Invaliden streden met elk aar in Stadsgehoorzaal Tien jaar gespreksgroepen in Herensingelparochie te Leiden Verhage' Leiden tb-v'Patcr „Verlichting slechts van bouwproblemen tijdelijke aard" MAANDAG 20 SEPTEMBER 1963 DE LEIDSE COURANT HUTSPOTTOERNOOI WEER EEN SUCCES Het is natuurlijk niet zo, dat alleen de Invaliden nog leven naar het advies van baron Pierre de Coubertin: „Niet het winnen, niaar het deelnemen is belangrijk". Wij vergeven echter gaarne de heer De Mooij, hoofdbestuurslid van de Bond van Nederlands Militaire Oorlogsslachtoffers, toen hy wat al te generaliserend sprak over doping, voetbal-schandaaltjes en geldelijk gewin. Hjj was waarschijnlijk, net als wij, onder de Indruk gekomen van het sportieve plezier, waarmee inva lide sportlieden uit alle delen van Nederland zaterdag gestreden hebben In het traditionele Hutspot-zitvolleybaltoernooi In de Stadsgehoorzaal, dat weer ais vanouds voortreffelijk georganiseerd was door de Leldse lnvalidensportclub „De Sleutels". dammers was dat zij de stijlprljs de prijs voor de sportiefste en hardst wer kende ploeg mee naar huis konden Strijdlust was enorm 's Morgens vroeg verwelkomde bur gemeester G. C. van der Willigen talrijke sportlieden hartelijk. Geheel ln de geest van de Engelse dokter Gutt- nian, de grondlegger van de sportbe oefening door invaliden, hield hjj de deelnemers aan het toernooi voor, dat de sport voor de invalide mens de sleu tel zal kunnen zijn tot meer geestelijk i lichamelijk geluk. De gehele dag hebben hierna de wed strijden geduurd. De strijdlust in de wedstrijden, die met veel enthousiasme geleid werden door scheidsrechters van de afdeling Leiden van de Nederlandse Volleybal Bond, was geweldig. Duide lijk kwam ook tot uitdrukking, dat het spelpeil de laatste jaren endrm geste gen is. Het publiek, veel familieleden, tobben dan ook uitbundig genoten. Ongeslagen veroverde de Haarlemse weniging KIS de eerste prijs door in de finale de oude moedervereniging ISA uit Amsterdam te verslaan. Een pleister op de wonde van de Amster- Dinsdagmlddag 16 uur zal in het res taurant v. d. Heyden op de Breestraat Joop Reinboud voor de geestelijkheid i het dekenaat Leiden een voordracht houden over „verbale expressie". Voor de leden van Damescontact is er morgenavond 19.30 uur een avondmis in de Antoniuskerk, waarna een bou- peetje in „Het Honk" aan de Telders- kade. Voor jongens van 12 tot 16 jaar die interesse hebben om te worden opgeleid tot tambour of hoornblazer, bestaat er maandag 20 en 27 september s avonds tussen 7' en 8 uur gelegenheid zich daarvoor op te geven bij het be stuur van de Franci.-cusband in de Ha- zewindsteeg (achterzijde Antonius- Clubhuis Reclasseringscollecte: mild geven In verband met de 3 oktober viering wordt de huis-aan-huis reclasseringscollecte in Leiden dit jaar een week eerder gehou den dan elders. Het plaatselijk comité van uit voering voor de Nationale Re- classeringsdag doet een beroep op ons en wij moeten allen op dit beroep ingaan. Moeten? Ja. want zij, die uit gevangenschap terugkeren hebben hun fouten geboet en moeten dus weer in de maatschappij ingepast wor den. Is de maatschappij daartoe bereid? Niet altijd; er is de wat angstige afwerende reactie van velen van ons. Kunnen we de teruggekeerde vertrouwen? Kan hij of zij een plaats te midden van ons of van onze werkne mers innemen? Altijd is er veel aarzeling, waardoor niet alleen de thuiskomer, maar vooral ook zyn gezin erg wordt getroffen. Om die aanpassing beter te laten verlopen werken de tal loze, dikwijls levensbeschouwe lijk gerichte, reclasseringsinstel- lingen met