SMAnjV '^UYCKS GROEI VAN PHILIPS ZETTE ZICH VOORT Bii Zwammerdam vermoedelijk Romeinse weg blootgelegd r "TsRDAG 8 APRIL 1965 DE LE1DSE COURANT PAGINA 12 GYMNASTIEK UITVOERING NIEUWE STIJL VAN DOS EEN GROOT SUCCES Schoolvoetbal 1965 Koningin en prins bij opening van i naanaooH In de komende Paasvakantie zal n rr de Commissie voor Schoolvoetbal van .JL/C Jl UflllCSCtlClTlS de KNVB, afd. Leiden in samenwer- De uitvoering „nieuwe stijl", die Henk de Vries), de uitstekende kin«met de Gemeentelijke School- Op woensdagmiddag 21 april zal in de Leidse gymnastiekvereniging DOS grondgymnastiek van de meisjes en sP°rtcommissie wederom de jaarlyk- Uddel het grote dagverblijf yan het gisteravond in de Stadsgehoorzaal het spectaculaire lange mat-nummer. se schrolvoetoalweastrijaen organi- Jongerenontmoetingscentrum „De heeft gegeven, is een groot succes Na de pauze heeft de keurploeg seren- Pe wedstryd<en worden weer Hunneschans" van de stichting „Zil- geworden. De moderne aanpak van van DOS bewezen, dat er niet alleen gesPe?ld te Katwijk, Noordwijk, bas- veren Jeugdcentra" officieel worden het geheel gaf aan de turndemonstra- in de breedte een grote vooruitgang senheim, Alphen a.d. Rijn en Lei- geopend, in aanwezigheid van ko- tie een voor de Leidse gymnastiek- te bespeuren is, maar dat er ook aan den en wel op dinsdag, woensdag en ningin Juliana en Prins Bernliard. wereld „ander" gezicht. Vooral door de top hard wordt gewerkt om een donderdag 20, 21 en 22 april a.s. „De Hunneschans" is één van de die originaliteit, met daarnaast een hoger plan te bereiken. Wel maak- 1 twee terreinen, die koningin en voortreffelijke stofbeheersing en af- ten de dames op het „zenuwen"-toe- De streekfinales met als inzet het prins bij hun zilveren huwelijksfeest werking van de nummers, bewees stel" evenwichtsbalk nogal eens een schoolvoetbalkampioenschap 1965 en ter beschikking hebben gesteld van DOS op de goede weg te zijn naar missertje drie van de vier turn- waarin zullen uitkomen de drie af- ,je Nederlandse jeugd, een hoger plan. sters vielen in totaal vijf maal van delingskampioenen senioren-, ju- Aan d,e totstandkoming van het de balkmaar aan brug-ongelijk nioren- en lagere scholenafdeling nieuwe gebouw, dat vlak bij het Met als achtergrondmuziek het ju- werden die foutjes geheel goedge- van de Bollenstreek, de Duinstreek, ud>del<ermeer ligt, hebben 3500 jon- niorenkorps van Kunst en Genoegen maakt De heren kwamen op alle de Rijnstreek en Leiden vinden vrij- geren meegewerkt: leerlingen van en pianist Barendse heeft de DOS- toestellen uitstekend voor de dag. dag 23 april a.s. om 2 uur plaats op technische scholen die de houten leiding gisteravond de vele toeschou- De afwerking van de gehele keur- de terreinen van Lugdunum, waarna bouwsopmemten maakten p-n vriiwil wers in de Stadsgehoorzaal met het ploeg liet verder ook weinig te wen- de prijsuitreiking volgt. - - moderne gymnastiek geconfronteerd, sen over. En met succes. Niet alleen vormde K. en G. een welkome afwisseling van het in hoog tempo afgewerkte programma, maar tevens werd er onder leiding van de heer C. E. van Oort en de dames R. van Es, M. G. Keus en C. Verlind dikwijls bijzon der leuk en „ongebruikelijk" ge werkt. Zo'n uitschieter was al bij voor beeld het eerste programmanummer: de vrije oefening voor meisjes ad. HOORT ERBIJ (Advertentie) Wereldkampioenschap vijfkamp JAPANNER OGATA VERSLAAT SCHOLTE BIJ BANDSTOTEN Het toernooi om het wereldkam- Ceulemans spiranten. Op de vrolijke