J&wVl DUBBELE STRAF VOOR SUBSTITUUT-OFFICIER Recherche boekt vooruitgang in onderzoek R'damse moordzaak Agent in Den Haag omver gereden CRONYCKE VAN DE WEEK vertegenwoordiger leerling-verpleegster leerling-verpleger ZATERDAG 12 DECEMBER 1964 DE LEIDSE CüURAf. i 7 Nasleep film „Mensen van morgen" liere inrichtingen, waarvoor niet hij maar allereerst het bestuur van de particuliere instellingen verantwoor delijk is. Minister Scholten (Justitie) acht het raadzaam dat directies van in richtingen voor kinderbescherming „Het dubbele van de hem eerder club gereden, waar zij nog cham- een grote reserye in acht nemen bij opgelegde straf', luidde de eis, die de pagne dronken. Om ongeveer vier het ter beschikking stellen van adres- Amsterdamse subsituut-officier van uur reed H. met zijn auto weg, maar sen van (vroegere) pupillen. De be- Justitie, mr. R. L. H., gisterochtend dit gebeurde bepaald niet volgens de windsman zegt dit in antwoord op te Den Haag tegen zich hoorde uit- regels. schriftelijke vragen van het Tweede- spreken. H. heeft zich destijds schul- Kamerlid Meulink (ARP) over de dig gemaakt aan rijden onder in- KLEM GEREDEN Prof. dr. Rogier commandeur in orde St. Silvester De raad voor de Scheepvaart heeft de 31-jarige schipper A. J. van der P. uit Katwijk aan Zee voor twee weken de bevoegdheid ontnomen als schipper te varen op zeevissersvaar tuigen. Zij acht helm medeschuldig 2. I.. san de ontploffing aan boord van de Je recente publikatie van nieuw motorkotter de vrouw Alida KW 160, v. Tijdens een groehuldiEingdte aan- feitenmateriaal in de moOTdaaakUs- waarbij op g aprU yan du jaar medewerking die door de directeur sloot op het.college .waarmeehtf clubdwar^traat heeft de tottertom. Ijmuiden vier personen gewond raak- Katwijkse visser gestraft wegens onvoorzichtigheid afscheid nam van de Katholieke se recherche tot grote activiteiten +pn TngeZoTtemgVJefaaneeendZ'rgde Hij werd dan ook opgemerkt door scherming is verleend bij het zoeken ra- De schipper had in strijd met de politie verstrekte opdracht. Mr. baron enkele agenten, die H.'s auto klem van de producenten van de film benoeming tot com der al te groot succes zoekt naar de voorschriften in het logies van het non Voorst tot Voorst, procureur-ge- reden en hem sommeerden uit zijn van morgen naar spelers- d ,n de 0rde van de Heiijge oplossing van deze spectaculaire sohip een progaangaskachel opge- neraal by het Haagse gerechtshof, auto te komen. H. weigerde, en toen materiaal. Silvester mnnrdraak is de laatste dagen vril -sï('hl. eiste tegen de 46-jarige subsituut- de agenten aankondigden, dat zij de Minister Scholten voegt hier aan aar.zienliik'versterkt Uit het publiek i officier een gevangenisstraf van twee inspecteur van dienst zouden inscha- toe dat de vraag of ter beschikking- De by de onderscheidmg beho- nublikaties in de Neder- on p /ln.s ontstond toen de maanden en ontzegging van de rij- kelen, ging H. er pol gas pandoor, stelling van adressen tot gevolg rende versierselen werden hem rnt- «aldoor de publikahos t^de Neder eigenaar van het schip N. van der P. bevoegdheid voor de tijd van één Even later reden de agenten hem heeft dat de reclassering bemoeilykt gereikt door mgr. Bekkers, bisschop lan&e dagMadnere weer eens met de ondanks een waarschuwing van de jaar. Hij achtte namelijk bewezen, weer klem, en bij een poging om door wordt in zijn algemeenheid moetlyk van Den Bosch. Doelend op de juist