grote zorg en toe wijding. De collecte is ten be hoeve van al die instellingen. Men geve daarom mild. dank baar, zelf deze moeilijke weg naar de vrijheid terug niet te hoeven te gaan. De Burgemeester van VAN DER WILLIGEN. De toernooidag werd ook weer als vanouds besloten met een feestelijke en met vele goede vruchten der aarde omlijste prijsuitreiking. De prijzen (voor elk van de tien deelnemende teams was er een prijs) werden uitgereikt door de secretaris-penningmeester van de Ne derlands Invaliden Sportbond, de heer J. van Leeuwen. Hij werd daarbij char mant geassisteerd door de twee onlangs in Leiden aangestelde vrouwelijke agen- Eén van de finale-wedstrijden waarin De Sleutels 't moesten opnemen tegen Tilburg. Een der Sleutels-spelers werkt de bal over het net, zodat weer een Tilburgse aanval is afgeslagen. ten van politie en een adspirant-agente van de Wassenaarse politieschool. Na de prijsuitreiking, welke plaats vond in de kantine van de Doelen-ka zerne en waar ook het woord gevoerd werd door de heer De Mooij, volgde nog een diner, voortreffelijk verzorgd door personeel van de Koksschool, en een gezellige avond. Tenslotte een pluim op de hoed van de organiserende vereniging „De Sleu tels", die binnen de lijnen slechts de vijfde plaats veroverde, maar voor het overige niet te kloppen was, en last but not least een compliment voor Joop Westbroek, de grote stimulator van de invalidensport in Lelden, onder wiens leiding het toernooi een prachtig sue- AVONDMUZIEK IN DE WAALSE KERK TE LEIDEN Hooven, gaven in de Waalse Kerk een concert voor enkele tientallen luisteraars. Het orkest, dat bij de buren speelde. heeft zonder twijfel de uitvoerenden een geduchte concurentie aangedaan. Toch behoefden de toehoorders in de Waalse Kerk die een zo veel bescheide ner geluidsvolume ondergingen hun aan wezigheid niet te betreuren. Een met zorg samengesteld programma werd daar met een bevredigend resultaat ver klankt. I ize Schoo, als oratoriumzangeres in L-i verre omgeving wélbekend, overtuig de ons opnieuw van haar deugdelijke techniek en goed muzikaal begrip. Op discrete wijze door Ten Hooven begeleid, zong zij werk van Handel (I know, that my Redeemer liveth), Bach Liebster Jesu, mein verlangen), Bernard van den Vragen over bouw veemarkt Door het raadslid dr. S.J. Roorda zijn aan het college van b. en w. de volgende vragen gericht: In de raadsvergadering van 7 no vember 1960 deelde uw college bij monde van de toenmalige wethouder van Financiën de drie volgende moge lijkheden omtrent de financiering van de bouw van de Veemarkt mede: le. Er is volledige compensatie ver- kregen voor de bouw van een vee- I markt, In dat geval zal de raad slechts met blijdschap van deze omstandigheid kennis nemen. Er is slechts eengedeeltelijke compensatie verkregen; in dat geval zal de raad zich nader moeten bepa- '~n. 3e. Er is geen enkele compensatie verkregen. De raad zal zich dan weer volledig moeten beraden over de vraag wat er dient te worden gedaan. In de informatieve nota ten geleide in de conceptbegroting voor 1966 ver meldt uw college over de veemarkt: „Het ligt in de bedoeling dat in ok tober van dit jaar met heien zal wor den begonnen en dat begin 1966 met de eigenlijke bouw van de hal een invang wordt gemaakt." Deze mededeling uit de Informatie- nota geeft mij, gezien in het licht tn het hierboven aangehaalde uit de Handelingen van 1960, aanleiding tot de volgende vragen: le. Mag uit het feit. dat de raad zich sinds 1960 niet meer heeft bezig gehouden met de financiering van de bouw van een veemarkthal, worden geconcludeerd dat voor de bouw een volledige financiële compensatie is verkregen? 