tonen van pioenschap vijfkamp is woensdag in Scherz K. en G. huppelden, sprongen en Antwerpen voortgezet met de par- klapten de meisjes dat het ook tijen in het kader 47/2 en het band- Spielmann voor de toeschouwers een lieve stoten. In deze laatste spelsoort ver- Girvez lust was. loor onze landgenoot Scholte in 31 De hoepel-show van de kleuter- beurten van de Japanner Ogata. De klas gaf hartveroverende tafreeltjes uitslagen luiden: te zien, maar toen daarna de jongens adspiranten op en over de banken Anker kader 47/2: hadden gesprongen, kwam weer ty- Schrauwen (Be.) 400 6 350 66.66 pisch een nummer, dat slechts in deze Ogata (Jap.) 136 6 43 22.66 uitvoering „nieuwe stijl" paste: het stof feitje steven op vrolijke lied- Ceulemans (Be.) 400 3 168 133.33 jes van de Leidse Sleuteltjes van Girvez (Arg.) 220 3 163 73.33 de meisjes. Andere hoogtepunten 400 10 111 40.— monstratie" TRAININGSPAKKEN. WEDSTRIJDEN VAN „DE BATAVEN" onderlinge „Trainingspakken —wed strijden, welke door de „De Bata ven" georganiseerd werden, luiden: 100 meter jongens A: 1 N. van Doornik 12.-: 2 W. Gallert 12.5; 3 A. Belt 12.8. 100 meter jongens B: 1 J. Witte- man 14.-; 2 J. Postma 14.1; 3 B. Kers hof 14.1. Scherz (Oost.) 400 10 137 40.— Bandstoten: Ceulemans 200 22 32 9.09 Girvez 96 22 29 4.36 Schrauwen 200 39 52 5.12 Spielmann 169 39 2 4.33 Ogata 200 31 21 6.45 Scholte 169 31 29 5.35 Kader 71/2: Scherz 300 13 107 23.07 Ogata 173 13 54 13.30 Ceulemans 300 7 184 942.85 Scholte 300 7 143 42.85 Girvez 300 9 182 33.33 Schrauwen 274 9 87 30.44 Driebanden: Schrauwen 60 70 4 0.857 Scholte 57 70 6 0.814 ATLETIEK 2 D. van Beek 10.8; 3 C. Doriandt 10.8. 80 meter meisjes A-B: 1 A. Ho- genboom 10.4; 2 Ch. Jaspers 11.1; 3 W. van Noort 11.6. 200 meter dames: 1 G. Kraan 26.5; 2 D. van Beek 28.-; 3 M. Lourier 29.1. 300 meter jongens A-B: 1 N. van Doornik 41.1; 2 A. Belt 41.5; 3 B. van Ouwerkerk 41.8. 400 meter heren; 1 Th. v. Rooijen 53.7; 2 H. Verdegaal 54.6; 3 J. Kraan 57.4. 1500 meter heren: 1 Jac. Kraan 4.35.2; 2 P. Brugman 4.44.6; 3 A. Brug man 4.46.8. Balwerpen D-jongens: 1 W. van Twee wereldtijden en een verras- Riel 16.94 m; 2 L. v. Paridon 5.78 m. sjng markeerden de eerste dag van Balwerpen C-jongens: 1 W. van indoor atletiekontmoeting in de Niel 16.94 m; 2 R. van Deventer Duitslandhal in Berlijn. Met 46 tegen 15.90 m; 3 H. v. d. Steen 12.17 m. 27 punten namen de Amerikaanse 75 meter hindernisloop C-jongens: heren de leiding, terwijl de Duitse 1 W. van Niel 23.6; 2 H. v. d. Steen dames tegen de Amerikaantjes de 25.7; 3 H. Jaspers 26.7. - - - ligers uit binnen- en buitenland döe hielpen bij de bouwwerkzaamheden zelf. Rivierkruisend deel van metro gereed Het rivierkruisend gedeelte van de Rotterdamse Metro is gereed. YVoens- 1.230 dagmiddag werd het 12e en laatste 1.104 tunnelstuk aangesloten aan het elfde. dat sinds afgelopen zaterdag reeds in n 4on bodem van de Maas ligt. 0 0 De werkzaamheden aan de rivier- kruisende metrosleuf hebben ruim 27 maanden gevergd. Het laatste tun nelstuk werd dinsdag door sleepbo ten uit het bouwdok op het eiland van Brieneroord gevaren en naar de afzinkplaats op de Nieuwe Maas ge transporteerd. Dat afzinken en aansluiten gebeur de gisteren. Het is thans mogelijk dloor de metro-tunnel van de noor- delijke naar de zuidelijke Maasoever en omgekeerd te wandelen. Volgens de chef van de afdeling tunnelbouw van de Rotterdamse ge meentewerken, ir. Plawtema, zijn de werkzaamheden aan het rivierkrui send gedeelte van de metro geheel