eaakIfeluhdwarestraat werd gecon schipper dat er gas m het logies hmg dat H. in de nacht pan 13 op 14 juni achteruit te rijden te ontsnappen, te beantwoorden valt: dit zal van ge- door prof. Rogier uitgesproken oretie frojrteerO, is een stroom van reacties een lucifer aanstak. De eigenaar is pan het oorig jaar onder inploed zijn werd hij klem gereden door de in- val tot geval verschillend kunnen over Henn Gregoire, verklaarde mgr. gekomen. in verband hiermee door de politie auto had bestuurd en enkele malen'n specteur van dienst, J L. Brand. zijn In de kwestie „Mensen van mor- Bekkers, dat het besluit tot het ver- Hoofdinspecteur S B Methorst die ^Mer te Haarlem veroordeeld tot J.„ hevel om uit gen" is tot dusver in ieder geval lenen van de onderscheiding was ge- Hootdinspecteur a. Metnorst, tne het betalen van een boete van f 500 door de politie gegeven bevel om uit H welgerde vervolgens wederom j gebleken dat de reclassering be- nomen in volledig collegialiteit tussen pas drie weken geleden de leiding en een v00rwaardelyke gevangenis- - o»*t lrrtwtort on hn xt.jov, rio van hpt nridprynpk nvprnam van in- „a,J 6 zijn auto te stappen, niet had opge- om Zyn aut0 te komen en hij c volgd. stelde de inspecteur voor de keus: of N afpP7ie en de van het onderzoek overnam van in specteur A. W. van der Giessen (die straf van een maand. de Nederlandse bisschoppen inspecteur voor de keus: of N afgezien hiervan meent de Heilige Stoel. Ttii dere rpchts7aak waren dezelfde een ^kelwagen te laten komen of mir.ister dat het niet in eerste instan- Zoals werd gemeld, kreeg prof. op zijn beurt de opvolger was van Bij deze rechtszaak waren derelfde hem de kans te geven om te bewijzen (ie zijn weg zpu u gen stappen Rogier een door prof. Sierk Schroder hoofdinspecteur F. B. T. Perdyk) SSST éïl'^a'iSid aevaneenSS dat hy wel.^on rji'!en °,nd^r eSCOrt,e te ondernemen om herhaling van het van hem gemaakt portret en een kon geen positieve mededelingen PIETERSEN: EMS DEED MEER- ^Er kwlmen rif van de pollitie-auto's reed H. vervol- gebeurde te voorkomen; het betreft bundel wetenschappelijke opstellen doen omtrent de huidige stand van DERnEinSRFI v.., werd geeist tegen H..Er kwamen gtt- gens naar huls waar kjJ zlJn auto hier namelyk het beleid van particu- van 18 van zijn oud-leerlingen. raken. Wel snrak hy over „interes- DERHElDSBELANG VAN DE HAND teren dan ook geen nieuwe gezien is— „1 „„l a «„«t.nnvAn conto tmo1 of noi on mm tmoa zeer slecht parkeerde, punten naar voren. H. had na een verjaardagspartijtje ONBEGRIJGELLJK bij een collega minstens vier borrels gedronken. Na afloop hiervan was Ml. bwoR TOn Voorst tot Voorst hij samen met zijn collega en hun achtte het ^begrijpelijk, dat een beider echtgenoten naar een nacht- van 0penbaar ministerie zich zo heeft kunnen misdragen en dat nog wel tegenover de politie. Hij motiveerde zijn eis aldus: twee we ken voor het rijden onder invloed en zes weken voor het meermalen niet opvolgen van een door de po litie gegeven bevel. Hij zei boven dien nog te verwachten, dat H. zal De 5'3-jarige pólitie-agent M. R. worden ontslagen uit de rechter - is gisteren toen hij op een druk bjke macht, omdat „geen minister punt het verkeer stond te regelen, Van Justitie hem zal kunnen hand- door een taxi omver gereden. Hij haven". brak een van zijn benen op ver- schillende plaatsen en kreeg ver wondingen aan het hoofd. Hij moest PnCbmr H Haeelaar f in een ziekenhuis worden opgeno- raSlOür II. fldbClddl 1 men. Uit een onderzoek is komen vast Olid-herder vail De Zllk te staan, dat de taxi-chauffeur geen schuld heeft aan het ongeluk. Hii Op 65-jarige leeftijd is in Wasse- kreeg van de agent het teken, dat naar overleden de z.e. heer H. W. hij mocht doorrijden. Toen hij langs Haselaar, em.