ANDERHALF MILJOEN NEDERUNDERS DOEN AAN SPORT IN NSF-VERBAND Nieuw Nederlands record van Liebrechts op 3000 m. SCHAATSKALENDER voor Leiden en omgeving Ou d-internationals tégen Kon. H.F.C. WOENSDAG 30 DECEMBER 1964 DE LEIDSE COURANT PAGINA 5 ENQUETE NSF WIJST UIT SCHAKEN Vier finalisten voor Leidse titel bekend De koppen zijn geteld. Voor het eerst in de geschiedenis van de Neder- VOETBAL landse sport heeft de Nederlandse Sport Federatie een enquête gehouden om nu eens precies vast te stellen hoeveel sportbeoefenaren ons land telt. Anderhalf miljoen Nederlanders, ofwel 12'/» procent van de bevolking be oefent een of andere tak van sport en wanneer wij dit getal afwegen tegenover andere landen en wij bezien de resultaten van het afgelopen jaar dan komt men zonder twijfel tot de conclusie, dat Nederland het niet zo slecht heeft gedaan. Met deze anderhalf miljoen worden alleen be doeld, diegenen die lid zijn van een club met de bedoeling daadwerkelijk sport te beoefenen. Wel in de enquête verwerkt zijn een aantal leden van de Nederlandse Katholieke Sportbond zoals de Nederlandse Katholieke Gymnastiekbond en die katholieke sportclubs die aangesloten zijn bij nationale bonden. INTERNATIONAAL JEUGDSCHAAKTOERNOOI Ruit l'/t, 3-4 K. de Wilde en S. Ru- penaars 1. Groep D: 1 D. Samkalden 3, 2 E. Bongers 2, 3 P. Lincewicz 1, 4 Z. S. Rottevc .1 0. De winnaars van de verschillende groepen van het gelijktijdig gespeelde Kersttoernooi waren: groep 1: W. De finalisten voor het Leids jeugd- Veenswijk 2*/t; II: J. Bakker 3; III: kampioenschap schaken zijn bekend, h. van der Wilk 2; IV: B. de Groot 3; Zij zullen elkaar in een vierkamp, die V: A. Passchier 2VI: G. Leget 3; de komende weken op de clubavon- vil: M. Koetsier 3; VIII: A. de Bruin den van Philidor en LSG zal worden 2; IX: E. van Dijk 3; X: G. Bergs- verspeeld, het kampioenschap be- h'oeff 3; XI: E. de Vries 3; XII: J. twisten. De winnaar krijgt het recht Serdijn 3; XIII: C. Hakkenberg 3; deel te nemen aan het Nederlands XIV: P. van Esseveld 3; XV: H. De- jcugdkampioenschap, dat in de paas- keth 2; XVI: E. Verleng 3. vakantie wordt gehouden. De vier fi- Het geheel stond onder leiding van nalisten "zijn: S. Hilarius, K. Scher- de heren Sattler en Prevost, die geen penisse, H. van Loon en D. Samkal- bijzondere moeilijkheden behoefden op te lossen. Van deze vier heeft alleen Sam- Het heeft er in de tweede ronde en van het internationale jeugdschaak' toernooi, dat in Groningen wordt ge- ----- ---- TAV„T houden, naar uitgezien dat een van kalden al een keer in de finale ge- TAFELIENNIS - -• - speeld, nl. vorig jaar; hij had toen Pierre Kerkhoffs schoot Lausanne naar kwartfinales Dank zij twee treffers van oud- de favorieten zou verliezen. De West- w t« i PSV'er Pierre Kerkhoffs heeft de Duitser Huebner stond tegen de Belg weinig succes, voornamelijk door n en LimburgCOlipe Zwitserse bekerhouder Lausanne de Vers traeten een pion achter, maar gebrek aan routine. Scherpenisse won o r laatste acht van het Europees toer- deze kwam in tijdnood toch niet ver- in de herfstvakantie het gongschaken nooi voor bekerwinnaars bereikt. In der dan een verdeling van het punt. voor scholieren De eindstanden in Voorts zijn er nog zo'n 48.000 sport- de noodzakelijk geworden beslissings- De uitslagen luiden: de voorronden waren: beoefenaren, die in de Nederlandse wedstrijd tegen het Bulgaarse Slavia Sibe (Zweden) - Glauser (Zwits.) Groep 1: I S. Hilarius na loting met Het h00f<ibestuur van de Neder- Studenten-Sportstichting of in ander wonnen de Zwitsers dinsdag in Rome 0—1; Koelback (Den.) - Woodcock P. ^auITjan, beiden 2 p., 3 C. J. Free- ♦of„HpT.i.i«hnnii <nttri heeft verband georganiseerd sport beoefe- met 3-2. (GB) »/«->/«; Noorda (N.