STAATSMIJNEN KRUGEN MEER REGERINGSSTEUN pINSDAG T JANUARI 1964 OB LBIDSE COVRANT PAGINA T In de Basiliek van de Geboorte in Bethlehem heeft Pans Paulus maandag een stille, gedialogeerde Mis opge dragen. PRIJZEN VOOR STEENKOOLOMHOOC De regering gaat op korte termijn maatregelen nemen om de Lim burgse kolenmijnen uit de moeilijkheden te helpen. De minister van Economische Zaken heeft gisteren tijdens een bijzondere bij eenkomst van de Mijnindustrieraad drie belangrijke maatregelen aangekondigd, die de positie van de mijnen aanmerkelijk zullen verlichten: Jaarlijks zal een overheidsgarantie ten bedrage van 23 miljoen gulden worden verleend aan het Algemeen Mijnwerkers Fonds en het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf. De ziekenkassen van het Algemeen Mijnwerkers Fonds kunnen rekenen op een jaarlijkse bijdrage in contanten van 2,5 miljoen gulden. De prijzen voor huisbrand- en industriekolen zullen worden ver hoogd. STAATSMIJN HENDRIKWORDT OPGEHEVEN Van groot belang is verder de door de minister aangekondigde ge leidelijke opheffing van de staatsmijn „Hendrik", die zal worden geïntegreerd in de ,JZmma". Deze maatregel is noodzakelijk, om dat niet voldoende ondergrondse arbeiders beschikbaar zijn. WAARDERING VOOR SNELLE BESLISSING De maatregelen zijn door verschillende instanties met vreugde be groet. Drs. A. C. J Rottier, president-directeur van de Staatsmij nen uitte zijn grote waardering voor het snelle optreden van de regering, maar was van oordeel dat hiermede nog lang niet alle {problemen van de baan zijn. De heer Frans Dohmen, voorzitter van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkers Bond achtte het van groot belang, dat er nu ook op langere termijn op de Nederlandse ener giemarkt plaats zal zijn voor de Limburgse kolen. „Er is nu zeker heid voor de toekomst geschapen. De vakorganisaties spreken hun waardering uit voor dit resultaat". Zwolsman gegriefd door rede burgemeester De Exploitatie Maatschappij Sche veningen (EMS) heeft gisteravond meegedeeld, dat het bestuur zeer ge- friefd is over de toon en de kwali- icaties die burgemeester Kolfschoten van Den Haag gistermiddag in zijn nieuwjaarsrede heeft gebruikt naar aanleiding van de NAVO-conferentie die het voorjaar niet in Scheveningen maar in een kazerne zal worden ge houden. De burgemeester zei naar aanlei ding van het verschil van mening tussen de EMS en de overheid, dat in Scheveningen wel de geschikte ruimte aanwezig is voor de NAVO- conferentie. De aanwijsbare belangen van staat, stad en badplaats kwamen openlijk in conflict met de „mega lomane" aspiraties van het huidige kustbewind, zo zei de burgemeester. (Megalomanie: grootheidswaan). Dit voor Nederland beschamend voorval moet ons te denken geven, aldus bur gemeester Kolfschoten. De EMS zegt dat zij het wel hoogst ongebruikelijk vindt, dat een magis traat zich op een dergelijke wijze publiekelijk uitlaat over de leiding van een maatschappij, waarmee het gemeentebestuur reeds zo vele jaren samenwerkt. Het is nu eenmaal niet mogelijk het Kurhauscomplex in de maand mei gedurende drie weken voor alle gasten te sluiten. Met het ministerie van Buitenlandse Zaken was daarom in principe overeengekomen het con gres in het Palace Hotel te houden, aangezien dit hotel voor normale ho telexploitatie ongeschikt is. Mr. Kranenburg commissaris der Koningin in N.-H. Bij K.B. is mr. F. J. Kranenburg uit Den Haag met ingang van 1 fe bruari a.s. benoemd tot Commissaris der Koningin in Noord-Holland. Mr. Kranenburg volgt dr. M. J. Prinsen op, die met pensioen gaat. Hij is lid van de PvdA. Ferdinand Jan Kranenburg werd op 1 april 1911 in Tiel geboren. Hij bezocht het Gymnasium in Amster dam en Leiden. Hij studeerde in Leiden rechten aan de Rijksuniver siteit, waaraan hij in 1934 zijn doc toraal examen aflegde. Van 1935 tot 1951 was hij advocaat en procureur in Dordrecht en Rotterdam. In 1951 werd hij benoemd tot staatssecreta ris van Oorlog. In 1958 nam hij ont slag als staatssecretaris, waarna hij lid werd van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Mr. Kranenburg was reserve-rit meester der Cavalerie. Hij comman deerde in 1957 de Tactische School der Cavalerie. Voorts was hij voor zitter van een der Rotterdamse af delingen van de Partij van de Ar beid, lid van de Rotterdamse en Haagse gemeenteraad en secretaris