-pastoor van De Zilk. de agent wilde rijden, sprong deze Pastoor Haselaar is o.m. werkzaam plotseling opzij, waardoor hij werd geweest in Rotterdam, Haarlem, geraakt door de taxi. De chauffeur Scheveningen, Maassluis en Schie- had de agent onmogelijk nog kun- dam. Eerder dit jaar werd hij eervol nen ontwijken. uit de bediening ontslagen. De Karmis in de Leydsche Raed is weer begonnen, veel woorden stroomen weer de leen ter keele uyt, hoe veel gepraets en wordt er weer gespuyd en oover hoeveel saecken wordt alweer besonnen. De een packt dit, een ander weer wat aers, aen watter dierbaer is aen veele vroede vaeren. In de begrootingstyd en kan men pas ontwaeren wat men niet lappen kan aen 's vroede mannenlaers. Men praet deskundigh oover veelderhande saecken, de politique moolen draeyt en draeyt. Men kan goed mereken wat voor wind er waeyt, omdat men 't eene neemt en 't andere wil craecken. Het spel van jae en neen is weer op gangh, een dagh of acht en sal dat nogh wel duuren en Schout en Scheepenen die staen voor heete vuuren, maer t is uyteyndelyck wéér koeckoeck eene sangh. Want t resultaet sal syn, als nae langh draelen klinckt oover 't stadsbudget het laetste woord: Siesoodat swaere schot is weer te boord!" en men in rust gaet door met aesemhaelen. santé tins", die de afgelopen twee dagen uit alle delen van het land zijn losgekomen. De versterkte rechercheploeg ope- Het meerderheidsbelang van de EMS-groep bij Pietersen en Co's ue versterxte recnercnepioeg ope- t a^derp^handpn o nm"*(*els plaatsen In' «ÏS! ^1^" h^IH zelfs al enige personen zijn gehoord bericht, in verband met de gruwelijke moord Voorts wordt medegedeeld dat de op de 26-jarige onderwijzeres Elly ëanS van zeken het lopende boekjaar Hagers-Segov in de nacht van 22 op verwachting wettigt dat - de ver- 23 juli van dit jaar. KETTINGBOTSING OP RIJKSWEG 12 Op Rijksweg 12 zijn gisteravond ter hoogte van Woerden bij een vijf tal kettingbotsingen ongeveer twin tig auto's min of meer ernstig be schadigd. Twee personen werden groting van het aandelenkapitaal dat thans dividendsgerechtigd is in aan merking genomen - de winst per aandeel niet zal achterblijven bij die van 1963. VOORSCHOTEN Jaarlijkse tentoonstelling vogels licht gewond. De aanrijdingen op het Deze tentoonstelling wordt gehouden gladde wegdek volgens de politie in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, veroorzaakt door te hard en te dicht vandaag en morgen. Op deze tentoon- op elkaar rijden en onverwacht rem- stelling zyn te zien: zangkanaries, men. kleurkanaries, parkieten en vele Een vrachtwagen geladen met lege soorten tropische vogels. Hedenoch- gasflessen raakte de middenbermbe- tend om 10 uur is de tentoonstelling veiliging en kwam daarna dwars op geopend. Deze tentoonstelling gaaf de rijbaan te staan. Vooral dit ob- uit van de vogelvereniging „De Leid- stakel was er oorzaak van dat het se Vogelvrienden", waarbij 95 vogel- verkeer ongeveer een uur gestremd liefhebbers uit Leiden en omstreken is geweest. zyn aangesloten. Mede namens wederzijdse ouders danken wij harte lijk voor de vele blijken