ER ZIT MUZIEK IN DE KATHOLIEKE LEIDSE HARMONIEKAPEL GEVESTIGDE PERSONEN IN LEIDEN Roeping is geen kinderprobleem maar probleem van volwassenen KVP beraadde zich over uitbreidingsplan AMATEURFOTOGRAFEN VIEREN rASSï JAARFEEST MET TENTOONSTELLING r DINSDAG 13 NOVEMBER 1962 DE LEIDSE COURANT PAGINA 5 Harmoniekapel rukt uit in nieuwe uniformen. Alleen al de gedachte, dat er gewerkt wordt aan de verbe tering van de harmonie en deze weer te maken tot een harmonie waar mu ziek in zit, heeft reeds nieuwe leden doen aantrekken. Moedig volhouden moet de leuze een harmoniekapel in stand zouden Heus er zit muziek in de harmo- zijn van iemand, die ergens zijn kunnen houden. We kunnen dat als nie. Wij gaan het er uithalen als u schouders onder durft te zetten. Dit katholiek volksdeel ongetwijfeld als met ons meewerkt. Uw medewer- moedig volhouden betreft hier het we allemaal de loterij tot een succes king behoeft deze keer alleen hierin opnieuw opgang brengen van de Ka- maken. 1 December a.s. is de trek- maar te bestaan, wanneer u een lot tholieke Leidse Harmoniekapel. king al. Wel een bewijs, dat het be- wordt aangeboden voor de harmonie, De Katholieke Leidse Harmonieka- stuur van de harmoniekapel het ern- dat u er een koopt, liever twee, maar pel was inderdaad in een impasse stig heeft opgevat. da is een zaak, di eumeuzelfmoe t geraakt. Het leven dreigde er een Wanneer nu die loterij een succes dat is een zaak. die u met u zelf beetje uit te gaan omdat men eigen- WOrdt, dan kan er zo spoedig moge- moet regelen. Maar als alle katho- lijk niet goed wist hoe er weer nieuw ijjk opdracht gegeven worden tot üeken van Leiden ieder een lot ko- leven m te blazen. Toen zijn de stou- het maken van uniformen en zal het Pen» dan zijn we in de kortste keren te schoenen aangetrokken en heeft heus z0 verschrikkelijk lang waar we willen zijn. f meer duren of de Katholieke Leidse Pastoor N. J. Commandeur o.f.m. van meuwe umformen. Maar nieuwe uniformen aanschaffen betekent, dat er dan een stunt moet worden uitge haald om aan het nodige geld te ko men. Die stunt is uitgehaald. Het be stuur heeft het aangedurfd op de eerste plaats alle leden van de kapel bij elkaar te roepen en ronduit te zeggen, dat er een beslissing moest worden genomen: óf de harmonie wordt opgeheven, óf we gaan met man en macht er aan werken, dat bestaan op 24 november a.s. or er nieuw leven ingeblazen wordt. ganiseert de Leidse Amateur-Foto- - Unaniem was men van mening, dat grafen Vereniging in het Stedelijk hierna volgend toespraakje bijzonder het laatste gekozen moest worden. Museum „De Lakenhal" een grote en verheugd, dat zovelen aan de uitnodi- Spontaan is toen het idee naar vo- interessante foto-tentoonstelling, die ginê ,tot bijwoning van deze officiële ren gebracht om een bliksemloterij gisteravond in tegenwoordigheid van opening gehoor hadden gegeven. Een op touw te zetten die zeker niet lan- «en groot aantal LAFV-leden en vele bijzonder woord van dank voor hun ger mag duren dan een maand. Die genodigden door de wethouder van inedewerking tot het welslagen van loterij is er nu. Er zijn 4.000 loten ge- onderwijs, de heer S. Sannes, offi- het geheel richtte hij o.m. tot het ge drukt van een gulden per stuk met cieel werd geopend en vanaf heden meentebestuur, drs. Van Wessem, het een aantal aantrekkelijke geldprij- tot 10 december a.s. zonder extra en- personeel van „De Lakenhal", de ju- zen. Zo is bijvoorbeeld de hoofdprijs tree toegankelijk is. bileumcommissie o.l.v. dr. J. Ver- 2.50.