In de scheepsbouw bent u "onder dak" Hier moet een ITHO komen ventilatie= SCHEEPSWERVEN D.BOOT NV 30 APRIL 1965 DE LE1DSE COURANT ooooooooooooooooo g JUWELIERSBEDRIJF g C DE KEMP g O I. M. U fèvni O O BOTERMARKT 12 - LEIDEN O g TIL 01710-2S7SS g o ooooo g O GLAD EN FANTASIE O O O ooooooooooooooooo Bon. Mottenzakken. 3 stuks 49 ct., grote maat, doorzichtig plastic, berg uw kflieding veilig op in zo'n motvrije plasticzaak. Uitsluitend met inlevering van bon 3 stuks 49 ot. Vic torie-mag., Hogewoerd 22. Bon. Boekenplank L98, geheel compleet met twee steunen, zware metalen uitvoering, grote maat, 65 cm. breed, kleuren rood of grijs, normale prijs 2.95, uitsluitend met inlevering van bon deze prachtige boekenplank slechts 1.98. Victorie-mag., Hogewoerd 22. Kop en schotels, mooie decors, 6 stuks 3.98. Meta len huishoudt rap, 4 treden en platvorm 24.95. Emaille pannen, 3 stuks, 18, 20 en 22 cm., samen 12.95. Wand- busopener, pracht kwali teit, werkt feilloos nu 3.98. Victorie-mag., Hogewoerd venstelbaar, teriaal 14.95. Pedaalem mer, geheel onbreekbaar plastic 3.98. Ontbijtborden, porselein, eerste keus, 3 stuks 98 ct. Metalen droog- rek, gr. drooglemgte 2.68. Victorie-mag., Hogewoerd 22. Medische diensten Leiden en omgeving LEIDEN. Op zondag 2 mei nemen waar (wijzigingen voorbehouden) de artsen J. H. Pleiter, Fruinlaan 11, tel. 31337; H. Jasperse, Witte Singel 72, tel. 24961; D. Gaasbeek, Hoge woerd 138, tel. 20266; J. van Leeu wen, Van der Brandelerkade 28, tel. 20412; F. G. van Leeuwen, Haagweg 60. tel. 26509. Geopend voor spoedeisende geval len: Doeza-apotheek, 'Doezastraat 31, tel. 21313 en Havenapotheek, Haven 18, tel. 20085. ALKEMADE en LEIMUIDEN: dr. v. d. Werf, Koppoellaan 1, Hijpwete- ring, tel. 01712-202; dr. van Haselen, Kerkstraat 91, Oude Wetering, tel. 01713-217- AARLANDERVEEN: zie Zwam- merdam. ALPHEN a. d. RIJN: zaterdag 1 mei dir. Scheerder, ten huize van dr. Zwartendijk, Stationsstraat 5, tel. 2472. Zondag 2 mei: dr. M. E. van Steen, Wilhelminalaan 66, tel. 2738. Zacht en kiaflm is van ons heengegaan, na het ontvangen van het Sacrament der Zieken, in haar 92ste levensjaar, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder en tante, mevrouw Elizabeth Hudepool weduwe van Johannes Petrus Bonnet Kaatsheuvel: E. M. J. Nannes-Bonnet kinderen en kleinkinderen Lynn, N. Zeeland: J. J. von Huben-Bonnet H. von Huben kinderen en kleinkinderen M. J. Newhous-Bonnet T. Newhous kinderen en kleinkinderen J. P. B. Bonnet W. P. Bonnet-de Vey kinderen en kleinkinderen Santa Rosa, U.S.A.: C. M. F. Bader-Bonnet G. Bader kinderen en kleinkinderen Leiden: F. J. Bonnet M. Bonnet-Baars kinderen en kleinkinderen A. Onderwater kinderen en kleinkinderen Ledden: B. J. M. Bonnet A." M. W. Bonnet-Helmich en kinderen J. J. Bonnet A. Bonnet-Duivenvoorde ên kinderen W. J. Bonnet M. J. Bonnet-Zwetsloot Beek, bij Nijmegen; F. J. M. de Boer-Bonnet en kinderen Oegstgeest, 29 april 1965 Duinzichtstraat 13A Rozenikransbidden in het sterfhuis: zaterdag 1 mei en zondag 2 mei, 's avonds om 8 uur. De gezongen Uitvaartdienst zal gehouden wor den op maandag 3 mei in de kerk van de H. Wil- librordus te Oegstgeest om 11 uur, waarna om 11.45 uur de begrafenis op de r.k. begraafplaats. Hope, Canada: Weesp: Leiden: Tot onze diepe droefheid overleed heden., geheel onverwacht, voorzien van de Genademiddelen der Zieken, mijn innig geliefde man, onze zeer zorgzame en onvergetelijke vader, behuwd- en grootvader, broeder, behuwdbroeder en oom, de heer Johannes van Buuren echtgenoot van Adriana Ouwerkerk in de gezegende ouderdom van 81 jaar. Leiden: A. van Buuren-Ouwerkerk Utrecht: A. J. N. A. van Buuren A. van Buuren-v. d. Meiracker Leiden: S. A. M. Montanus-van Buuren C. J. M. Monitanus A. N. F. van Buuren M. B. van Buuren-Huigsloot L. M. B. Vlasveld-Borghans A. J. Vlasveld en kleinkinderen Leiden, 29 april 1965 De Sitterlaan 62 Corresp.