Onassis heeft ruzie met prins Rainier Tyfusgevaar voor heel Engeland Recordmaand voor woningbouw Werkloosheid lager dan ooit Al huurverhoging op 1 juli a.s. V iUJDAG 5 JUNI 1964 DE LEIDSE COURANT LOURDES VEROVERD DOOR 50.000 BIDDENDE SOLDATEN Bijna 1300 Nederlandse militairen, zijn gistermiddag uit Roosendaal vertrokken voor de zesdaagse inter nationale militaire bedevaart naar Lourdes. Onder de groep bevonden zich enkele ernstig zieke militairen. De internationale militaire bedevaart naar Lourdes zal dit jaar een groter aantal militairen uit Frankrijk, Bel gië, Nederland, Luxemburg, Duits land, Oostenrijk, Italië, Spanje, Por tugal, de Scandinavische landen, En geland, Canada en de V.S. naar Lourdes brengen, dan in de zes voor gaande jaren het geval geweest is. Vorig jaar namen 45.000 militai ren aan de bedevaart deel. Dit keer zullen het er zeker 50.000 zijn. Hoog tepunten van het verblijf in Lourdes zijn de grootse lichtprocessie, zater dagavond, de kruiswegoefening zon dagmorgen, waarna de H. Mis in de onderaardse basiliek van Pius X en de sacramentsprocessie in de namid dag. Van de H. Mis in de Pius X ba- Attache's in Moskou Brit en Amerikanen van spionage beschuldigd „De Rode Ster", het blad van het Sow jet-ministerie van defensie, heeft de Britse luchtmachtattaché in Mos kou en twee Amerikaanse adjunct- lüchtmachtattaché's vandaag beschul digd van spionage. Het blad zegt, dat de drie mannen heimelijk en „in strijd met de voorschriften" een mili tair terrein hadden betreden. De beschudigden zijn de Brit com modore A. N. Davis en de Amerika nen luitenant-kolonel E. H. Smith en kapitein E. Zvetina. Het blad zegt verder, dat de drie Amerikaanse attaché's en de Britse officier, die volgens de V.S. en En geland op 25 maart in Odessa door de Russen met verdovende middelen „behandeld" zijn, toen in feite dron ken waren. Over ontwikkeling van Monaco Prins Rainier en Aristoteles Onas sis. de beide „heersers" van Monaco, hebben ruzie over de verdere ontwik keling van het vorstendom. Onassis, die een deel van de win sten, welke hij behaalt met zijn koop vaardijvloot heeft gebruikt om de meerderheid van de aandelen van de „Société des Bains de Mer" op t« ko pen, is de baas van het .Casino en de grote hotels, die de ruggegraat vor men van de toeristenindustrie van Monaco. Prins Rainier is de eigenlijke heer ser van 't rijkje van rotsachtige heu vels, dat ongeveer zo groot is als Cen tral Park in New York. Hij kan „om redenen van staatsbelang" zijn veto uitspreken op een vergadering van aandeelhouders van de „Société des Bains de Mer". Het Casino beleeft een moeilijke tijd en Onassis zou graag een mo derniseringsprogramma uitvoeren. Hij is bereid hiervoor tien miljoen frances neer te tellen, maar prins Ranier, die nog niet veel voelt voor een radicale verandering van het Mo- nagaskische landschap, heeft er zijn veto over uitgesproken en zijnertijds een lening van vijf miljoen francs aangeboden om de maatschappij te helpen haar financiële moeilijkheden te boven te komen. Onassis heeft de onlangs gehouden vergadering van aandeelhouders, waar zijn program werd afgewezen, niet bijgewond. Vandaag zou weer 'n aandeelhoudersvergadering plaats vinden, om te beslissen over wijzi gingen van de statuten van de maat schappij, maar deze is „om techni sche redenen" uitgesteld tot 28 sep. tember. siliek neemt de KRO een Eurovisie uitzending over. De bedevaart staat onder leiding van de Franse leger-bisschop, kar dinaal Feltin van Parijs. Verder nemen kardinaal König van Wenen en kardinaal Alfrink van Utrecht aan de bedevaart deel. De dienstplichtige militairen, die aan de bedevaart deelnemen, heb ben daartoe van de minister van de fensie 6 dagen buitengewoon verlof gekregen. Ambassadeur door eigen chauffeur neergeschoten De ambassadeur van Ethiopië in Stockholm is donderdagavond door zijn chauffeur in de buik geschoten en levensgevaarlijk in de buik ge schoten en levensgevaarlijk gewond. Na een spoedoperatie van 8 uur ver klaarden de artsen: „De ambassadeur maakt een goede kans het leven te behouden". Het motief voor de aan slag is een persoonlijke