2e. Indien de onder 1 gestelde vraag bevestigend kan worden beantwoord, zijn b. en w. dan bereid de raad op korte termijn in te lichten over deze financiële compensatie. 3e. Indien b. en w. de onder 1 ge stelde vraag ontkennend moeten be antwoorden, achten zij het dan juist dat in de informatieve nota een zo de finitieve mededeling over de bouw van de veemarkt gedaan wordt, zonder dat de raad zich nader heeft kunnen be raden. 4e. Zijn b. en w., indien geen vol ledige compensatie voor de bouw van de veemarkt verkregen is, alsnog be reid te bevorderen dat de raad, alvo rens met heien begonnen wordt, de fi nanciële consequenties, aan deze bouw verbonden, wederom volledig onder ogen kan zien. Sigtenhorst Meyer (Vyf geestelijke lie rleren op teksten van Jan Luijken), Hendrik Andriessen (Magna res est amor) en een „Agnus Dei" van Ten Hooven. Vat Lize Schoo Bach e kan vertolken, wii maakte ons bovendien duidelijk, de fijn zinnige impressionistische liederen van de beide Nederlandse meesters juist aan te voelen. Ook het „Agnus Dei" van Ten Hooven een geslaaede oersoonlijke bena dering van de oude tekst, klonk heel goed. „Magna res est amor" hadden we graag nog wat indringender en enthousi aster gehoord. De hobolslst blies de obligaatpartij in de Bach-aria en een fraaie „Pièce" van de klanktovenaar Gabriël Fauré zijn toon is mooi. nog niet overal gelijkwaar dig van kwaliteit, maar wel soepel en expressief. TPheo Ten Hooven begon met twee w koraalvoorspelen van Walther en Krebs, waarvan ons vooral „Alleln Gott in der Höh' sei Ehr" van eerstgenoemde, Weimarse orgelmeester aansprak. Een vierdelige „Voluntary" in C. van John Stanley speelde Ten Hooven licht en, door wélgekozen registraties, met aan trekkelijke contrasten. Hendrik Andriessens treffende Pre ludium over de melodie van „Veni, veni Emmanuel" werd een waardig besluit. Joh. van Wolfswinkel. Auto aan Hoge Rijndijk in baggersloot Zaterdagavond om ongeveer 12 uur slipte een door een Leidenaar be stuurde personenauto bij de molen in de bocht van de Weipoort. De weg was als gevolg van regen en een hoe veelheid klei spiegelglad. De auto kwam in de naast de weg liggende baggersloot terecht. De beide inzit tenden kwamen met de schrik en een pak vol modder vrij. De wagen is latei- door een kraanwagen uit zijn onvrij willig bad verlost. LEIDSE AGENDA MAANDAG 20 SEPTEMBER Feestavond Uitgaansdag Men schrijft ons: I Op woensdag 15 september hebben wij, in de aula van de school aan de Ti- morst raat de festiviteiten geopend met de viering van de H. Eucharistie om I God te bedanken voor de afgelopen ja- ren en tevens zyn hulp en steun te vra gen voor onze komende activiteiten. Daarna zijn we de avond gezellig bijeen gebleven. Nadat mevr. De Groot allen hartelijk welkom had geheten, in het bijzonder pastoor J. van Kleef, de kapelaans Sey- sener en Verlann, alsmede mevr. Bou- densv. Heel en mevr. Winkelmolen, die destijds voor mevr. Helversteyn de stuwende kracht is geweest om deze gespreksgroepen In de goede richting te krijgen. Ook de heren theologanten, die regelmatig op de bijeenkomsten aanwezig zyn, en de heer G. Bervellng, als voorziter van het parochie-comité, werden niet vergeten. Toen werd mevr. N. Helversteyn in de bloemetjes gezet, aangezien zij als voorzitster deze groepen al tien jaar, dus vanaf de oprichting, leiding gaf. Door een aantal meisjes werden haar deugden bezongen en namens het P.C. boodt de heer Berveling haar een z.g. gatenplant aan, daarbij symboliserend dat zij niet voor een gat te vangen was. Na een