S)e GcidieSoii^cmt STAKENDE BELGISCHE ARTSEN DOOR REGERING GEMOBILISEERD Ook in de hitte van het weekend was koningin Juliana onvermoeibaar Stakingsleiders zetten aktie voort FOTOGRAFEN IN DE 'BOOT GENOMEN MAANDAG 13 APRIL 1964 54e JAARGANG No. 16.200 BUREAU PAPENGRACHT 32 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN V.N.-MACHT MACHTELOOS Directeur J. F. J. M. KOENS Hoofdredacteur L. C. J. ROOZEN Telef. 2.09.35 - Red. 2.00.15, 2.55.94 - Advert. 2.08.26 Klachten bezorging 3.38.39 (tussen 17.30 en 19.00 u.) - Giro 10.30.03 - Abonn. 0,18 p.w., f 3,35 p.mnd., S 10,05 p.kw„ Franco p.p. 10,55. Adv. 20 ct p. mm., Telefoontjes 1,75 De Belgische regering heeft na een dramatische nacht van onder handelingen met de stakende artsen een mobilisatie-bevel uitge vaardigd, waarbij 3600 artsen-reserve-officieren worden opgeroepen zich onverwijld voor dienst aan te melden. Tevens zijn de in de ziekenhuizen werkzame artsen „opgevorderd". Met deze maatregel, die in de prille zondagochtend door koning Boudewijn werd onder tekend probeert de regering de nu al dertien dagen durende staking te breken. De stakingsleiders hebben de artsen echter opgeroepen geen krimp te geven en de staking voort te zetten. Regeringsdelegatie zou scheldend zijn weggelopen uit zaal Onmiddellijk na het mislukken van HET KONINKLIJK BEZOEK AAN MEXICO regering verantwoordelijk gesteld voor het afbreken van het contract om te komen tot verdere onderhan delingen over de nieuwe ziektewet. „MOORDENAARS". Volgens dr. Wynen was de rege ringsdelegatie het eerst uit de confe- de wettigheid van het oproepingsde- rentiezaal weggelopen, nadat minis- creet in twijfel. Hij herhaalde dat de ters en hun adviseurs hun koelbloe- artsen die patiënten die dringend digheid hadden verloren. „Moorde- verzorging nodig hebben die verzor naars, schoften, u zult er voor beta- ging niet zullen onthouden. ten", was volgens dr. Wynen die De Belgische artsen, die zijn gaan geen nadere aanduidingen deed „logeren" in Valkenburg, zullen daar de artsen door de regeringsdelegatie nog wel even blijven, ondanks het toegevoegd, nadat de artsenfederatie mobilisatiebevel. had betoogd, dat in het huidige kli- Zij gaan er namelijk van uit, dat maat de geneesheren niet langer de zij niet geacht kunnen worden via de verantwoordelijkheid voor de wacht- radio en de dagbladen kennis te ne- diensten konden dragen, men van het bevel. Bovendien zo heeft een zegsman van de te Valken- OPROEP VAN KARDINAAL burg verblijvende groep artsen ver- SUENENS. een ziekenhuis zich onmiddellijk daar klaard, moet een mobilisatiebevel op Kardinaal Suenens heeft na over- te melden. Niet-nakomen van dit be- naam zijn gesteld en bij de betrokke- ieg met de Belgische bisschoppen vel is strafbaar. nen worden afgegeven. Als het zover over de artsenstaking uiting gegeven Premier Lefèvre heeft over de komt, zullen de artsen zich niet aan aan grote bezorgdheid over de me- hoofden van de stakingsleiders heen het hevel onttrekken. Maar zij zullen dische verzorging in België, een beroep op de 12000 stakende art.- dan nog wel ruim de tijd nemen om „Verleden woensdag heeft het Bel- sen en tandartsen gedaan een einde aan het bevel gevolg te geven. gische episcopaat met aandrang ge- te maken aan de staking. De Belgische minister van Binnen- vraagd, dat men absolute voorrang Degenen die onder de wapenen landse zaken Gilson heeft verklaard zou verlenen aan de eisen die aan 'n de onderhandelingen kwam de rege- worden geroepen krijgen 15 dagen de dat ook de in het buitenland verblij- doeltreffende verzorging van de zie- ring in spoedberaad bijeen om de tijd zich te melden, daarna worden vende artsen onder het mobilisatie- ken gesteld worden. Op dit ogenblik nieuwe situatie te bespreken en maat- zij als deserteur besohouwd. bevel van de regering vallen. Dit be- neemt de ernst van het conflict op regelen uit te werken. treft zowel reserve-officieren als bur- onrustwekkende wijze toe. Daarom In de vroege zondagochtend teken- EERSTEN MELDEN ZICH. ger-geneesheren. stellen wij er prijs op te herhalen, de koning Boudewijn een besluit, De eerste resultaten wijzen erop, De Franse artsen hebben gisteren dat de