onenigheid. De chauffeur is gearresteerd. De 41-jarige ambassadeur Abate- Agede werd gewond door vier kogels. Zijn vrouw en enkele anderen waren getuige van de schietpartij. De chauf feur, wiens naam niet bekend werd gemaakt, verklaarde tegenover de politie, dat hij een opdracht van de ambassadeur weigerde uit te voeren. Er ontstond een woordenwisseling waarop de ambassadeur een vaas naar het hoofd van de chauf feur wierp, die een snee opliep. De chauffeur reageerde door zijn pistool te trekken en vijf schoten af te vu ren waarvan twee de ambassadeur in de buik, een in de hals en een in het hoofd troffen. De chauffeur, een 61-jarige Zweed van Poolse afkomst, was al sinds het einde van de oorlog in dienst vah de Ethiopische ambassade. Voor zijn trouwe dienst werd hij in 1954 gede coreerd door keizer Haile Selassi tij dens het officiële bezoek van de kei zer aan Stockholm. De chauffeur werd door de Zweden die hem dage lijks ontmoetten beschreven als een vriendelijke praatgrage man. Ambas sadeur Agede nam de chauffeur over van zijn voorganger toen hij vorig jaar ambassadeur in Stockholm werd. De chauffeur droeg uit hoofde van zijn functie een pistool. Finse bemiddelaar ziet geen oplossing voor kwestie-Cyprus De bemiddelaar van de Verenigde Naties op Cyprus, de Fin Tuomioja, heeft verklaard, dat hij geen oplos sing kan vinden voor het probleem op het eiland, omdat zowel de Griek se als de Turkse regeringen op hun standpunt blijven staan. Tuomioja werd door secretaris-ge neraal Oe Thant aangesteld om een politieke oplossing te vinden voor 't eiland in de Middellandse Zee, waar sinds december vorig jaar tussen de Griekse en Turkse bevolkingsgroepen is gevachten. Tuomioja gaf deze ver klaring in Ankara, dat hij voor de tweede maal bezocht. Ook de Turkse premier Erkin heeft tegenover journalisten verklaard geen oplossing te zien voor het probleem maar dat verdere onderhandelingen wellicht nuttig zouden kunnen zijn. President Makarios heeft als com mentaar op de eisen van Kutchuk, om het voltallig kabinet bijeen te roepen en te verklaren of de presi dent nog steeds achter de grondwet staat, gezegd, dat de vice-president eerst had moeten verklaren, dat hij zijn pogingen om het eiland te ver delen heeft opgegeven, alvorens „zo goed te zijn" naar de regering terug te keren. Na een speciale bijeenkomst van de 2even Griekse ministers zei Makarioi dat Kutchuk sinds decem ber het ambt van vice-president be kleedt Kroongetuigen in proces-Longpré wagentje was leeg Op de voorlaatste dag van het ge tuigenverhoor in het proces voor het Hof van Assisen in Namen zijn giste ren opnieuw bezwarende verklarin gen afgelegd tegen de 34-jarige me vrouw Marie-José Longpré, die wordt beschuldigd van moord met voorbe dachte rade op haar 17 maanden oude zoontje Pierre. De twee kroongetuigen in het pro ces, die de beklaagden op de 12e april 1963, de dag waarop de kleine Pierre verdween, hebben gespro ken, waren positief in hun verkla ringen. „Mevrouw Longpré zei zelf, dat het wandelwagentje leeg was", vertelden de zusters A en M. Foret, beiden gepensioneerd onderwijzeres. Mevrouw Longpré houdt vol, dat de baby uit het wagentje werd ont voerd toen zij hem voor een winkel in haar woonplaats Auvelais had la ten staan, terwijl zij inkopen deed. Maar de twee getuigen zijn haar op die Goede Vrijdag tegengekomen. „Ik boog mij over het wagentje heen en ik zag zelf, dat het leeg was", ver- kaarde een van haar. Anti-Castrogezinde Koning Constantijn ontsnapte aan de dood Koning Constantijn en zijn zuster, kroonprinses Irene, zijn woensdag avond aan de dood ontsnapt, toen hun auto in botsing kwam met een brand weerauto, zo heeft de politie meege deeld. De 24 jaar oude koning zat aan het stuur van zijn sportwagen en zijn 22 jaar oude zuster zat naast hem. Buiten Athene reed hij achter twee brand weerwagens die op weg naar een brand waren. Deze stopten plotseling en de koninklijke auto reed er op in en werd ernstig beschadigd. Er zijn geen gewonden. wai door Britten gestraft Aaht personen, onder wie de Cu baanse vliudhtellngenleider Manuel Ray, zijn gisteren door een