-Bleiman ke 1'/*, 4 K. Verbree 1'/,. landse tafeltenmsbond (NTTB) heeft nen, terwijl er nog 141.290 personen in de kwartfinales komt Lausanne (Israel) 01; Algera (N.)-Ree (N.) Groep B: 1 K. Scherpenic-a z'/s, 2 Treffers in Roelofarendsveen ver- overblijven die tot de niet-aangeslo- uit tegen het Engelse West Ham Uni- 01; Verstraeten (Belg.)-Huebner R. Brunia 2, 3 J. Bolhuis 1, 4 M. Men- jaar (je wedstrijden om de De 51 sporttechnische bonden be- ten sporttechnische organisaties tel- ted. De overige wedstrijden zijn: Car- (Did) V2-V2; Koelzl (Oost.)-De Ha- ken '/a. ni 0 MTTn «nnn«i +0 nrffani. zitten tezamen 1.462.266 leden, waar- len zoals de clubs resorterend onder diff City-Rewl Zaragoze, FC Torino- seth (Ned. Ant.) 01. bij het begrip „dubbeltelling^ niet de Nederlandse Christelijke Sport Dynamo, Legia Warschau-München Werkelijke aantal ver over 2 miljoen bij De Treffers verwaarloosd mag worden. Uit de Unie, de schermbonden van officie- i860. In dit toernooi werd het Ne- SCHAATSEN resultaten van de enquête blijkt ren en onderofficieren, de Schaak- derlandse Fortuna '54 reeds in de voorts, dat bij het KNGV tweemaal bond en de Dambond. Voorts bestaan eerste ronde door Torino uitgescha- zoveel dames als heren zijn aange- er een Invaliden Sportbond en de Po- keld. sloten, terwijl de KNVB, KNGV, litie Sportbond. KNZB en KNLTB hoge ogen gooien Een totaal-staat ziet er als volgt wat het ledenaantal betreft. uit: Nederlandse Sport-Federatie Sporttechnische organisaties 1.462.266 14.061 Direct of indirect aangesloten bij NSF 48.893 1.634 Totaal Sporttechnische organisaties buiten NSF-verband Denksporten Groep C: 1 H. van Loon 2'/., 2 H. NTTB en Limbnrg coupe te organi- - seren. Deze wedstrijden, welke vorig jaar in de Stadsgehoorzaal in Leiden door DOCOS werden georganiseerd, worden nu zeer waarschijnlijk ge speeld op zondag 31 januari in de veilinghaUen te Roelofarendsveen. Wanneer het veilingbestuur de hal len voor dit evenement beschikbaar stelt, zal voor de eerste maal de ont moeting tussen Nederlands sterkste 2 dames en heren in Roelofarendsveen plaats vinden, hetgeen voor de tal- Hengelsport 128.875 705 Totaal 2.001.669 19.141 Gemidd. aantal Organisaties Aantal NSF-leden Aant. leden tot. m. vr. ver. p. ver. K.N. Alpen-Ver. 1621 1081 540 K.N. Athletiek Unie 17300 12002 5298 207 84 K.N. Automobiel Club 1426 1050 376 36 40 Ned. Badminton Bond 4228 2260 1968 143 30 Ned. Basketball Bond 5159 3526 1633 166 31 K.N. Biljart Bond 14343 14343 963 15 Ned. Boks Bond 975 975 49 20 Ned. Casting Fed. 190 190 3 63 K.N. Cricket Bond 4445 4295 150 46 97 Ned. Golf Comité 5083 3983 1100 19 267 K.N. Gymn. Verbond 178971 57403 121568 786 228 N. Kath. Gymn. Bond 83645 24505 59140 380 220 Ned. Handbal Verbond 36768 13288 23480 579 64 N.B. v. Handboogsch. 