i ®e£ddée6ottóa/nt Linkshandig via de band Vetorecht omroepen verdwijnt Miele er is geen betere! de misdaad giovanni ventyri pagina 2 de leidse courant woensdag 17 november 1965 Tip van Vrije Burgers voor clr. Vondeling BLJ nader inzien heeft de politiek met de Boerenpartij verwante Haagse heer Drenthem Soesman minister Vondeling een uitstekende lip (gegeven. Aangezien d«ze vertegenwoordiger van de Vrije Burgers in de gemeenteraad burgemeester Kolfschoten en het gamse gezelschap van vroede vaderen in de raad voor enkele weken „vaarwel" heeft gezegd, besPaart hij de overheid voor enige tijd de noodzaak om hem het ge bruikelijke bedrag aan presentie geld en onkostenvergoeding uit te keren. Zoiets zou denkt schatkist bewaker Vondeling dan allicht ook met andere malcontenten en puur vanuit 'n negatieve instelling handelende vertegenwoordigers in raden, staten en Kamer kunnen geschieden. Bijvoorbeeld met de heer Koekoek. Wanneer hij op het Binnenhof zou roepen- „Ik schei ermee uit tot na de begrotingsbehandeling, adieu", werd 's lands bestuur heel wat verspilling van kostbare tijd bespaard en zou de gebruikelijke vergoeding inzoverre de deur waarder daarop tenminste al geen beslag heeft laten leggen in de schatkist kunnen blijven als be scheiden bijdrage van de Boeren partij om het tekort van de miljoenennota wat kleiner te maken. IN ernstvoor het politieke leven is, als 't aankomt op constructief werken in het algemeen belang, de bijdrage van de moderne „vrij heren", of ze zich nu burgers of boeren noemen, waardeloos. Wanneer de heer Drenthen Soesman zich erover beklaagt, dat de gemeenteraad van 's-Graven- hage en de pers hem niet au sé- rieux nemen, wanneer de fractie leider van de Boerenpartij in de Tweede Kamer keer op keer ont dekt, dat woordvoerders van rege ring en andere parlementaire groepen zijn vragen, redevoeringen en interrupties niet meer aandacht schenken dan de parlementaire ethiek vergt, dan hebben deze „vrije" heren dit uitsluitend aan zichzelf te wijten. Zelfs de communisten hebben het in volksvertegenwoordigende colleges nimmer zo bont gemaakt als de representanten van Vrije Burgers en Vrije Boeren plegen te doen. De politieke doelstelling van een c.p.n. moge onaanvaardbaar zijn, de vertegenwoordigers van die partij spelen hun rol niet zonder een bepaalde stijl en zonder een zekere intelligentie Daarnaar is het bij- vrije Burgers en Vrije Boeren tevergeefs zoeken. Maar laat men niet zo naïef zijn te menen, dat iedereen hiervan in Nederland ondertussen wel overtuigd zal zijn. Een niet te verwaarlozen min derheid vajn de burgerij gelooft in de malcontenten. Dat blijft «en veeg teken in ons democratische bestel. Want hieruit blijkt, dat ergens sterk verminkte opvat tingen leven over aard en doel stelling van onze democratie. Het zijh malcontenten als de heren Koekoek en Drenthem Soesman, die van zulke opvat tingen gebruik maken. De oor zaak van de kwaal ligt ergens echter ook in de ontevredenheid van de overtuigingskracht van de positief ingestelde politieke par tijen. Door hieraan te weinig aandacht te besteden hebben de democra tische partijen in de jongste ge schiedenis in en buiten Neder land al eens meer de natie een gevarenzone gebracht. Voor wiens rekening? 