volgens plan en volgens het voor opgestelde tijdschema verlopen. Men verwacht dat eind 1966, begin '67 het kolossale Metrowerk door de Woensdag is in Berlijn het Clare gemeentewerken kan worden opgele- Benedict-toernooi voortgezet met de verd Dit betekerrt echter niet, dat vierde ronde en de afgebroken par- dan al direct metrotreinen door de tyen uit de le, 2e en 3e ronde. tunnelbuizen van Rotterdam-zuid De uitslagen van de partijen, wel- ke nog door Nederlanders gespeeld mpttuwHt a m moesten worden zijn: Nederland- mebron* verwacht men Zwitserland SVa-'/a; Kuypers-Bhend p bö' 10; Zuidema-Marcus Vt-Vï. In de 4e ronde speelde het Neder landse team tegen Spanje. De uit slagen waren: Pomar-Donner afgebr.; Diez del Corral-Kuypers 10; Albe- Omzet 7 miljard, kwart miljoen werknemers veau liggen als 1964 en voor circa tweederde uit vrijkomende afschrij vingen kunnen worden gefinancierd. Het relatieve niveau van de voorra den zal een zekere stijging onder gaan. De raad verwacht dat de fi nanciering in 1965 geen speciale maatregelen zal vereisen. De stand na woensdag luidt: 1. Ceulemans (Belg.) 37 pnt; 2. Scholte (Ned.) 27 pnt; 3. Schrauwen (Belg.) 24 pnt; 4. Scherz (Oost.) 23 pnt; 5. Spielmann (Did) 19 pnt; 6. Ogata (Japan) 15 pnt; 7. Girvez (Arg.) 11 pnt. Nederland op derde plaats in Berlijn Uit het jaarverslag 1964 van N.V. Philips' gloeilampenfabriek blijkt, in aansluiting op het op 16 maart ge publiceerde bedrijfsresultaat, dat de groei van de onderneming zich heeft gemanifesteerd in het bereiken van een omzet van 7 miljard en een bezetting van 250.000 werknemers. Daarbij is de rentabiliteit verbeterd dankzij een verdere produktiviteits- stijging en een lichte toeneming van de omloopsnelheid van het vermo gen. Het bedrijfsresultaat steeg tot 935 miljoen, tegen 826 miljoen in 1963. De netto winst nam toe van 366 miljoen tot 405 miljoen. Uit gedrukt in een percentage van de om zet kwam het bedrijfsresultaat op 13,4 (v.j. 13,3). Deze lichte verbete ring is te danken aan de gunstige invloed van de produktiviteitsstijging en de hoge bezettingsgraad. De raad van het bestuur vertrouwt dat de omzet in 1965 een verdere toe neming zal vertonen. Deze toene ming zal zowel procentueel als in ab solute zin, merkbaar beneden die van 1964 liggen hetgeen mede moet wor den gezien tegen de achtergrond van de bijzonder gunstige omzet in 1964. De raad rekent er op in staat te zul len zijn de produktiviteit verder op te voeren. De raad verwacht even wel dat deze produktiviteitsstijgin- ging de kostenstijging en de druk op het opbrengstniveau niet geheel zal kunnen compenseren. De investe ringen in duurzame produktiemidde- len zullen ongeveer op hetzelfde ni- Op het gebied van de kleurentele visie werd aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het onderzoek aan een kleurenbeeldbuis van het één kanon type. In het laboratorium te Waalre bij Eindhoven bevindt zich een TV- stndio, vanwaar eenmaal per maand een experimenteel kleurentelevisie- programma wordt uitgezonden. In de ontwikkelingslaboratoria worden de researchactiviteiten voortgezet ter ondersteuning van de fabricage. Eind 1964 waren in research en ont wikkeling over de gehele wereld circa 19.000 personen werkzaam. De personeelsbezetting steeg met 8 procent tot 252.000 werknemers. In december 1964 kwam de 250.000ste werknemer de gelederen van Philips versterken. Nog steeds wordt het concern in vele landen geconfron teerd met een krappe