-. Die 4.000 loten moeten nu De directeur van „De Lakenhal" steeg en de ontwerper van de ten- aan de man gebracht worden. Men drs. van Wessem de fotografie als toonstellings-affiche de heer George is al druk bezig en naar verluidt kwaliteit van „gastheer" een kort van der Wijngaard. Namens de gehe- loopt de verkoop uitstekend. En dat welkomstwoord, waarin hij o.m. zijn 1®. LAFV uitte spreker tenslotte nog kan ook niet anders, omdat elke Lei- grote voldoening uitsprak over het zÜn grote erkentelijkheid, dat deze denaar er van overtuigd is, dat het feit, dat deze foto-expositie in „De me^ zorg samengestelde jubileum- 'n schande voor ons katholiek volks- Lakenhal" plaats vond, mede gezien tentoonstelling in het stedelijk mu- deel zou zijn als wij met elkaar niet de niet te verwaarlozen culturele seum_kon plaats vinden, waardoor de WETHOUDER S. SANNES OPENT DE JUBILEUMEXPOSITIE VAN L.A.F.V. CULTURELE WAARDE Ter gelegenheid van haar 49-jarig waarde, die er zijns inziens uitging van de fotografische prestaties van Lijsterstraat de LAFV-leden. De voorzitter van de LAFV, de heer J. G. Gompelman, toonde zich in zijn GEVESTIGDE PERSONEN Kakerken n. v. Oldenbameveltstraat 20; de Jp,™nc.orJ?et't,i,1 v?n de bndSe' M. Otten n. Pieter Bothstr. 8; E. van dub -Sant Atout luiden: in de week van 31 okt. t.e.m. 7 nov. '62. Rijssel-Stadman n. Valeriusstr. 13; CC. L. Groep A. 1. mej. v. d. Zeeuw-v. d. E. Ruft en lam. gouvernem. ambte- voorhoeve taalkundige n. Lokhorststr Zeeuw 143 (2); 2 Eling-Mekel 123 naar n. Plantsoen 45; H. J. M. van Zun- 22- F W Knoop n. Haarlemmerstraat (5); 3. echtp. Brakel 110 (3); 4. 5. ?,erLf? 'f™ miUtair n. Valeriusstr. 180; 13S: A c van Rennen n. Marlslaan 1; Hissink-Stikvoort 109 (4); mevr. V. D Andrea en lam labneksarbeider, L B w wnmer n. Lener Mare 68: P. Tielkemeyer-v. Rhyn 109 (8); 6. Gou- Alexanderstr. 66; P. Lever en fam., r Grnsvenor, secretaresse n. Rood- tjGr.v d star 108 (1)- 7 Crama-v bedrijfsjurist n. Jac. Romansstr. 4: J. H. borststr. 12: C. R. Staalman n. Riinshur- Jaro 105 171 8 èchtD Vissers van Wijk en fam., grafisch tekenaar n. eenves 20- C E Sioor n Hoeewoerd 27 a- Marlc 1U!> i'< ö- ecntp. vjssers Bachstr 444; P. J. van Peet en fam.. a; M J. m! Bless n Klikspnnnweg 37; H. (6)9. echtp Aenmeij 87 (9); 10. elektro-technicus n. Vijf Meilaan 91; F. c nu«rhman. militair n. Noordeinde 2 La Lau-de Jong 80 (10). Kuipers en fam., autobuschauffeur n. a; j? jr. l. M. Steeman n. Maredijk 19 Groep B: 1 Scheffer-Th. Ooijen- fan? ^kÜmbtanaar^'vffiusstr is" V C' ÏJ" J"?6® 85e,,eld"f.CT n' "J03",; dijk 137 (2); 2. Jonkers-Dubbelaar cc! V.Yd« ento.": SUrBefriid™ngEsnWnJ4TSp"F°UvaSbedrS 3 C"m3'v' d' Sfuve, Hoge Rijndijk 226; W. van Polanen en NieuwenhnS arts n. kolfmakersteee 121 (4); 4. echtp v. d. Drift 120 (91: fam.. rijksambtenaar n. Valeriusstraat g- r de Vos n Kaarsenmakersstraat 7- 5. Kop-v. Berge Henegouwen 113 200; H. Knot en fam gem. ambtenaar n. j' Scheunvater. magaziinb bende v. Nw (11); 6. echtD Bernard 112 (1); 7. Valeriusstraat 182; C. N. J. Bosma en Beestenmarkt 8: J. A. van Penerstraten, Rijnsburger-v. d. Oever 107 (5); 8. 9. fam.. boekhoudei n. Bevrijdingsplein 41; winkelierster n. Kriserstr. 5: H. A. Roe- dms v d Zeeuw 100 (3); Huls-Sij- P. van Zijn en fam., directeur N.V., n. lofs. monteuse n. Hoge Riindiik 248: H. nestevn 100 (1°) 10 11 dms Stik - Jac Romansstr 12; L. E Bosboom, 1.1. te Vddhuis n. Nieuwsteeg 13: G. A. Dis- JJJJÏ 'if'; 'J, ii. gin, ft verpleegster n. Mezenstr. 2; A. M. J. van telvclt-Deelen n. Boermaavelaan 14; A d' Star 99 (8), Mns-H. den Berg n. Fagelstr. 20; J. J. Vorkade, j. Osinga n. van 't Hoffstraat 21; W. E. Ooijendijk 99 (9); 12. v. Zwieten- v. muzieklerares n. Tib Siegenbeekstr. 22; Verstege n. Rijnfcuruerweg 29a: G. J. M. Zanten 88 (10). W. F. Ordelman, jeugdleidster n. Jac. Desar n. A. van Burenhof 38; J. de Groep C: 1. mej. Bik-Roorda 65 Catalaan 73; D. M. Dukkers van Emden, Rooij, 1.1. verpleegster Rijn en Schie- (1); 2. mevr. Paes-Altink 51 (3); 3. ?i«o«Wrf ^5:^:.Po£ferh^f n- kn.de 115a: R. H. van Bilderbeek n. echtp. Mollema 49 (2); 4. mevr. Al- Lijsterstraat 30; H. G. Taselaar n. Rijns- Klinksoaanweg 18; H. Hooestraate n. tink v zanten 46 (4)- 5 dms Ver- burgerweg 81; H. J. Wassink. verpleeg- Kliksoaanwee 37: M E. Posthumus Vvï ster n. Roodborststr. 