5276 5141 135 217 24 Hipp. Sport Bond 8700 7033 1667 498 18 K.N. Hockey Bond 33619 18919 14700 172 195 K.N. Honkbal Bond 6814 6814 145 47 N.J.J, en Judo Bond 23500 20700 2800 78 301 St N. A. Judo Ass. 7200 5935 1265 110 65 K.N. Kaats Bond 9835 9835 105 94 Ned. Kano Bond 1205 920 285 23 52 K.N. Kegel Bond 7023 5236 1787 582 12 Ned. Kolf Bond 704 703 1 27 26 K.N. Korfbal Bond 38200 18960 19240 437 87 Kath. Dames Korfbal Bond 2652 2652 83 32 K.N. Krachtsport Bond 1298 1298 40 32 Ned. Kruisboog Bond 1684 1682 2 52 32 K.N. Lawn-Tennis Bond 56517 28287 28230 488 116 K.N. v. v. Luchtvaart 4963 4363 600 107 46 K.N. Motorr. Ver. 9750 9600 150 169 57 Ned. Onderw. Sportbond 279 241 38 11 25 Ned. Roei Bond 13410 7128 6282 59 227 Ned. Rolschaats Bond 1300 400 900 29 45 Ned. Rugby Bond 1500 1500 12 125 K.N. Schaatsenr. Bond 189500 113150 76350 775 245 K.N.A. Scherm Bond 1400 1100 300 64 22 K.V.V.N. Scherpsch. 113& 1100 35 47 24 Ned. Ski Vereniging 3100 1450 1650 N. Dames Softbal Bond 1286 1286 44 29 Ned. Squash R. Bond 334 253 81 3 111 N. Tafeltennis Bond 16881 12581 4300 863 20 K.N. Voetbal Bond 471798 471798 2985 158 Ned. Volleybal Bond 27432 17238 10194 978 28 Ned. Wandelsp. Bond 15385 8935 6450 350 44 KN.B. v. L.O. (wand.) 19422 10364 9058 413 47 Ned. Waterski Bond 400 250 150 14 29 K.N. Wielren Unie 9150 9135 15 106 8 86 Ned. IJshockey Bond' 351 351 44 K.V.N.W.V. (zeilen) 34400 29500 4900 166 336 207 K.N. Zwembond 62767 30298 32469 187 KN.B. t.h.r. v. Drenkelingen 17942 8082 9860 88 204 Totaal 1462266 1009181 453085 14061 104 In het elftal van de oud-interna tionals, dat op Nieuwjaarsdag in Rudi Liebrechts heeft dinsdagmid- 1500 m.: 1 Ard Schenk 2.24.8, Heemstede de traditionele wedstrijd in Jorwerd met een nieuw Ne- Cees Verkerk 2.31.4. tegen HFC speelt, zijn vier wyzigin- derlands record over 3000 meter in 4 3000 m.: 1 Rudi Liebrechts 4.53.0 rijke tafeltennisminnende inwoners gen gekomen. min. 53.0 sec zich duidelijk kandi- (nieuw Ned. ree.), 2 Piet Modder een buitenkansje betekent Frans de Munck (mag niet van daat gesteld voor het kampioenschap 5.03.8, 3 Joop v. d. Berg 5.08.4, 4 Sie- Veendam), Bram Appel (kan niet), van Nederland, dat zaterdag en zon- bolt de Vries 5.11.8. Kees Rijvers (wil niet) en Faas Wil- dag a.s. op de Jaap Edenbaan in Am- 5000 m.: 1 Peter Nottet 8.47.6, 2 kes (met vakantie) worden vervan- sterdam wordt gehouden. Piet Kievit 9.13.7. gen door respectievelijk Piet Kraak, Zijn goede race over deze afstand, Een klassementswedstrijd voor da- Theo Timmermans, Roel Wiersma en de 500 meter van Ard Schenk in 43.5 mes over 500, 1000 en 1500 meter Noud van Melis. sec. en de zege van de man uit Anna werd gewonnen door Henn Hooge- Het elftal is nu als volgt: Kraak; Poulowna op de 1500 meter over veld uit Laren die met resp. 56.0 sec., - - - zilveren medaillewinnaar van Inns- 1.54.7 en 3.01.0 totaal 173.383 punten Bevroren wissels vertragen treinen Schaap, Boskamp; Biesbrouck, Kuys en Van Schijndel; Groeneveld, Wiers ma, Van Melis, Lenstra en Timmer mans. Voetbal. - Het Franse blad „France Football", dat elk jaar de beste Euro pese voetballer en het beste voetbal land van ons werelddeel aanwijst, heeft een artikel gepubliceerd, waar- f1.