rechtbank in Nassau, op de Bahama-eilanden, tot een boete van elk vijftig gulden ver oordeeld wegens het zonder vergun ning invoeren van wapens in deze Britse kolonie. Alle beklaagden, on der wie twee Amerikaanse fotografen, bekenden schuld. De partij wapens werd in beslag genomen. Ray en twee andere Cubanen wer den op het eilandje Anquilla Cay aan gehouden, terwijl een Brits marine- vaartuig in samenwerking met een vliegtuig van de Amerikaanse kust wacht op zee een sloep aanhield waar in zich de andere vijf bevonden. Amerikaanse inlichtingen. De Verenigde Staten zouden vol gens berichten uit Londen Groot- Brittannië om inlichtingen over de aanhouding door het marinevaartuig hebben verzocht. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken verklaarde, dat het vliegtuig van de kustwacht maandag op patrouille was toep het een Brits marinevaartuig waarnam, dat de motorsloep achtervolgde. Op verzoek van de Brit bracht de be manning van het vliegtuig de opva renden van de sloep aan het verstand, dat zij moesten bijdraaien. Als men de tyfusepedemie niet baas wordt, zal ze een gevaar voor heel Engeland worden, zo heeft Ian Macqueen de directeur van de ge meentelijke geneeskundige en ge zondheidsdienst van Aberdeen gis teren verklaard. Gisteren zijn in Aberdeen nog eens 33 personen met tyfus in ziekenhui zen opgenomen, waardoor het aan tal personen in Schotland, dat aan tyfus lijdt of van wie dit vermoed wordt steeg tot 334. Donderdag kwa men meldingen binnen van ziektege vallen uit Edinburgh (5), Dundee (7) en Glasgow (4). Geschenkpakketten voor jeugdige patiënten Vandaag zal het Nederlandse Jeugd- Rode-Kruis honderd geschenkpak ketten, met o.m. speelgoed, voor de jeugdige slachtoffers van de tyfus- epidemie in Schotland verzenden. De pakketten worden per vliegtuig ver stuurd aan het Britse Rode Kruis, dat voor de distributie zal zorgen. NATIONALE BONIFACIUS- BEDEVAART NAAR DOKKUM Kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, leidt zondag 14 juni de 33ste Nationale Bedevaart naar het heiligdom van Sint Bonifacius te Dokkum. De intentie van deze vie ring is: „Voor Kerk en Wereld", 's Morgens om elf uur begint een kruiswegoefening, waarna de Eucha ristie wordt gevierd. Na afloop van de plechtigheid zal Kardinaal Al frink een krans leggen bij het Boni facius monument, 's Middags voert de toneelclub „Bemlef" uit Leeu warden het mysteriespel „Het apos telspel" op onder leiding van pater Piron OSA. In april 1964 zijn volgens gege vens van het centraal bureau voor de statistiek 8.112 woningen gereed gekomen. (in april 1963: 6.868 wo ningen). Dit is een hoger cijfer dan ooit in een overeenkomstige maand werd bereikt. Het tot dusver hoog ste cijfer voor april kwam voor in het jaar 1958, toen 7.416 nieuwe wo ningen werden opgeleverd. Daar het aantal in aanbouw geno men woningen in april groter was dan dat van de gereedgekomen wo ningen, steeg het aantal in aanbouw zijnde woningen tot 142.062 op het einde van die maand. Er werd een aanvang gemaakt met de bouw van 9.244 woningen (in april 1963 met 10.811 woningen). Van de in april voltooide wonin gen werden er 1.164 uitgevoerd in systeembouw. In de periode januari t.m. april van dit jaar kwamen 3.564 systeemwoningen gereed. terwijl werd begonnen met de bouw van 32.034 woningen, tegen 23.913 wo ningen in de overeenkomstige perio de van 1963. In deze eerste vier maanden van 1964 kwamen 26.212 woningen ge reed, tegen 13.595 in de overeen komstige periode van 1963. Sedert juni 1945 zijn nu in totaal 1.119.839 nieuwe woningen gebouwd, waarvan er 116.347 zijn uitgevoerd in systeem bouw. MISS HOLLAND GEKOZEN TOT MISS EUROPA De twintigjarige blonde blauw ogige Elly Koot uit Rotterdam is in Beiroet gekozen tot miss Europa 1965. Mej. Koot is mannequin van beroep; vorige maand werd zij Miss Holland. Elly Koot heeft, als Miss Europa 1965, talrijke prijzen ontvan gen, zoals een bedrag van duizend dollar, juwelen, parfums en een uit nodiging voor een bezoek van vijf tien dagen aan Parys. Diefstallen uit auto's te Amstelveen nu achter de rug De politie te Amstelveen heeft woensdagavond omstreeks