3 jaar wegens doodslag ALMELO Wegens doodslag op zUn i vrouw hoorde de 47-jarige Hengeloër A. van L. gistfvii voor dc Almelose rechtbank 3 jaar gevangenisstraf met aftrek en daarna terbeschikkingstelling van de regering tegen zich eisen. Dë officier kwam tot deze eis na een uitvoerig requisitoir, waarin hij tot de conclusie kwam dat Van L. niet volledig m ANTENNE ml voor zijn daad en dringend psychiatri sche behandeling behoeft. De president van de rechtbank, mr. A. J. van R/hede van der Kloot schilderde tijdens het ver TB zitten toch wel griezelige kanten *-4 aan de moderne techniek. Neem de pauselijke gelukwens aan de jubile rende KRO. Die was inclusief de hoor langdurig de achtergronden welke aanleiding tot de dramatische ontkno ping gaven na een huwelijksleven dat al speciale zegen van Paulu» VI op een bandje vastgelegd dat ons gisteren In omgekeerde projectie werd getoond. Daar zit toch een stuk waardedevalua- In de middag van de 16de april waren de echtelieden alleen thuis en toen heeft verdachte pogingen aangewend om weer op goede voet met zijn vrouw te komen, zij weigerde en deed hem heftige ver wijten. Op een gegeven moment heeft zij gedreigd een strijkijzer naar hem te gooien en haar man voorgesteld maar naar zijn eigen familie terug te keren. Daarmee kwam de uitbarsting. In dolle drift pakte Van L. zijn vrouw bij de keel. tie in als we de Paus met de linker hand zien zegenen via een elektro nische apparatuur die vertragend want eerder opgenomen werkt. Het was bepaald geen manifestatie om zelfs de nederigste gelovige op de knieën te dwingen De beeldreportage van de Hilversumse „zitting*' bij het jubileum, daags nadat de schrijvende pers er verslag van had gedaan, ondergingen we overigens als waarbij hij haar nagenoeg wurgde. In zijn drift heeft hij de vrouw daarna in het gezicht geschopt zodat dit deerlijk verminkt werd. Het rapport van dr. Zeldenrust het er geen twijfel over dat verdachte al» een dolleman te werk was een wat plichtmatige noodzakelijkheid. Bij zo'n gelegenheid zijn officiële woorden nu eenmaal onvermijdelijk en de KRO hield het voor de t.v. geluk kig kort. Echt feest voor de kijkers beloven de programma's van 27 en 28 gegaan. De uitspraak volgt over 14 dagen. Verruiming jeugdspaarwet DEN HAAG (ANP) Zonder hoof delijke stemming en zonder debat is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de voorstellen van minister Veldkamp (Sociale Zaken) tot verruiming van de Jeugdspaarwet. Deze verruimingen betreffen onder onder meer een verhoging van het te sparen maximumbedrag, dat voor pre- mietoekenning in aanmerking komt, van 200 tot 300 gulden. Het maximum bedrag van werkgeversbijdrage aan premiespaarregelingen en winstdelings- spaarregelingen voor werknemers, nu gesteld op 390 gulden, zal worden ver november a.s., waar we met grote verwachtingen naar uitzien. Rika Jansen begon haar half-uur-show gisteren met een potpourri van nogal versleten internationale nummertjes. Onze indruk was toen Ze kan het eigenlijk niet. maar ze heeft wèl ar tistiek lèf. Maar een parodie op „het" levenslied pakte bijzonder aardig uit en in „Amsterdam huilt" en een paar Jidlsche liedjes toonde ze zowel vak manschap als gevoel voor eerlijk- sentiment. Onze eindindruk was dan ook zij betékend wat. maar zij moet véél kritischer zijn ln haar reper toirekeuze. De documentaire over stations toonde zoveel dat we de kluts een beetje kwytZraakten en door het van de bin nenlandse tak- op de buitenlanndse hak springen niet meer wisten wat eigenlijk opzet of bedoeling van het programma was. „Vanavond in hoogd tot 500 gulden. Het motief voor deze verhogingen ls het scheppen van 'n stimulans om de vergroting van de spaarcapaciteit, die het gevolg is van. Nieuwspoort" was een zwakke afle vering van een toch wel goede rubriek. Neem mr. Einaar Die is na zijn bril jante solo tijdens het Beatrixdebat de recente stijging van de inkomens, daadwerkelijk te benutten. door alle kranten benaderd en heeft overal zijn commentaar gegeven. Maar de t.v. had hem beter met rust kunnen T.v.-opschudding rond Sinatra-documentatie laten, omdat elk optreden van hem voor de camera's uiteraard ten ach ter moest blijven bij wat een der op merkelijkste t.v.