-adres: Lorentzkade 68 De gezongen H. Uitvaartdienst zal gehouden worden op maandag 3 mei a.s. om 10 uur in de par.kerk v. d. H. Petrus (Lammenschansweg), waarna de begrafenis vanuit de kerk op het r.k. kerkhof „Zijlpoort" om 11.30 uur. De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Bezoekuren 10—11, 3-4 en 6-7 uur. Rozenkransbidden: vrijdag- en zaterdagavond om 7 uur in de rouwkapel en zondagavond om 7.30 uur in de kerk. Vrij onverwacht heeft de Heere van mij wegge nomen, mijn lieve man, onze broer, zwager en oom Dirk van Rijn op de leeftijd van 51 jaar. Mede namens verdere familie: G. J. VAN RIJN—BUITENHUIS Boskoop, 28 april 1965 Spoelwijksedijk 2, post Reeuwijk. De teraardebestelling is bepaald op maandag 3 mei a.s. te 1,30 uur op de Nieuwe Algemene Be graafplaats aan de Roemer te Boskoop. Tot onze diepe droefheid overleed heden, na een langdurig geduldig gedragen lijden, nog on verwacht, voorzien van de Genademiddelen der Zieken, mijn lieve zorgzame moeder, behuwd zuster en tante, mevrouw Anna Hendrika Waasdorp weduwe van Theodorus Wilhelmus Barendse in de gezegende ouderdom van 86 jaar. K. E. ALBRECHT en verdere familie Leiden, 29 april 1965 Jan van Houtkade 9a De gezongen H. Uitvaartdienst zal gehouden wor den op dinsdag 4 mei a.s. in de par.kerk v. d. H. Lode wijk (Steenschuur) om 10 uur, waarna de bijzetting im het familiegraf op het r.k. kerk hof „Zijiipoort" om 11.15 uur. De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Bezoekuren: 10-11, 3-4, 6-7 uur. Rozenkransbidden: vrijdag-, zaterdag- en zon dagavond om *7.30 u. in de rouwkapel en maan dagavond om 7.45 u. in de kerk. Luchtverversing is noodzakelijk in iedere keuken. Met een Itho ventilator blijft de keuken droog en fris. Itho levert 82 verschillende modellen ven tilatoren. Vraag uw electro-installateur. Muurventilator v a. f 114,- 3 jaar garantie. Apotheek Somberg, Wilhelmina laan 67, tel. 3500. BODEGRAVEN: dr. C. van Beek, Vijver laan, tel. 2566; wijkzuster: zr. A. de Groot, Irenestraat, tel. 2599. BOSKOOP: 2 mei dr. Bom, tel. 2136, wijkverpleging zr. De Haain, tel. 2805; 5 mei dr. Jongeneel, tel. 2019; wijk verpleging zr. Beks, tel. 2141. HAZERSWOUDE: zie Leiderdorp. HILLEGOM: <V. C. M. Wijkman, Stationsweg 74, tel. 5771; tandarts Bollenstreek: Meuleman, GLaddolen- sbraat 31, Lisse, tel. 4297. Apotheek (voor Hillegom en Lisse): Hillegomse Apotheek, Hoofdstraat 76, tel. 5272. Wijkverpl. zr. E. Snellenberg, M. Trompstraat 29, tel. 6316. KATWIJK a. d. RIJN: dr. J. Berg man, tel. 2921. Apotheek Princesstr. 3, tel. 2755. Watwijk a. Zee: A. F. Beij- derwelle. KOUDEKERK: wijkverpleegster zr. Van Leeuwen. Dorpsstr. 50, Koude kerk, tel. 01714-505; ook voor Lei derdorp, Hazerswoude (Rijndijk) en Zoeterwoude (Rijndijk). Bij ongeval len aan de Rnijijdlk tel. 01714-278. LANGERAAR en NIEUWVEEN: dr J. A. Sandkuyl, Langeraar, tel. 01722- 139. LEIDERDORP: zie ook Koudekerk. Dr. H. A. Blauwendraad, Hoge waard 4, Koudekerk a. d. Rijn, tel. 01714- 208. De dienst van apotheek R. van Breest Smallenburg te Leiderdorp wordt waargenomen door de Haven Apotheek. LISSE: 2 mei: J. M. van Dijk, Ach terweg 6, tel. 3134; apotheek en tand arts Bollenstreek zie Hillegom. NIEUWKOOP en NOORDEN: dr. B. P. Visser. OEGSTGEEST: wijkverpl. zuster Warmenhoven, tel. 51188, bgg 22222- De Oegstgeester apotheek is geopend; 30 april. dr. H. A. Retrink, J. Evert- senlaan 14, tel. 50394; 2 mei dr E. van Walchren, Oranjel. 