kwart over vijf de 24-jarige R. uit deze ge meente gearresteerd nadat zij hem op heterdaad had betrapt toen hij van een geparkeerde auto het ruitje brak en probeerde uit de wagen iets weg te nemen. Met deze arrestatie hoopt de politie dat er een eind is gekomen aan de reeks diefstallen uit geparkeerde auto's in deze gemeen te gedurende de afgelopen vier maanden. Ruim 40 aangiften van ge dupeerden waren bij haar binnen gekomen. De jongeman heeft reeds 25 gevallen bekend waarbij hij goe deren, tassen met geld of fototoestel len uit de auto's had weggenomen. De politiemannen waren woensdag weer aan het posten toen ze einde lijk de dader van de diefstallen te pakken kregen. Hij zal voor de offi cier van justitie worden geleid. PTT-besteller hield postpaketten achter De rechtbank in Rotterdam heeft de 33-jarige PTT-besteller J. de G. uit de Maasstad conform de eis van de officier van Justitie veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en vier maanden. De G. werd veroor deeld voor het feit, dat hij in de loop van 1963 vier of vijf postpakketten, waarin spaarzegels werden verzon den, had achtergehouden en de ze gels te gelde gemaakt (totaal onge veer ƒ7000.—) Te Camden in New Jersey is 'n 18-jarige jongeman aangehouden, die Toen de organisatoren van een autorallye, die werd gehouden ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan president Johnson in een brief met van het Belgische Rode Kruis, prins Philippe verzochten een lot te trekken, teneinde de winnaar aan te wijzen, de d0od zou hebben bedreigd. In zijn hadden ze niet verwacht dat de zoon van prins Albert en prinses Paola dit op zo'n weinig protooolaire manier kamer zijn een geweer en een pis- zon doen. Languit op rijn buik liggend kweet het prinsje rich ven rijn taak. tooi gevonden. Dr. J. J. Miedema, geneesheer-directeur van „De Hoogstraat", het reva lidatiecentrum in Leersum, hier gefotografeerd met enkele van zijn pa tiënten, gaat binnenkort zijn ambt vaarwel zeggen. Dr. Miedema heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van de revalidatie, speciaal door toepassing van sport voor gehandicapten. Zijn afscheid zal dan ook op waardige en grootse wijze gevierd worden met een landelijke sportdag voor invaliden op „De Hoogstraat" Pleiters vragen clementie in de Plasticonam-zaak De derde en laatste zittingsdag in de zaak Plasticonam in vrijwel ge heel besteed aan de pleidooien der raadslieden. De raadsman van de 69-jarige H. A. H. J. A. M. C. Sr., mr. J. van Schaik, concludeerde tot vrij spraak in de oplichting van de Cul- tuurbank, de verduisteringen van nog niet betaalde machines en de valsheid in geschrifte in de boeken van de vereniging Algemene Com missie voor Kinderbescherming en Kinderverpleging te Den Bosch. Een voorwaardelijke straf achtte hij vol doende voor de wel bewezen vals heid in geschrifte, gepleegd in de boeken van de N.V. Glasindustrie J. Murkoster te Den Bosch. Ernstige kritiek uitte hij op de ondeskundig heid van de Cultuurbank. De advocaat van C. Jr., mr. H. G. T. Keune, had tegen alle punten van de dagvaarding formele juridische be zwaren. Hij verzocht de rechtbank rekening te houden met het feit, dat het langdurige voorarrest (één jaar) bijzonder zwaar voor zijn cliënt is geweest. C. Sr. benutte zijn laatste woord met erop te wijzen, dat hij naar zijn overtuiging oprecht heeft gehandeld. Zijn zoon achtte zich onschuldig en zei een harde les te hebben gehad. Hij bepleitte clementie voor zijn va der, die, zo zei hij, een „gebroken- man" is geworden. Uitspraak op 18 juni a.s. De geregistreerde arbeidserserve van mannen daalde in mei van 21939 tot 17749. De bezetting van aanvul lende werken daalde met bijna 800, zodat het aantal werkloze mannen met rond 3400 verminderde tot 15956. Deze daling van de geregistreerde arbeidsresedve tot 17749 betekent een laagterecord. De tot nu toe gering ste arbeidsreserve van mannen werd waargenomen in september 1956, n.l. 18202. Vrouw ernstig gewond bij ontploffing in keuken De 36-jarige Amsterdamse me vrouw A. N. A. Buurs is gisteren in de keuken van haar woonhuis aan de Mandarijnenstraat