™ S? in Spanje en Hongarije de beste Euro- klassement werd opgemaakt, pese voetballanden worden genoemd. Nederland bezet in de klassering de Twee belangrijke spoorwegverbin- bruck, Cees Verkerk, waren de hoog- verzamelde voor Fokje Schotanus met dingen hebben gisteravond moeilijk- tepunten van de nationale lange baan 179.283 en Iemke Speerstra uit Heeg heden gehad met wissels, die niet wedstrijden in Jorwerd. met 180.133 punten. wilden verspringen. Bij het goede renstation Rotterdam-zuid veroor- Overigens konden de mannen van Schaatsen Nico de Geus uit Heer zaakte een wissel een oponthoud Anton Huiskens inschrijven op hun Hugowaard zegevierde dinsdag in de voor verschillende treinen van meer sterkste nummers, zodat er aan het lange-baan-wedstrijden in Wervers- dan een kwartier. Bij de spoorbrug eind van de wedstrijden geen eind- hoof door twee afstanden, de 1500 van Heden veroorzaakte een onwil- en 3000 meter, te winnen. lige wissel ook enige vertragingen. De belangrijkste uitslagen luiden: 500 m.: 1 Ard Schenk 43.5, 2 Peter zmtentiende plaats voor tenden Nottet 44.9, 3 Rudi Liebrechts 45.1. West-Duitsland en Frankrijk. Biljartdistrict De Bollenstreek De uitstagen van de teamcompe titie van het biljartdistrict Bollen streek (KNBB) luiden: Klasse CIA: VIOS-De Turk II 4-4. len zyn erg optimistisch geweest. Men Klasse C II: Flora-Passage 6-2. De had in Japan 130 tot 140.000 buiten- jurk ni-De Poedel 4-4. Vios II-De landers verwacht. Thans is gebleken, jy 6.2 De Zeekant-Berg en dat slechts 50.662 vreemdelingen de Dal 4.4 Soldaatje IV-Piet Gijs 3-5. reis naar Tokio hebben gemaakt, bij Klasse C IV: De Poedel II-De Zeekant dit aantal zouden ook nog 9.199 deel- u 2.6. Sportrust-De Beurs 6-2. Luto nemers en officials zijn geteld. IH-De Engel III 2-6. Sport II-De Zee- De Verenigde Staten leverden me! kant III 6-2. KOT U-Berg en Dal 14.109 de meeste toeristen. Zuid Korea Klasse C IV B: De Panel U-Sport III (4.789), Gr. Brittanme (1526), en 3.5 Zeekant IV-Centxaal II uit- Frankruk (1466) waren na Amerika ge9t ^„^3 rV-Piet Gijs IU 0-8. de grootste „leveranciers - - - - Weinig buitenlands bezoek aan 0. Spelen De schattingen van de Japanse au toriteiten over het bezoek door bui tenlanders aan de Olympische Spe- Tom Okker verloor van Newcombe De Nederlandse tennisser Tom Ok ker is dinsdag in de tweede ronde van het heren enkelspel van de Zuid- Australische kampioenschappen, die in Adelaide worden gehouden, uit geschakeld door de Australiër John Klasse C IV C: De Engel IV- Vios IV 4-4. Passage IH-Luto IV 2-6. De Zeekant V-Oude Post III 4-4. De Poe del IH-Soldaatje III 0-8. Piet Gijs IV- Amicitia V uitgest. De dooi heeft ingezet, maar de echte schaatsliefhebbers wanhopen niet. De wedstrijden die voor vandaag én morgen op het programma stonden zijn afgelast. HAZERSWOUDE-DORP: De wedstrijden voor woensdagmiddag en oud jaar zijn afgelast. KOUDEKERK AAN DEN RIJN: Mocht de dooi niet doorzetten dan zal de IJsclub Koudekerk op zaterdag 2 januari om half drie op de Lage- waardse Wetering kortebaan wedstrijden organiseren om het kampioen schap van Koudekerk. LISSE: Naar alle waarschijnlijkheid gaan de kinderwedstrijden voor kin deren op de speeltuin Kindervreugd op zaterdag om 9.30 uur niet door. LISSERBROEK: De wedstrijden voor oudjaar voor de kinderen der leden om 2 uur gaan niet door. Voor zaterdag staan nog op het programma, wan- neer _^e vors^ weer terugkomt, nationale koppelwedstrijden om 2 uur. RIJP WETERING: districtswedstrijd op 1 januari is afgelast. STOMPWIJK: Ook in Stompwijk zijn alle wedstrijden voor vandaag en morgen afgelast. Het programma voor Nieuwjaarsdag (kortebaan wedstrij den voor heren) en zaterdag 2 januari langebaan wedstrijden in Leid- schendam is nog niet niet afgelast. VOORHOUT: De wedstrijden van vandaag zijn afgelast. Het programma voor zaterdag afvalwedstrijden voor leden van de ijsclub is nog onzeker. SCHEEPSBERICHTEN Newportnews; Memnon 28 v. Mara- caibo n. Guanta; Merwelloyd 1-1 te Lissabon verw.; Musilloyd 28 te Ma- Acmaea 27 te Rotterdam; Alamak niua. Nashira 28 v. St. Louis n. Ka- 1---Oo^0o?ew Orleans _n._New York; vaUa. Nw.-Amsterdam 29 v. Curacao n. Guadeloupe; Overijsel 28 205 ozo Freetown n. Duinker- Volleybaldistrict De Bollenstreek Newcombe. De setstanden waren 6-3 keIU. Alkes 29 190 nw Muscat n. Ka- gtr. v. Messina n. Genua; Rotterdam Oe eerste helft van de volleybal en 8-6. Okker was door een walk J1' 29 te Curasao; Scheldelloyd4-1 te «"gpettt"? afdeling Bollenstreek i.o. over in de tweede ronde gekomen. SKELTEREN HINDERLIJK WATERPOLO winnaar van GZC jeugdtoerncooi Het gisteravond door de kring Gou- Gouwe 0—4- BZC-GZC 04 we-Rijnstreek georganiseerde jeugd- polotoernooi is een overwinning ge worden voor GZC. Dit zevental was reeds van het begin af de duidelijke favoriet en heeft dat ook waar weten te maken. In de voorronde versloeg het BZC uit Bergambacht met 42, en de Leidsche Zwemclub met 60. Het Waddinxveense de Gouwe kreeg in de halve finale met 21 klop, ter wijl een 40 zege op BZC in de finale de eindoverwinning bracht. BZC eindigde op de tweede plaats, de Gouwe werd derde terwijl de vierde plaats voor het Leerdamse de Linge was. Het spelpeil was over het algemeen genomen niet aan de al te beste kant, enkele uitzonderingen daargelaten. Toch is er met goede wil en door zettingsvermogen wel toekomst voor Gou we-Rijnstreek. De uitslagen van het toernooi, waaraan 10 verenigingen deelnamen, zijn: Poule A: LZC-Pinguins 31; GZC- BZC 42; LZC-GZC 06; Pinguins- BZC 1—9. Salvador, Area 24 te Cochin; Boven- Aden verw.. Sterah 28 40 k Kp. Blan- kerk 26 te Rotterdam; Breezand 29 c0 n> Panamakanaal; Ulysses 29 te Port Said; Calamares 24 v. Ax- Port ol Spain n. Pt0. 0rdaz. yliela™ muelles n. New Orleans; Castor 27 29 te Honiara verw.; Wonosobo 26 te te Hamburg, Colytto 29 Rotterdam Amsterdam; Wonosari 29 v. Aden n. verw.; Eerbeek p. 24 BB/Swansea; Suez. Garoet 28 t.a. Kielerkanaal n. Wis- war; Japara 30 te Port Sudan verw.; De staatssecretaris van Sociale Za- Kennemerland 28 rede Vitoria; Ker ken en Volksgezondheid, dr. J. de mia 28 te Stanlow; Kloosterdijk 27 Bij zijn afscheid als hoofdredac- Meijer, heeft in een brief aan de te Rotterdam; Koratia 28 180 zo Ma- teur van het dagblad „De Stem" is Stand: 1. de Gouwe 2-4; 2. HZV Tweede Kamer meegedeeld, dat hij sirah n. Abadan; Korendijk 29 te de heer J. J. H. A. Bruna benoemd 2-2; 3. WZC 2-0. een wijziging van het Hinderbesluit Antwerpen; Korenia pass. 28 Ma- tot commandeur in de Orde van St. in voorbereiding heeft. Ten gevolge dura n. Singapore; Ladon 29 te Nic- Silvester. De heer Bruna verlaat zijn Eindronde: BZC-de Linge 3—0; van deze wijziging zullen in