-gebeurtenissen van het jaar is geweest bedreigde Haagse ambtenaar „geheel voor zijn rekening" blijven. Is gisteren gevolgd door een uitlating van minister Smailen- broek. die op zijn beurt het optreden van de politiemannen „geheel voor hun reke ning" laat. Vast staat nu in ieder geval dat de Haagse politie de met een anti- Claufwpahdoek op Prinsjesdag aangehou den ambtenaar wel degelijk met.de zwarte lijst van de BVD heeft bedreigd. Ér is echter niets aan de hand. zo verzekert de minster, want de Haagse politie heeft de lijsten met namen van demonstranten j op eigen initiatief naar de B V D. gezon den. De B.V.D. heert volgens de bewinds man met die lijsten ook niets gedaan. Is dat voldoende? Naast afluisteren on derzoeken en achtervolgen had de B.V.D bijvoorbeeld ter afwisseling eens aan terugsturen kunnen denken Of wacht men wellicht tot de lijst van zelf bij de groenteman belandt? lumbla Broad- Z"ToBsTrK; Andere regisseur voor .Zihtoneek' Soekarno ligt politiek op sterven HET in Indonesië uitgevaardigde de creet, dat de regering gezuiverd moet worden van communisten en van al diegenen die betrokken zijn geweest bij de „gestapoe" (Gerakan september tlgapoeloe: beweging van 30 september) is tot dusverre de duidelijkste aanwijzing dat president Soekarno's macht tot vrij wel niet* ls ingeschrompeld. Dit decreet is namens hem getekend door generaal Soeharto Normaal zou zijn geweest, dat de president een derge lijk belangrijk stuk zelf zou hebben ge tekend. Men kan op enige gronden aan nemen dat hij dit niet heeft willen doen. maar ook geen kans meer ziet om tegen de antl-communlstlsohe stroom op te In feite ls gebeurd wat hij altijd als een ramp voor Indonesië gevreesd heeft, namelijk een overwicht van het leger. Gedurende de vele jaren van zijn machts uitoefening heeft hij meer aanslagen op zijn macht moeten ondergaan van de zijde van het leger dan van de kant van de uiterst linksen. Doch de twee communistische samenzweringen (dievan Moeso en de laatste van Aldlt) waren dermate Ingrijpend, dat geweldige krachtsinspanningen nodig waren ze neer te slaan. Soekarno's politiek be stond uit het in balans houden van de twee uitersten: leger en P.K.I., met zich zelf als middelpunt. Deze balans was de basis van zijn macht. Een wankele basis weliswaar, doch het genie Soekarno slaagde er toch maar ln jarenlang de nagenoeg volledige macht ln handen te houden. Nu is het evenwicht verstoord en daarmee de macht verdwenen. Soekarno ligt politiek op sterven en het ziet er voorlopig niet naar uit. dat hij er bovenop komt. In een handomdraai 123656789 Herziening van keuze jury's in Amerika WASHINGTON (AFP) President Johnson heeft meegedeeld dat hij bin nenkort bij het congres een wetsont werp zal indienen dat is bedoeld om 'n j einde te maken aan de discriminatie tegenover negers, met name in het zui- j den der VS, bij de keuze van jury's. De president zal in de komende maan- 1 den ook aandacht wijden aan het pro- j bleem van discriminatie op de scholen. gisteravond de televisie documentaire 7" HILVERSUM In den getiteld „Si natra", daarmee ït» rl'HC'Xl'JT voor ,l" ttJevtatei.fi. van'Hurl -.L .atlrlscb programma „Zo I, het toe- «HUr nok nog een. een keer" tihetT documentaire vertelt ever de op» en df rocrarama„,ld| ïa„ de VARA down* van de 50-Jartge ganger In de af- v„ Halm M„, mrt dp„ gelopen dne decennia, gezien door de functie I ogen van zijn familie en vrienden en de socioloog Leo Resten, en via oude film- De heer Van Halm is reeds geruime fragmenten en een op de band opgeno- tijd werkzaam als regisseur op de af men vraaggesprek met Sinatra. Sinatra had zijn advocaat ren tele gram laten sturen waarin hij bezwaar maakte tegen het voornemen de