serenade van de welpen, kon de pret goed beginnen. Na een kopje koffie zat de stemming er goed in en werd mej. M. Verplancke met een lied gehuldigd. Ook het liedje voor de gast vrouwen vond een gunstig onthaal en weldra was het een gezellige boel waar bij ook de theologanten zich niet onbe tuigd lieten. Veel te snel ging deze avond om, en terwijl wij ons tegoed de den aan een heerlijk slaatje, voortreffe lijk klaargemaakt door de heer De Jong sprak mevr. Helversteyn enige woorden van dank tot al diegene die aan deze avond hadden meegewerkt. Voor het eerst in deze tien jaar kwam zij woor den tekort om dank te zeggen. En met een „Tot zaterdag" gingen wij dank baar en voldaan naar huis. UITGAANSDAG En zo kwam dan op zaterdag de lang verwachte dag van onze bustocht naar kasteel Bouvigne te Breda. Dat de za terdag een goedgekozen dag was, bleek uit het feit, dat 55 dames en heren zich voor deze tocht hadden opgegeven, want de meeste echtgenoten waren toch vry. Daarom was het dubbel jammer, dat één dame te elfder ure niet mee kon, omdat haar oppas niet kwam op dagen, terwijl huismoeders met kleine kinderen extra behoefte hebben aan een uitgangsdagje. Na een poosje rustig gezetei praat te hebben, kregen een paar dam er de gang in en ondanks dc regenbuien kwam er meer sfeer. Weldra bleek het, dat de liedjes van de feestavond liet ook in de bus goed deden. Ook viel er wel eens een traantje, maar dat was echt niet van verdriet. Na enige ver- traging in de tunnel te Rotterdam, kwamen we op het kasteel Bouvigne aan en daar stond weldra de koffie klaar, die dubbel welkom was. Ook het diner lieten we ons goed smaken en zo gingen we dubbel ge sterkt, het Mastbos in, om als stads mensen eens heerlijk van de boslucht te genieten. Enige van ons hadden kans gezien ballons op de kop te tikken, zodat we in een gezellige stemming weer naar het kasteel teruggingen om de thee alle eer aan te doen. Onder gezellige kout en gezang hebben we het souper afge wacht, maar veel te vlug naar onze zin was het weer tijd om te vertrekken en waren we weer op de afgesproken tijd terug in Leiden. Met de belofte, dat we dergelijke reisjes meer gaan do£n, is een ieder naar huis gegaan. BURGERLIJKE STAND Geboren: Marcellinus zn. v. J. J. v. Gie- zen en J. H. v.d. Geer; Sonja V/. J. dr. v. F. J. Prins en C. W. M. Bik; Frederik O. zn. v. F. O. M. Gerlag en A. P. v. Loon; Colinda H. F. M. dr. v. B. H. Verhoek en J. Schildmeijer; Harke zn. v. D. Dijkman en P. Morits; Roelof C. zn. v. C. Roos en J. A. v. Egmond; Jurgen zn. v. H. J. T. v.d. Veen en C. M. J. Ober. Gehuwd: R. J. Vervuurt en A. Douwes: W. A. Modderkolk en H. M. G. v. Schie. Jubilerende pater Verhage vraagt giften voor Papoea's Vandaag viert pater Verhage zijn zilveren professiefeest. Deze Leldse missionaris bracht het grootste deel van deze 25 jaar door onder de tropenzon van West-Irian, het vroegere Neder lands Nieuw-Guinea. Door toevallige omstandigheden valt echter zjjn feest tydens zijn thans in Nederland doorge brachte vakantie. Geboren en getogen in Leiden viert de pater dan ook in onze stad zijn zilveren feest. Op onze vraag of wellicht onze lezers hem een genoegen met een en ander zouden kunnen doen, kwam een zeer bevestigend antwoord. Voor de Papoea's - zo werd ons gezegd - is alle gebruikte, maar nog bruikbare zomerkleding zeer welkom. Voorts beklemtoonde hy zeer nadruk kelijk het grote tekort aan lectuur on der de missionarissen op West-Irian. De grote eenzaamheid op dit eiland doet hier Juist een sterke behoefte aan gevoelen. Goede lectuur, ontspannings lectuur niet uitgesloten, is zeer welkom. Het gaat niet zozeer om nieuwe boeken, alswel om gelezen boeken, die u voor blijvend in een kast opbergt. Pater Ver hage wil een en ander graag bij de eventuele gevers komen ophalen, hem een berichtje stuurt. Zijn ROTTERDAM. 