19; G. Stafleu n. Meiies. assistente huish. A. Noorde- kerk-Hermans 45 f5) 6 dms. v. Eg- Fagelstr. 2; H. Hoogervorst n. Rijnsbur- wierlaan 1: L. J. Verhoef, kantoorbe- mond-Groenewegen 32 (b). gerweg 151; E. C. de Ridder n. Kaiser- diende n. Gerrit Kasteinstr. 54. Tussen haakjes de totaalstanden. straat 3; G. Brandligt, verpleegster n. Zeemanlaan 3; O. E. Els^olve-van Traa n. Oude Vest 19; H. J. Kobossen n. Burggravenlaan 167; J. W. Roelofsen n. Rijn en Schiekade 115b; C. M. Taverne- Zuidervaart n. Nw. Beestenmarkt 4; B. L. F. Heijer, radio en t.v. technicus n. Rapenburg 57; M. L. M. Uijtdehaag n. A. van Burenhof 38; A. Sleebos, militair n. Noordeinde 2a; R. Haverhoek. hulp- monteur n. Hoefstr. 42a; J. A. M. van Burgerlijke Stand Pater M. Ris ofm voor St. Augustinusver. Leiden: Wethouder Sannes zeide gaarne gehoor te hebben gegeven aan de uit nodiging deze bijzondere expositie te willen openen, omdat hij evenals drs. Van Wessem de fo:tografie als een uiting van grote culturele waarde ziet. „Hierdoor heefe de LAFV zich in Leiden op haar wijze ongetwijfeld SCHOOL MOET ROEPING naai* geest en lichaam en gods- een zeer belangrijke plaats op cul- d'ienstige eigenschappen. tureel gebied veroverd en voor dit BEGELEIDEN Het is, aldus pater Ris, een mis- verheugend feit verdient zij een vatting als men zegt: we kunnen bijzonder woord van waardering," al- Rnoninnen tof het DriesterschaD of "icts aan een ro^Pirl9 doen. Hier ligt dus de heer Sannes, die hierna deze he^ef^Se ^en ÓSek/n tn o'nzl df "et onderwijs. Het pro- jubileum-exposttie gaarne voor offi- f.i/, niet mnnr rii «temen hii aebrek bleem roeping is geen kinderprobleem cieel geopend verklaarde. aart verzorging" De'e mening van maar een probleem van volwassenen, De expositie beschouwend komt de een Fransp kardinaal "haalde vater M die tezamen als Kerk moeten uitzien bezoeker tot de ongetwijfelde verheu- rS oimuit WotTen g^avZTaan naar geschtkte kandidaten. Zij zijn gende eonclusie, dat de zeer vele en toen hij voor een aandachtig gehoed J>f« ook die allereerst een kerkelijk 8^ x ^ben^hraeht6 •J7ZTT? Ipctpn nnn cIp St Auaustinus- klimaat dienen te scheppen om roe- LAFV-leden bijeen hebben gebracht, vereniaina voor onderwijsgevenden Vingen te kunnen verwachten. Een voor het merendeel technisch gezien «teSST eT^eVenTer roeping moet men begeleiden. het probleem der roepingen. Het ts Hierin zag pater Ris'n opgave.voor -J £_J vooral de school, die tot taak heeft de lagere schooi, belagnjk voor dit aantal inzendineen eeen eemakkelïik! het klimaat te scheppen waarin een klimaat. Hij noemde o.a.: het kind t f f f roeping kan groeien Het is het kli- betrekken bij de liturgie, gesprekken l^\uttTheeU fatënTallfn im/int omvt Koiiiiiefriiti rlnt iprlprP no- nn rvi 1 A/rirtrliArt Vint m i^rliprtaair -ziin »I tukpaiy yi ucie/i. 11 cc io 'tct. ivit ucwctvn.i.ii uij uc imu0n., CftAC" <-tp nlaaf*! heeft laten vallen nn Ho maat van bewustzijn, dat iedere ge- op ouderavonden, het misdienaar zijn technisch meect vnimaaktn f?fn'c Kievit M. A. M. Naglé; Cornelis jp Doto» o,-o lonrron A.a urti^Anrr lecnmscD meest voimaaKte lotos, 2 v ij. Guijt en J. W. v. d. Meij; Her- manus Maria z.v. H. J. P. van Belkum en A. E. Habraken; Annemarie d.v. E. Commander en J. M. de Beukelaar; OEGSTGEEST Gisteravond kwam de KVP afd. ven van het Oegstgeesterkanaal en Oegstgeest bijeen in de St. Jozefs- polderbemaling, zo omstrreeks 1900, zaal, die tot in alle hoeken bezet was. volgde de bebouwing op de veen- De voorzitter, mr. J. G. Bergmeyer. gronden. En zo kwam de heer Van opende en