arbeidsmarkt. TENTOONSTELLINGSGEBOUW Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der onderneming in 1966 heeft de gemeente Eindhoven aan Philips een terrein geschonken waar op thans een tentoonstellingsgebouw wordt gesticht. Dit permanente cen trum zal de naam het „Evoluon" dra gen. Het ligt in de bedoeling de ope ning te doen plaats vinden tijdens de viering van het jubileum in sep tember 1966. Amerikaanse heren voor Duitsland in indoor-interland Stand'na* de 4e ronde is nu: 1. West-Duitsland 12 pnt en 1 afg.; 2. Spanje 91/2 pnt en 2 afgebr.; 3. Nederland 8V2 pnt en 1 afgebr.; 4. Gr.-Brittannië .51/! pnt en 2 afg.; 5. Oostenrijk 5*/a pnt en 1 afgebr.; 6. Zwitserland 3 pnt en 1 afgebr Nekkramp in Marine opleidingskamp Nu 24 uurs-staking Amsterdamse taxichauffeurs Amsterdamse taxichauffeurs zijn donderdagochtend om zes uur een 24-uurs staking begonnen. Ze willen hiermee kracht bijzetten aan hun eisen: loonsverhoging, openbreken van de c.a.o. en in afwachting daar van een winstdellngsregeling. Het besluit tot de staking werd l'/i uur tevoren genomen in een nachtvergadering in „De Brakke Grond", die door ongeveer 200 chauf feurs werd bijgewoond. Op het ogen blik wordt bij alle garages gepost, om de staking zo snel mogelijk een algemeen karakter te geven. In de hoofdstad zijn ongeveer 1300 taxichauffeurs, circa de helft hier in het Marine-opleidingskamp Hil- van is niet in loondienst. Tijdens de versum is een licht geval van nek- vergadering is contact opgenomen reldïecortT werden genoteerd door kramP geconstateerd. Hetbetreft een met vertegenwoordigers van deze de Amerikaan Tel Nelson, die op de diemtpUchbg elektromonteur. dje in- jtg. „eigen rijders Het resultaat 800 meter de snelle tijd van 1 min. ™ddeIs naar h<* Marinehospitaal te hiervan was dat, alhoewel deze uit- 47.4 liet afdrukken en door de Ame- «verveen ,s overgebracht Er zijn stel van de proteststaking om nader rikaansp Janell Smith die od de emg€ preventief-hygiemsche maat- overleg te kunnen plegen op prijs 400 meter tot fraaie 54- sec. rond Sloffen. Voor het overige gesteld zouden hebben, gerekend kan kwam en dat betekende maar liefst ?«"i± "l' Marme^>plei- worden op steun van een groot deel een verbetering van 1.6 sec. van het dmBskamp ongewijzigd. van deze „eigen rijders". „record" van de Aus'^alische Judy Pollock-Amoore. Voor de grote verrassing en de an de tweede etappe van de Ronde enige Duitse overwinning („tegen van België op zijn naam i.thracht deze Amerikanen is geen kruit ge- Hii wrtn de rit Wellin Namen over wassen", was aller mening) zorgde a 179 km Na een sprintduel met zijn de schrale Harold Norpoth in een De oud-rector van het Stedelijk Men meent, dat dir. H. heit meien- landgenoot Bernard vaii de Ke "k- race over 3000 meter. Zij aan zij Gymnasium te Haarlem, de classicus deel van de geleende bedragen ge- hove in 4 uur en 28 min. (met boni- vochten hij en de Olympische kam- df* K\ m voorarrest. Dr. H„ bruikt heeft om zich kostbare boe- firatie 4 27 30) pioen, de Indiaan Billy Mills, een d'e sinds 1964 leraar is aan een ken voor zijn bibliotheek aan te hard duel uit, waarbij Norpoth in Amsterdams gymnasium, wordt er sohaffen. Hij zou zo bezeten zijn ge- etappe staakte de Ne- de eindsprint over de meeste snel- van verdacht grote bedragen geleend raakt van zijn filosofische studies, dat den Hartoe de striid heid beschikte. Sdd "iet te hebben terugbetaald. Vol- hij om zijn verzameling boeken te - - - gens de officier van justitie in Haar- vergroten alle middelen daarvoor ge- lem bedraagt het geleende een totaal oorloofd achtte. van meer dan 100 000.