gewond ge raakt aan armen en gezicht, toen zij onder haar geyser, waarin de waak vlam brandde met benzine kleding aan het schoonmaken was. Er deed zich een ontploffing voor, waarna de kleding in brand vloog. De ijlings toegesnelde buurman wist het brand je te blussen. Ook hij liep verwon dingen aan handen en armen op. De vrouw moest worden opgenomen in een ziekenhuis, de man kon na be handeling weer naar huis terugke ren. Rob stierf na eten van plastic zakjes In de Amsterdamse diergaarde Ar- tis is onlangs een rob, afkomstig uit het Siberische Baikalmeer, overle den. In de maag van het dier werd een grote hoeveelheid plastic zak ken en zelfs een sigarettendoosje ge vonden. Enige tijd geleden zijn in Ar tis ook enkele herten na het eten van plastic gestorven. Men over weegt nu meer papierbakken te plaatsen en de hekken te verhogen. In ieder geval zal er nauwkeurig ge let worden op het wegwerpen van niet eetbaar afval. Voor de kust van het Japanse eiland Hokkaido heeft men in 'n rub berboot de lijken van dertien Ja panse vissers gevonden. Het waren opvarenden van een vergane treiler. Vier bemanningsleden van dat schip worden nog vermist. Het is nog mogelijk dat de voor gestelde huurverhoging toch nog op 1 juli a.s. kan ingaan. De Eerste Kamer heeft besloten volgende week dinsdag de wijziging van de Huurwet te behandelen. De huurwet kan dan nog op 23 juni in openbare behandeling komen. Den Burg (Texel) 550 jaar stad De commissaris der koningin in Noord-Holland, mr. F. J. Kranen burg, heeft donderdagmiddag in Den Burg op Texel ter opening van de herdenking 550 jaar stadsrechten de driekleur gehesen, waarna burge meester C. de Koning de Texelse tweekleur groen en zwart zich liet ontplooien. Aan deze plechtigheid was een buitengewone raadsvergade ring voorafgegaan, waarin de Texel- kenner, de heer J. A. van der Vlis, een uitvoerig stuk historie schetste. De commissaris sprak over de goede verstandhouding tussen provincie en jubilerende gemeente. Hij merkte op, dat de provincie alles in het werk stelt ter bevordering van de bouw van een nieuw modern raadhuis. De heer Van der Vlis werd als blijk van erkentelijkheid voor zijn onderzoe kingen betreffende de Texelse ge schiedenis tot ereburger van het eiland benoemd. Hij is onder meer de auteur van het boek „Texel, ge schiedenis van land en volk in de loop der eeuwen". Jaar geëist tegen roekeloze chauffeur Een jaar onvoorwaardelijke gevan genisstraf en drie jaar intrekking van rijbewijs heeft de procureur-ge neraal bij het gerechtshof in Arn hem, mr. G. W. C. Bijvoet gisteren geëist tegen de 19-jarige automon teur P. G. A. A. te Aalsmeer. De rechtbank te Arnhem had hem de zelfde straf opgelegd. De monteur wordt ervan verdacht op 17 november j.l. na afloop van een bal te Groesbeek omstreeks half een 's nachts vier voetgangers te hebben aangereden. Een vrouw werd gedood, twee andere vrouwen zeer ernstig gewond. Een jongen kwam met de schrik vrij. De chauffeur reed door, ofschoon de voorruit van zijn auto was ver brijzeld. De volgende morgen gaf hij zich bij de politie aan op aandrang van Groesbeekse kennissen, bij wie hij logeerde. De mede-inzittenden, twee meis jes en een vriend, legden tegenstrij dige verklaringen af over de hoeveel heid bier die verdachte had gedron ken en over omstandigheden tijdens het ongeluk. Het meisje van de vriend verklaarde dat verdachte zou hebben verklaard: „Ik schijn iemand te hebben aangereden. Ik ben een beetje dronken, maar ik heb geen schuld" De procureur-generaal zei in zijn requisitoir nog nimmer zulk een dui delijk geval van grove roekeloosheid te hebben meegemaakt. Aan ver dachte moeten de afschuwelijke ge volgen van zijn nonchalance op de weg ten volle worden toegerekend. De raadsman, mr. J. Boor, zei dat zijn cliënt in een schriktoestand was doorgereden. Wellicht had een bloed proef uitgewezen dat hij niet onder de invloed was. „De vier mensen beschouwden de weg als de hunne en zij hielden geen rekening met achterop komend verkeer", aldus de raadsman. Uitspraak over veertien dagen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1964 | | pagina 10