. 20.00 Nieuws. Vóór dit moderne stuk televisie-amu- Kn0: 2o,01 Jazzprogr.. 20.25 Jeanne sement op de beeldband kon worden ^'Arc, speelfilm. 2140 Onze man in opgenomen, had de ^regisseur als heel Washington. NTS: 22.05 Journaal. Donderdag NEDERLAND I J de vrouw. Hedenavond HILVERSUM I (402 ra) VARA: 18.00 Nieuws, actual 18 20 Uitzending J van het Ger Pol. Verb. 18.30 Lichte klanken uit Portugal (gr.); 19 00 Voor de kinderen. 19.10 Stereo: Meisjeskoor ■ir 1930 Artistieke staalkaart. 20.00 Nws. 20 05 Gram. muz., 20.45 Lezing. 20 55 Stereo: Tangorumba-orkest. 21.25 Pro- gramma over Drenthe. 22.00 Orkest- J muziek. 22.25 Sport, 22.30 Nieuws, 22.40 Aotualiteiten, 22.55 Mod. kamermuziek, 23.55 Nieuws. HILVERSUM II (298 m) NCRV: J 18.00 Meisjeskoor, 18 20 Gram. muziek. ir 18.30 Spectrum. 18.50 Gram. muziek. 19.00 Nieuws, 19.10 Radiokrant. 19.30 Praatje. 19 35 Muziek van het Leger des Heils. 19.50 Wereldpanorama: be- J schouwing vanuit Afrika, 20.00, Stereo Licht orkest. 20.20 Mod. muziek. 21.20 Gesprek. 21.45 Stereo: Gram. muziek. J 22.00 Sport. 22.10 Gram.. 22.15 Avond- overdenking. 22.30 Nieuws. 22.40 Klass. J pianospel, 22.50 Pedagogische ether- leergang. 23.20 Nederl. Muziekweek. concert, 23.55 Nieuws. RADIO VERONICA (192 m) - Van J 18 00 tot 20 00 uur, vlak voor het hete uur nieuwsberichten - 18 00 Veronica's Jukebox, gezellige muziek. 19 00 Joost mag het weten: Hot Honderd USA 20.00 Klass. verzoekplatenprogr.. 22 00 Populaire muziek. 2215 Leer dansen. 2230 tot 1.00 Gram muziek. DRAADOMROEP (4e lyn) van 18-20 u ir Mary Poppins (Juli Andres. Dick van ir Dyke e.a.): American patrol. In the mood Song o fthe Wolga boatsman. Sun valley serenade. String of pearls, Adios, Poinciana (Orkest Kurt Edelha- gen i Bewitched (Doris Day): Marjolsi- Helmut Zaeharlasi: Twiligt on the trad. didel dum (Orkest Kurt Edelhagen); i Elizete. Se tarde, me perdfta. Nao Diga Nada. Vai querer, Tentacao do incon- veniente (Cal Tjader Milt Holland e.a Stompy me. Squeeze me. en Going up tJohnnv Hodges. Jo Jones e.a.). BRUSSEL Nederlands (324 meter) 18.0o Nieuws 18.08 Voor de soldaten. IS 50 Sportkroniek. 19.00 Nieuws. 19.40 Sprituals en gospelsongs. 2000 Openbaar kunstbezit. 20.25 Ballet muziek. 20,30 Muziek voor blazers. 21 35 Klavecimbel- muziek, 21.50 Paedagogisch praatje 20.15 Lich- EERSTE KAMER DEN HAAG Het vertrouwen van AR-voorzitter Berghui* In een gesprek met Zuid-Afrika over de essentie* van het beleid van dat land I* sterk terug gelopen. Dit Is Iets wat de heer Berg huis „uitermate verdriet". Dit bleek gisteren uit de woorden van de AR-fractieleider in de Eerste Ka mer bij de behandeling van de begro ting van Buitenlandse Zaken. Senator Van Riel (VVD) zei, dat bij hem het vertrouwen in overleg met Zuid-Afrika geheel verdwenen is. Zuid- Afrika heeft zich reeds te veel in haai apartheidsbeleid vastgebeten en kan niet meer terug, zei hij. De heer Van Riel meende dan van Zuid-Afrika een machtoverdracht aan de gekleurde bevolking in fazen gevraagd had mogen worden. Dat Is iets anders dan de blan ke bevolking om zelfopoffering vragen. De heer Berghuik vond het spijtig dat nu ook de goede dingen dl< in Zuid-Afri ka tot stand gebracht worden niet dui delijker kunnen worden. Hij was blij met het regeringsbesluit om de „Ton van Luns" aan een VN-fonds te schenken nu het ..Defence and Aid Fund Zuid-Afrika verboden is. du Was eine Frau im Prühlin Alle Englein lachen. Warte. v ein Weilchen. Es war in So - beth walk,. J'a Perfidia (Fou Gerda. Wie ei: se Tipitin Lam muziek, 22.40 Gevf 1.00 Gevar. muziek. ENGELAND BBC (330 m) Concert. 