De Wereldomroep levert 122 landen nederlandse klanken l Amstel uit het nieuwe brouwhuis! FLINKE KRACHT accuraat meisje 5 Vereniging drukwerk B.v. DE LEIDSCHE COURANT I «-'"Muden Ja, klinken en drinken met tintelend, pittig Amstel Gold. /aMSTEIA Een goed begin met sprankelend "prachtgold" van Amstel. Pakken oude couranten MAANDAG 30 DECEMBER 1963 DE LEIDSE COURANT PAGINA 11 Programma's over Nederland „ingeblikt" op band of plaat worden verzonden over de gehele wereld. (van onze speciale verslaggever) Hilversum (P P) - „We are the childeren of the fourth class Zo klinkt een aantal kinderstemmen op begeleidende muziek. Weg zakt het geluid en in de studio vertaalt een dame deze Engelse tekst in het hebreeuws. Weer zetten de kinderstemmen in, maar de vertaalster steekt haar hand op, ten teken, dat de opname moet stoppen, omdat er iets niet klopt In de technische ruimte naast de studio, welke beide ruimten door een glazen wand van elkaar ge scheiden zjjn, kijken de technicus en de regisseur vragend op. In het Engels vertelt de vertaalster, dat de tussenruimte die haar ter beschikking staat, om de vertaling te spreken, niet lang genoeg is. Er wordt gepast en gemeten. De drie proberen het nog eens en nog eens, totdat het tenslotte klopt. Dan gaan zij verder. De mag- netofoonband draait heen en neemt op, hij draait weer terug en wist 't opgenomene uit. Weer opnieuw beginnen, net zolang tot dit programmadeel „goed zit". KIJKJE BIJ DE TRANSCRIPTIEDIENST on zo zijn er nog ve*e tesrcten op te WIJ STAAN er bij en kijken toe naar al deze bedrijvigheid. Wat doet men hier eigenlijk? Wij zijn gast van de transcrip- tiedienst van Radio Nederland Wereldomroep. Onze leadsman hier is de heer Lodewijk Prins, chef van de transcriptie-afdeling. Wat houdt deze transcriptieafdeling in? Wel, bier worden als het ware program ma's „ingeblikt", die bestemd zijn om in één of meer radiostations in de wereld te worden uitgezonden. Deze dienst van de wereldomroep neemt op verzoek van buitenland se stations, of op eigen initiatief, programma's op, die op de een ->f andere manier iets te vertellen heb ben over Nederland en Nederlandse zaken. Het is een belangrijke dienst die medewerkt in het geheel van Radio Nederland Wereldomroep om de goodwill van Nederland in den vreemde te vergroten. Tot in de verste uithoeken van onze aarde maakt men op deze wijze kennis met Nederland en alles wat met ons land te maken heeft. We denken hierbij aan programma's, die ge maakt worden over de Deltawer ken Nederlandse kunst, het Holland Festival bijvoorbeeld, en honderden andere onderwerpen, vanaf de wijze waarop de Nederlander leeft tot vrouwenpraatjes toe. Op belangstelling. DE HEER PRINS weet ons hier over alles te vertellen. „Naast de levende uitzendingen dit wij verzor gen en die rechtstreeks vanuit Ne derland de ether in gaan en die el ders op de wereld direkt kunnen worden opgevangen, hebben we dus kontakten met honderden radiosta tions overal in die wereld. Wanneer één of me tions ons verzoeken voor hen een programma over een bepaald on derwerp samen te stellen en dat op de band vast te leggen, dan treden wij in kontakt met de afgevaardig de die men ons van dit station stuurt en in samenwerking met de ze persoon wordt zo'n programma dan vervaardigd. Laat men ons ech ter de vrije hand, dan zorgen wij voor iemand die de betrokken taal spreekt en die het kommentaar bij het programma kan verzorgen. Dat gebeurt ook, wanneer wij op eigen initiatief een programma produce ren, waarvan we weten of verwach ten dat dit in het buitenland aftrek zal vinden. Dergelijke proramma's worden dan aan de buitenlandse sta tions aangeboden. Zo gaan bijvoor beeld elk jaar meer dan duizend grammofoonplatenalbums, inhouden de opnamen met een tijdsduur van ongeveer twee uur muziek van het Holland Festival, naar evenzovele radiostations in de wereld. Zo doen we dat ook met grammofoonplaten- albums bijvoorbeeld va® „Vijf eeu wen Nederlandse Muziek" (van Sweelinck tot Pijper) en een album „Dutch light music" een reeks van dertien kwartier opnamen van Ne derlandse ensembles i® het lichtere genre. Licht op ons land. „UITERAARD hebben landen ze ker belangstelling voor program ma's van ons over bezoeken die door hun staatshoofden aan s l:nd worden gebracht. Zo verzorrden wij vele programma's bijvoorbeeld Thailand van het bezoek van vorstenpaar, voor Ethiop: bezoek van keizer HaiiLLe Selassie, Steeds veelvuldiiger worden aan vragen op het gebied van muziek, aktualiteiten, seizoenprogramma's, gelukwensen, Nederlandse specialis men en dergelijke. Een in belang toenemende aanvrager is ook de Nederlandse omroepemigrant die in zijn disfcrikt een NederlandsEn gels radiohalfuurtje verzorgt dank zij bandopnamen die hem uit Hil versum worden verstrekt. Het zijn hier hoofdzakelijk Canadese en A- merikaanse radiostations. Uit iede re transcriptie va® de Wereldom roep, om het even welk aspekt van Nederlands leven en werken erin aan de orde komt, vernemen over zeese luisteraars iets van beteke nis. Ofwel wordt op deze manier belangstelling gewekt voor Neder landse voortbrengselen, hetzij gees telijke, hetzij materiële, ofwel wordt licht geworpen op de Nederlandse zaak in het algemeen. Er worden door ons periodieke afleveringen verzorgd va® aillerlei aktualiteiten en muziekprogramma's voor Engels-, Spaans-, Braziliaans- Franssprekende gebieden." HONDERD KEER CARILLON! „WAT DEED n nu bijvoorbeeld voor de buitenlandse stations in verband met Kerstmis of de jaar wisseling?" „Daarvoor hadden we heel wat. Ik noem nu een prachtig bandje van omstreeks tien minuten tijdsduur waarop Leen va® 't Hart speelde op het carillon van de Onze Lieve Vrouwe Kerk te Amersfoort. Hij speelde diverse kerstliederen, liede ren uit alle windstreken, die dus de buitenlanders bekend in de oren zul len klinken, maar ze worden, ge speeld op een carillon, een voor hen onbekend instrument, dat ty pisch Nederlands is. Deze origine le muziek werd opgenomen met verbindende tekst en de stations kun nen kiezen uit een Engelse, Franse of Spaanse uitgave. Ruim honderd bandjes hebben we verzonden. Voor Radio Lyon verzorgde® we ee® speciale kerstreportage onder de titel „Noëll e® Hollamde" ofwel „Kerstmis in Nederland." Voor Pa kistan een serie van Nederlandse kerstliederen. Leuk hè, dat er be langstelling voor bestaat in een o- verwegend Mohammedaans land! Voor de jaarwisseling werd een nieuwjaarswens van de wereldom roep uitgesproken door onze direc teur, de heer drs. Tijmstra, opge nomen in de Franse taal. Die band jes gingen naar achttien Afrikaan se ontwikkelingslanden." IN 37 TALEN. „VOOR DE Radio Omroep Nieuw-Guinea zorgde® we voor een speciaal programma van „Oliebol lenliedjes met muziek van Benny V reden en de medewerking van Teddy Scholten. Zo zouden we door kunnen gaan. Wij leveren onze pro gramma's over de gehele wereld. Over het jaar 1961 weet ik het nog niet precies, maar de cijfers van 1960 spreken toch wel duidelij ke taal. In dat jaar zonden we 28.436 programma's uit in 37 ver schillende tale® naar 122 landen. Naast grote afnemers zoals de Ver. Staten, Nederlands Nieuw- Guinea, Spanje, Venezuela, Brazi lië, Canada, Ecuador en Columbia en Mexico, ging er een kleiner aan tal programma's naar landen als Bermuda, Burma, Cambodja e® Ka meroen, Formosa, Hongkong, de I- voorkust, Nieuw-Zeeland, de Philip- pijrven, Panama, Polen en tiental len andere lande® verspreid over de gehele wereld va® Finland tot Chili, behalve dan het grootste deel der landen achter het ijzeren gordijn. In het padhtige nieuwe gebouw van de Wereldomroep bij Craïlo in Hilversum heerst grote bedrijvigheid Artiesten werken samen met de technici: medewerkers uit vele vreemde landen verzorgen het com mentaar er wordt hard gewerkt om Neerlands naam en faam over de gehele wereld te verspreiden. Technicus e® regiseuse ken samen aan een program ma dat „ingeblikt" op band zijn weg zal vinden ver de gehele wereld. de De beroemde componist-dirigent, Hindemith die zaterdag op 68-j. leeftijd