show uit te zenden. Zij die ook telegrafisch bezwaren kenbaar maakten waren Dean Martin. Sammy Davis jr.. Soupy Sales Alan King Trinl Lopez, Sinatra's vroe gere vrouw. mrs. Nancy Sinatra, en zijn dochter, mrs. Nancy Sinatra-Sands. Waar Sinatra zich zorgen om maakte bleek niet uit de show. De show, met de bekende journalist Walter Cronkite als de verteller, was prijzend. Zou het kunnen zijn dat bescheiden- HILVERSUM Het NTS-journaal zal heid bij Sinatra een rol speelde ln zijn op zaterdag 27 november de dag aversie? Neen. zijn voornaamste be zwaar gold een deel van zijn vraagge sprek met Cronkite, waarin geïnfor meerd werd naar zijn vriendin van 19 jaar. de actrice Mi a Farrow, zegt een ingewijde. CBS bleek niet bereid de show te sohrappen, maar wèl werden de vraag van Cronkite en de weigering van Si natra om daarop te antwoorden ge schrapt. verband met het feit, dat free-lance-t.v.-reglsseur Leen Timp zich niet meer beschikbaar deling documentaires en maakte onder andere destijds t.v,-reportages over de Roermondse eiermijn en de Wegen wacht. Ook het toeristisch program ma van dr. L. v. Egeraat regiseer- de hij. De samenstelling van de me dewerkenden in „Zo is het" blijft ook voor de uitzending van vrijdagavond aanstaande ongewijzigd. Zesmaal t.v.-jouriiaal op KRO-jubileumdag waarop de KRO-televisie ter gelegen heid van het veertigjarig bestaan van 8 uur 's ochtends tot middernacht in de lucht is op Nederland I zes journaal bulletins verzorgen. De uitzendingen vinden plaats van 8.01 tot 8.03 uur. van 13.05 tot 13.10 uur, van 17.30 tot 17.32 uur (in plaats van 19 uur), van 20 tot 20.20 uur en van 22.20 tot 22.25 uur (zoals gebruikelijk) en ten slotte van 24.05 toot 24.06 uur. Advertentie) Waarom niet direct een „first class" aansteker? SILVERJtfATCH FIRST CLASS Etherreclame niet voor medio 1966 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG— Minister mr. M. Vro lijk van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk schijnt het veto recht van omroepverenigingen ge schrapt te hebben. Hij komt daar mee tegemoet aan vele autoriteiten in omroepkringen, die dit vetorecht uit de tijd vinden en 'n allesbehalve goede basis voor de onderlinge sa menwerking. Tijdens de officiële KRO-festivitelten van maandag ls hierover opnieuw gesproken. Woordvoerders van zijn ministerie wil den hierop gisteravond geen commen taar geven. Wel lieten zij weten, dat de koninklijke besluiten, die de om- roep-nieuwe-stijl met reclame in de ether regelen, binnen enige weken verwacht kunnen worden. De werk zaamheden, verbonden aan het invoe ren van reclame bij de omroepen, ver gen echter zoveel tijd, dat deze re clame niet voor medio 1966 verwacht Een tweede beslissing van minister Vrolijk (waarop evenmin officieel commentaar geleverd werd) schijnt te zijn het aanstellen van een pro grammadirecteur voor het dagelijks werk inn de programmaraden van de NRU en de NTS. NRU en NTS krijgen ieder, zoals be kend, een programmaraad. Voor het voorzitterschap van de programma raad bij de NRU wordt mr. A. B. Roosjen genoemd, voor die van de NTS professor Vroom, professor Schlichting uit Nijmegen, de VARA- secretaris J. Rengeling en de tegen woordige voorzitter van de NTS de heer E. A. Schüttenhelm. Ruim vijftig gegadigden Bij het ministerie van Cultuur, Recrea tie en Maatschappelijk Werk is een groot aantal aanvragen voor 'n zend machtiging binnengekomen. Van de ruim vijftig aanvragers zullen ver schillenden zich noodgedwongen te rug moeten trekken, omdat zij het ge talscriterium nniet kunnen bereiken, of niet kunnen voldoen aan de voor waarden voor de culturele normen. Merkwaardig is, dat de TROS, een van de grootste kanshebbers nog geen aanvrage ingediend heeft. Wel bijvoorbeeld Teleac, die thans reeds zendtijd bezit. Carillon Films richt t.v.