23.15 OrRelmuziek. Donderdag o HILVERSUM I (402 m) AVRO: 7.00 Nieuws, ochtendgymn.. 7.20 Gram., 8.00 Nieuws. 8 10 Gram., (om 8.25 De groenteman), 8.50 Morgenwijding, 9.00 J Stereo: Mod. Amerik. orkestmuziek. 9 35 Waterstanden. 9.40 Gram. voor oudere luisteraars. 10.00 Voor de kleu- ters. 10.10 Arbeidsvitaminen, (om 11.00 Nieuws. 12.00 Licht pianospel. 12.27 Voor land- en tuinbouw. 12.30 Metro- pole-orkest: amusementsmuziek. 13.00 J Nws. 13.10 Journ.. 13 30 Stereo: Oude en mod. liederen. 14.00 Carillonmuz.. 14.15 Voor de vrouw. 14 30 Stereo: Moderne muziek, 15.00 Voor de zieken. 16.00 Nieuws. 16.02 Gevar. muziekpro- J gramma, 17.00 Voor de jeugd. HILVERSUM II (298 mtr) KRO: 7.00 Nieuws, 7.10 Het levende woord, 7.15 Gram., <7.30 Nieuws). 8.00 Nws, 8.10 Gram.. (8.30 Nieuws). 8.40 Voor de huisvrouw, 9.40 Schoolradio. 10.00 Ope- rettemuziek, 1100 Voor de zieken: J VPRO: 11.45 Lióht kwartet 12.10 Gesprek, 12 27 Voor land- en tuinb„ 12.30 Nws. 12.40 Praatje. 12.45 Actual., 13.05 Gram13.45 Voor de vrouw. NCRV: 14.15 Gram.. 14.30 Samenzang, J 15.00 Studiodienst. 15.30 Stereo: Mod. en klass. muziek. 16.00 Mod. muziek, J 17 0 Voor de jeugd. 17.15 Meisjeskoor, 17.30 Stereo: Licht orkest, 17.50 Sport. HILVERSUM III (240 m. en FM-kan.): NRU-VARA: 9.00 Nieuws, Gevarieerd J muziekprogr.. tips en actual., (om 10.00 en 11.00 Nieuws). 12.00 Nieuws, actual., Concertorgelspel. 12.30 Orkest en zang. 13.00 Nieuws, actual., en gevar. muziek. 14.00 Nieuws, actual., gram, en tips v. J d .vrouw. 15 00 Nieuws, actual15.05 Instrumentaal trio en zang. 15.25 Ge- var. gram muziek. 16.00 Nws. actual.. Zorro: een progr. voor tieners. 17.00 Nieuws, actual., verder tot 18.00 uur Gevar. platenprogramma RADIO VERONICA (192 mtr) 7.00 Ook goeiemorgen. 9 00 Muziek terwijl u werkt. 10.00 Knffietyd met Tineke. 11.00 J Verzoekpl. progr voor de hulsvrouw, 12 00 Lunchmuziek. 13.00 Gevar progr, 1315 Vervolg lunchmuziek. 14 00 Van concertzaal tot Jukebox. 15 00 Voor de zieke vrienden van Veronica. 16.00 Gezellige muziek voor Jong en oud, 17.00 Intern muziek. 17-15 Favorieten- express, een teenertoptuneparade. BRUSSEL Nederlands (324 13.20 Klass. muziek. 14.03 S 16.24 Lichte muz.. 17,30 Amei ■hoolradio, STICHTING OPGERICHT Distributie van goederen via Nederland DEN HAAG (ANP) Te Den Haag Is opgericht een Stichting lot Bevordering van de Goederendistributie via Neder- in I land, „Dlstrinet". Het tot stand komen van deze Stichting vloeit voort uit het VRAAG WASAUTOMATEN-PROSPECTUS NR. 1S 8IJ MIELE, GQUDSESINGEl ?2. ROTTERDAM- besef, dat er bij ondernemingen bulten Europa een toenemende behoefte be staat aan distributiecentra, hoofdzake lijk in West-Europa, vanwaar uit de Europese markt kan worden bevoor raad. Ook bestaat er bij buitenlandse importeurs behoefte aan centra, waar zij hun in Europa ingekochte goederen kunnen verzamelen en doen verzenden. Nederland is volgens de mening van de oprichters, zowel door zijn traditie als door zijn geografische ligging, bij uitstek geschikt voor de vestiging van zulke centra. De oprichters zijn Blaauwhoed NV, Van Gend en Loos. Holland Amerika Lijn. KLM. KNSM. Koninklijke Rotter damse Lloyd. Pakhuismeesteren NV, Thomson's Verenigde Bedrijven NV, Stoomvaart Maatschappij .Nederland" en Wambersie en Zoon C. V. o. A. Verwacht wordt, dat nog ani'ere Ne derlandse bedrijven tot de Stichting zul len toetreden. Het ligt in de bedoeling om in september met de werkzaamhe den te beginnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1966 | | pagina 2