van belangstelling, die wij bij ons huwelijk mochten ontvangen. Mr. M. G. J. M. KORTMANN Voor de vele blijken van belangstelling die wii mochten ondervinden bij ons 25-jarig huwelijksfeest zeggen wij mede namens onze kinderen hartelijk dank. J. L. VA1, RHOON A. VAN RHOON— v. d. MEER Roelofarendsveen, 12 december 1964 Westeinde 49 Voor uw hartelijk mede leven tijdens de ziekte en overlijden van onze lieve man, vader en opa, de heer JOHANNES DOLLE Uit aller naam: A. J. M. DOLLE— KAPTEIN DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij on ze hartelijke dank aan al len die deelneming be toond hebben bij het over lijden van onze lieve moe der en oma, mevr. Namens de familie: T. J. VAN VEEN Acbterdijk 5 Rijpwetering. Hiermede betuigen wij U onze hartelijke dank voor het medeleven betoond, voor en na het overlijden, van onze lieve vrouw, moeder en grootmoeder JANNETJE STARRE— DE GRAAF I. STARRE Sr. 3? Te koop aangeboden: een V.W. 1200, bouwjaar 1954, opnieuw gespoten, met radio. Auto Quick, tel. 01729—169. 01720—4251. 5? Te koop aangeboden: v!w. 1200, bouwjaar 1962, 80.000 km. gereden. Auto Quick, telef. 01729—169, 01720—4253. Te koop aangeboden: een V.W. 1200 bouw;r '60. cabriolet, tomatenrood, zeer mooi. Auto Quick, tel. 01729—169, 01720—4251. (5? Te koop aangeboden: een V.W. 1964, 27.000 km. gereden. Auto Quick, tel. 01729—169, 01720—4253. 3T Te koop aangeboden: een V.W. 1200, bouwjr '59. tegen zeer aantrekkelijke prijs. Auto Quick, telef. 01729—169, 01720—4251. Indien U bekend bent met de levensmiddelenbranche en beseft hoe veeleisend de verkoop van merkartikelen is, bent U onze Wanneer .U bovendien met enthousiasme en vakbekwaam heid de verkoop van befaamde produkten als KNORR- soepen, sausen, bouillons en aromat kunt uitbreiden, mag U rekenen op een uitstekend salaris en aantrekkelijke condities. Uw standplaats zou moeten zijn: LEIDEN of omgeving. Is uw interesse gewekt dan verwachten wij gaarne uw met de pen geschreven brief met zoveel mogelijk gedetailleerde gegevens alsmede een recente foto. Uw sollicitatie gaarne t.a.v. de verkoopleiding wordt met de grootst mogelijke discretie behandeld. COSMONDA VOEDINGSMIDDELEN N.V. RADING 38 NIEUW LOOSDRECHT S* Kerst- en Nieuwjaars kaarten, exclusieve collec tie, scherp concurrerênde prijzen. Bedrukt volgens uw opdracht. Monsterboek op zicht verkrijgbaar. Drukwerkservice HaJpa, Haarlemmerstraat 64, tel 01710—24185. Te koop aangeboden; een V.W. 1200, bouwjr '60, in prima staat. Auto Quick tel. 01729-169, 01720-4251. v.»t. 1200, bouwjaar 1963, kleur rood, 55.000 km. ge reden. Auto Quick, telef. 01729—169, 01720—4253. G? Te koop aangeboden: een Peugeot 403, kleur blauw, bouwjaar 1963, 30.000 km. gereden. Auto Quick, tel. 01729—169. 01720—4253. Te koop aangeboden: een Peugeot 403, bouwja-r 1962, 70.000 km. gereden. Auto Quick, tel. 01729 169, 01720—4253. fg* Te koop aangeboden: een V.W. 1200 bouwjr '58. opnieuw gespoten, in pri ma staat. Auto Quick, tel. 01729—169. 017204251. 3T Te koop: aardappelen. afgehaald 0.15 p. kg.; thuisbezorgd in papieren zak en gepoederd 0.17 per kg. J J. Groenewegen, Voorweg 95. Hazerswou- de, tel. 304. 3? De Sleutelkoning. Bij maken van alle sleutels, reoareren, veranderen en leveren van elk slot, Haar lemmerstraat 273 (bij de Overdekte), tel. 38958. Le vering aan rijk en ge meente. 's Maandags ge sloten. Te koop aangeboden: een Peugeot 403 (diesel), bouwjaar 196 in pr. staat. Auto Quick, telef. 