in Frankfort aan de Main is gestorven, hier gefotografeerd tijdens een repetitie met een Nederlands orkest. KOUDEKERK Geen spreekuur. Burgemeester Q. Waverijn is door ziekte verhin derd morgen 31 december spreekuur te houden. HAZERSWOUDE Slagvaardig Het heren-junior en- team van de tafeltennisvereniging „Slagvaardig" heeft zich op de eerste plaats in haar afdeling genesteld. Tegen concurrent „Play Fair" behaal den de Rijndijkers een 64 overwin ning, dank zij het goede spel van Ber nard van Mil, Rene Pietersz en Hans Zandbergen. Het tweede herenteam is op de tweede plaats gekomen dank zij het 55 gelijke spel tegen „Dol fijn". Dick van Wetten en J. Bos scoorden de punten. Gevraagd met ingang van 1 maart 1964 een voor het bloembollenbedrijf door J. C. OVERDEVEST Den Deyl Wassenaar N.V. VEREENIGDE TOUWFABRIEKEN Op ons CENTRAAL ADMINISTRATIEKANTOOR hebben wij plaats voor een Enkele jaren MULO is gewenst, terwijl het diploma typen vereist is. Pers. en schr. sollicitaties bij de Personeelsafdeling. Voor een bezoek na kantoortijd kunt U telef. een afspraak maken onder no. 0171032841 ZIJLDLJK 22 LEIDERDORP Net meisje gevraagd voor de keuken, van kwart over 3 tot kwart over 8, 's avonds. Zondags vrij. Restaurant Bernsen, Breestraat 157. Qjf Bijverdienste. Gevr. voor Leiden en alle plaat sen in de Rijn- en Bollen streek: reclamebezorgers in vaste dienst, o.a. Kat wijk, Sassenheim, Hoog- made, Woubrugge, enz. Br. onder no. 4723 bur. v. d. blad. 10 volle uren autorijles 47.50. Modern lesmateriaal gediplomeerde instructeurs losse lessen 6.50 gulden Halen en brengen gratis Theorieavonden met licht beelden. Erkende bonds- autoriischool De Centrale Veerstraat 31. Leiden tel. 24600. Popullerenstraat 9 Roelofarendsveen fg Wie heeft er tijd om thuiswerk te verrichten? Inl. De Tipgever - Postbus 21 - H.I.Ambacht. VOOR UW PROGRAMMA'S BILJETTEN REGLEMENTEN CONVOCATIES PAPENGRACHT 32 LEIDEN SCHEEPSBERICHTEN Calamares 29 te New Orleans; Cas tor 30 be Rhodes; Cinu'lia (t.) 30 te Antofagasta; Kalydon (t.) 30 v. Thameshaven n. Roterdaim; Karima- ta (t.) 28 v. Cristobal n. Rotterdam; Kenia (t) 28 v. San Lorenco n. Rot terdam; Keninemerlamid 29 te Haifa; KossmateiLa (t.) 28 v. Punta Oar- don n. Banana; Rotterdam 29 v. La- guaira n. Curasao; Statendam 28 v. Southampton n. Lissabon; Aoteon (t.) v. Kopenhagen n. Roterdaim; Alwaki 29 te Colombo veirw.; Koreniia (t.) 30 te Brisbane verw.; Waikelo 30 v. Aqaba n. Djeddah; Wonosari 28 te Cadiz; Nij'kerk 29 v. Rotterdam n. Sydney; Overijsel 29 v. Rotterdam n. Hamburg. Met oudejaar oliebollen van Melle de Vries. U smult er van. Standplaats met oudejaar tot 18 uur: Nieuwe Rijn t.o. Iemco en Nieuwe Rijn bij Gangetje. Nergens lekkerder. Q? Postzegels in plastic buideltjes, afkomstig van liefdadige instellingen, handelskantoren, postvei- lingen, enz. Niet afge weekt, niet uitgezocht. Dikwijls heel aardige vondsten en mooi ruilma teriaal. Van Leeuwens postzegelhandel, Lokhorst straat (Pieterskerkgr.). <3? Aangeb:. Opel, zuinige 4-cyl., nieuwe banden en bekleding. Deze wagen verkeert geheel in bijzon der goede staat 950.-. Ter Weerlaan 98, Wassenaar. Verloren in de Kerst nacht: portemonnaie met geld en een fietssleuteltje. De eerlijke vinder wordt verzocht te bellen, telef. 25832. Ik ben 14 jaar en het is mij een zware strop. G? Met oudejaar oliebollen van Melle de Vries. U smult er van. Standplaats met oudejaar tot 18 uur: Nieuwe Rijn t.o. Iemco en Nieuwe Rijn bij Gangetje. Nergens lekkerder. Agentschap DE LEIDSE COURANT Voor: Abonnementen Advertenties Drukwerken Mevrouw van Tol Kastanjelaan 6. Wij geven 25 voor uw oude stofzuiger bij aan koop van een nieuwe. Vloerwrijvers, 3 borstels. Fa. Dusoswa, Turfmarkt 2-3 Leiden, tel 24409 Met oudejaar oliebollen van Melle de Vries. U smult er van. Standplaats met oudejaar tot 18 uur: Nieuwe Rijn t.o. Iemco en Nieuwe Rijn bii Gangetje. Nergens lekkerder. 5 kg. 0.75 Verkrijgbaar aan ons bureau.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1963 | | pagina 12