zei, dat al mochten deze Gorkum te spreken over de totstand- vergaderingen zich in de regel in koming van uitbreidingsplannen en een bevredigende opkomst verheu- de waarborgen, waarmede de belan- Geboren: Rudi Franciscus Theodo- gen, een zó grote opkomst was boven gen van betrokkenen hiebij zijn om- rus z.v. T. P. C. Nagel en M. G. G. aller verwachting, hetgeen hij toe- geven. Cornelisse; Martinus Wilhelrnus z.v. schreef aan het feit dat de heer M. Vervolgens ging spreker in op het M. W. Tetteroo en I. H. M. Ever- J. Gorkorri, directeur van gemeente- uitbreidingsplan in hoofdzaak en in steijn; Robert Oscar z.v. J. Noppen en werken, bereid gevonden was een onderdelen om vervolgens de aan- J. W. Moenen; Yvonne Elisabct d.v. causerie te houden over de toekom- wezigen een duidelijk beeld te geven J. T. Kramp en E. Kerklingh; Alex- stige ontwikkeling der gemeente. van de ontwikkeling van onze ge- ander Johannes Hendricus z.v. G. P. Er was voorts voor de leden ge- meen te. Spreker was van gevoelen, Kuiper en C. A. T. van Dam; Erik legenheid candidaten voor te dragen dat de kans groot is, dat binner. en- Walter z.v. L. Buis en E. Reijerse; voor de voorlopige groslijst Tweede kele jaren Oegstgeest tot aan het Jacqueline Johanna Maria d.v. C. J. Kamerverkiezing 1963. Vanuit df. ver- kanaal zal zijn volgebouwd, waarna H. Vogelaar en W. M. J. v. d. Bosch; gadering kwamen naar voren mej. dan de bouw zich zal voortzetten Gijsbert Jarig z.v. N. J. Kooy en M. mr. dr. J. de Vink, Utrecht, mej. E. over het Oegstgeesterkanaal. Aard en M. v. d. Wetering; Babje d.v. D. Dirk- v. d. Togt, Den Haag en mevr. J. van soort van de bebouwing werd uit- zwager en S. Riedstra; Cornelis z.v. Gent-de Ridder uit Vlaardingen, wel- voerig onder de loep genomen, ter- C. Heitman en W. M. H. Steentjes; ke namen het bestuur gaarne over- wijl het te stichten winkelcentrum Carla d.v. C. J. Verbruggen en M. E. nam en daarna met toestemming der eveneens ter sprake kwam. Roman; Wilhelmiqa d.v. W. Neute- vergadering nog toevoegde mr. Luns, De heer Van Gorkum mocht zich boom en C. G. M. van Voorthuijzen; mr. Boot, mr. Cals, mr. Rijckevorsel, verheugen in een intense belangstel- Bartholomeus Hubregt Cornelis z.v. dr. De kort, dr. Veldkamp, dr. Lucas ling en er is dan ook een uitvoerige J. Lut en B. A. J. de Willigen; René en dr. Albering. gedachtewisseling gevolgd, waaraan z.v. C. Keizer en Cè Nijgh; Richard Vervolgens kreeg de heer Van Gor- de heren M. Elshof, J. L. Nouwens, Gerrit Nicolaas z.v. R. G. Redel en A. kum het woord. Deze wees er in zijn J. G. Juffermans en Kea deelnamen. S. de Vogel; Hanno André z.v. M. H. causerie o.m. op, dat Oegstgeest in De heer Elshof sprak als zijn vaste Würzner en S. M. M. Koch; Hans de 14e eeuw 30 woningen telde met overtuiging uit, dat het oude winkel- George z.v. J. M. Bouscholte en T. M. 300 inwoners. Deze woningen waren centrum in een behoefte zal blijven van Geloven; Karin Elisabeth d.v. M. gebouwd aan de op de zandruggen lo- voorzien, daar de bewoners tot aan J. Hardonk en E. Kirchner; Dirk z.v. pende Rhijngeesterstraatweg-Dorps- de spoorwegtunnel hier komen win- B. v. d. Plas en A. van Beelen; Ma- straat naar Sassenheim en Warmon- kelen. Hij drong er daarom op aan, rianne Carine d.v. J. P. v. d. Loo en derweg-Abtspoelweg naar Warmond, dat het gemeentebestuur het oog ge- N. L. Stoets; Gerarda Catharina Ma-, 300 Jaar later teldfe onZte gemeente richt zou houden op de modernisering ria d.v. H. J. v. d. Poll en M. T. Bax; nog maar 1000 inwoners meer. Eerst van dit bestaande winkelcentrum. Johannes Cornelis z.v. D. H. F. de na goede waterafvoer door het gra- De heer Juffermans brak een lans doopte geroepen is. Pater Ris noemde van de jongen (de beleving en beves- d h di f t waaron diiidpliik het doopsel de „grondverf