29, tel. 52130. RIJNSBURG zie Katwijk. VALKENBURG zie Katwijk. VOORHOUT: dr. L. J. H. Lempers, Julianalaan 82, tel. 6140. VOORSCHOTEN: dr. S. van der Kooy, J. W. Frisolaan 5, tel. 2527; tandarts Ch. Kengen. Kon. Wilhelmi nalaan melden 9.30 u.; apotheek op zondag 2 mei van 's morgens 8 uur tot 's avonds 22 uur Doeza-apotheek te Leiden. WARMOND zie Voorhout. WOUBRUGGE zie Langeraar. ZWAMMERDAM en AARLAN DERVEEN: dr. P. K. van der Ent Braat, tel. 01725-308. Nieuw garagebedrijf aan het Levendaal Het garagebedrijf Devilee-Reize- voort heeft gistermiddag haar nieu we bedrijfspand op de hoek van de Geregracht en het Levendaal offi cieel geopend. Of liever: laten ope nen. want deze openstelling geschied de door wethouder C. J. Piena, die gezeten in een luxe auto, door een gordijn van aaneen geplakte Leidse Couranten de garage inreed. Het nieuwe pand is verrezen op de plaats, waar tot ongeveer een jaar geleden de bakkerij van Koole Nicola heeft gestaan. Toen de heren J. De- vilee en N. Reizevoort vorig jaar de rijksgoedkeuring voor de bouw van hun bedrijf kregen, moest het oude bakkersbedrijf met de grond gelijk gemaakt worden. De eerste werk zaamheden werden aangevangen in augustus van het vorig jaar, in dus ongeveer acht maanden tijds is op de hoek van de Geregracht en het Levendaal een gladnieuw pand op getrokken. Bij de openingsplechtigheid waren gisteren zeer vele genodigden aan wezig, onder wie ook de burgemees ter van Leiderdorp, mr. R. M. Gal las. boskoop Géboren: Sandra dr van G. Rad der en L. H. Massa. Petrus Anthondus zn van C. J. J. Wognum en van C. E. Meijer. Angelique Caroline dr van J. A. A. Bos en S. von den Kerokhoff. Ondertrouwd: Arie Weeninig en Ida Slingerland. Simon Arie van der Kooij en Janny de Jong. Johannes Marinus van den Tooren en Alida d« Jong. Getrouwd: Gerrit Jan Mulder en Annigje Nomen. Hermanus Hendrik Schoemaker en Johanna Kol Leen- dert de Kooter en Ariana Maria Al- blas. Johannes Marinus van Veen en Roeline Irene Veerman. Overleden: Petrus Franciscus Bos man, 75 jaar. publicatie: ITHO- SCHIEDAM De tijd dat scheepsbouwers hun hele werk in de buitenlucht Snoesten doen en dus aan weer en wind waren blootgesteld - dié tijd is voorgoed voorbij. Ook een scheeps bouwer is nu meestal .onder dak". Daardoor is dit werk nu ook aantrekkelijk geworden voor mannen die enerzijds graag binnenwerk verrichten, maar ander zijds toch ook verlangen naar een werkkring waar iets te beleven valt! Is zulk werk ook uw idee? Laat dan gauw iets van U horen! Op onze scheepswerven heerst een goede sfeer. De mensen werken met plezier en kameraadschap samen. En de direktie staat altijd open voor wat er onder de werkers leeft. Extraatjes4% vakantiegeld plus een vakraadsuitkering van 3% van het jaarloon. Verderelke dag gratis 2x koffie, gezellige kantines op de werf en een personeelsvereniging om eigen hobbies uit te leven. En niet te vergeten: een dagcursus èn een avondcursus die opleiden voor het overal erkende „Bemetel"- diploma! Voor de volgende funkties kunnen wij nog een aantal kundige en karaktervolle mensen gebruiken: afschrijvers/ijzer werker ijzerwerkers/samensteller lassers scheepsmeubelmakers ongeschoolde krachten/hulparbeiders pijpfitters Voor goede werkkrachten woning beschikbaar. Voor aanmelding en nadere gegevens kunt U dagelijks te recht bij onze Afdeling Personeelszaken, Wilhelminalaan 50, Alphen a/d Rijn, telefoon (01720)-2197. Op woensdagavond ook van half 7 tot half 9 op hetzelfde adres. ALPHEN A/D RUN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1965 | | pagina 5