de toe- kerie; Loppersum 28 70 ozo Kp. Race krant na 28 dienstjaren en na 47 GZC-de Gouwe^_2—1;_ dé Linge-de komst alle skelterbanen rechtstreeks n. Le Havre; Maasdam 29 v. San jaar werkzaamheid in de journalis- onder de Hinderwet vallen. Juan n. San Thomas; Medon 26 tetiek, met pensioen. NeVoBo is uitgespeeld. De laatste uitslagen luiden als volgt: Poule C: HZV-WZC 2—0; WZC- de Gouwe 08; HZ V-de Gouwe 1—6. Aan Port °.f. SPain n- pt0- Grdaz; Vlieland Dam^ols j.ppj. MSV 1-PTT RRD-DIO Heren: Tornado 2-NPSV SI Vols 1-PTT NPSV-Tornado 1 MSV 1-MSV 2 MSV 3-HVC SI Vols 1-NVC 2—2 3—1 0—3 3—0 3—0 1—3 0—3 3—1 2—2 0—3 3—1 Smid je Verholen en de s port- computer SIVols 2-Relax KVC 5-PTT SIVoLs 2-MSV 2 NVC-Tornado 2 SIVols 1-MSV 3 Relax-Tornadio 2 Tornado 1-MSV 1 30 PTT-NPSV 2—2 HVC-KVC 5 1—3 De stand in de competitie luidt per 29 december als volgt: Dames: RFD DIO MSV 1 MSV 3 PTT MSV 2 MSV 4 SIVols Heren: Tornado 1 MSV 1 SIVols 1 13 MSV 3 10 NPSV - 8 Tornado 7 KVC 5 6 MSV 2 4 WVC 0 PTT 0 Relax SIVols 2 14 NVC 11 HVC 10 *3 De volgende wedstrijden zijn door 102. „Inbrekers!!??" nep Eelco Eel- Kid Sucker aan. Die zien we nog op zijn bakfiets over het Pronkbo- seconden later had Kid Sucker zich ding opgegeven- heren (4 mIv kema uit. „Direct er achteran dan! juist héél in de verte om 'n hoekje nenwegje, toen hij plotseling ruw al in het bakkerspak gestoken, tege- 1-NPSV- (3 dec Relax KVC Kom mee, Verhool'n!" „En ik verdwijnen Listig maakte de ge- werd vastgegrepen door Kid Sucker, lijkertijd Krijn snel van de PPT-kle- (11 dec) Tornado 2-WVC- (22 der dan?" riep dr. Yokito. „Een van trainde geheime agent hierbij gebruik Eerst dacht Krijn nog even, dat hij ding voorziend. En alsof dit allemaal NPSV-Relax- (23 dec SIVols ons moet hier blijven", antwoordde van het warnet van steegjes en boe- drie kadetjes kwijt kon aan een hon- nog niet genoeg was gapte hy nu de NVC- MSV 3-MSV 1 en MSV 2 Tor" Stand: 1. GZC 2-4; 2. BZC 2-2; 3. smidje Verholen. „We kunnen de repaadjes, waaruit het dorpscentrum gerige PPT'er, maar al gauw drong bakkersfiets ook nog! In een razen- nado' 1 Dames- (27 nov PTT MSV LZC 2-2; 4. Pinguins 2-0. sportcomputer niet onbewaakt ach- van Rijkhuyzen bestond, en juist dat de harde waarheid tot hem door. Met de vaart verdween hij, de arme Krijn 3 De betrokken teams worden "drin Poule B: AZC-BZ PC 7—1; BZ terlaten!" Dat moest de kleine Ja- zou de oorzaak worden van de af- enkele bekwame rukken ontdeed de geschrokken achterlatend in 't uni- gend verzocht de uitslagen van deVë PC-de Linge 0—5; AZC-de Linge panner toegeven en zo zien we smid- schuwelijke belevenis, die Krijn geheime agent hem van zijn beroeps- form van een lijnwerker van de tele- wedstrijden alsnog met sDoed tP 11. je Verholen en de kleine Eelco Eel- Krentebol overkwam. Krijn oefende kleding, terwijl hij dreigend siste: foondienstmelden aan de hew- H J J Wame Stand: l. de Linge 2-3; 2. AZC 2-3; kema hier in volle vaartover de het mooie en eerzame beroep van „Slechts één woord, en ge zijt een ïimlr Juliana van Stolberglaan 8 (wordt vervolgd) Hillègom (teL 02520-6671). 3. BZ PC 2-0. straat rennen achter de vluchtende broodbakker uit en hij peddelde juist kind des doodsü" En nog geen vijf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1964 | | pagina 5