van ons tiging van een roeping, die groeiende de bs in h t middelDUPnt ëa„ de christelijk leven waarna je tenslotte is) en het gebed om roepingen. Dit hpl,mP9tpllinp kleur moet bekennen en hebt te kie- begeleiden geldt overigens niet alleen -- - -- -- voor bespoediging stichting zwembad en pleitte daarbij voor een overdekte zweminrichting. Dit laatste was volgens de heer Na de officiële opening begaven de zen uit priesterschap, huwelijk, de voor de lagere school, maar evenzeer lede £?enodieden v'ich naar Hp religieuze staat of de ongehuwde staat voor alle vormen van onderwijs. De fjimzaal waar zii werden verrast mpf in de wereld. Vier vormen van chns- school is van geweldig belang bij die de proje'ctie Van een serie unieke ste telijk leven, waarvan voornamelijk invloed van het kind, aldus pater Ris, rpn fjiannsitipvpn Pn PPn At,™!)!™ htt ^eW alleen het volle pond die tijttens de vedg^de diie nog krijgt bij de opvoeding. dieper op de zaak inging.echtpaar Gols-Beute uit Rijswijk, die Als je tegenwoordig de roeping in vergadering, welke plaats vond gewijd waren aan „Eskual Herria", een gezelschap bespreekt, kan het on- in restaurant Van der Heijden te het land waar men Baskisch spreekt, derwerp zowel wrevel als belang- Leiden, had eerst een agenda afge- Voorzien van een spciaal hiertoe stelling oproepen, aldus pater Bis, die werkt, waarbij o.a. voorstellen voor uitgereikte bril kregen de toeschou- de veelal geldende opvattingen om- algemene vergadering op derde wers via de geprojecteerde stereo- trent de roeping tot priesterschap en Finksterdag 1963 te Leiden werden diapositieven de illusie zelf in het religieuze staat weergaf: de roeping vervvelkomde de heer prachtige kleurige landschapsschoon zou een zaak van God en de uitver- NB- M- Vreeburg, voorzitter, aal- van Zuid-West Frankrijk te vertoe- korene alleen zijn, de rest heeft daar' ntoezenter A. W. Voorbij uit Amster- ven. Na de pauze werd genoemde film niets mee te maken; roeping is ook diam, die in de bisdommen Haarlem vertoond en kregen de toeschouwers iets statisch, zegt men vaak, je hebt en Rotterdam de geestelijke belangen een indruk van het dagelijks leven in het, of je hebt het niet. Toch zijn het der.Augustiiruisleden gaat behartigen, het Baskenland. in de eerste plaats de ouders, die de roeping moeten beproeven. meenschap, die uitkeek naar geschik te kandidaten voor het priesterschap Op 24 november a.s. zal het pre- Tot de meest recente .wapenfeiten' en deze aan de bisschop voorstelde, cies 40 jaar geleden zijn, dat een van de LAFV behoren o.m. de ver- De innerlijke roeping scheen er niet twintigtal amateur-fotografen tijdens overing van de Bondswisselbeker toe te doen: de Kerk had de kandi- een bijeenkomst waar wijlen Adriaan door in de Bonds-kleurendia-wed- daat nodig, zie het voorbeeld van Boer oprichter van het bekende foto- strijd 1961 met 196 punten beslag op Augustinus en Ambrosius. Aan het tijdschrift „Focus" sprak over „Land- de eerste plaats te leggen en aldoen- einde dor middeleeuwen was men zo- schansfotografie", besloot tot de op- de de 56 andere deelnemende vereni- ver gekomen, dat men zichzelf om richting van een Leidse Amateur- gingen achter zich te laten (no. 2 zichzelf aanbood; een devaluatie Fotografen Vereniging. Het eerste be- behaalde 170 punten), de éclantante van het priesterschap. In sommige stuur, gevormd door de heren J. van overwinning op het Oxford-amateur- landen was zelfs een kwart van de Hoogstraten, H. Ebbïnge, A. v^a Se- fotografen-team in april 1961 welke mannelijke bevolking priester. ters en H. Middema met als enige tweekamp het gevolg was van een amateur-fotografe mej. A. Herfst, „Oxford-uitdaging" in het kader van Juiste instelling noodzakelijk. was al dadelijk zeer actief met het de jaarlijkse sportuitwisseling