—. Dr. H. leen- Het bizarre van dit geval is dat de de telkens minstens bedragen van financiële situatie van dr. H. deze le- 1000.^. van gefortuneerde ouders ningen in het geheel niet nodig van leerlingen om relaties uit finan- maakten. Zijn echtgenote is kinder- ciële moeilijkheden te helpen. arts. Breedte van de weg 12I/2 meter WIELRENEN Ronde van België Televizier wint ploegentijdrit Rik van Looy heeft het eerste deel HAARLEMSE OUD-RECTOR BLIJFT IN VOORARREST Tijdens deze derlander Arie Jean Stablinski (Fr.) kwam in de leiderstrui. De eerste Nederlander was Jo de Roo, die als negende bin nenkwam. In de ploegentijdrit kwamen onze landgenoten van de Televizierploeg tot een fraaie zege door in 7 min. 59.88 sec. over een 6400 meter lang parkoers alle andere equipes ver achter zich te laten. Het algemeen klassement ziet er als volgt uit: 1. Stablinski (Fr.) 2. G. Desmet 1 (Belg) 3. De Breucker (Belg) 4. Wolfshohl (Did.) 5. Pamart (Fr.) 6. Maliepaard (Ned.) 8. Van der Vleuten (Ned.) Inter gaat niet accoord met datum De rijksdienst voor het oudheid kundig bodemonderzoek heeft de af gelopen weken oudheidkundige on derzoekingen in Alphen-Zwammer dam gedaan. Over de resultaten daarvan meldt genoemde rijksdienst het ANP het volgende: Begin van dit jaar heeft ir. J. van der Kley uit Leiderdorp een naar het schijnt belangrijke ontdekking gedaan ongeveer 150 meter ten zuid oosten van het voormalige station van Zwammerdam, ten noorden van de spoorlijn Utrecht-Leiden. Daar is on langs in verband met werkzaamheden voor de ruilverkaveling een sloot gegraven. In de taluds is een 20 tot 30 cm. dik grindpakket waar te ne men, waarvan de bovenzijde gelegen is op ongeveer 40 cm. onder het hui dige maaiveld. De diameter van de steentjes bedraagt gemiddeld 2 tot 3 cm. Tussen het grind, dat opvallend weinig compact is, zijn stukken tuf steen, kwartsiet en Romeinse dak panfragmenten en aardewerkscher- ven (uit de 2de en 3de eeuw na Chr.) aangetroffen. De mogelijkheid is groot, dat men hier te doen heeft met een Romeinse weg, en wel vermoedelijk de grote via militaris" die de castella aan de zuidzijde van de Oude Rijn met el kaar en het achterland moet hebben verbonden. Ten aanzien van deze interpretatie kan echter, zolang er in de nabijheid van de vindplaats niet enige dwars profielen over de grindbaan zijn ge graven, geen volledige zekerheid be staan. De strook grind is in de sloot schuin doorgesneden, de „weg" moet onge veer 12.5 meter breed zijn geweest. Aan weerszijden van de grind'baan die rust op een natuurlijke, ca 1 meter dikke laag klei, waaronder zich zand bevindt zijn in de taluds spo ren geconstateerd van een waar schijnlijk bijbehorende greppel of sloot. Tot nu toe heeft men zich geen dui delijk beeld kunnen vormen van de aard van de twee grote Romeinse wegen die volgens de Tabula Peutin- geriana door „het land der Bataven" moeten hebben gelopen. In verband met de jongste ontdekking te Zwam merdam is het van belang dat reeds vroeger in de gemeente Alphen en Hazerswoude archeologische waar nemingen zijn gedaan door de heren C. Eggink, ir. Van der Kley en vooral wijlen K. Dekker, „op zoek naar ro- meinse heirweg langs de Oude Rijn". Daarbij zijn o.a. houtresten gevonden en sterk verspreide grindstenen. Op korte termijn zal ln Eindhoven aan de Hertog Jan 1-laan hoek Maria vam Bourgondiëlaan worden begon nen met de bouw van een centraal belastinggebouw naar een ontwerp