01729 169. 01720—4253. 3T Philips elektronische constructie- en radiobom - dozen vanaf 8.50. Philip- versterker- en FM bouw dozen, uit voorraad lever baar. De Radiobeurs, Ho- gewoerd 27. P Aangeboden Simca ..ronde 1958. zeer goed on derhouden wagen. Wegens overcompleet. Firma Gebr Zandwijk, Voorstraat 24. Noordwijk. tel. 01719 3209. 3T Behangwerk. Wilt O uw kamers laten behan gen? Bel dan eerst 25813 en wij komen kijken en prijs opgeven. Keuze uit 1000 dessins. Verfhandel Pelikaan, Pelikaanstr 27. *2" Divanbedden, wentel bedden; stal°n ledikanten. Een pracht collectie tegen de laagste prijzen vr 't bij De Klei Winst, Haar lemmerstraat 51, Leiden. 2 Te koop aangeboden: een V.W.-bus, bouwjaar 1961, voor Personenver voer, in prima staat. Auto Quick, telef. 01729—169. 017204251. f2 Dwergpoedeltje, 3 mnd gitszwart 85.-. Telef. 070 725793. 3? Een bezoek aan onze kwekerij is zekei de moei te waard Wij zijn ruim ge sorteerd in diverse soorten planten voor uw zaak huis of kantoor Tevens hebben wij een ruime sortering aardewerk Zaalberg. Lo- rè, enz. en een grote col lectie koper en tin Bloe menmagazijn C L. Mul der, Haarlemmerweg 21 Leiden, tel. 20550 *2 Kinderfoto's en huwe lijksreportages. Foto van Bemmelen, Zuidbuurtse- weg 30, Zoeterwoude. tel. 01715—353. f2 Modern echtpaar 50 jr) z.k., zoekt gezellige omgang met beschaafd echtpaar. Br. onder no. 213 bur. v. d. blad. 2 Er is maar één Van dei Berg. die in eigen stoffeer- derij stoffeert, repareert overtrekt, lijmt. Gerrit Doustraat 1-27, tel. 34824 Trompstraat 66. Muzieklessen. Gitaar-, accordeon-, saxofoon-, trompet-, klarinet- uke- lille-, mandoline-, piano- electrisch gitaar-, basgi taar-, drumcursussen. In strument in bruikleen of op gemakkelijke condities Muziekschool Zwaag (dir. J. Nederlof), Korevaarstr. 5, Leiden. *5? Gediplomeerd, erkend auto- en scuoterri.jschool „Diana' Veilingkade 13. Leiden, tel 22928( geeft rijles met volledige ga rantie in de nieuwste Simca s 1964 2 „De Schilder" b van Groeningen. Morsstra?t 31 Enorm gesorteerd in -:chi]- dersbenodigdheden. 2 Postzegels. Grote keu ze albums, insteekboeken, blanco albums en gom- strookjes voorhanden. Ca talogus 1965 Nederland en O.R., Yvert en van vele afzonderlijke landen. Van Leeuwens postzegelhtndel Lokhorststr 27 (Pieters- kerkgr.) 2 Postzegelverzamelaars Voor pakkettP" groot °n Klein moet U bij v Leeu wen zijn. Onze bekende V.L. pakketter met on f geweekte postzegels ranat 2.95 Va.i lrf>euwen's post zegelhandel. Lokhorstr+r 27 (t/o Pieterskerkgr 2 Kettingbotsingen? Te voorkomen! Gebruik dan reflecterend Scotchlite plakstrip 2.75 p.m. Reflec terend Houdt afstand 2.-; idem gewoon 65 en 40 ct. Mistlampen 13.40-38.-. Bin- nenspiegeh*erblindings- ruitjes 2.90. Bij Alt op de Mare 112. *2 Te koop aangeboden: Fiat 1100 Neckar, nieuwe motor. Wagen verkeert in staat van nieuw. Gerard Doustraat 10. Hazerswou- de (Dorp), tel. 01728—510. 2 Te koop: Borgward '59. nieuw gespoten, in zeer goede staat. Gerard Dou straat 10, Hazerswoude (Dorp), tel. 01728—510. f2 Te koop: Opel Caravan 1959, zo goed als nieuw. Gerard Doustraat 10 Ha zerswoude (Dorp), telef. 01728—510. 2 Papegaai, prachtige jonge vogel 30.-. Tel. 070 984235. 