20 sept. Vee Aan voer totaal 1733; slachtrunderen 1098, varkens 635. Prijzen: slachtrunderen 415-445, 360-400, 325-350, 305-320; var kens 212-215, 204-207, 202-204, 200-202; stieren 380 440; worstkoeien 300-325; slachtzeugen 160-170; zware varkens 190-192. Overzicht, resp. aanvoer, han- i j i !j» TT t - del en prijzen: slachtrunderen, korter, ge_ adres luidt: Uiterstegracht 37, Leiden, evcndl|cr, lels stijver. varkens, icts tel. 25871. Eventuele eeldeliike e-iften hogèl' AMSTERDAM, 20 sept'. Vee 266 varkens 2.61 Dirigent Meerburgkoor onwel geworden Gisteren zou het dameszangkoor Meerburg een H. Mis gaan zingen ln Moll-België ter gelegenheid van een priesterwijding. Tijdens het koffiedrin ken in Baarle-Nassau werd de dirigent de heer J. v. d. Velden, plotseling on wel. Met spoed werd hij naar het St. Ig- natius-ziekenhuis te Breda vervoerd, waar een maagbloeding geconstateerd werd. Er werden hem bloedtransfusies toegediend. Burgemeester ontvangt deelnemers IULA-cursus De burgemeester van Leiden, mr. G. C. van der Willigen heeft van ochtend op het stadhuis 21 deelne mers aan een internationale cursus onder de titel: „Decentralisation for development" ontvangen. De burge meester gaf in zijn welkomstwoord een uiteenzetting over de positie van de burgemeester in ons land en het bestuur van een stad. Hy zei o.m.: In ons constitutionele systeem is de burgemeester de meest onafhankelijke persoon. Strikt formeel hoeft hij zelfs van de minister van Binnenlandse Zaken geen bevelen te accepteren. Zo kon een burgemeester, die lid was van het parlement, tegen de minister zeggen: „Een burgemees ter is geen boodschappenjongen van de minister!" Tot slot zei de burgemeester tegen de deelnemers aan deze IULA-cursus die voornamelijk in Den Haag wordt gehouden: „Ik herhaal de woorden: bevorder het hoogs-te welzijn van de mensen. Dat waarde gasten, is ook uw taak. U bent op verschillende posten over de hele wereld geplaatst. Ik hoop dat de cursus, die u volgt u in staat stelt te leren hoe ons plaat selijk bestuur is opgebouwd. Mag het voor u een stimulans zijn voor zowel uw land, als uw omstandigheden het beste te kiezen, dat mogelijk is. En tenslotte: ik hoop dat u de indruk zal meenemen, dat de functie van een Nederlandse burgemeester een prachtige is". MARKTBERICHTEN PAUZE WOUDLOPERIJ Voor de zoveelste keer verdwaald ln een woud. Nog wel by volle zonneschijn. We kwamen er wel weer uit, maar aan de verkeerde kant. Aangeklopt bij een boswachtershuisje. De boswachter, met een baard en een pijp. ried ons aan (we moesten terug naar het stationnetje) dwars koers te houden in westelijke richting. Dat werd je reinste woudlo- perstocht op de manier van herten en reeën, over klingen en door dalen, over boomstammen en door struikgewas. Ala er nog een begaanbaar pad was, bleek 't een drukbetreden verkeersweg te zijn, met in plaats van afdrukken van schoe nen en autobanden, de prenten van het bosvolk. Het was een bladstille sep temberdag en tussen de stammeu hing de hoge zoemtoon van miljarden insea- ten, die hun enige levensdag vierden. Waarom zouden ze ook treuren" Zo lang het leven heerlijk is, is dat een dankzegging waard. PUNT LEIDSE BIOSCOPEN Lido: De Gentleman van Colody (14 j.) Dagelijks: 2.30, 7.00 en 9.15 uur. Zondag: 2.30, 4.45, 7.00 en 9.15 uur. Luxor: t/m Di.: De superman van de geheime dienst (14j.). Wo.: 08'15, deel II (18 j.) Dagelijks: 2.30, 7.00 en 9.15 uur. Zondag: 2.30, 4.45, 7.00 en 9.15 uur. Studio: The Apewoman (18 jaar) Dagelijks: 2.30, 7.00 en 9.15 uur Zondag: 2.30, 4.45. 