geneesheren als eerste plicht waarbij de ongeveer 3600 artsen-re- dat de maatregel enig succes heeft en hun Belgische collega's bedankt voer hebben niet slechts in te staan voor serveofficieren werden gemobiliseerd dat een aantal ontevreden artsen (on- de „voortreffelijke dienst die zij de de dringende en zware gevallen, doch en de in de ziekenhuizen werkzame geveer 1000) aan deze oproepen vol- zaak van het dokterschap in Europa ook de gewone en doorlopende ver artsen werden „gevorderd". De Bel- doet. hebben bewezen". zorging te verzekeren waarop de zie- gische artsen kregen opdracht van De stakingsleider, dr. Wynen trok De stakers hebben gisteravond de ken recht hebben." hun nationale federatie om de staking voort te zetten. De dokters lieten weten, dat zij nog wel bereid zijn verder te onderhan delen maar op basis van hun eisen, die zij in een elf punten bevattend document hebben samengevat. De re gering zal echter eerst tot een verder gesprek bereid zijn, nadat de staking die gisteren de twaalfde dag is inge gaan, zal worden beëindigd. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Een factor die mede van invloed is geweest op het regeringsbesluit was, dat roodvonk, mazelen en de bof zijn uitgebroken. De stakingsleiders hebben de ou ders in Luik, Antwerpen en de pro vincie Luxemburg aangeraden hun kinderen vandaag van school te hou den om een verbreiding van de ziek ten te voorkomen. Namens de regering deed minister Custers een dringend beroep op alle artsen die niet worden opgeroepen en niet vallen onder het bevel tot op vordering, zich eveneens ter beschik king te stellen van de ziekenhuizen. Naar de minister van Defensie Se- gers aan journalisten mededeelde, vallen theoretisch 3600 medische re serve-officieren onder de „nood-op roeping", ongeacht hun rang of leef tijd. IN UNIFORM. De militaire artsen zullen zich dadelijk na het ontvangen van een oproepingsbevel in uniform moeten melden bij de militaire commandan ten in de negen provincies. De regering heeft ook een verbod uitgevaardigd aan de artsen die in 'n ziekenhuis een wachtdienst verzor gen, hun post te verlaten voordat zij zijn afgelost. Volgens het besluit dienen de geneesheren verbonden aan VERNIETIGEN DOOR DIK EN DUN WELK ANTWOORD ver wacht president Soekarno feitelijk van premier Abdoel Rachman van Malesië? Soe karno heeft er vandaag, weer eens op gewezen, dat zijn hou ding af zal hangen van het Maleisische antwoord, maar hoe dat ook uit zal vallen, Soekarno's besluit staat vast: wij zullen Maleisië vernieti gen. In dat geval doet het er niet veel toe of premier Rach man antwoordt of niet. Hij kan maar beter zich de verstan digste tonen en helemaal niets meer zeggen in dit nutteloze gesprek. V.N.-ROEP VOOR DOVEMANSOREN ELKE DAG komen er nieu we versterkingen op Cy prus aan voor de politiemacht van de Verenigde Naties. Men kan op het televisiescherm zien, hoe model de Zweden en Canadezen ontvangen worden. Een optimistisch lachende op perbevelhebber inspecteert de troepen, die een paar uur la ter doelloos rondslenterend stapels zandzakken lopen te bekijken en het geweer van een Cyprische politieagent met kennersblikken beoordelen. Keurig netjes staan de V.N.- mannen in de gelederen opge steld. Straks zijn het er tien duizend. Hun taak zal het zijn „stop" te roepen als Turken en Grieken elkaar willen af slachten. Dit weekeinde heb ben ze „stop" geroepen, maar Ook de dag van gisteren betekende geen rustdag voor koningin Juliana, prins Bernhard en prinses Beatrix. Nadat het koninklijke drietal zondagochtend in Mexico-City gezamenlijk een kerkdienst in de evangelische kerk had bijgewoond, vertrok prins Bernhard naar Quintana Roo, om daar een suikerfabriek in bedrijf te stellen, die door Werkspoor was gebouwd. Koningin Juliana en prinses Beatrix vertrokken met de Fokker-Friendship „Insurgente" (het geen opstandeling betekent) naar Merida. Een 80 kilometer buiten deze plaats, in Uxmal, bevinden zich overblijfselen van de oude Indiaanse cultuur der Maya's, behorend tot een oude Indiaanse stad, die gebouwd moet zijn in de periode tussen 987 en 1007. Het was in Uxmal heel wat warmer dan in Mexico-City en dit was dan ook de