2 Piano gratis aangebo den, wegens plaatsgebrek Br. onder no. 244 bur. v. d. blad. 2 Voordeel voor U. Zijn uw stoelen, fauteuil of bankstel in versleten staat geen nood Wij stofferen repareren. overtrekken lijmen in onze eigen stof- feerderjj. Van der Berg. Gerrit Doustraat 1-27. tel 34824. Trompstraat 66 2 Leiden. Royale mid denstandswoning aan Haagweg Voor- en achter tuin. December leeg Ka- mer-ensuite, 3 grote slaap kamers. badkamer, grotp zolder ƒ55 000.- k.k Ma kelaarskantoor A. Ros, Zuid dijk 92, Maassluis, tel. 01899—3280. ENOEGEEST - 0EGSTGEEST )PLEIDING voar de le en bij de psychiatrische inrichtingen „ENDE GEEST", „VOORGEEST" en universiteitskli niek JELGERSMA-KLINIEK te Oegstgeest zal. aanvangen: MEDIO JANUARI 1965 Deze opleiding omvat o.a. de volgende leerstof: Doel en funktie van de psychiatrische in- inrichting. Voorbereiding tot de psychologie. Voorbereiding tot de psychiatrie. Omgang met mensen. Algemene verpleegkunde. Psychiatrische verpleegkunde. De behandeling. Wat is creatieve therapie. Vereisten: MULO- of INAS-diploma gewenst, doch bij voldoende geschiktheid niet noodzake lijk. Minimum leeftijd 17 jaar. Salaris: met kost en le jaar ƒ201.- bruto p. maand inwoning en 2e jaar ƒ219.- bruto p. maand geneeskundige 3e jaar 255.- bruto p. maand J verzorging Na het behalen van het diploma 496.- tot 685.- bruto per maand. Maandelijkse reiskostenvergoeding. Eerste ver strekking van dienstkleding door de inrichting. Telefonische inlichtingen te verkrijgen bij het hoofd van het internaat telefoon 0171051840. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de ïeneesheer-directeur. 'fUTUPn. heeft voor de a.s. feest dagen een pracht col lectie in (o.a. fluweel, kant en zijde) WOLLEN WEVENIT en WOLLENSTOF JURKJES Ook voor ONZE TIENERS hebben wij een alleraar digste sortering in cock tail (o.a. fluweel, zijde en lurex) en wollen stoffen. Verder onze bekende DOTJES VAN BLOESJES in lurex, Zwitserse bro derie en bedrukte mousseline. Ook in COCKTAIL JUMPERS, VESTEN en ROKJES zijn wij ruim gesorteerd. Onze maten lopen van 34 tot en met 52. FUTURA BURGSTEEG 4 LEIDEN TEL. 25201 2 Te koop zevr.: klein herenhuis, liefst met ga rage of 5-kamerflat in of in omgeving van Den Haag of Leiden (straal 15/20 km.). Br. onder no. 238 bur. v. d. blad. 2 Te huur eevr.: klein herenhuis of ruime 4/5 kamerflat in Zuid-Holland bij voorkeur in of in om- Welkom op een van de nieuwe klubs heden zaterdag 6.30 uur. Deze kursus gevolgd en overal kunt U fijn mee dansen. Nieuwe Klubs Beginners heden zater dag 6.30 Langebrug 6A Zondag Dausen Leiden 8 uur WOERDEN 8 uur NIEUWVEEN VERVALT 2 Rotan meubelen, wie gen, mandenwerk, koopt U het voordeligst bij fa. Van der Vaart, Lange Pie- terskerkkoorsteeg 24, tel. 30534. Speciaal adres voor reparaties en bekleden van wiegen. 2 W:<smachineverhuur Ed.v Huurt nu een was machine blijvend in uw huis vooi slechts 2 Cen trifuges 1 50 en 1 75 per week aan huur Ook com binaties Kan ook eigen dom worden. Bemhardka- de 23 tele 32039 2 Er kunnen bij ons voor de verkoop enkele vrou welijke leerlingen worden geplaatst, n.v. Van Cleef. Haarlemmerstraat 172. 2 Gevraagd voor zondags net meisje of vrouw voor de afwas van 2 tot 8 uur, hoog loon. Snackbar „De Smikkelshop", Morsweg 40, Leiden. 2 Zelfst. meisje gevraagd Maandag t/m vrijdag van 9-14 uur. Aanmelden: me vrouw Foppema, Wijtten- bachweg 36, Oegstgeest, telef. 01710—51693. 2 Gevr.: nette werkster, voor 1 ochtend of. 1 mid dag per week, goed loon. Emmalaan 51, tel. 53898. 2 B.z.a. chauffeur, in be zit van alle rijbewijzen. Br. onder no. 3266 bur. v. d. blad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1964 | | pagina 7