-sport-dochter op DEN HAAG (ANP) Carillon Films te Rijswijk en de heer H. H. Bloe men te Leidschendam hebben opge richt-, ,8?cJfapspot" maat schappelijk kapitaal van 1.000.000 gulden, waarvan volgestort 200.000 gulden. Topspot zal zich in nieuw in te richten studio's aan de 's-Grave- landseweg In Hilversum gaan bezig houden met de produktie van t.v.- Carillon Films heeft zich de laatste ja ren al op beperkte schaal bezig gehou den met de produktie van t.v.-spots. Daarbij is gebleken, dat dit soort pro- dukties een geheel eigen artistieke en technische benadering vraagt. Met de reclame-t.v. in zicht stijgt 't aan tal opdrachten op dit gebied en is 'n nog aanzienlijker stijging van de vraag naar t.v.-spots te verwachten. In de leiding van Topspot zal mede een aantal buitenlanders worden betrok ken. die hun sporen op het gebied van de reclame-t.v. hebben verdiend. Ca rillon Films zal zich zoals in het ver leden blijven bezighouden met de produktie van documentaire en good- willfilms van langere adem. Programma's voor buitenlanders op liet derde net HILVERSUM Buitenlandse werkne mers kunnen in liet vervolg wekelijks op de zondagen een eigen program ma op Hilversum III beluisteren. De ze programma's kwamen tot stand door een samenwerking tussen VARA en de Landelijke Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers. De uitzendingen zijn gepland op zondag middag van 12.30 tot 13 uur voor Griekse en Turkse arbeiders: van 14.02 tot 14.30 uur voor Italiaanse en Spaanse werknemers. Behalve popu laire muziek omvat het programma ook korte informaties. De VARA heeft deze uitzendingen voor bereid in het kader van het gezamen lijk NRLT-programma. VRAAG WASAUTOMATEN-PROSPECTUS NR. IS Bij MIELE. GOUOSESINGEL 92. ROTTERDAM. Vanavond in de ether The Folks Messengers in Hootenanny-show De Haagse Folks Messengers maakten hun succesvolle Nederlandse t.v.-debuut op 3 september Jl. in het AVRO-programma „Nieuwe Oogst". Na reeds verscheidene keren voor de J beeldbuis te ztfn verschenen, zijn zij vanavond te gast in 't NCRV-programma „Hooterxanny on Holland". Gezien hun naam en muziek lijken zij daar x J wel op hun plaats te horen. Verdere gasten zijn Marline Bijl, het duo Ha Chawerim en het Remie Trio. (Nederland I, 19.35). J Rnnnir Renoiar werd Scoren *1® dochter i lWllUir veertig jaar terug zo bekende Henny Ferr« met eigen show Ferra. Ook J haar dochter zette haar voetsporen op de weg van het theater en verwierf grote bekendheid J als Jenny Arean. Vanavond zingt Conny een aantal composities van Joseph Niessen, die zijzelf bewerkte. Regie: Fred Benavente. (Nederland I, 21.40). .Kermis in de regen van Kees Brusse Nederlandse speelfilms hebben meesta' J geen groot commercieel succes, doordat ze doen herinneren aan toneelwerk. Dit euvel is ook merkbaar in de eerste speelfilm van Kees Brusse „Kermis in »n moordzaak. Kets Brusse bevorderde de bezetting van louter toneelspelers. Boven- dien blijkt, dat het zijn eerste film is. Hij gaat namelijk te uitvoerig in op J details, terwijl werkelijk belangrijke delen niet voldoende uit de doeken r worden gedaan. De fotografie is echter uitstekend, evenals de muziek van J Cor Lemaire. Brusse heeft bovendien moeten worstelen met een te brokkelig scenario. fNederland II, 20.55). Nir>lcr>nrrmnnr-t Di het kader van de wereldradloweek i i ICtaCflLUflLcrit 1965 zendt de N.C.R.V.