reden, dat de koninklijke gasten en hun gevolg niet in per sonenauto's plaatsnamen, maar in een luchtgekoelde autobus. „Ik heb de koningin wel eens bij 45 graden zien klauteren", aldus minis ter Luns, daarmee doelend op de onvermoeidheid, die de koningin ook gisteren weer aan de dag legde. ningin was nog maar hooguit tien minuten aanwezig, toen de claxon loeide van de autobus die de journa listen en fotografen op de heenreis naar Uxmal had vervoerd. Dit be tekende, dat de thuisreis naar Merida zou worden aanvaard en dat terwijl de rondgang van de koningin ter nauwernood op gang was gekomen. Daar niemand het risico wilde lopen te voet naar Merida te moeten te rugkeren (met een brandend tropen zonnetje op het hoofd), gingen alle journalisten en fotografen de bus in. Vooral van Nederlandse zyde is nog al wat ontstemming betuigd, vooral omdat de fotografen dit na een „tochtje" van Nederland naar Mexico niet hadden verwacht. Hoe de rond leiding verliep valt dan ook niet te vermelden, maar vandaag is er weer een dag en tenslotte staan ruïnes dan voor de derde maal op het pro gramma. Koningin Juliana had zaterdag een „De mosselman" op Mexicaans zangfeest Welgemoed begon de koningin haar rondgang. Prinses Beatrix kwam wat achteraan, druk allerlei momenten op de filmband vastleggend. Nadat de koningin goed en wel een trap be klommen had, bleek, dat men liever had, dat de fotografen, die ook nu in groten getale aanwezig waren geen foto's zouden maken, zodat koningin Juliana ongehinderd zou kunnen rondkijken. Wel wilde de koningin voor een foto poseren en zij riep prinses Beatrix, die antwoordde met de opmerking, dat zij al geweest was. Intussen was al een aantal foto's „ge schoten". „OPLOSSING" Wie opeens de „oplossing" wist, zal wel altijd onbekend blijven. De ko- bezoek gebracht aan een der woon wijken in Mexico-City, die door het Mexicaans instituut voor sociale ze kerheid zijn gebouwd. Deze ongeveer twintigduizend inVoners tellende wijk was zaterdag versierd met Me xicaanse en Nederlandse kleuren. Duizenden mensen waren op de been om koningin Juliana, prinses Bea trix en de echtgenote van de Mexi caanse president toe te juichen. Op een tribune gezeten volgde het gezelschap een uitvoering van Mexi caanse zang, dans en muziek Me xicaans op één nummer na: het lied „de mosselman, die woont in Sche- veningen" werd in het Nederlands gezongen. Na een ontvangst en een rondlei ding in het hoofdgebouw werd aan de koningin een fraaie met zilveren motieven bewerkte schaal ten ge schenke gegeven. Prinses Beatrix ontving een hanger van goud en prins Bernhard een mooi bewerkte doos. PRINS BOOD BOTEN AAN Prins Bernhard heeft zaterdagmid dag mede namens koningin Juliana in de presidentiële residentie Los Pi nos te Mexico-City prof. A. Barrios, directeur van het departement voor Agrarische aangelegenheden en ko lonisatie, een viertal boten, plaats biedend aan ongeveer zeventien per sonen, aangeboden. De boten zullen dienst doen in het zuidelijke district Campeche, waar aan de rivier Can- delaria zes nederzettingen zijn ge bouwd. Het land is daar, zo zei prins Bernhard, aan het oerwoud ontrukt en hij legde verband met Nederland, dat veel land aan de zee heeft ont trokken. Koningin Juliana, die vrijdag bij het bezichtigen van de pyramiden van Teotihuacan, de eeuwenoude bouwwerken van de Azteken op vijftig kilo meter van de Mexicaanse hoofdstad, zo'n grote activiteit aan de dag legde, dat de pers haar halverwege het bezoek vermoeid moest laten gaan, nam tijdens dit bezoek even de tijd om aan de voet van een van de monumen- ten uit het Mexicaanse verleden een koele dronk te nuttigen. We zien haar hier met het koele glas in de hand in gesprek met mevr. Lopez Mateos. IRENE EN CARLOS HOPEN NOG OP HUWELIJK IN NEDERLAND Weer „verklaring" van mej. Rosario Andrade er was geen Turk of Griek die In de kathedraai aan lange Nieuwstraat in Utrecht heeft zondag de plechtige investituur plaatsgevonden aïnn ^Unlede0 Naties van nieuwe leden der ridderorde van het Heilige Graf van Jeruzalem. Foto: de celebrant mgr. Th. G. A. Hen eigenlijk „doen" op Cyprus? driksen, groot prior van de orde, dient de ridderslag toe aan mr. H. W. van