7.00 en 9.15 uur. Trianon: Ontsnapping uit de Orient (18 jaar) Dagelijks: 2.30, 7.00 en 9.15 uur. Zondag: 2.15, 4.30, 7 00 en 9.15 uur. Rex: Dc witte vrouw van kasteel Borski (18 jaar) Dagelijks: 2,30. 7.15 en 9.15 uur Zondag: 2.30, 4.45, 7.15 en 9.15 uur. KORRELTJE A. Verhage. —2.65. Prof. dr. D. J. Kuenen bij rectoraatsoverdracht Gebouw Kamer van Koophandel Bijzondere ledenvergadering VVV-Lei- jden. Aanvang 18.30 uur. De Doelen Vergadering St. Adel- bert-vereniging. Aanvang 20.15 uur. Couture Exclusief Opening, Vis markt hoek Maarsmansteeg. Receptie j van 16-18 uur. Alma Materkoor Repetities. Da mes: Rapenburg 10. heren: Gerecht 2 I Aanvangstijden: 20 uur. DINSDAG 21 SEPTEMBER Doelenkazerne Ontspannings avond Welzijnszorg Kokschool. Aan vang 20 uur. WOENSDAG 22 SEPTEMBER Drogisterij Vrijenhoek Herope ning en 40-jarig jubileum. Haarlem merstraat. Receptie van 15-17.30 uur. Leidsche Ver. van Postzegelverza melaars Vergadering in gebouw Steenschuur 6. Aanvang 20 uur pre- STEEKPARTIJ IN LOGEMENT Zondagmiddag om 16.15 vond in een logement op de Oude Varkensmarkt te Leiden een steekpartij plaats tenge volge van een woordenwisseling. Een 50-jarige gast wond zich zo op over het feit, dat hij in het logement geen drank mocht gebruiken, dat hij met een sti letto de 44-jarige assistent van de loge mentshoudster tweemaal in de borst stak, net boven de hartstreek. Ernstig gewond werd hy naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht. LIJKWAGEN GESANDWICHED Zondagmiddag 16.00 uur schoot op ryksweg 4 ter hoogte van Veldheim een touringcar uit Rotterdam door zijn rem men. Daardoor botste deze tegen een daarvoor rijdende lykwagen, bestuurd door A. v.d. B. uit Amsterdam. Deze bot ste op zyn beurt weer tegen een daar voor rjjdende Opel, bestuurd door mevr. S. M. K. uit Den Haag. Numerus fixus Hedenmiddag heeft in de Pieters kerk prof, dr. D. J. Kuenen het recto raat over de Leidse Universiteit over gedragen aan zijn opvolger, prof. dr. J. Dankmeijer. Hij deed dit in een rede, waarin hij een overzicht gaf van hetgeen er tijdens zijn eigen ambts periode is gebeurd aan de Leidse Uni versiteit. Bijzondere aandacht besteedde hij aan de bouwproblemen, die dank zij de bemoeiingen van Curator Kalff en de initiatieven van het huidige kabi net (de moeilijkheden waren ontstaan door een „bouwstop", opgelegd door het kabinet Marijnen) voor een groot deel konden worden opgelost. Overi gens is deze oplossing slechts van tijdelijke aard: slechts datgene, waar aan gewerkt werd, mocht worden af gebouwd, en dit heeft, aldus prof. Kuenen, tot gevolg, dat mede in ver band met de steeds toenemende toe vloed van studenten de ruimtenood binnen afzienbare tijd weer ernstige moeilijkheden zal gev bureau aan de Doezastraat. De antro- kaar functioneren van de Grondraad pologen werden ondergebracht Stationsflat, naast de sociologen. Ook het paedologisch instituut werd daar voorlopig ondergebracht, en de „hoofd macht" van de psychologen zocht en vond onderdak aan de Rijnsburgerweg. Met dankbaarheid memoreerde prof. Kuenen de schenking van 't Eysinga- huis door de heer R. Zwolsman. Deze uitbreidingen hebben echter niet geleid tot de zozeer gewenste verbetering in de situatie bij de Uni versiteit. De moeilijkheden blijven be staan. Reorganisatie U.B. Ook met betrekking tot de Univer siteitsbibliotheek had prof. Kuenen nog wel enige wensen. Hij wenste een geheel nieuwe opzet van dit voor