-radio vanavond J l in wereldradloweek J J zijn dood ontving deze componist waar- dering voor zijn werk. Het Deens Radio Symfonie Orkest voert tezamen met het Deense Radiokoor en solisten het beroemde „Hymnus Amoris" en de ■ir Symfonie nr. 6 „Slnfonia Semplice" uit. Als dirigent treedt op Thomas Jensen. (Hilversum II, 22.40). f Zakelijke kijk op het strand Soheveningen mag gerekend worden tot een van - de drukste badplaatsen langs de Nederlandse kust. j Jaarlijks 9tromen duizenden toeristen uit alle delen j van Europa toe. Wat denken inwoners van derge- lljke badplaatsen er zelf over? Zijn zij tevreden met de extra-inkomsten, dat toeristenverkeer met zich meebrengt Vanavond probeert de V.A.R.A.-radio daarop een antwoord te geven. (Hilversum I, 21.45). ITELEVISIE Hedenavond NEDERLAND I NTS: 19.00 Nieuws. 19.01 Klaas Vaak, 19 05 Franse les, 19.35 Hootenanny in NederlandNTS 20.00 Journ; NCRV: 20 20 De Beverly Hillbillies, tv-film, 20.45 Plus minus.' documentair pro gr.21.40 Chansons, 22.05 Attentie. 22.30 Dagsluiting, NTS: J 22.40 Journaal. NEDERLAND II NTS: 20.00 Nieuws. J VARA: 20.01 Een zekere Brent... thril- lerfeuilleton. 20.30 Achter het nieuws. 20.55 Kermis in de regen, speelfilm, NTS: 22.20 Journaal. Donderdag NEDERLAND I AVRO: 14.30 VOOT de vrouw; Teleac: 15.15: Kennis van textiel. f RADIO Hedenavond HILVERSUM I (402 m( VARA: 18.00 Nieuws. 18.15 Actualiteiten, 18.20 Uitzending van de KVP. 18.30 RVU: Verontreiniging van lucht en ruimte- J lke ordening. 19 00 Voor de kinderen. 19.10 Jazzmuziek, 19.30 Artistieke J staalkaart. 20.00 Nieuws, 20.05 Tram- melant in Loeren a. d. Hor. gevarieerd progr.. 21 00 Socialistisch commentaar. i, 21 15 Stereo: Operettemuziek. 21.45 Klankbeeld over het bedrijfsleven en de kustrecreatie, 22.15 Ik loop door het. land: licht progr.. 22.30 Nieuws, 22.40 Actualiteiten, 22.50 Muziekrevue. it 23.30 Oude en moderne muziek. 23 55 HILVERSUM II «298 m> NCRV: 18 00 Gram.. 18.05 Gewijde muziek. 18.30 Het Spectrum. 18.50 Gram.. 19,00 Nieuws. 19.10 Radiokrant, 19.30 Praat- je. 19.35 Muziek van het Leger des J Heils, 19 50 Wereldpanorama. 20.00 -* Stereo: Concertgebouworkest, klass. J muziek. 21-05 Vakbeweging, lezing. it 21.20 Gram.. 21.45 Amusementsmuz.. 22.00 Sportrubriek. 22.10 Granrmuz. of 5 mededelingen. 22.15 Avondoverdenking, 22.30 Nieuws. 22.40 Moderne Deense muziek. 23.00 Ontdekkingsreis naar Tropisch Afrika, klankbeeld. 23.15 Mod. Deense muziek. 23-55 Nieuws. RADIO VERONICA (192 ratr>: 18 00 Gezellige muziek, 19 00 Hot Honderd USA. 20 00 Veraoekplatenprogif 22.00—1 00 Gevarieerde gre The Folks Messengers, vanavon jjlootenanny in Holland". (Nederland 1,19.35). ENGELAND BÉC (330 i 1.00 Lichet muziek. Donderdag muziek. DRAADOMROEP (ie lijn) van 18—20 u Sel. La Mascotte Lillane Berton Jacc Durch's Zillertal. Me Horizontaal: 1. schil - verzonnen verhaal. 2. bep. palm - munt. 3. opstandeling - voor zetsel. 4. voegwoord - in parten snij den. 5. zacht. 6. omdraaien - familie lid. 7. deel van het hoofd - bengel. 8. plezier - lulzeëi. 9. kaartenmap - ogenblik (ned). Vertikaal 1. sieraad - grootvader. 2. loven - klein van gestalte. 3. koeiemaag - vie. kante steen 4 omlaag - kinder gezegde. 5. gelooid»- huid 6. actinium - ui gebruik geven of nemen. 7 gene- 1 - biljartstok Liturgische kalender DONDERDAG, 18 november Kerk- wyding van de aartsbasilieken van Sint-Pieter en Slnt-Paulus ln Rome. Wit. (Advertentie) Tandwi blank-Adem fris Onbetwist de beste tandpasta door howard shaw Carlo's gezicht straalde van zelfvertrouwen. „Dat loopt van een leien dakkie. geloof me maar! Hun grootste zorg is geld uit te spaen. Ik heb u toch al gezegd dat ze Edoardo direct in dienst nemen als ze zien hoe groot cn sterk hij is en als ik beloof hem ln te werken voor ik wegga". „Dan stel ik voor dat je alles regelt om over een week of twee te trouwen. Tegen die tijd ls Edoardo ook ingewerkt en loopt alles vlot in de INIRO-keu- i ken en jij verdwijnt voor een tijdje uit de ora- geving". I Carlo knikte. „Niemand in deze straat