Lei- verheugende gevolg, dat de nog jonge den - Oxford de uitvinding van een Na Trente kwam de herwaardering vereniging van amateur - fotografen nieuwe ontwikkelaar voor de Ansco- van het priesterschap en de roeping vrij spoedig de nodige levensvatbaar- chrome dia-positieffilm door haar en verbetering van de opleiding. De heid kreeg en haar ledental gestadig secretaris dr. P. J. van Mullem, die stem van God werd bewust hersteld, zag groeien. Tot de actiyiteiten. die zijn recept in mei 1961 vrijgaf, als- de stem, die nu klinkt in het hart vain reeds direct de nodige weerklank bij mede de verkiezing van haar be de kandidaat. Rond 1900, zo ging pa- de leden ondervonden behoorden o.m. stuurslid dr. J. Versteeg tot lid van ter Ris verder, nam men tegen deze een fotografie-cursus en een des- het Bondsbestuur en technisch advi- opvatfciing weer stelling: de roeping tijds even unieke onderlinge foto- seur. Voorts heeft de LAFV zoals is geen influistering van de H. Geest, competitie waarin de prestaties van bekend het archief van de 3 October- maar voor de roeping is noodzake- de leden op amateur-fotografisch ge- vereniging vorige week verrijkt met lijk de juiste instelling ten aanzien bied naar voren kwamen en werden 130 foto's, die door de LAFV-leden van het priesterschap, een geschikt- aangemoedigd. tijdens het recente 3 oktoberfeest Vanzelfsprekend waren deze pres- waren gemaakt, taties in de beginjaren mede gezien Het huidige LAFV-bestuur wordt de destijds beschikbare camera's en gevormd door de heren G. J. Gom- arder materiaal nog niet van een Delman, voorzitter, dr. P. J. van Mui- zeer hoog gehalte en beperkten zij lem, secretaris, F. L. Servaas, pen- Versteeg, 2de UITBREIDINGSPLAN De burgemeester van Leiden brengt Yan Gorkum uit financiële overwe Johannes z.v. C. Meijers en M. Pont; ter openbare kennis, dat Gedeputeer- g'ngen n»®1 voor vervulling vatbaar. Evert Alphons Gerardus z.v. D. W. J. de Staten der provincie Zuid-Holland Wat het oude winkelcentrum betreft Halverhout en G. H. M. Paardekoo- bij besluit van 24 okt. 1962, G.S. no.237 was ook hiJ van gevoelen, dat dit in per; Astrid d.v. W. Tom en R. Leeuw- hebben goedgekeurd een plan van een behoefte zou blijven voorzien, rik; Marcus Hendricus Cornelis z.v. uitbreiding met betrekking tot gron- maar ontoereikend is voor het op- C. Sweris en J. J. M. Seisveld; Rena- den gel. ten zuiden van de Willem vangen van het groeiend inwoner- aus Aloysius z.v. T. M. van Schaik en de Zwijgerlaan, ten westen van de tal, dat binnen enkele jaren op 20.000 J. G. v. d. Voort; Paulus Gerardus Zijl. ten noorden van de Timorstraat zal kunnen worden gesteld. Alleen Hendrikus z.v. J. G. H. Wessels en en ten oosten van de Sumatrastraat uit verkeersoogpunt zou dit al onmo- C. J. C. M. Terhal; Lianne Carla d.v. (het partiëel uitbreidingsplan „Lei- gelijk zijn, vandaar dat bij het nieu- C. de Graaf en E. op 't Landt; Andre- den-Noord VIb 1962") met de daarbij we winkelcentrum een parkeerruim- as Laurentius Maria z.v. H. W. van behorende bebouwingsvoorschriften, te is geprojecteerd voor 900 auto's. Velzen en M. M. van Zijp. vastgesteld door de gemeenteraad bij De voorzitter was tolk der aanwezi- Getrouwd: G. A. van den Hout en besluit van 18 juni 1962, no. 164, met gen toen hij de heer Van Gorkum M. van Iterson. intrekking van het voor dat gebied dank bracht voor zijn causerie, onder Overleden: D. Stoel, 2 jr, dochter; geldende uitbreidingsplan. aanbieding van een boekenbon. De A. Mul 57 j. man; A. F. Parlevliet Het goedgekeurde plan c.a. ligt voor voorzitter heeft tenslotte nog eens 66 j. man; F. Diederik 33 j. man; M. een ieder ter inzage ter gemeente- extra onderstreept, dat bij vaststel- Penning 41 j. echtgen. v. W. Groen; secretarie, afdeling Openbare Werken ling van