de universiteit zo belangrijke instituut, vooral met betrekking tot de organi satie. De situatie in het personeelsbe stand achtte spr. ook nog niet ideaal. Hij was van oordeel, dat in de taak verdeling en de samenstelling liep schade op s werd van voren licht beschadigd. Per soonlijk letsel deed zich niet voor. Rita Corita dé ster op feest van Leidato-standhouders j werk voltooid is, zal men, aldus prof. Kuenen, verder gaan praten t ken over eventuele beperking In de loop van het jaar schreven Per-sonee! meer efficiency moet wor- ï-uim 7500 studenten in Leiden in. den betracht Vooral de medische faculteit staat voor pr"'bemen. die hel bestaan dei- een moeilijke periode. F.en landelijke Universiteit zo bemoeilijken, worden commissie werd ingesteld om de ver- voor een 8root deel opgevangen door De lijkwagen werd zwaar beschadigd deling over de verschillende medische ecn intense samenwerking tussen Se- achterzijde. De Opel faculteit zo gelijkmatig mogelijk te naal en Curatoren, hetgeen tot gevolg de achterkant. De bus maken. De grote stroom studenten heeft- dat er sneller en beter gewerkt i j.-_ aan jje2e fao„]teiten had het volgens 'ian worden. prof. Kuenen betreurenswaardig ge- volg, dat buitenlandse studenten voor- ijlllUlCtllltlr lopig geweerd moesten worden. Dit jaar heefi men een andere Van g:ro°l belang achtte prof. Kue- regeling gevonden door aan de aan- nen be* verschijnen van het rapport melding een bepaalde termijn te ver- van de Commissie Posthunn binden. Het vaststellen van een nu- Academische Raad over de studieduui merus fixus vond allerwege tegen- slel<le dit rapport een voortreffe- stand, maar de termijn om een andere llik uitgangspunt kan vormen voor oplossing te vinden, was te kort. De verdere discussie over dit onderwerp. De Leidato '65 is zaterdagavond nog- huidige regeling mag dan in theorie Dankmeijer is zelf lid geweest al luidruchtig maar bijzonder plezie- geen numerus fixus inhouden, in feite )an v commissie en heeft rig besloten met een langdurige feest- is het di: wel Prof. Kuenen wees er ^,e ee" begin gemaakt met een avond voor de standhouders in de met grote nadruk op, dat hier beslist ëu™e S,udentenregistratie Stadsgehoorzaal. Bij deze festivitei- geen sprake is van welke vorm va. ten waren ook burgemeester G. C. van willekeur van de zijde van de Uni der Willigen en de wethouders Sannes, versiteit dan ook. Enige verlichting in K.e,\ Piena en Harmsen aanwezig. Comité- deze situatie verwacht prof. Kuenen stut,ied voorzitter Jan Wolfslag nam in zijn van de instelling van de Rotterdamse openingswoord afscheid van „Piet" faculteit, maar dil zal nog wel enige Versteeg, die na 8 jaar de Leidse Stads- tijd op zich laten wachten, gehoorzaal gaat ruilen voor een café restaurant in Oosterhout (N.-Br.). Hem werd een gouden horloge-met-inscrip- tie aangeboden. Vervolgens gaf prof. Kuenen een Nadat een zestal standhouders overzicht van de bouw- en ingebruik- die als enigen alle vijf Leidato s heb- nemingsactiviteiten aan de Leidse Uni- ben meegeëxposeerd op het toneel versiteit: de theologische faculteit be waren geroepen voor het in ontvangst ,ro,t 'n februari een eigen huis aan nemen van „herinneringszuilen", kon- het Rapenburg; plantcnphysiologie den de feestelijkheden beginnen kreeg een noodgebouw in de Hortus: Frans Houps zorgde met zijn orkest voor de scheikundigen is een aan- voor de dansmuziek. Zijn activiteiten zienlijke verbetering gekomen door werden afgewisseld door ecn aantal de ingebruikneming van het gebouw artiesten, van wie vooral Rita Corita, in de Leeuwenhoek, die tijdens de Leidalo-weken