kent mij, I maar zoals u zegt, we moeten heel voorzichtig zijn". Giovanni dacht nog eens over hun plannen na. „Het moet zonder moeilijkheden kunnen gaan", meende hij. „Gedurende je huwelijksreis zal ik zelf de scha len door de tunnel dragen. Misschien zal ik in die I tijd het aantal gasten iets moeten beperken, 'n paar tafels tijdelijk wegnemen. Ik ben niet meer zo le nig als vroeger, een beetje gezetter geworden; het I zal zwaar werk zijn de gasten te bedienen en boven dien heen en weer naar de etensllft te lopen, maar hij glimlachte vriendelijk, „het zal voor een tijdje wel te doen zijn. In leder geval wil ik niet dat jij je huwelijksreis bekort, omdat ik gedurende Je afwezigheid werk voor twee moet doen". Carlo lachte tevreden. „Ik ben niet van plan lang weg te blijven. Hotel» kosten een massa geld en dat heb ik niet. Trouwens, onder ons gezegd, haar toe stand ls enigszins ongewoon voor 'n huwelijksreis". Romantische gevoelens overweldigden Giovanni. „Je ziet het helemaal verkeerd!" riep hij uit. „Be denk dat je de vrouw van je keuze aan je zijde zult hebben, die je de woorden van je lippen zal le zen! Nu zul je de ware betekenis van het woord „wij" leren kennen! Je zult van alle nieuwe indruk ken genieten op een wijze die nooit mogelijk zou zijn als je alléén was geweest. En als je haar ln je armen zult houden, zul je ook het hart van je kind voelen kloppen en je zult Vol enthousiasme en zonder acht te slaan op het late uur bleef hij doorgaan de lof te zingen van de huwelijksstaat en zonder er zelf acht op te slaan betrok hij ook de huwelijksceremoniën van de Etrusken in zijn betoog „Dat is waar ook", riep hij uit. terwijl hijj zijn voorhoofd afveegde, dat vuurrood van opwinding was, „er is boven iets heel Interessants dat ik je be slist moet laten zien. Ga maar met me mee". Carlo stond met open mond en volkomen sprake loos te kijken toen voor de eerste keer zijn blik dwaalde over de glinsterende speren, strijdbijlen en helmen, de enorme bronzen vazen, de prachtig bewerkte spiegel en de geweldige boekenkast ge vuld met lange rijen boekwerken over alle aspec ten van de Etruskische beschaving, onlangs aan gevuld door twee schitterend mooie fresco's die uit de grafkelder hierheen waren overgebracht. „Ik dacht wel dat je verrast zou zijn", zei Giovan ni. Hij was bijzonder in zijn schik. „Ga er op je gemak bij zitten, beste jongen". De jongeman liet zich in een armstoel zakken. „Het lijkt hier wel een museum", stamelde hij. Tevreden trekkend aan zijn sigaar, de handen op de rug gevouwen, knikte de restaurateur. „Ja, dat zijn oudheden uit de tijd der Etrusken". „Maar hoe bent u daaraan gekomen?" Carlo boog zich voorover en bewonderde de prachtige bewer king van een der vazen. „Enkele jaren geleden", zei Giovanni, „heb ik wat opgravingen gedaan on der leiding van een geleerde „Maar deze dingen zijn toch heel zeldzaam, hè?" „Het zijn de enige exemplaren die ik ooit heb kun nen vinden", gaf Giovanni toe. „maar ze maakten toch niet veel indruk op mijn geleerde leidsman. Hij liet ze mij houden en nam zelfs niet eens de moeite een rapport over de ontdekking te publice- Hij vestigde de aandacht van de jongeman op enke le figuren op een andere vaas. „Toen we beneden spraken over de huwelijksceremoniën van de Etrus ken. schoot 't mij te binnen dat je deze afbeeldin gen misschien zou willen zien. Kijk hier eens. Zie je die twee gesluierde figuren? Hier bij het altaar. En let ook op de hoofdtooi van de priester. Zie je hoe koninklijk die is?" De ogen van Giovanni schit terde. „Later zal ik je vertellen over de Etruski sche gewoonte om zowel de bruidegom als de bruid met een sluier te bedekken. Dit gebruik schijnt na de zesde eeuw voor onze jaartelling