van ir. J. d^, Bruin, hoofdarchitect bij de afdeling nieuwbouw van de rijksgebouwendienst. Deze dienst heeft het werk opgedragen aan de Hollandsche Beton Maatschappij Ne derland N.V. te 's-Gravenhage als hoofdaannemer. De stiohtingskosten worden op rond 13 miljoengeraamd. De uit voering van het werk zal ongeveei 2Va jaar in beslag nemen. Halve finalist Internazionale uit Milaan heeft protest aangetekend te- 9.43.02 gen de beslissing van de Europese 9.43.14 Voetbalunie om de eerste wedstrijd 9.44.45 in de halve finale van het toernooi 9.44.49 om de Europese beker voor lands- 9.47.23 kampioenen op woensdag 21 april in 9.47.23 Liverpool te spelen. Internazionale 9.49.13 voerde aan, dat enkele van haar spe- Cïl (L6 Verholen 9. Van de Kerkhove (Belg) 9.54.55 Iers zeker zouden worden gekozen 10. Hermans (Gelg) 12. De Roo (Ned.) 16. Zilverberg (Ned.) 20. De Haan (Ned.) 24. Wouters (Ned.) 29. Van Espen (Ned.) 30. Haast (Ned.) 36. Lute (Ned.) 42. Post (Ned.) 52. Janssens (Ned.) 64. Kersten (Ned.) 65. Van Dongen (Ned.) 9.55.26 in het elftal, dat drie dagen daar 9.56.20 voor in Warschau tegen Polen uit- 9.56.20 komt in de voorronden van het toer- ST}Oftm 9.59.21 nooi om het wereldkampioenschap 1 9.59.59 1966- 10.00.47 computer 10.00.47 10.01.03 10.01.09 10.02.32 10.04.26 TOM OKKER ZEGEVIERDE IN NICE fjirVar h* 183- "Zo' 20 zei burgemeester meteen met de bekende deur in huis ïXf van Muizenis ongelovig. „Zit het le- vallen. Jij krijgt wat mee, van Mui- in woensdag;in de acht- ger hjer achter? En kijken die niet zenis! Steek in je zak, man! Bij het 10.0 6 ste finales van een internationaal op een centje? Als dat waar is, moes- leger kan het er makkelijk af!" jeugdtoernooi m Nice in twee sets ten ze maar eens aan mij denken! Met een achteloos gebaar smeet Lin- I xmnmyPiUtrihl van H* orvt vai1 de Als er dan tóch met duizendjes wordt ke Lowietje een massa geld op het In een voorwedstrijd De cyfers waren 6—1 7—5. Verder gegooid! Burgemeesters van kleine bureau van de burgemeester en deze moetmg Belgie—Polen, die woensdag- plaatsten zich voor de kwartfinales dorpen verdienen namelijk niet al te haastte zich dit slijk der aarde in zijn avond in het Brusselse Heyselstaduxi Beust (Fr.), Dowdeswell (Rhod), veel, als je begrijpt wat ik daarmee portefeuille op te bergen. „Daar ken werd gespeeld, heeft het Nederland- Karpas (Hong), Eklson (Austr.) wil zeggen „Dat begrijp ik je weer héél wat voor doen, burge- se UEFA-jeugdelftal (16-18 jaar) met Krednberg (Did.) Contet (Fr.) en donders goed", lachte Linke Lowie- meester", vervolgde Linke Lowietje. Giabert (Spanje). tje grimmig. „Daarom zal ik maar „Maar wees een beetje voorzichtig 41 gewonnen van België. met het uitgeven, hé!" Ja, ja het geld was vals, maaf 'dat zei die linkerd er niet bijBurgemeester van Muizenis begreep het dan ook niet zo best en lachte: „Ik bén altijd heel voorzichtig met uitgeven, me neertje! Ik doe nóóit domme dingen met geld!" „Dan zal ik je nou ef- fe uitlegge waar het allemaal om gaat vervolgde Linke Lowietje en hij liet zijn stem dalen tot een laag gefluister. „Het leger heb Rijk- huyzen uitgekozen voor een grote taptoe! Ook kommen d'r hier tier dagen lang grote legerfeesten en wa pendemonstraties! Dat brengt hiei duizenden mensen naar toe, van Mui zenis! En nou jij die centen hebt ge accepteerd, kan je je burgermeester lijke toestemming niet meer weige ren! Dat snap je zeker wel!". (wordt vervolgd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1965 | | pagina 12