uitbreidingsplannen betrok- A. H. W. Buiel 74 jaar wed. van B. A. (Stadhuis, kamer 111). kenen in beroek kunnen gaan toi by Iserief; C. Laterveer 71 j. man; H. Leiden 14 nov. 1962. de Kroon, zodat niet roekeloos met Lina 63 j. man; D. Sutherland 83 j. De burgemeester voornoemd, de belangen kan worden omgespron- vrouw. F. H. van Kinschot, gen. 557ste STAATSLOTERIJ 4e nas - 2e lijst HOGE PRIJZEN PRIJZEN VAN ƒ80— LEIDSCHE BRIDGECLUB „DDS" Parencompetitie (Eerste deel). a_o Ce laatste ronde van deze compe- zjch uiteraard nog tot het gebied van ningmeester, titie is nu gespeeld, en de eindstand de zwart-wit-fotografie. Deze onder- voorzitter, mevr. S. Wayon-Stroet- luidt, bij een gemiddelde van 400: linge competitie vormt tot heden nog hoff, 2de secretaresse, alsmede de he- 1. Van der Meer-Verboog; 2. Leen- steeds een van de vaste onderdelen ren G. L. v. d. Berg en G. Kikkert houts-Ivuilman; 3. dames Kuilman- van het LAFV-winterprogramma en (alg. adj.). De heer Van der Berg is Zandvliet; 4. dames van Zijp-Ver- de inzendingen geven vanaf de eerste tevens redacteur van het eenmaal boog; 5. mej. Nagel-Schölvinck; 6. competitie tot aan de thans lopende per maand verschijnende verenigings- Parmentier-de Pree; 7. mevr. Beeker- als het ware een vrij kostbaar do- orgaan: „LAFV-Nieuws". Baggen; 8. hr. en mevr. Hollander; cumentair-overzieht van de grote In het kader van de herdenking 9. dames Visser-van der Meer; 10. vooruitgang, die de fotografie in de van haar 40-jarig bestaan organi- hr. en mevr. Krul; 11. Vellenga-Brou- afgelopen 40 jaar onderging. Na de seert de LAFV onder het motto: „40 wer; 12. hr. en mevr. Eichhorn; 13. bevrijding werden de activiteiten jaar LAFV" in „De Lakenhal" een dames Sels-van Alphen; 14. Plouvier hervat met een enthousiasme als grote en interessante foto - tentqon- Sr.-Langemeyer; 15. mevr. van Heus- nimmer te voren. stelling, die gisteravond door de wet- den-Stapel; 16. van Leeuwen-van der De LAFV telt thans 91 leden, waar- houder van onderwijs de heer S. San- Voort; 17. hr. en mevr. Beek; 18. da- onder mej. N- van Weizen en de heer nes officieel wordt geopend. Na de mes Verstraaten-den Hollander; 19. A. N. Overeinder. die reeds vanaf de opening staat de leden een zeer bij dames van Berge Henegouwen-Peter- oprichting lid zijn en dus. hun 40- zondere dia-prqjectie in drie dimen- zen; 20. dames Guldemond-Schnei- jarig jubileum als_ LAFV-lid gaan sies alsmede een Anscochrome-kleu- der; 21. van Heusden-Kluit. herdenken. renfUmyoorstelling te wachten. 1010 095 102 147 208 224 289 320 331 475 486 576 677 795 2142 167 224 254 269 339 450 512 606 649 840 SS9 3162 255 284 287 345 384 523 532 667 724 S34 953 959 4279 347 372 453 572 597 610 769 785 834 5101 217 223 343 477 670 703 741 771 772 611U 168 328 367 511 547 681 748 941 976 7017 249 429 543 564 623 697 791 805 832 8Ü1S 137 186 201 351 475 517 638 641 958 9066 170 507 529 573 631 708 721 770 881 892 963 976 977 0044 050 244 253 378 412 759 782 932 968 1128 257 304 4S7 529 539 566 585 702 842 1009 088 184 186 190 238 352 354 404 407 409 421 428 429 430 442 466 494 501 523 525 533 550 618 622 632 63S 646 649 655 667 675 681 683 701 724 749 796 815 823 832 857 875 885 808 922 941 961 992 2011 023 036 039 054 106 159 168 202 228 253 329 343 407 443 449 495 501 505 510 514 556 562 566 583 588 619 627 656 740 742 779 819 823 826 869 877 884 904 3001 006 070 148 198 245 251 256 269 275 797 802 807 849 856 870 885 993 4012 020 056 103 129 160 166 210 256 265 278 295 349 381 389 416 493 508 530 542 643 671 696 697 699 712 741 747 761 774 782 786 792 798 818 820 862 876 908 913 914 934 937 946 948 962 5003 005 010 013 036 045 048 051 106 123 131 180 1S6 198 212 272 287 334 356 434 441 481 483 515 528 537 538 583 598 647 654 656 725 747 815 826 834 852 854 893 987 