verdwenen te zijn. Wacht, ik zal je voorlezen wat Solarl schrijft over dat huwelijksgebruik..." Hij liep naar de boekenkast, pakte het bedoelde werk. zoch even in het register, vond de betreffen de passage en las die aan Carlo voor. Terwijl hij la», dwaalden de blikken van Carlo voortdurend door de kamer en toen Giovanni zweeg zei hij: „Ze zijn beslist een massa geld waard". „Ja, ze zijn van onschatbare waarde", zei Giovan ni. „Trouwen» hier staat nog niet alles wat ik ge vonden heb. Heb ik Je ooit de naam van Lars Por- sena genoemd?" Du it 'Die Sehlossberg-Dirndl. Das Bergland- it Trio); ui munt il.iti.r. Maruska on 2 Tiluaka (Orkest Pali Lakatos)God knows (lie reason \\)iy. A satisfied mind en Standing here wondering which wav J i Ma liali a .Jneksoni. Jubilation. Like it P.ailev ea.i. Bags groove Blue Monk en Sneaking around <Rav Brvant, Tom it Bryant. Oliver Jaekaon. BRUSSEL Nederlands (324 m 18.00 Nieuws. 18.03 voor de snld.r Sport. 18.54 Orgelmuziek. 19.0C 19 40 Concert 20(H) Sv 20^30 JBarnkmuziek 22 C HILVERSUM I (402 m) AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 ochtendgymn.. 7.20 J Carillonconcert, 7.30 Gram.. VPRO: 7 50 Dagopening; AVRO: 8.00 Nws. 8 10 Gram.. <8.25 de groenteman), 8.45 j Morgenwijding. 9.00 Gram., 9.35 Water- J standen, 9.40 Gram.. 10.00 Voor de j kleuters. 10.10 Gram., (om 11.00 nws). J 12.00 Licht ensemble, 12.27 Voor land- en tuinbouw. 12.30 Licht kwintet en zang. 13.00 Nieuws. 13.10 Actualiteiten. 13.30 Licht ensemble. 13.55 Hulshoude- j lijke zaken, praatje. 14-10 Volksliedjes. 1 14.35 4 Sans, radl06trip. 15.05 Licht instrumentaal ensemble. 15.20 Piano- j spel, 16.00 Nieuws, 16.02 Radioprogr. in d een notedop, 17.00 Voor de jeugd. j HILVERSUM II (298 m) KRO: 7.00 Nieuws, 7.10 Het levende woord, 7.15 Gram (7.30 nieuws). 7 45 KNAC- ANWB-berichten7-55 Overweging. 8 00 Nieuws. 810 Conciliejoum8.15 Gram.. (8.30 nieuws». 8 40 Voor de J huisvrouw. 9.40 Schoolradio, 1000 Ge- J varieerd muziekprogramma. 11.00 Voor de zieken; VPRO: 11.45 Volksliederen. Leven op het land. 12 27 Voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws, 12.40 Bij- 1 dragen van binnen- en buitenlandse 1 correspondenten, 13.15 Gram.. 13.45 Voor de vrouw. NCRV: 14.15 Gram.. 14.30 Mod muziek. 15.00 Bijbelover- denking, 15.30 Koorzang. 16.00 Klass. j muziek. 16.10 Radio Kamerorkest met J klass. en mod muziek. 17.00 Voor- i dracht. 17 20 Kinderliedjes. 17.30 J Stereo: Licht ensemble en zangsoliste. 17.50 Sportrubriek. j HILVERSUM III (P M-kanalen) - NRU-VARA: 9 00 Nieuws. 9.02 Gram.. 10.00 Nws. 10.02 Lichte muziek en Tips voor de vrouw. 11 00 Nieuws. 11.02 Fanfareorkest. 1130 Gram., 12 00 Nws. 12.02 Gram.. 12 30 Actualiteiten. 12.35 Gram. (vervolg). 13.00 Nieuws. 13 02 Ge var. muziekprogr.. 13.45 Orgelspel. 14.00 Nieuws. 14 02 Tips van de ANWB en gram., 15 00 Nieuws. 15 02 Amuse mentsmuziek. 16-0 Nws. 16 02 Gram.. 17.00 Nieuws. 17 02 Nederl cabaret- artiesten op de plaat. 17.30 Actuali teiten. 17 35—18 00 Licht ensemble RADIO VERONICA (192 mtr) 7 00 Ook goeiemorgen. 9 00 Verzockplaten- progr r. d bedrijven. 10 00 Koffietijd. 11.00 Artiesten met eigen stijl. 11.15 Verzoekplatenprogramma v. d. huisvr.. 12.00 Lunehmuziek. 13.00 Gevarieerd progr.. 13 30 Van concertzaal tot Juke box. 14.30 Voor de zieke vrienden van Veronica. 15.30 Donderdagmiddagpara de. gezellige muziek. 17.00 Kwartier gevarieerd. 17.15 Een teenertoptunc- parade. 17.45—18.00 Platenpalet. (Wordt vervolgd), j £***-**; ,JCermis in de regen". (Nederland II, t0.55). BRUSSEL Nederl (324 m) 12 03 Nwe eram.pl,. 13.2Ó Kiess, muziek. 14.30 Schoolradio. 16 24 Gram.. 16.30 Volks muziek, 1746 Uit eigen discotheek.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1965 | | pagina 2