al zo- Het Gaubius-instituut kwam onder- veel successen had geoogst, veel bij- dak in en achter het woonhuis van val kreeg. Voor een tikje „Leidse" het complex Parmentier aan de Witte sfeer zorgde een op het podium opge- Singel: het Herbarum verhuisde naar steld draaiorgel. Joop de Knegt praat- j de Schelpenkade. De systematische te de verschillende programma-onder-dierkunde werd een zelfstandige afde- delen op een prettige en onderhouden-1 ling en kreeg huisvesting in het gc- de wyze aan elkaar. bouw van het Gewestelijk Arbeids- Uitbreidingen Meer studie mogelijkheden Ook werd de uitbreiding van de studentenmogelijkheden aan de Leidse Universiteit genoemd: ei werd deze cursus een begin ge maakt met de fiscale studierich ting, die thans de belangstelling geniet van 35 studenten. In de ju ridische faculteit werden door en kele wijzigingen meer mogelijk heden geschapen voor een diep gaande bestudering van het inter nationale recht. Naast elkaar „De studentenwereld levert", aldus prof. Kuenen, „veel ermeldenswaar- digs op." Hij noemde met name het na de reorganisatie van de Nederlandse Studenten Raad in Leiden naast el- van de NSR en de faculteitenorgani satie. Er is een soepeler behandeling van de problemen mogelijk geworden. Een belangrijke gebeurtenis was volgens spr. het besluit van Catena om een gemengde vereniging te wor- Geslaagd experiment Het experiment van het universitai re lustrum, waaraan alle in de Univer siteit naast elkaar bestaande organi saties dus ook de studentenorgani saties hun medewerking verleenden, noemde prof. Kuenen geslaagd. Er wa ren volgens spr. uiteraard nog onvol komenheden, maar die kunnen bij een volgende gelegenheid gemakkelijk wor den voorkomen. Nadat prof. Kuenen uitvoerig aan dacht had besteed aan Claus" „Tijl Uilenspiegel" en de organisatie van de lustrumdagen, besloot hy zijn rede met de wens, dat de toewijding van zijn op volger, prof. Dankmeijer. en zijn echt genote. heilzaam zal zijn voor de Leid se Universitaire gemeenschap Afsluiting binnenstad 2 oktober De Commissaris van Politie maakt bekend, dat op 2 oktober a.s., krach tens besluit van burgemeester en wethouders, dc binnenstad van Leiden op de gebruikelijke wijze zal worden c afgesloten voor bespannen wagens, rij- en trekdieren en vee en motor rijtuigen op meer dan twee wielen van 7.00 - 18.00 uur. Onder verwijzing naar de betref- deze 'ende publicaties wordt bekend ge- maakt, dat een beperkt aantal onthef fingen van bedoelde rijverboden tegen betaling van vijf gulden zal worden uitgereikt, indien kan worden aange toond, dat tot het toelaten van de omschreven categorie vervoermidde len een dringende reden bestaat. Mondelinge aanvragen tot het ver krijgen van een ontheffing kunnen uitsluitend gedaan worden op woens dag 29 september, donderdag 30 sep tember en vrijdag 1 oktober 1965 van 9.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur aan het Bureau van Politie, Zonne veldstraat 10. Schriftelijke aanvragen worden al leen in behandeling genomen nadat hei verschuldigde bedrag tijdig is ge stort of overgeschreven op postreke ning no. 303436 ten name van Ge meentepolitie Leiden. In deze schrif telijke aanvragen dient tevens te wor den vermeld: 1 Naam van aanvrager; 2 Soort vervoermiddel; 3 Bij motor rijtuigen het kenteken; 4 Reden van de aanvraag. Aanvragen welke niet volledig zijn, of na 1 oktober binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Nog maals wordt er op gewezen, dat de ontheffingen slechts in urgente ge vallen worden verleend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1965 | | pagina 3