van de Militaire Commissie van de Partij van de Arbeid. Mr. Kranen burg is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. de basis Moron in Spanje gemaakt. Een escadrille Amerikaanse De afstand van 9.840 km. werd afge- straaljagers van het type Lockheed legd in ruim tien uur. Onderweg F-104 Starfighters heeft voor werden de jachtvliegtuigen in de het eerst een non-stop-vlucht van lucht van brandstof voorzien, de Californische basis George naar De afgelopen nacht is de Berlijnse muur weer gesloten, nadat meer dan een miljoen West-Berlijners met een pasje het oostelijk stadsdeel hebben bezocht. Op de foto plaatst een vopo een plaat board voor een van de doorgangen. In de hal van de Stadsschouwburg in Amsterdam was maandag een Chapelle Ardente ingericht voor Rika Hopper, de beroemde Nederlandse actrice, die later op de nieuwe Oostbegraafplaats werd ter aarde besteld. Foto: Albert van Dalsum bij de baar van zijn tijdgenote. Stille Omgang 15 maart. Algemene intentie is: „Dat wij ons door boete en biecht beter voorbereiden op de gemeenschap met De Stille Omgang zal dit jaar wor- de Heer in de H. Mis en in de Com- den gehouden op de zondagen 1, 8 en munie". AUTO REED OP SOLDATEN IN Drie militairen ernstig gewond Bij het passeren van een voor hem rijdende wagen op de Dolderse weg tegenover het Amerikaanse militaire kamp in de Zeister buurtschap Huis ter Heide is de 32-jarige loodgieter G. K. uit Zeist maandagavond om streeks elf uur met zijn personen auto geslipt en ingereden op een groep militairen die uiterst links van. de weg wandelden. Van deze dienstplichtigen, alen ingedeeld bij de genie en gelegerd in de Dumoulinkazerne te Soester- berg, kreeg J. van der W. uit Zoeter- meer enkele zeer ernstige kneuzingen aan de nekwervels. N. H. S. uit Fra- neker en M. J. G. S. uit Helmond braken beiden een been, R. de W. uit Utrecht werd licht gewond. Allen zijn ter verpleging in het militair hospitaal „Oog in al" te Utrecht op genomen. Kleuter verdronk in emmer water De 3-jarige Anna Mangriet v. Duin is gistermorgen in een emmer water in de keuken van haar ouderlijke woniinig in Hippolyfcushoef verdron ken. Het ongeluk is gebeurd, toen de geainsverzongster afwezig was om boodschappen te doen. Bij haar thuis komst vond de verzorgster het over leden meisje. De moeder van de kleuter, mevr. M. v. Duin-Hoekstra was ziek en werd thuis verpleegd. Zij moest in overspannen toestand iin een ziekenhuis worden opgenomen. Een gelukkig paar, prinses Alexandra en Angus Ogilvy op het Liverpool station in Londen. De prinses, die haar eerste kindje verwacht, arriveerde met haar moeder prinses Marina, hertogin van Kent, uit Sandringham, waar zij de Kerstdagen hebben doorgebracht. IMAM VAN JEMEN BIJ AANSLAG GEWOND Het Egyptische blad „Massaa" meldt uit Sanaa het bericht te heb ben ontvangen, dat de imam van Jemen, El Badr, ernstig zou zijn ge wond als gevolg van een op hem gepleegde granaataanslag. Opsterland heeft genoeg van de gemeenteclassificatie De gemeente Opsterland heeft de knoop doorgehakt. Men heeft de ge meenteclassificatie gelaten voor wat zij was en is aan het gemeenteperso- neel salarissen gaan uitbetalen, die gelijk staan met die van een eerste klas-gemeente, en dat terwijl Opster land een derde klas-gemeente is. Tot dit besluit is de raad van deze ln Oost-Friesland gelegen gemeente ge komen, omdat de leden het als on rechtvaardig beschouwden, dat er door de classificatie een discrimina tie ontstond tussen de grote steden en de plattelandsgemeenten. Het ge- meentepersoneel van Opsterland krijgt met ingang van 1 januari }1. „gelijkgeschakeld" salaris. Het college van b. en w. heeft, reeds enkele maanden geleden een hiertoe strekkend voorsteil ingediend, ndiet vermoedend, dat men hiermede een complete actie zou ontketenen. Hun voorbeeld is reeds gevoLgid door de 'gemeente Uteringadeel, en de Raad van de Friese Beweging over weegt ook de andere gemeenten te verzoeken de gemeenteclassifioatie M af te schaffen. Hierover zal de raad ..Anita van het Ketelmeer w de moeder van deze l*/t maand oude „Golden Retriever", die door H.K.H. Prin- donderdagavond in Leeuwarden een SÊS Beatrix te gekocht en die in de toekomst hij zijn koninklijke meesteres op Drakesteyn zal wonen. Op vergadering beleggen. 1 1 m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1964 | | pagina 7