6005 007 011 031 038 066 126 157 235 253 307 310 319 370 379 386 403 448 451 476 549 628 633 634 639 055 656 677 679 690 779 780 800 822 856 867 882 910 922 977 7005 033 043 074 082 089 091 093 101 132 162 225 246 290 300 306 312 313 433 509 511 518 525 547 550 591 658 662 707 7S7 790 796 849 933 937 961 997 8055 072 083 125 182 196 200 219 239 349 357 363 437 467 478 490 584 595 645 705 728 806 851 861 904 914 #084 119 147 181 1S6 199 220 232 248 264 290 291 378 379 136 474 494 503 535 538 587 607 611 613 666 682 685 695 698 704 724 725 733 795 827 851 866 Ö08 923 939 1.0028 029 118 159 177 280 284 289 304 362 369 374 383 450 454 460 466 469 543 599 (iÖB 643 651 692 731 738 752 796 797 835 864 874 883 927 955 956 957 981 12124 288 463 516 555 605 633 778 862 919 978 13036 233 236 256 260 263 269 313 496 663 706 14043 223 279 470 474 618 638 766 921 972 15109 147 496 547 599 642 809 818 829 16105 157 334 347 353 411 493 578 590 623 739 806 855 S58 S95 17007 030 045 116 305 470 504 648 694 820 829 861 S90 936 970 979 18185 188 306 336 337 449 563 705 78S SOO 19055 065 071 141 257 501 822 868 924 20096 251 267 286 333 497 710 745 761 947 21189 211 225 236 248 286 302 339 341 407 433 455 538 619 642 656 750 925 941 273 326 383 395 440 450 478 498 525 551 571 583 623 661 679 680 789 820 823 885 895 907 911 927 041 945 975 989 13059 077 081 104 144 200 209 289 298 349 392 424 439 482 509 516 529 540 604 612 642 718 728 737 773 787 876 880 88-1 890 925 930 940 946 968 997 14005 025 075 107 194 270 282 336 357 386 441 442 480 4S0 536 559 567 612 621 696 719 721 737 757 783 789 808 843 847 936 940. 15017 040 080 133 220 268 331 354 380 392 403 422 464 492 514 53S 590 597 308 607 612 618 627 700 807 819 894 939 944 598 605 658 749 753 763 787 791 8' 837 842 845 856 879 903 947 955 961 985 17004 018 019 038 040 053 067 117 159 234 251 295 310 369 399 401 411 422 457 524 556 599 624 661 664 089 699 718 728 733 744 757 771 872 910 945 955 18000 18034 065 097 134 144 202 211 235 268 310 379 420 422 442.443 451 488 492 522 525 556 663 691 744 750 758 782 785 802 816 873 879 955 961 •023 053 143 187 360 361 413 431 591 617 640 656 f 149 161 164 170 193 196 358 386 444 483 494 507 509 530 638 637 639 690 725 727 752 859 868 888 889 895 011 948 975 083 986 988 1011 039 045 052 091 112 114 176 184 185 193 203 229 256 292 313 345 375 384 524 580 585 596 529 544 549 580 582 584 599 649 681 744 765 769 831 844 863 864 882 l 068 070 094 104 106 109 142 969 990 Gevraagd per 1 jan. '63 voor banketbakkerij annex lunchroom: een serieus iemand (vrl.) om dinsdag, woensdag en zaterdag be hulpzaam te zijn of voor de hele week. Br. onder no. 2260 bur. v. d. blad. Gevr.: leerl. matroos. 15 a 16 jaar. om op motor schip van 400 ton te varen van Amsterdam naar Rijn havens. Wordt in gezin opgenomen. Aan te mel den; H. J. G Hoogenboom Stationsstraat 1, Roelof- arendsveen. Wij vragen administratie eei voor onze een assisten te, b.v.k. ULO-opleiding. Pers. aanm.: n.v. Hema, Haarlemmerstr. 136. Lei den. *3? Gevraagd: een jongen voor de bloemisterij 15 jr. A. Wesselman, Noord kade 14, R.A.Veen. 3T 'n Horloge?? Koop bij vakmensen. Teleurstellir uitgesloten! Alle repara ties worden |ii eigen werk plaats uitgevoerd, dus 100% service. Reeds voor 28.75 een ankerhorloge. 17 steens, schokvrij, water proof. Uurwerkkliniek Lage Rijndijk 8, Leiden's beste speciaalzaak. *2^ Juffrouw op leeftijd vraagt een juffrouw voor huiselijke bezigheden en gezelligheid. Haarlemmer straat 78 boven. Net pension of kosthuis gevraagd in Leiden of in een der omliggende ge meenten, voor een van on ze jongere instrumentma kers. Aanbiedingen te rich ten aan de administrateur v. d. Anna-kliniek, Mezen- straat 2, Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1962 | | pagina 5