Doorn, van de K.V.P. Prinses Irene en prins Carlos Hu- go hopen nog steeds in Nederland te kunnen trouwen. Dit hebben zij zondag verklaard op het kasteel van de familie van Bourbon Parma in het dorp Besson in midden-Frank rijk. Het verloofde paar bracht het weekend door op het kasteel Bosc, vanwaaruit vele vrjenden en familie leden van de familie Van Bourbon werden bezocht. Prins en prinses zijn met dispensatie niet naar de Mis gegaan omdat zij geen last wil den hebben van de vele fotografen die rondom hen zwermden. Intussen heeft ook de zich „secre taresse van prinses Irene" noemende mejuffrouw Rosario Andrade weer een verklaring afgelegd. Zij beschul digt de Nederlandse regering ervan, dal deze prinses Irene ertoe heeft verplicht haar katholieke geloof zo veel mogelijk in het verborgene te belijden. De Prinses zou er volgens haar toe gedwongen zijn in een klein eenvoudig kerkje te trouwen. Ne derlandse politici hebben ook „ge tracht prins Bernhard ertoe over te halen zijn dochter te onterven". Me juffrouw Andrade spreekt haar ver bazing uit over de terughoudendheid van de politici tegenover de verlo ving, terwijl prinses Irene zoveel van haar verloofde houdt. De reaktie in Spanje op deze ver klaring is, dat zij door de verloofde van prinses Irene is ingegeven. De „verklaring" werd gebracht door het officiële Spaanse nieuws bureau. Vermeld wordt ook nog de naam generaal Franco en de bewon dering van de prinses voor diens intelligentie en de sociale vooruit gang van Spanje. Uit het feit, dat de naam Franco genoemd is, mag men aannemen, dat het bericht officieel is gecensureerd. Het bericht is ken nelijk door prins Carlos geinspireerd na zijn bezoek aan generaal Franco. In hofkringen wordt vernomen, dat prinses Irene vermoedelijk dinsdag in Nederland zal terugkeren. Don Carlos wordt voorlopig niet meer op het paleis verwacht. NIET NAAR ROME Op vragen naar aanleiding van verschillende geruchten omtrent prinses Irene en haar verloofde heeft de markies De Valous, namens prins Xavier, de vader van Don Carlos, in Parijs officieel tegengesproken dat prinses Irene uit Parijs vertrokken zou zijn en zich thans in Rome zou kunnen bevinden of dat het paar in het geheim in Rome getrouwd zou zijn. De prinses en de prins willen niet lastig gevallen worden, aldus de markies, hetgeen de verklaring is voor het officiële stilzwijgen om trent hun verblijf in Parijs. „Ik kan u verzekeren dat zij zich nog steeds in Parijs bevinden en dat zij niet van plan zijn deze stad te verlaten voor het vertrek van Irene naar Ne derland", aldus de markies. HET SPAANSE STAATSBURGERSCHAP VAN DON CARLOS Het is niet waarschijnlijk dat de Spaanse regering op het ogenblik een beslissing zal nemen ten aanzien van de wens van prins Hugo van Bourbon Parma - Don Carlos - het Spaanse staatsburgerschap te ver krijgen. Dit werd zaterdag door ge woonlijk goedingelichte kringen in Madrid verklaard. In Bloemfontein zijn vier blan ke politieambtenaren en een ge rechtsdienaar tot gevangenisstraffen variërend van drie tot negen jaar veroordeeld wegens marteling van twee Afrikaanse gevangenen. Dit nummer bestaat uit 16 pagina's KANS OP BUIEN Tussen een krachtig hogedrukge- bied, dat van de Amerikaanse oost kust over de Azoren tot bij Portugal reikt, en een depressiegebied bij IJs land is op de oceaan een krachtige westelijke luchtstroming ontstaan. De westelijke winden hebben de vochtige lucht, die zondag boven ons land aanwezig was weer verdreven en drogere lucht aangevoerd. In de ze lucht kwam maandagmorgen ech ter nog veel bewolking voor, maar er waren boven Engeland ook opkla ringen. In Schotland vielen buien, hier en daar met hagel. Over de oceaan komt een zwakke storing snel naar West-Europa. Onder invloed hiervan kunnen morgen plaatselijk enkele buien vallen en zal de wind weer toenemen. In de temperatuur komt niet veel verandering. ZON- en MAANSTANDEN 14 April: zon op 05.46, onder 19.36; maan op 07.06, onder 22.22. H oogwaterstanden 14 April: v.m. 4.21; n.m. 16.39. KORRELTJE De meester in zijn wijsheid, gist; de leerling in zijn waan, beslist. (Starink.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1964 | | pagina 1